งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) - รังวัดไร่ 500, ,349164, สอบสิทธิราย 35,000 10,52312, ไร่ 125,807  พื้นที่ New Area - รังวัดไร่ 160,000 57,33966, สอบสิทธิราย 11,500 3,5223, ไร่ 31,247 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ )  พื้นที่ X-Ray - รังวัดไร่ 340, ,01098, สอบสิทธิราย 23,500 7,0018, , ที่ดินชุมชน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) ชุมช น รังวัดแปลง 24,60927,735 - สอบสิทธิราย 35,000 13,68814, การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,228,37 8 1,068,78 2 1,173, สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 11,376,2 11 8,446,35 8 9,583, การดำเนินคดีไม่เข้า กระบวนการ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 7, หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 7, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 4 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงาน 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 การดำเนินคดีใช้ผิด วัตถุประสงค์ หนังสือเตือนให้มา ชี้แจง แปลง 1, หนังสือเตือนให้ออก จากที่ดิน แปลง 1,  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,105,72 1 2,082,8 17 2,233, งานสแกนเอกสารแปลง 551, ,419224, ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( เตรียม พื้นที่ ) ไร่ 7,500 6,3107, ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ ชำระครบ ไร่ 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 5 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

6 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20, , , ตรวจเอกสาร / ตรวจสภาพ พื้นที่ / ต่อรองราคา ไร่ 20, , , ผู้มีอำนาจเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20,00 0 4,2885,  ชำระราคา / จดทะเบียน สิทธิฯ ไร่ 20, , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนาเกษตรกรราย 1,780 1,5171,  คปจ. ราย  ผู้แทนสหกรณ์ราย  อ. สปก. ราย 1,200 1, นิคมการเกษตรนิคม นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 6,000 6,5227, เกษตรยั่งยืนราย 5,500 6,4476, เกษตร 3 เดือนราย  นักศึกษา วษท. เกษตรมือ อาชีพ ราย สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรี ยน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 7,2528, พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 5,8276,  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2,000 1,4251, จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพฯ แห่ง ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 29,06333, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

10 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,6621, คลินิกเกษตรครั้ง  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202, ,80 0 1,133, บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 10 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google