งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก. โดย นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณ หะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก. โดย นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณ หะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก. โดย นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณ หะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก.

2 ผลักดันให้การปฏิบัติ ราชการ สามารถ ดำเนินการไปตาม เป้าหมาย ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด กับ ประชาชน การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล

3 การตรวจราชการมีเป้าหมาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจติดตาม ให้การปฏิบัติราชการถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของหน่วยงาน

4 การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค สดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และ ความ ต้องการของประชาชน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนเกี่ยวกับ เหตุการณ์

5 รับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ ตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในฐานะผู้สอดส่อง ดูแลแทนอธิบดี ผู้ตรวจราชการ กรม

6 การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ หัวหน้าผู้ตรวจ ราชการ

7 รวบรวมข้อมูล และ ติดตาม ข่าวสาร สอดส่องดูแลงานราชการ ติดตามงานให้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ บทบาทของ ผู้ตรวจราชการ

8 สอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน สดับตรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ หรือ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บทบาทของ ผู้ตรวจ ราชการ

9 ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงาน ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติม

10 งานตามนโยบาย กษ. กระบวนการตรวจ ราชการ จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปี กำหนดขอบเขต / ประเด็น การตรวจฯ ดำเนินการ ตรวจ ราชการ รอบที่ 1 Project Review แนะนำทำความเข้าใจ รอบที่ 2 Project Progress ติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน รอบที่ 3 Project Evaluation ประเมินผลการทำงาน ตาม แผนงานและงบประมาณ รายงานผล การตรวจฯ เสนอ ลธก. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของ ส. ป. ก. จังหวัด ที่ได้รับการตรวจฯ นำไปปฏิบัติตามที่สั่งการ งานตาม ภารกิจ ส. ป. ก.

11 สรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์ ของการตรวจราชการ พร้อมทั้ง ปัญหา หรือ อุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วย การรายงานผลการตรวจราชการ

12


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก. โดย นางมนต์ทิพย์ รุจิกัณ หะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google