งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบราชการ 12 ก.ย.48. 2 การพัฒนาระบบราชการ 1. แนวคิดและการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบราชการ 12 ก.ย.48. 2 การพัฒนาระบบราชการ 1. แนวคิดและการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบราชการ 12 ก.ย.48

2 2 การพัฒนาระบบราชการ 1. แนวคิดและการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน 3. การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 4. การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ - จากวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล 5. การปรับปรุงการให้บริการประชาชน 6. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ของข้าราชการ + การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของภาครัฐ 8. แนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

3 3 Good Governance พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Efficiency Value-for-money Effectiveness Quality Accountability Participation Transparency Responsiveness Decentralization Rule of law แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แนวคิด และการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวคิด 1

4 4 การพัฒนาจากภายนอก ระบบราชการ (Outside-in Approach) การพัฒนาจากภายในภาค ราชการ (Inside-out Approach) ราชการที่ ตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน การบริหาร ราชการ ที่ประชาชน เป็นหุ้นส่วน การบริหาร ราชการที่ ทรงพลัง การบริหาร ราชการ ที่มีประสิทธิภาพ การบริหาร ราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน การบริหาร ราชการ ที่โปร่งใส การบริหาร ราชการ เพื่อสังคม ประชาธิปไตย พัฒนาความรู้และ ศักยภาพฯ แนวนโยบายและ การพัฒนาระบบ Empowerment Enabling

5 5 ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen-centered) และ ยึดประโยชน์สุขของประชาชน เป็นหลัก คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า (future-oriented) และ เปิดมุมมองให้กว้าง (outside-in approach) บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยึดหลักบูรณาการ ไร้พรมแดนของหน่วยงาน (boundary less) มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ (economy of speed) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ Beyond Bureaucracy Prime Minister’s Vision

6 6 การปรับโครงสร้างระบบราชการ ( รวมถึงการ พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ และ การ ทำงานแบบเมตริกซ์ ) การจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ( องค์การมหาชนและ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ) การสอบทานการใช้จ่ายเงิน และบทบาทภารกิจ การเปิดโอกาสให้เอกชน/องค์กรที่ไม่ใช่ภาค ราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการถือครองทรัพย์สินของ หน่วยงานในภาครัฐ (Capital Charges) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : I AM READY การวางยุทธ์ศาสตร์และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Scorecard) มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) call center 1111 ศูนย์บริการร่วม (Service Link) Government Counter Services การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบภาคประชาชน ( People’s Audit ) Lay Board การสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระบบราชการ ปรับบทบาท ภารกิจและขนาด ให้มีความเหมาะสม พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนที่ดีขึ้น ยกระดับ ขีดความสามารถ และมาตรฐาน การทำงาน ให้อยู่ระดับสูง เ เ การพัฒนา ระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เปิดระบบ ราชการ สู่กระบวนการ ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย

7 7 เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) (better service quality) 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม (rightsizing) (rightsizing) 3. ยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการและ มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูง และเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (high performance) และเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (high performance) 4. ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย - เปิดระบบราชการสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย - เปิดระบบราชการสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (democratic governance) (democratic governance)

8 8 ยุทธศาสตร์ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ให้ส่วนราชการมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น  วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการปรึกษาหารือกับ ประชาชน การสำรวจหรือประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน (lay board) ขึ้น โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (กรม/จังหวัด/อำเภอ)  ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาทำงาน ร่วมกัน  กำหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม ( ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม )  กำหนดให้มีตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมสำหรับส่วนราชการ Inform Involve Collaborate Consult Empower

9 9 การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ที่ 7 ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ที่ 7 ไปสู่การปฏิบัติ - กำหนดเป็นกติกาใน พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามความใน ม.3/1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2545 และก.พ.ร. ดูแลให้มีการบังคับใช้ - ให้ส่วนราชการสมัครเข้าร่วมในการพัฒนาระบบราชการสู่การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นราชการในระบบเปิด โดยอาศัยวิธีการกำหนดตัวชี้วัดและการสร้างแรงจูงใจ - สร้างกระแสแรงกดดันจากภายนอก โดยเฉพาะภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง - ติดตามประเมินผล โดยการจัดทำรายงานประจำปีของ ก.พ.ร. เพื่อเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของส่วนราชการต่างๆ

10 10 โครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ คณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ ผลประโยชน์ของชาติ การตัดสินใจทางการเมือง การจัดสรรทรัพยากร ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปฏิบติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์ขั้นกลาง ผลลัพธ์ ผลผลิต/กิจกรรม Government-wideAgenda Area-basedAgenda FunctionalAgenda นรม.รนม.รมต.ปลัดกระทรวง นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง(ผลงานหลัก) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(ผลงานหลัก) โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 2 การจัด

