งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรในภาษา ตัวแปรในภาษา JavaScript ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรในภาษา ตัวแปรในภาษา JavaScript ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรในภาษา ตัวแปรในภาษา JavaScript ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 ตัวแปร (variable) หมายถึง ชื่อหรือ สัญลักษณ์ที่ตั้งขึ้นเอเก็บ ค่าใดๆ โดยการจองเนื้อที่ ในหน่วยความจำของระบบ มีขนาดตามชนิดและค่า ของข้อมูล หมายถึง ชื่อหรือ สัญลักษณ์ที่ตั้งขึ้นเอเก็บ ค่าใดๆ โดยการจองเนื้อที่ ในหน่วยความจำของระบบ มีขนาดตามชนิดและค่า ของข้อมูล สำหรับค่าในตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามคำสั่งในการ ประมวลผล สำหรับค่าในตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามคำสั่งในการ ประมวลผล

3 การตั้งชื่อตัวแปร ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และต้อง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก เครื่องหมาย underscore (_) หรือ เครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้น ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และต้อง ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก เครื่องหมาย underscore (_) หรือ เครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้น ในชื่อของตัวแปรต้องไม่มีเว้นวรรค ในชื่อของตัวแปรต้องไม่มีเว้นวรรค ตัวอักขระตำแหน่งอื่นๆ ของตัวแปร สามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข (0-9) เครื่องหมาย underscore (_) และเครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้นห้ามใช้เครื่องหมายอื่น ตัวอักขระตำแหน่งอื่นๆ ของตัวแปร สามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข (0-9) เครื่องหมาย underscore (_) และเครื่องหมาย dollar sign ($) เท่านั้นห้ามใช้เครื่องหมายอื่น

4 คำสงวนในภาษา JavaScript abstractbooleanbreakbyte abstractbooleanbreakbyte casecatch casecatch charclassconstcontinue defaultdelete charclassconstcontinue defaultdelete debuggerdodoubleelse enumexport debuggerdodoubleelse enumexport extendsfalsefinalfinally floatfor extendsfalsefinalfinally floatfor functiongotoifimplements importin functiongotoifimplements importin instanceofintinterfacelong native new instanceofintinterfacelong native new nullpackageprivateprotected publicreturn nullpackageprivateprotected publicreturn shortstaticsuperswitch synchronizedthis shortstaticsuperswitch synchronizedthis throwstransienttruetryvar void throwstransienttruetryvar void volatilewhilewith volatilewhilewith

5 การประกาศตัว แปร เป็นการกำนดชื่อและชนิดของ ข้อมูลให้กับตัวแปรเพื่อนำไปใช้ใน โปรแกรม ต้องคำนึงถึงค่าของข้อมูลและชนิด ของข้อมูลที่อ้างอิง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการประกาศ ตัวแปรให้เหมาะกับการใช้งาน

6 รูปแบบการ ประกาศตัวแปร รูปแบบที่ 1var ชื่อตัวแปร ;// เป็นการตัวแปรปกติ รูปแบบที่ 2 var ชื่อตัวแปร = ค่า เริ่มต้น ;// เป็นการประกาศตัวแปร พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น ในกรณีที่ต้องการประกาศค่าตัวแปร หลายๆตัวในบรรทัดเดียวกันให้ใช้ เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่นระหว่างตัว แปร เช่น var a,b;

7 การกำหนดค่าให้กับ ตัวแปร การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้เครื่องหมาย = มีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร = ค่า ; ตัวอย่างเช่น a = 5; โดยที่ค่าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถกำนดตัวเลขได้ โดยตรง เช่น number =24; ข้อมูลทางตรรกะ ได้แก่ค่าจริง (true) หรือ เท็จ (false) เช่น visible = false; ข้อมูลสตริง ได้แก่ข้อความต้องอยู่ใน เครื่องหมายคำพูด (“…”) เช่น school = “ ปลวกแดง ”

8 การประกาศตัวแปร แบบปกติ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น var student_name; var student_name; var student_code; var student_code; หรือสามารถเขียนตัวแปรหลายตัวใน บรรทัดเดียวกันได้ดังนี้ หรือสามารถเขียนตัวแปรหลายตัวใน บรรทัดเดียวกันได้ดังนี้ var student_name, student_code; var student_name, student_code;

