งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)

2 “ จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนา คุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ”  จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร ในเขตปฏิรูปที่ดิน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริม การเรียนรู้  สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เกษตรกร  จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน  พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม ทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้าง รายได้ให้เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขต ปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 โครงการ ที่ 3 OECF ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและสร้าง มูลค่าที่ทำกิน ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการ จัดที่ดิน และ คุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิต / โครงกา ร งบประมา ณ 1. เกษตรกรได้รับ สิทธิเข้าทำ ประโยชน์ ในที่ดิน 4.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร ( ข้อ 4.2.1.11 ข้อ 4.2.1.12 และ ข้อ 4.2.1.13) แผนงาน เป้าหมา ยการให้ บริการ หน่วยงา น 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ยุทธศาสต ร์ การจัดสรร งบประมา ณ 2. เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมพัฒนา อาชีพ 1,600.6721 ( ล้านบาท ) 1,600.6721 ( ล้านบาท ) 1,324.4685 (82.75%) 1,324.4685 (82.75%) 267.5036 (16.71%) 267.5036 (16.71%) 8.7000 (0.54%) 8.7000 (0.54%) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 3

4 แผนงาน / ผลผลิต วงเงิน งบประมาณ ( ล้านบาท ) ร้อยละ แผนงาน : การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม (3 กิจกรรม ) 1,324.468582.75 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและ สร้างมูลค่าที่ดิน (10 กิจกรรม ) 267.503616.71 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูป ที่ดิน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร ) 8.70000.54 รวม 1,600.6721100 สรุป : - ผลผลิตและงบประมาณปี 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่างมีเสถียรภาพ

5 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปี 2553 รายการหน่วยนับปริมาณงานงบประมาณ ล้านบาท 1) บริหารจัดการ --943.4722 2) จัดที่ดินราย 155,000373.0673 - จัดที่ดินทำกินล้านไร่ / ราย 1.35/90,00 0 252.6714 - จัดที่ดินชุมชนชุมชน / ราย 500/65,00055.7762 - ปรับปรุงเอกสาร 4-01 คฉบับ 250,00064.6197 3) ปลูกไม้เศรษฐกิจ / ไม้ ยืนต้น ไร่ / ตำบล 6,000/2007.9290 รวม 1,324.4685 เชิงปริมาณ เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน 155,000 ราย เชิงคุณภาพ เกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน 5 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม

6 รายการหน่วยนับปริมาณงานงบประมาณ 1) พัฒนาเกษตรกรราย 1,8504.2930 2) สร้างความร่วมมือ ไตรภาคี ตำบล 2507.0190 3) สานฝันยุวเกษตรโรงเรียน / ราย 400/20,00017.0780 4) นิคมการเกษตรแห่ง / ราย 8/1,60041.7263 5) สร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 3,69033.6300 6) ศูนย์เรียนรู้ / ขยายผลตำบล / ราย 400/40,00030.6740 7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง 1553.4219 8) โครงการพระราชดำริโครงการ / ราย 14 /3,06038.8634 9) ศูนย์บริการประชาชน เคลื่อนที่ ตำบล 40015.1950 10) พัฒนาองค์ความรู้ผ่าน วิสาหกิจชุมชน ราย 8,00025.6030 รวม 267.5036 เชิงปริมาณ 1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 56,600 ราย 2) นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนา 23 นิคม ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 6 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปี 2553 ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

7 รายการปริมาณงานหน่วยนับงบประมาณล้านบาท โครงการเงินกู้ OECF 4 จังหวัด - เกษตรกรได้รับการ พัฒนาอาชีพและ สร้างรายได้ 2,570 ราย 8.7000 เชิงปริมาณ เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน 2,570 ราย ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 7 โครงการเงินกู้ (OECF) เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขต ปฏิรูปที่ดิน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ปี 2553 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

8 ปี 2552 ปี 2553 เพิ่ม / ลด งบรายจ่าย ล้าน บาท ร้อย ละ ล้าน บาท ร้อย ละ ล้าน บาท ร้อย ละ 1. งบ บุคลากร 765.1 928 37.3 6 776.50 18 48.5 1 11.30 90 1.48 2. งบ ดำเนินงาน 1,050. 2908 51.2 9 752.48 39 47.0 1 - 297.8 069 - 28.3 5 3. งบลงทุน 227.3 082 11.1 0 68.566 4 4.28 - 158.7 418 - 69.8 4 4. งบเงิน อุดหนุน 0.960 0 0.05 - 0.960 0 - 100 5. งบ รายจ่ายอื่น 4.197 4 0.203.12000.17 - 1.077 4 - 25.6 7 รวมทั้งสิ้น 2,047. 9492 100. 00 1,600. 6721 100. 00 - 447.2 771 - 21.8 4 จัดซื้อที่ดินเอกชน ( โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภา ประชาชน 4 ภาค ) 1,000 ล้าน บาท หน่วย : ล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 คำชี้แจงงบประมาณ ปี 2553


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google