11 11 7.2 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2.1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 2.2 นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง 3.2 สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 4.2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 4.3 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.1 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 6.2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 7. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7.1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 8.3 ภูเก็ต พังงา กระบี่ 9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 9.1 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 9.2 สงขลา สตูล กลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม 1.1 2.2 3.1 3.2 2.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1

12 12 โอนถ่าย (Devolution) - บทบาท อำนาจหน้าที่ - ทรัพยากร (งบประมาณ + คน) หน่วยงานกลาง  ส่วนกลาง  ส่วน ภูมิภาค องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น Government-wide Agenda รัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน กระทรวง กรม จังหวัด เงื่อนไขของ ความสำเร็จ บูรณาการ (Integration) ระหว่างกระทรวง/กรม และ ระหว่าง กลุ่ม จังหวัด/จังหวัด เข้า ด้วยกัน (Horizontal & Vertical Integration) องค์การ มหาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ชุมชน/ ประชาชน

13 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี จังห วัด กลุ่ม จังห วัด กระทร วง กลุ่ม เศรษฐกิจ กลุ่มสังคม.......... Area Function General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan บูรณาการ Business Plan แผนปฏิบัติราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

14 14 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (4 ปี) Corporate Scorecard แผนปฏิบัติ ราชการ (4 ปี) กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ (รายปี) กระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Team & Individual Scorecard การวางแผน การวัดผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Sub-unit Scorecard ยุทธศาสตร์รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Budgeting เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ การวางแผน และ การวัดผลสัมฤทธิ์

15 15 นโยบายตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล 1.ขจัดความยากจน 2.พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้ 4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5.การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 6.พัฒนากฎหมายและส่งเสริมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7.ส่งเสริม ปชธ.และกระบวนการ ประชาสังคม 8.รักษาความมั่นคงของรัฐ 9.รองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตรโลก กลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เอกชน ประชาสังคม ภาครัฐ

16 16 Public Sector Private Sector ส่วนราชการ หน่วย บริการ รูปแบบ พิเศษ องค์การ มหาชน หน่วยงาน ภายใต้ มูลนิธิ หน่วยงาน ในกำกับ รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 3 การ

17 17 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 23 มีนาคม 2548 ที่มา.... “รัฐบาลจะพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการปรับ โครงสร้างราชการและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บทบาทและภารกิจมีความ กระชับ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่ การ ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตาม ระเบียบวาระงานพิเศษ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบราชการ ปรับโครงสร้างส่วนราชการและระบบบริหารงานให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผล

18 18 Global Environment Re think & Re Do PEOPLE (CUSTOMER) 1 Structure 2 Process 3 Culture 4 Communication (Info) 5 Human Resource สรุปผลแนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการ (การประชุม ค.ร.ม. นัดพิเศษ 28พ.ค. 48)....

19 19 Management Paradigm Shift Fragmentation Subjective Integration Process Bureaucracy Objective Result Customer Centered แนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการ

20 20 Technology Development Firm Infrastructure Human Resource Management Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing and Sales Support Activities Primary Activities Services Margin Value Chain (Michael Porter) สรุปผลแนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการ (การประชุม ค.ร.ม. นัดพิเศษ 28พ.ค. 48)....

21 21 ในกระทรวงหนึ่งอาจจัดให้มีส่วนราชการแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) แบบที่ 1 มีส่วนราชการ* ดังนี้ (ก) สำนักงานรัฐมนตรี (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง (อาจมีกรมหรือไม่ก็ได้) (2) แบบที่ 2 มีส่วนราชการ* ดังนี้ (ก) สำนักงานรัฐมนตรี (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง (มีหรือไม่ก็ได้) (ค) ทบวง (อาจมีกรมหรือไม่ก็ได้) (3) แบบที่ 3 มีส่วนราชการดังนี้ (ก) สำนักงานรัฐมนตรี (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง (ค) กรม (อาจรวมเป็นกลุ่มภารกิจหรือไม่ก็ได้) รูปแบบการจัดโครงสร้างส่วนราชการ (สรุปผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548) หมายเหตุ กรณีเป็นกรมอาจเป็นกรมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

22 22 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management :NPM) 1.เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (professional management) 2.กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้ ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน (accountability for results) 3.ให้ความสำคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรร ทรัพยากรและการให้รางวัล 4.ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีขนาดเล็กลงเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการ จ้างเหมางานบางส่วนออกไป (contract out) 5.เปิดให้มีการแข่งข้นในการให้บริการสาธารณะ (contestability) เพื่อช่วย ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 6.ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัย อิงแบบของภาคเอกชน (business like approach) 7.เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากร

