งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันรับข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันรับข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันรับข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ฟังก์ชันรับข้อมูล  เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก ผู้ใช้เพื่อนำมาประมวลผล  แบ่งออกเป็น  ฟังก์ชัน scanf()  ฟังก์ชัน getchar()  ฟังก์ชัน getch()  ฟังก์ชัน getche()  ฟังก์ชัน gets()

3 ฟังก์ชัน scanf()  เป็นฟังก์ชันในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เข้าไปเก็บตามรูปแบบที่กำหนดไว้ มีรูปแบบ การใช้งานคือ  scanf(“format”,&variable_name);  โดยที่ format หมายถึง รหัสรูปแบบข้อมูล (format code) เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลที่ รับเข้ามาโดยเขียนอยู่ในเครื่องหมาย “ ” (double quote)  variable_name หมยถึง ตัวแปรที่ใช้ในการ เก็บข้อมูลที่รับเข้ามา โดยต้องเขียนนำหน้า ชื่อตัวแปรด้วยเครื่องหมาย & ยกเว้นตัวแปร ประเภทข้อความ ถ้ามีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ให้ใช้เครื่องหมาย, คั่นระหว่างตัวแปร

4 ตัวอย่าง ฟังก์ชัน scanf()  1:#include  1:#include  3:charname[20];  4:intage;  5:main() {  7:printf(“What is your name : ”);  8:scanf(“%s”,name);  9:printf(“How old are you : ”);  10:scanf(“%f”,&age);  12:getchar();  11:printf(“%s is %d years old\n”,name,age);  13:getchar();  14:}

5 ข้อสังเกตจาก ตัวอย่าง  จากโปรแกรมบันทัดที่ 8 จะเห็น ว่าตวแปร name ไม่มี & นำหน้า เนื่องจากเป็นตัวแปรชนิดข้อความ ส่วนบันทัดที่ 10 ตัวแปร age ซึ่งเป็น ตัวแปรจำนวนเต็มจะมีเครื่องหมาย & นำหน้าตามปกติ

6 ผลการทำงาน What is your name : weera How old are you : 18 weera is 18 years old

7 ฟังก์ชัน getchar()  เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูล ประเภทตัวอักขระจากแป้นพิมพ์  รับข้อมูลครั้งละ 1 ตัวอักษรเท่านั้น  การใช้งานฟังก์ชัน getchar() เมื่อใช้ ป้อนตัวอักขระจากแป้นพิมพ์แล้วจะต้อง กดแป้น Enter โปรแกรมจึงทำงาน ต่อไป  ตัวอักขระที่ป้อนเข้าไปนั้นจะปรากฎให้ เห็นตอนป้อน

8 รูปแบบฟังก์ชัน getchar()  variable_name= getchar();  โดยที่ variable_name หมายถึง ชื่อของตัวแปรประเภทตัวอักขระ ใช้สำหรับเก็บค่าของตัวแปรที่รับ ผ่านแป้นพิมพ์

9 ตัวอย่างฟังก์ชัน getchar()  1:#include  1:#include  3:charx;  4:main()  5:{  7:printf(“Enter your character : ”);  8:x = getchar();  9:printf(“Your character is : %c\n”,x);  10:getchar();  11:}

10 ผลการทำงาน Enter your character : a Your character is : a

11 ฟังก์ชัน getch()  เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูล ประเภทตัวอักขระจากแป้นพิมพ์  รับข้อมูลครั้งละ 1 ตัวอักษรเท่านั้น  การใช้งานฟังก์ชัน getch() เมื่อใช้ป้อน ตัวอักขระจากแป้นพิมพ์แล้วไม่ต้องกด แป้น Enter โปรแกรมจึงทำงานต่อไป  ตัวอักขระที่ป้อนเข้าไปนั้นจะไม่ปรากฎ ให้เห็นตอนป้อน

12 รูปแบบฟังก์ชัน getch()  variable_name= getch();  โดยที่ variable_name หมายถึง ชื่อของตัวแปรประเภทตัวอักขระ ใช้สำหรับเก็บค่าของตัวแปรที่รับ ผ่านแป้นพิมพ์

13 ตัวอย่างฟังก์ชัน getch()  1:#include  1:#include  3:charx;  4:main()  5:{  7:printf(“Enter your character : ”);  8:x = getch();  9:printf(“Your character is : %c\n”,x);  10:getchar();  11:}

14 ผลการทำงาน Enter your character : Your character is : a

15 ฟังก์ชัน getche()  เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับรับข้อมูล ประเภทตัวอักขระจากแป้นพิมพ์  รับข้อมูลครั้งละ 1 ตัวอักษรเท่านั้น  การใช้งานฟังก์ชัน getche() เมื่อใช้ป้อน ตัวอักขระจากแป้นพิมพ์แล้วไม่ต้องกด แป้น Enter โปรแกรมจึงทำงานต่อไป  ตัวอักขระที่ป้อนเข้าไปนั้นจะปรากฎให้ เห็นตอนป้อน

16 รูปแบบฟังก์ชัน getche()  variable_name= getche();  โดยที่ variable_name หมายถึง ชื่อของตัวแปรประเภทตัวอักขระ ใช้สำหรับเก็บค่าของตัวแปรที่รับ ผ่านแป้นพิมพ์

17 ฟังก์ชัน gets()  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูล ประเภทข้อความจากแป้นพิมพ์ มี รูปแบบการใช้งานดังนี้  gets(variable_name);  โดยที่ variable_name หมายถึง ชื่อ ของตัวแปรแบบข้อความที่ใช้เก็บ ค่าข้อความที่ผู้ใช้ป้อน

18 ตัวอย่างฟังก์ชัน gets()  1:#include  1:#include  3:charx[20];  4:main()  5:{  7:printf(“Enter your message : ”);  8:gets(x);  9:printf(“Your message is : %c\n”,x);  10:getchar();  11:}

19 ผลการทำงาน Enter your message : pluakdaeng Your message is : pluakdaeng  คำสั่ง gets(x) จะมีค่าเหมือนกับ scanf(“%s”,x);


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันรับข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google