งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้ารหัสข้อมูล และการถอดรหัส ข้อมูล Basic Encryption and Decryption Techniques.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้ารหัสข้อมูล และการถอดรหัส ข้อมูล Basic Encryption and Decryption Techniques."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารหัสข้อมูล และการถอดรหัส ข้อมูล Basic Encryption and Decryption Techniques

2 คริพโตกราฟี (Cryptography) คริพโตกราฟี (Cryptography) เป็นการรวมหลักการและกรรมวิธีของการแปลงรูปข้อมูล ข่าวสารต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลข่าวสารที่ได้ ผ่านการเข้ารหัส และการนำข่าวสารนี้ไปใช้งาน จะต้องมี การแปลงรูปใหม่ เพื่อให้กลับมาเป็นข้อมูลข่าวสารเหมือน ต้นฉบับเดิม  Plain text คือ ข้อมูลต้นฉบับซึ่งเป็นข้อความที่สามารถ อ่านแล้วเข้าใจ  Encryption Algorithm คือ ขั้นตอนวิธีในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแปลงข้อมูลต้นฉบับเป็นข้อมูลที่ ได้รับการเข้ารหัส  Ciphertext คือ ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการเข้ารหัส ทำ ให้อ่านไม่รู้เรื่อง  Key คือ เป็นกุญแจที่ใช้ร่วมกับ อัลกอริทึมในการเข้ารหัส และถอดรหัส How are you feeling today HXEOWYLP 34ACJLKLO GDEABCQ…. Encryption Algorithm Plain text Key Ciphertext

3 เทคนิคและแนวทางในการ เข้ารหัสข้อมูล เพื่อแปลงเพลนเท็กซ์ เป็นไซเฟอร์เท็ก แบบดั้งเดิมแบ่งได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. เทคนิคการแทนที่ (Substitution Techniques) 1.1 การเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบ caesar 1.2 การเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโม โนอัลฟาเบติค

4 1.1 เทคนิคการแทนที่แบบ caesar เป็นการแทนค่าแต่ละตัวอักษรด้วยสัญลักษณ์เพียงตัว เดียว เป็นวิธีทีง่ายที่สุด ใช้มาตั้งแต่สมัยจูเลียส ซีซาร์ ในการเข้ารหัสเนื้อความจดหมายส่งไปให้ทัพทหาร ระหว่างการรบ เป็นการแทนค่าแต่ละตัวอักษรด้วยสัญลักษณ์เพียงตัว เดียว เป็นวิธีทีง่ายที่สุด ใช้มาตั้งแต่สมัยจูเลียส ซีซาร์ ในการเข้ารหัสเนื้อความจดหมายส่งไปให้ทัพทหาร ระหว่างการรบ ตัวอย่าง ใช้ความสัมพันธ์ของอักษรในภาษาอังกฤษ 26 ตัว โดยที่ ตัวอักษรใน Cipher Text จะได้จาก Plain Text + ไปยัง 3 ลำดับของตัวอักษรใน ภาษาอังกฤษ ในทางกลับกัน Plain Text จะเท่ากับ Cipher Text - ไปยัง 3 ลำดับของตัวอักษรใน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง ใช้ความสัมพันธ์ของอักษรในภาษาอังกฤษ 26 ตัว โดยที่ ตัวอักษรใน Cipher Text จะได้จาก Plain Text + ไปยัง 3 ลำดับของตัวอักษรใน ภาษาอังกฤษ ในทางกลับกัน Plain Text จะเท่ากับ Cipher Text - ไปยัง 3 ลำดับของตัวอักษรใน ภาษาอังกฤษ Plain Text : a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z Cipher Text : d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c เช่น Love You ---> 0ryh brx

5 1.2 เทคนิคการแทนที่ แบบ Monoalphabetic การเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโมโนอัลฟาเบติค (Monoalphabetic Substitution-Based Cipher) การเข้ารหัสด้วยวิธีแทนที่แบบโมโนอัลฟาเบติค (Monoalphabetic Substitution-Based Cipher)  เป็นเทคนิคการเข้ารหัสอย่างง่าย โดยทำการจับคู่ ตัวอักษร ระหว่างเพลนเท็กซ์ และไซเฟอร์เท็กซ์  มีข้อเสีย เนื่องจากทำให้เกิดการซ้ำกันของตัวอักษร และถอดรหัสได้ง่าย

6 ตัวอย่าง Plaintext = car Plaintext = car Encrypt Cipher text คือ pkj

7 เทคนิคและแนวทางในการ เข้ารหัสข้อมูล 2 เทคนิคการสับเปลี่ยน (Transposition Techniques) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพดีกว่า สามารถแก้ปัญหาการซ้ำกันของ ตัวอักษรรวมถึงยากต่อการถอดรหัส ซึ่งประกอบด้วย 2.1 การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยน แบบเรลเฟ็นซ์ 2.2 การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยน แบบคอลัมน์

8 2.1 เทคนิคการสับเปลี่ยนแบบ เรล เฟ็น การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบเรลเฟ็นซ์ (Rail Fence Transposition Cipher) การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบเรลเฟ็นซ์ (Rail Fence Transposition Cipher)  เป็นการเข้ารหัสอย่างง่าย ใช้ลักษณะของ Row-by- Row หรือ Zigzag Cmhmtmro oeoeoorw Plaintext : Come home tomorrow Ciphertext : Cmhmtmrooeoeoorw

9 2.2 เทคนิคการสับเปลี่ยน แบบ คอลัมน์ การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบคอลัมน์ (Columnar Transposition Cipher) การเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบคอลัมน์ (Columnar Transposition Cipher)  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง จะทำให้อักษรเดียวกันเมื่อผ่านการเข้ารหัส แล้วจะไม่มีการซ้ำกัน  โดยการกำหนดคีย์ขึ้นมา  เรียงลำดับคอลัมน์ตามคีย์ตัวอักษร  นำ Plaintext ไปเรียงตามคอลัมน์  ทำการเข้ารหัสตามคีย์ และ คอลัมน์ที่ กำหนด 14358726 COMPUTER thisisth ebestcla ssihavee vertaken Column Key TESVTLEEIEIRHBSESSHTHAENSCVKITAA Key : computer Plaintext : this is the best class I have ever taken Ciphertext : TESVTLEEIEIRHBSESSHTHAENSCVKITAA


ดาวน์โหลด ppt การเข้ารหัสข้อมูล และการถอดรหัส ข้อมูล Basic Encryption and Decryption Techniques.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google