9 การประกาศตัวแปรแบบ กำหนดค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น var student_name = “ รักเรียน ”; var student_name = “ รักเรียน ”; var student_code = 1234; var student_code = 1234;

10 การกำหนดค่าโดยไม่ ประกาศตัวแปร ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น student_name = “ รักเรียน ”; student_name = “ รักเรียน ”; student_code = 1234; student_code = 1234;

11 การหาชนิดของข้อมูล บางครั้งถ้าเราต้องการทราบชนิดของ ข้อมูลเราสามารถใช้คำสั่ง typeof หา ชนิดของข้อมูลได้ โดยมีรูปแบบการใช้ คือ บางครั้งถ้าเราต้องการทราบชนิดของ ข้อมูลเราสามารถใช้คำสั่ง typeof หา ชนิดของข้อมูลได้ โดยมีรูปแบบการใช้ คือ typeof ชื่อตัวแปร ; ตัวอย่างเช่น typeof student_name; ผลที่ได้คือ string

12 ตัวแปร array เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิด เดียวกันได้หลายๆตัว เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิด เดียวกันได้หลายๆตัว JavaScript จะสามารถกำหนด ขนาดของอาร์เรย์ในหน่วยความจำ โดยอัตโนมัติ JavaScript จะสามารถกำหนด ขนาดของอาร์เรย์ในหน่วยความจำ โดยอัตโนมัติ สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกได้แต่ ลดจำนวนลงไม่ได้ มีข้อควรระวังคือ ยิ่งกำหนดขนาด ของอาร์เรย์ขนาดใหญ่มากก็ยิ่ง เปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจำมาก ขึ้น การประมวลผลก็ยิ่งช้าลงไป ด้วย

13 การสร้างตัวแปร อาร์เรย์ ก่อนที่จะสร้างตัวแปรอาร์เรย์ จะต้องประกาศตัว แปรอาร์เรย์ในโปรแกรมก่อน เพื่อให้โปรแกรม รู้จักชื่อของตัวแปรอาร์เรย์พร้อมทั้งกำหนดขนาด ของพื้นที่ในหน่วยความจำ โดยมีรูปแบบดังนี้ ก่อนที่จะสร้างตัวแปรอาร์เรย์ จะต้องประกาศตัว แปรอาร์เรย์ในโปรแกรมก่อน เพื่อให้โปรแกรม รู้จักชื่อของตัวแปรอาร์เรย์พร้อมทั้งกำหนดขนาด ของพื้นที่ในหน่วยความจำ โดยมีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร = new array( จำนวนสมาชิก ); ชื่อตัวแปร = new array( จำนวนสมาชิก ); โดยจำนวนสมาชิกคือ จำนวนสมาชิกที่ต้องการ จะเก็บ หรือขนาดของอาร์เรย์ โดยจำนวนสมาชิกคือ จำนวนสมาชิกที่ต้องการ จะเก็บ หรือขนาดของอาร์เรย์ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น student= new array(10); student= new array(10); หมายถึงการการประกาศให้ตัวแปร student เป็น ตัวแปรแบบอาร์เรย์โดยมีจำนวนสมาชิก 10 ตัว หมายถึงการการประกาศให้ตัวแปร student เป็น ตัวแปรแบบอาร์เรย์โดยมีจำนวนสมาชิก 10 ตัว

14 การกำหนดค่าให้กับ ตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบดังนี้ มีรูปแบบดังนี้ ชื่อตัวแปร [index] = ค่าของข้อมูล ; ชื่อตัวแปร [index] = ค่าของข้อมูล ; โดย index คือลำดับของสมาชิกใน อาร์เรย์ โดยเริ่มตั้งแต่ลำดับที่ 0,1,2, เป็นต้นไป โดย index คือลำดับของสมาชิกใน อาร์เรย์ โดยเริ่มตั้งแต่ลำดับที่ 0,1,2, เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น student[7] = “ ขยัน ”; student[7] = “ ขยัน ”; หมายถึงการกำหนดให้สมาชิกลำดับที่ 7 มีค่าเป็น “ ขยัน ”; หมายถึงการกำหนดให้สมาชิกลำดับที่ 7 มีค่าเป็น “ ขยัน ”;


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรในภาษา ตัวแปรในภาษา JavaScript ง 40208 การเขียนได นามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google