งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์ทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์ทวิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์ทวิภาค

2 นิยาม 3.3 ให้ A และ B เป็นเซตใดๆ r เป็น ความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็ต่อเมื่อ r  A  B ถ้า (a,b)  r จะกล่าวว่า a มี ความสัมพันธ์ r กับ b เขียนแทน ด้วย a r b ถ้า (a,b)  r จะกล่าวว่า a ไม่มี ความสัมพันธ์ r กับ b เขียนแทน ด้วย a r b ถ้า A = B จะกล่าวว่า r เป็น ความสัมพันธ์บน A ก็ต่อเมื่อ r  A  A

3 ความสัมพันธ์ทวิภาค ความสัมพันธ์ทวิภาคจาก เซต A ไป B คือสับเซตของผลคูณคาร์ที เซียนระหว่างเซต A กับเซต B นั่นคือ ถ้า R เป็นความสัมพันธ์ จาก A ไปเซต B แล้วจะได้ว่า R  A  B เราเรียก A ว่าโดเมน (domain) และเรียก B ว่าเรนจ์ (range) ของความสัมพันธ์ R

4 ตัวอย่าง 1 ถ้า A เป็นเซตของจังหวัดและ B เป็นเซต ของภาคในประเทศไทย โดยกำหนดให้ A = { กรุงเทพ, ขอนแก่น, เชียงใหม่, สงขลา } B = { กลาง, เหนือ, อีสาน, ใต้ } และ R = {( กรุงเทพ, กลาง ),( ขอนแก่น, อีสาน ), ( เชียงใหม่, เหนือ ), ( สงขลา, ใต้ )} จะได้ R เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไป B โดยกำหนด (a,b)  R ถ้าจังหวัด a อยู่ ในภาค b

5 ความสัมพันธ์แบบ ทวิภาค ( ต่อ ) ถ้า (a,b)  R ใช้สัญลักษณ์ a R b แทน a มีความสัมพันธ์ R กับ b ซึ่ง เป็นการเขียนความสัมพันธ์แบบ ตามลำดับ (infix notation) และถ้า a ไม่มีความสัมพันธ์ R กับ b แล้ว จะเขียนแทนด้วย a R b

6 ตัวอย่าง 2 ถ้า A = {2,4,6} และ B = {x,y} และ R = {(2,x), (2,y), (4,x), (6,y)} ซึ่งเป็น ความสัมพันธ์จากเซต A ไปยังเซต B แล้วจะได้ 2Rx, 2Ry, 4Rx, 6Ry แต่ 4Ry และ 6Rx

7 ตัวอย่าง 3 ให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม เราสามารถ กำหนดความสัมพันธ์ < ( น้อยกว่า ) ระหว่างจำนวนเต็มได้ดังนี้ R = {(a,b) | (a,b)  I  I และ a น้อยกว่า b } ในที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ R แทน ความสัมพันธ์น้อยกว่า นั่นคือ a < b จะ หมายถึง (a,b)  R หรือ (a,b) เป็นสมาชิก ของความสัมพันธ์ R

8 นิยาม ความสัมพันธ์บนเซต A คือความสัมพันธ์ จากเซต A ไปเซต A ดังนั้นความสัมพันธ์บนเซต A จะเป็นสับ เซตของ A  A

9 ตัวอย่าง 4 ให้ S = {1,3,5} และให้ R เป็น ความสัมพันธ์  บนเซต S จะได้ R = {(1,1),(1,3),(1,5),(3,3),(3,5),(5,5)}


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์ทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google