23 23 การจัดแบ่งประเภทของ NPM ตามกระแสแนวคิดเกี่ยวกับ การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพ (efficiency drive)  ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้ทันสมัย  เลียนแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจมากขึ้น  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน 2.การลดขนาดและการกระจายอำนาจ 2.การลดขนาดและการกระจายอำนาจ (downsizing and decentralization)  เปิดให้กลไกตลาดเข้ามาแทนภาครัฐ  จัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลัก/งานรอง (core function/ non-core function)  เปิดให้มีการทดสอบตลาด (market – testing)  เปิดให้มีการแข่งขัน (contestability)  แยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน (purchaser – provider split)  ใช้ระบบการทำสัญญาข้อตกลง (contractualism)  การจัดตั้งองค์การบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร (agercification)

24 24 3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (in search of excellence)  ให้ความสำคัญเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยง 4. การให้ความสำคัญต่อการบริการประชาชน 4. การให้ความสำคัญต่อการบริการประชาชน (public service orientation)  มุ่งเน้นคุณภาพการดำเนินงาน  ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน NPM ให้ความสำคัญกับ NPM ให้ความสำคัญกับ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุณภาพการให้บริการ  ความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุณภาพการให้บริการ  ความคุ้มค่า

25 25 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ Strategy Formulation วางยุทธศาสตร์ Strategy Formulation นำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ Strategy Implementation ติดตาม ประเมินผล Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน แผนปฏิบัติการ กำกับติดตามและ ประเมินผล ทบทวนสถานการณ์ เพื่อวางยุทธศาสตร์ ใหม่ การ บริหารรัฐกิจแนวใหม่ การ 4

26 26 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน Financial PerspectiveInternal Work Process Perspective Customer PerspectiveLearning & Growth Perspective 60%10% 10+30% (120%)

27 27 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ &ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization เพิ่มความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพefficiency คุณภาพquality ขีด สมรรถนะ capacity- building effectiveness

28 28 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

29 29 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR- Card (ต่อ)

30 30 Service Links Government Counter Services Mobile team ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Call Center 1111 e-Services ราชการ ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน การ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน การ 5

31 31 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน Government Counter Service : G C S Government Counter Service : G C S

32 32 ที่มา พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้กระทรวง จังหวัด และอำเภอ จัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการใช้บังคับ และเงื่อนไขการปฏิบัติตามพ.ร.ฎ. ดังกล่าว และกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ ร่วมนำร่องด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จและ ให้มีผล 1 ต.ค. 47 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการขั้นต่อไปของการพัฒนาราชการไทย และกำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันให้มี การบริการของงานภาครัฐในลักษณะการนำบริการเข้าถึงประชาชน โดยใช้รูปแบบของการจัดหน่วยงานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปตั้งอยู่ ในแหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

33 33 แนวความคิดจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการของภาครัฐ แนวความคิดจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการของภาครัฐ “เป็นการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ ณ ที่เดียวกัน ” “เป็นการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ ณ ที่เดียวกัน ” จัดตั้งอยู่ ณ แหล่งชุมชนซึ่งมีประชาชนผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก จัดตั้งอยู่ ณ แหล่งชุมชนซึ่งมีประชาชนผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า สนามบิน/ท่ารถขนส่ง เช่น สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า สนามบิน/ท่ารถขนส่ง จัดให้มีบริการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถไปให้บริการได้ตามสถานที่ซึ่งมี จัดให้มีบริการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถไปให้บริการได้ตามสถานที่ซึ่งมี ประชาชนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น ตามงานแสดง การประชุม ประชาชนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น ตามงานแสดง การประชุม หลักการในการจัดตั้ง GCS

34 34 การดำเนินการจัดตั้ง GCS สำรวจความต้องการงานบริการภาครัฐของประชาชน สำรวจความต้องการงานบริการภาครัฐของประชาชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้ง GCS ในการจัดตั้ง GCS ศึกษารูปแบบ ระบบการให้บริการของ GCS ศึกษารูปแบบ ระบบการให้บริการของ GCS อบรมเจ้าหน้าที่ประจำ GCS เพื่อให้บริการ อบรมเจ้าหน้าที่ประจำ GCS เพื่อให้บริการ

