งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 1. 1 ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) - รังวัดไร่ 500,000 142,349164,74932.95 - สอบสิทธิราย 35,000 10,52312,13234.66 ไร่ 125,807  พื้นที่ New Area - รังวัดไร่ 160,000 57,33966,09541.31 - สอบสิทธิราย 11,500 3,5223,71632.31 ไร่ 31,247 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 1. 1 ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ )  พื้นที่ X-Ray - รังวัดไร่ 340,00 0 85,01098,65429.02 - สอบสิทธิราย 23,500 7,0018,41635.81 94,560 1.2 ที่ดินชุมชน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) ชุมช น 500 460592118.40 - รังวัดแปลง 24,60927,735 - สอบสิทธิราย 35,000 13,68814,16040.46 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,228,37 8 1,068,78 2 1,173,36 095.52 สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 11,376,2 11 8,446,35 8 9,583,92 284.25 การดำเนินคดีไม่เข้า กระบวนการ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 7,899- 2873.63 หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 7,899- 10.01 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 4 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงาน 31 พ. ค.15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 การดำเนินคดีใช้ผิด วัตถุประสงค์ หนังสือเตือนให้มา ชี้แจง แปลง 1,151867.47 หนังสือเตือนให้ออก จากที่ดิน แปลง 1,151181.56  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,105,72 1 2,082,8 17 2,233,32 871.91 งานสแกนเอกสารแปลง 551,10 0 174,419224,40040.72 3. ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( เตรียม พื้นที่ ) ไร่ 7,500 6,3107,08894.50 4. ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ ชำระครบ ไร่ 1,753 31133519.11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 5 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

6 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20,00 0 14,84 4 23,019 115.0 9 ตรวจเอกสาร / ตรวจสภาพ พื้นที่ / ต่อรองราคา ไร่ 20,00 0 12,46 1 18,52592.63 ผู้มีอำนาจเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20,00 0 4,2885,83529.18  ชำระราคา / จดทะเบียน สิทธิฯ ไร่ 20,00 0- 3,56517.83 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนาเกษตรกรราย 1,780 1,5171,63691.91  คปจ. ราย 280 278 99.29  ผู้แทนสหกรณ์ราย 300 312240.67  อ. สปก. ราย 1,200 1,236 103.00 7. นิคมการเกษตรนิคม 888 100.0 0 8. นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม 10 100.0 0 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 6,000 6,5227,019 116.9 8 เกษตรยั่งยืนราย 5,500 6,4476,671 121.2 9 เกษตร 3 เดือนราย 300 75 25.00  นักศึกษา วษท. เกษตรมือ อาชีพ ราย 200 - 273 136.5 0 10. สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรี ยน 400 31237092.50 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 11. การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 7,2528,11798.99 พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 5,8276,18399.73  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2,000 1,4251,93496.70 12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพฯ แห่ง 400 399400100.00 ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 29,06333,462104.57 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555

10 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 31 พ. ค. 15 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 13. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,6621,77798.18 คลินิกเกษตรครั้ง 280 18520372.50  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202,5 00 329,80 0 1,133,1 0021.78 14. บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 540.00 0 127.42 5222.04241.76 15. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1,148.9 34 616.41 0715.38640.07 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 10 การดำเนินงาน ณ 15 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google