งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตรวจราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตรวจราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตรวจราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ เขตที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรม นางลักขณา วรวุฒิวัฒน์ เขตที่ 2, 4, 5 นายพรพจน์ มะนิยม เขตที่ 3, 10, 11 นายณรงค์ ไวนิทรา เขตที่ 12, 13, 14 นางศรีประไพ เลิศวิริยจิตต์ เขตที่ 15, 16 นางพรทิพย์ อุ้ยตา เขตที่ 17, 18 ว่าที่ร้อยตรีเกษียร เทียนวิจิตรฉาย เขตที่ 7, 8 นางนภาพร ธาระวานิช เขตที่ 6, 9

2 ตามนโยบายเลขาธิการ ส.ป.ก.
การพิจารณาแหล่งน้ำ ตามนโยบายเลขาธิการ ส.ป.ก.

3 จังหวัดปัตตานี พื้นที่ชลประทาน 26.52 ล้านไร่
พื้นที่ ส.ป.ก ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานในเขต ส.ป.ก ล้านไร่

4 จังหวัดปัตตานี 1. พื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่

5 พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่
จังหวัดปัตตานี 2. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่ พื้นที่ ส.ป.ก. 44,762 ไร่ พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่

6 3. ระบบส่งน้ำชลประทาน

7 พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่
จังหวัดปัตตานี แหล่งน้ำธรรมชาติ 4. สำรวจแหล่งน้ำ บึง, สระสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย พื้นที่ชลประทาน 386,209 ไร่ พื้นที่ ส.ป.ก. 44,762 ไร่ พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตชลประทาน 6,802 ไร่

8 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
การตรวจสอบเบื้องต้น โปรแกรม Google Earth แผนที่ 1:50,000 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

9 5. ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา

10 6. เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
7. รวบรวมแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในเขต ส.ป.ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt แผนการตรวจราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google