งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรในภาษา JavaScript

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรในภาษา JavaScript"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรในภาษา JavaScript
ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ตัวแปร (variable) หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ตั้งขึ้นเอเก็บค่าใดๆ โดยการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำของระบบมีขนาดตามชนิดและค่าของข้อมูล สำหรับค่าในตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่งในการประมวลผล

3 การตั้งชื่อตัวแปร ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก เครื่องหมาย underscore (_) หรือเครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้น ในชื่อของตัวแปรต้องไม่มีเว้นวรรค ตัวอักขระตำแหน่งอื่นๆ ของตัวแปร สามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข (0-9) เครื่องหมาย underscore (_) และเครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้นห้ามใช้เครื่องหมายอื่น

4 คำสงวนในภาษา JavaScript
abstract boolean break byte case catch char class const continue default delete debugger do double else enum export extends false final finally float for function goto if implements import in instanceof int interface long native new null package private protected public return short static super switch synchronized this throws transient true try var void volatile while with

5 การประกาศตัวแปร เป็นการกำนดชื่อและชนิดของข้อมูลให้กับตัวแปรเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม ต้องคำนึงถึงค่าของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่อ้างอิง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการประกาศตัวแปรให้เหมาะกับการใช้งาน

6 รูปแบบการประกาศตัวแปร
รูปแบบที่ 1 var ชื่อตัวแปร; // เป็นการตัวแปรปกติ รูปแบบที่ 2 var ชื่อตัวแปร = ค่าเริ่มต้น; //เป็นการประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น ในกรณีที่ต้องการประกาศค่าตัวแปรหลายๆตัวในบรรทัดเดียวกันให้ใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่นระหว่างตัวแปร เช่น var a,b;

7 การกำหนดค่าให้กับตัวแปร
การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้เครื่องหมาย = มีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร = ค่า; ตัวอย่างเช่น a = 5; โดยที่ค่าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถกำนดตัวเลขได้โดยตรง เช่น number =24; ข้อมูลทางตรรกะ ได้แก่ค่าจริง (true) หรือ เท็จ (false) เช่น visible = false; ข้อมูลสตริง ได้แก่ข้อความต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (“…”) เช่น school = “ปลวกแดง”

8 การประกาศตัวแปรแบบปกติ
ตัวอย่างเช่น var student_name; var student_code; หรือสามารถเขียนตัวแปรหลายตัวในบรรทัดเดียวกันได้ดังนี้ var student_name, student_code;

9 การประกาศตัวแปรแบบกำหนดค่าเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น var student_name = “รักเรียน”; var student_code = 1234;

10 การกำหนดค่าโดยไม่ประกาศตัวแปร
ตัวอย่างเช่น student_name = “รักเรียน”; student_code = 1234;

11 การหาชนิดของข้อมูล บางครั้งถ้าเราต้องการทราบชนิดของข้อมูลเราสามารถใช้คำสั่ง typeof หาชนิดของข้อมูลได้ โดยมีรูปแบบการใช้คือ typeof ชื่อตัวแปร; ตัวอย่างเช่น typeof student_name; ผลที่ได้คือ string

12 ตัวแปร array เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันได้หลายๆตัว
JavaScript จะสามารถกำหนดขนาดของอาร์เรย์ในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้แต่ลดจำนวนลงไม่ได้ มีข้อควรระวังคือ ยิ่งกำหนดขนาดของอาร์เรย์ขนาดใหญ่มากก็ยิ่งเปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจำมากขึ้น การประมวลผลก็ยิ่งช้าลงไปด้วย

13 การสร้างตัวแปรอาร์เรย์
ก่อนที่จะสร้างตัวแปรอาร์เรย์ จะต้องประกาศตัวแปรอาร์เรย์ในโปรแกรมก่อน เพื่อให้โปรแกรมรู้จักชื่อของตัวแปรอาร์เรย์พร้อมทั้งกำหนดขนาดของพื้นที่ในหน่วยความจำ โดยมีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร = new array(จำนวนสมาชิก); โดยจำนวนสมาชิกคือ จำนวนสมาชิกที่ต้องการจะเก็บ หรือขนาดของอาร์เรย์ ตัวอย่างเช่น student = new array(10); หมายถึงการการประกาศให้ตัวแปร student เป็นตัวแปรแบบอาร์เรย์โดยมีจำนวนสมาชิก 10 ตัว

14 การกำหนดค่าให้กับตัวแปรอาร์เรย์
มีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร [index] = ค่าของข้อมูล; โดย index คือลำดับของสมาชิกในอาร์เรย์ โดยเริ่มตั้งแต่ลำดับที่ 0,1,2, เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น student[7] = “ขยัน”; หมายถึงการกำหนดให้สมาชิกลำดับที่ 7 มีค่าเป็น “ขยัน”;


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรในภาษา JavaScript

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google