งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถวอักขระ (string) ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถวอักขระ (string) ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถวอักขระ (string) ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ข้อมูลแบบสายอักขระ (string)
เป็นข้อมูลแบบแถวลำดับของตัวอักขระ จะมีความแตกต่างจากข้อมูลพื้นฐานแบบอื่นๆ เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยม หรือ ตัวอักขระ การใช้งานจะต้องเรียกใช้คลังคำสั่ง (library) ที่ชื่อ string โดยจะต้องเรียกใช้ในส่วนบนของโปรแกรมดังนี้ #include <string.h> หลังจากเรียกใช้คลังคำสั่ง string แล้วเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในคลังคำสั่งดังนี้

3 strcat() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อความมีรูปแบบการใช้ดังนี้
strcat(str1,str2); โดยจะนำเอาข้อความใน str2 ไปต่อท้ายข้อความ str1 เพราะฉะนั้น str1 จะต้องมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพียงพอที่จะเก็บข้อความของ str2 ด้วย

4 ตัวอย่างที่ 12.1 การใช้ฟังก์ชัน strcat()
#include <stdio.h> #include <string.h> main() { char str1[20] = “Pluakdaeng”; char str2 = “pittayakom”; strcat(str1,str2); printf(“%s \n”,str1); getchar(); }

5 ผลการทำงาน Pluakdaengpittayakom

6 strcmp() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อความแล้วส่งค่ากลับเป็นจำนวนเต็ม โดยมีรูปแบบดังนี้ strcmp(str1,str2) โดยจะส่งค่ากลับตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ผลการเปรียบเทียบ ค่าที่ส่งกลับ str1 < str2 จำนวนเต็มลบ str1 = str2 ศูนย์ str1 > str2 จำนวนเต็มบวก ลักษณะการเปรียบเทียบของฟังก์ชัน strcmp จะทำการเปรียบเทียบทีละตัวเริ่มตั้งแต่ตัวแรกตามรหัส ascii ถ้าตัวแรกมีค่าเท่ากันก็จะเปรียบเทียบตัวถัดไป

7 ตัวอย่างที่ 12.2 การใช้ฟังก์ชัน strcmp()
char str1[] = “name2”; int result1 = strcmp(“name1”,str1); int result2 = strcmp(str1,str1); int result3 = strcmp(“name3”,str1); printf(“%d\t”,str1); printf(“%d\t”,str2); printf(“%d\t”,str3);

8 ผลการทำงาน

9 strcpy() ฟังก์ชัน strcpy() ใช้ในการคัดลอกข้อความจากปลายทางไปไว้ที่ต้นทาง โดยมีรูปแบบดังนี้ strcpy(ปลายทาง,ต้นทาง); โดยโปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อความจากต้นทางไปไว้ที่ปลายทาง

10 ตัวอย่างที่ 12.3 การใช้ฟังก์ชัน strcpy()
char str1[20]; strcpy(str1, “Happy Birthday”); printf(“%s”,str1);

11 ผลการทำงาน Happy Birthday

12 strlen() ฟังก์ชัน strlen() ใช้ในการนับจำนวนตัวอักขระในสายอักขระนั้นๆ (ไม่รวม \0) โดยมีรูปแบบดังนี้ strlen(str1);

13 ตัวอย่าง 12.3 การใช้ฟังก์ชัน strlen()
char str1[] = “Computer 40202”; printf(“%d\n”, strlen(str1)); printf(“%d\n”,strlen(“C Programming”));

14 ผลการทำงาน 14 13


ดาวน์โหลด ppt แถวอักขระ (string) ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google