งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

2 มนุษย์กับคณิตศาสตร์ คณิตเป็นพื้นฐานของหลาย สาขาวิชา คอมพิวเตอร์เกิดมาจาก คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากล

3 คณิตศาสตร์ดิสครีต ใช้ในการจัดเตรียมเครื่องมือและ เทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการ ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจในการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ดิสครีตประกอบด้วย เรื่องของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน การนับ ความน่าจะเป็น และโครงสร้างต่างๆ เช่น กราฟ ต้นไม้ เป็นต้น

4 คณิตศาสตร์กับ ชีวิตประจำวัน เวลา 10.12 น. หน่วยของเวลา นั้นเป็นเลขฐานหกสิบ ใช้ในการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบ สิ่งต่างๆ เช่น รูปปั้นที่กรุงเทพสูง 15 เมตรสูงกว่าต้นนนทรีที่สูง 8 เมตร ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือรหัสในการ แทนความหมายของเหตุการณ์ ต่างๆ

5 ตรรกศาสตร์กับเหตุผล การดำเนินชีวิต ช่วยให้การตัดสินใจเป็นเหตุผล มากขึ้น ช่วยพิจารณาความถูกต้องของ กรณีหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้

6 เซตกับการจัดหมวดหมู่ เซตจึงเป็นเรื่องของการจัดกลุ่ม สมาชิกที่มีคุณสมบัติบางประการ ร่วมกัน เช่น การจัดชั้นเรียน การแบ่งการ ปกครองออกเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และ ภาค การ จัดแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ใน ห้องสมุด

7 ฟังก์ชันกับการประยุกต์ ตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสและการ ถอดรหัสในการสื่อสารข้อมูล ตั้งแต่การส่งข้อมูลผ่านรหัสมอส ระบบฐานข้อมูล

8 การนับกับพื้นฐานในการ คำนวณความเสี่ยง การนับเป็นพื้นฐานของการคำนวณ ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไป อย่างมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น การตัดสินใจเลือกการ ดำเนินการ หรือลงทุนที่จะให้ ผลตอบแทนสูงสุด ช่วยให้เข้าใจว่าโอกาสที่จะประสบ ความสำเร็จในการเสี่ยงโชคหรือ การเล่นการพนันต่างๆ เป็นเรื่องที่ เป็นไปได้ยาก

9 กราฟและต้นไม้กับการวาง แผนการดำเนินการ การประยุกต์เรื่องโครงสร้างกราฟใน การวางแผนการเดินทาง เลือกวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายโดยได้ผลลัพธ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลา ดำเนินการและลงทุนต่ำสุด

10 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการ ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน – กำหนดประเภทของ ข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับการ แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ เซต - กำหนดกลุ่มหรือขอบเขตของ ข้อมูล ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการตรวจสอบ เงื่อนไขในคำสั่งควบคุมต่างๆ การ พิสูจน์เพื่อตรวจสอบโปรแกรม

11 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการ ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันและฟังก์ชันอินเวอร์สเป็น พื้นฐานของการเข้ารหัสและถอดรหัส ของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ฟังก์ชันช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหา ต่างๆที่มีความซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งปัญหาใหญ่ๆเป็นปัญหาย่อยๆ ในรูปแบบของฟังก์ชัน ใช้รูปแบบของความสัมพันธ์ในการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

12 คณิตศาสตร์ดิสครีตกับการ ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ การนับและความน่าจะเป็น - ใช้กำหนด โอกาสของความคลาดเคลื่อนและ ข้อผิดพลาดใน การพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ กราฟ - ใช้แก้ปัญหาการจัดสรรหรือใช้ ทรัพยากรในกระบวนการต่างๆให้มี ประสิทธิภาพ ต้นไม้ - ใช้จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น จัดเก็บ ข้อมูลของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นโครงสร้างในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google