35 35 หน่วยงานบริการผู้ให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด งานบริการไปรษณีย์ งานบริการของ Pay at Post การยื่นแบบภาษี การต่ออายุหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการปกครอง การทำบัตรประชาชน การคัดรับรองสำเนารายการ ประวัติบุคคล เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ การทำบัตรทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงคมนาคม การจองตั๋วรถ บขส. การจองตั๋วเครื่องบิน เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร การขออนุญาตสร้างบ้าน การขอเลขที่บ้าน เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการของ GCS

36 36 หน่วยงานบริการผู้ให้บริการ การไฟฟ้านครหลวง การขออนุญาตใช้ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประปานครหลวง การขออนุญาตใช้ น้ำประปา เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การขออนุญาตใช้ โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชาการตำรวจ นครบาล การรับเรื่องแจ้งความ เอกสารหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักนายกรัฐมนตรี การรับเรื่องร้องทุกข์และ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการของ GCS (ต่อ)

37 37 หน่วยงานบริการผู้ให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจองชื่อนิติบุคคล การขอหนังสือรับรองนิติ บุคคล การตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ข้อมูลอื่น ของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนครื่องหมาย การค้า เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อื่นๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานภาครัฐ การดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริการของ GCS (ต่อ)

38 38 พิธีเปิดและลงนามข้อตกลงในการจัดตั้ง GCS

39 39 พิธีเปิดและลงนามข้อตกลงในการจัดตั้ง GCS

40 40 พิธีเปิดและลงนามข้อตกลงในการจัดตั้ง GCS

41 41 พิธีเปิดและลงนามข้อตกลงในการจัดตั้ง GCS

42 42 ผู้บริหาร ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ เคาน์เตอร์บริการประชาชน : เชียงใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จ.เชียงใหม่

43 43 ผู้บริหาร ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ เคาน์เตอร์บริการประชาชน : เชียงใหม่

44 44 ผู้บริหาร ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ เคาน์เตอร์บริการประชาชน : เชียงใหม่

45 45 ผู้บริหาร ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ เคาน์เตอร์บริการประชาชน : เชียงใหม่

46 46 เก่าใหม่ I ntegrity A ctiveness M orality R elevancy E fficiency A ccountability D emocracy Y ield pushpull Change Agent Communication for Change Incentives Promotion/ Campaign ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและ วัฒนธรรมของข้าราชการไทย และ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ6

47 47 www.mmpm4u.com Virtual Academy of Public Management

48 48 Public Sector Quality Awards Thailand Quality Awards SQA Strategy Deployment HR Focus Process Management Customer & Market Focus Business Results UKQA Total Quality Management Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) JQAEQA Singapore Quality Award European Quality Assurance Japan Quality Award UK Quality Award Leadership Information & Analysis World class ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานภาครัฐ 7 การ

49 49 วางยุทธศาสตร์ ให้มีการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สร้างกลไกการผลักดัน การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับ การวัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 4 มิติ และให้มี การทำคำรับรองฯ นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/รายปี วางวิธีการจัดสรรงบประมาณ การปรับแต่งองคาพยพของระบบราชการ:  กระบวนงาน  โครงสร้าง  เทคโนโลยี  คน เพื่อผลักดันการทำงานตามยุทธศาสตร์ การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ วางระบบให้มีการประเมินผลตนเอง การ ตรวจสอบผลการดำเนินการตามคำรับรอง การวางระบบการบริหารการเงิน การคลัง (GFMIS) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานขั้นต่อไป การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐ MBNQA + พรฎ. GG เกณฑ์ คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA) รางวัล คุณภาพ การบริหาร จัดการ ภาครัฐ MBNQA ภาคเอกชน ภาครัฐ

50 50 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 4. ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7. ประเมินผล การปฏิบัติราชการ พรฎ. การให้ความ สำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

51 51 การสานต่อและการขับเคลื่อนภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น - การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และการโอนถ่ายภารกิจ อำนาจหน้าที่ และ ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ ที่ I ยุทธศาสตร์ ที่ II ยุทธศาสตร์ ที่ III ยุทธศาสตร์ ที่ IV “ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์”  การสร้างคุณค่า - สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ประกอบด้วยทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้ - การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการ (join-up / connecting government) - ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  แผนดำเนินงาน (จังหวัด/กระทรวง)  การจัดสรรงบประมาณ/คน  ระบบติดตาม ประเมินผล  การให้รางวัล/การลงโทษ - Intergovernmental relations การยกเลิกกฎ ระเบียบที่ไม่เหมาะสม และการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ (Deregulation & Re-regulation) การดำเนินงานในขั้นต่อไป 8 แนวทาง

52 52 www.opdc.go.th CONTACT US... TEL. 0 2356 9999 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) www.mmpm4u.com

53 53 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบราชการ 12 ก.ย.48. 2 การพัฒนาระบบราชการ 1. แนวคิดและการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google