งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KNOWLEDGE MANAGEMENT WORKSHOP WORKSHOP CHONBURI CHONBURI 24 FEB 2006 24 FEB 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KNOWLEDGE MANAGEMENT WORKSHOP WORKSHOP CHONBURI CHONBURI 24 FEB 2006 24 FEB 2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KNOWLEDGE MANAGEMENT WORKSHOP WORKSHOP CHONBURI CHONBURI 24 FEB 2006 24 FEB 2006

2 โครงการ DOR ’ S DIAMOND DOR GFMIS การเงิน การบัญชี มาตรฐาน การสำรวจออกแบบประมาณราคา การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การอำนวยความปลอดภัย สารสนเทศ การวางแผน ยุทธศาสตร์ การสารบรรณ HR การฝึกอบรม Blueprint for change Process K.C. คลินิกช่าง ระฆัง ทช. ENGINEER FINANCIAL MANAGEMENT LAW FIND OUT THE GEM DOR พรบ. กฎระเบียบ พัสดุ

3

4 C K

5 KC’sVISION บริหารจัดการองค์ความรู้ เพิ่มคุณค่างานเพื่อบริการ ประชาชน พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทาง ให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน DOR’s Vision

6 KC = KNOWLEDGE CENTER ศูนย์ความรู้ KF = KNOWLEDGE FACILITATOR KE = KNOWLEDGE ENGINEER TALENT = ผู้รู้ในประเด็น ความรู้

7 ช่องทางการกำหนดองค์ ความรู้ 1 ข้อปัญหาของหน่วยงาน 2 ฉันทามติ 3 นโยบาย 4 ข้อเสนอแนะของ ประชาชน หรืออื่นๆ

8

9 1. COLLECTION KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

10 R esult O bserve at obstacle S eperate E asy or eliminate K nowledge A ttitude S kill H abbit

11 2.CAPTURE (300 ประเด็น ความรู้ ) KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

12 3. TALENT ที่มี TACIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

13

14 4.LEARNING จาก TACIT และ EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

15

16 5. CREATION เป็น TACIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

17

18 6. ASSET เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL ประชาสั มพันธ์ KC

19

20 7.SHARING ทั้งในรูป TACIT และ EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL SHARING IS GREAT

21 8.DOING เป็น TACIT บันทึก เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

22 9.MONITORING เป็น TACIT บันทึก เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

23

24 10. EVALVATION เป็น TACIT บันทึก เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL

25 11.IMPROVEMENT เป็น TACIT บันทึก เป็น EXPLICIT KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL ASSET

26

27 A BB CC DD EE FF GG WORK SHEET A = บทที่ 1 ถึง 9 BB = หัวข้อที่ 01 ถึง 99 CC = ปี พ. ศ. 48, 49...... DD = เดือน มกราคม – 01....... ธันวาคม – 12 EE FF = KC กำหนดให้ GG = ลำดับเรื่องในเดือนนั้น ไม่รวมมุมความรู้

28

29 Road Map ของการพัฒนาระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การปรับปรุง โครงสร้าง ระบบราชการ ระบบบุคลากร ภาครัฐ การปรับ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยม การวาง ยุทธศาสตร์ และแผน ดำเนินการ การปรับปรุง ระบบงาน ระบบข้อมูล สารสนเทศ การบริหารองค์ ความรู้ ระบบการ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ การพัฒนา กฎหมาย ระบบการเงิน และ งบประมาณ การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานเพื่ออำนวย ความสะดวกและ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ระบบ ค่าตอบแ ทน GG การมีส่วนร่วม ของประชาชน Public Sector Reform Mainstream

30 กลุ่ม อัญ มณี ที่อยู่ ใน ดิน กลุ่มจงรักภักดีกับ องค์กร PERFORMANCE COMPETENCY กลุ่มที่ต้อง ท้าทาย ? กลุ่มที่ ต้อง เสริมสร้าง การเรียนรู้ และทักษะ GET OUT

31 TEAM  หนังสือที่ น่าสนใจ FISH FISH

32 PROBLEM ERROR MISTAKE For LEARNING Not STICK ผม เอา CARROT มา ฝะ

33 คนเก่งคู่ คนดี คนรู้คู่ คนแรง

34 คน เก่ง ผู้นำ ต้องสร้างทีม / ลดทอน ปฏิกิริยาป้องกันตัวให้มี น้อยที่สุด - คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุง - งาน ทำงานได้ สำเร็จ - คน ทำงาน เป็นทีม - เรียน เรียนรู้ เรื่อง ใหม่ ๆ ได้ดี

35 คนดี ?

36 เป้าหมาย PDCA ได้ผลบรรลุ 100% อาทิ ให้มีการ capture 300 หัวข้อ ได้ผล 415 จาก 100 หน่วยงาน และ มีการปรับปรุงรูปแบบ MODEL 2 ครั้ง ครั้งแรก วิธีเขียนหัวข้อ ครั้งที่สอง ให้มีการกลั่นกรองปรับ รายละเอียด องค์ความรู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ refine

37 KSF 1 ผู้นำเปิดโอกาส ‘PARADIGM SHIFT’ 2MODEL ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ ให้เป็นจริง 3 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กร ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4 มาตรา 54 ให้ยุบกรม

38 KFF TEMPLATE ใน PSA

39


ดาวน์โหลด ppt KNOWLEDGE MANAGEMENT WORKSHOP WORKSHOP CHONBURI CHONBURI 24 FEB 2006 24 FEB 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google