งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) รายงานผลการตรวจสุขภาพ (องค์การ) ประจำปี 2552 1 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) รายงานผลการตรวจสุขภาพ (องค์การ) ประจำปี 2552 1 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) รายงานผลการตรวจสุขภาพ (องค์การ) ประจำปี 2552 1 กรกฎาคม 2553

2 2 ระดับกรม จำนวนหน่วยงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 ค่าเฉลี่ย 4.1795 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6381 2.1173 4.9729

3 1 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3หมวด 4 หมวด 5หมวด 6 หมวด 7 ระดับกรม สถานะการบริหารจัดการองค์การ จำแนกรายหมวด หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2 84 กรม 54 กรม 99 กรม 3 4 5 6 7 8 9 10 8 กรม 2 กรม 27 กรม 137 กรม 8.99 8.21 9.06 5.14 7.75 9.35 8.38 3

4 4 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (84 กรม) 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการฯ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (84 กรม) 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการฯ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (8 กรม) 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (8 กรม) 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (2 กรม) 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (2 กรม) 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (27 กรม) 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (27 กรม) 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (137 กรม) 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (137 กรม) 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 1 การนำองค์การ (99 กรม) 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หมวด 1 การนำองค์การ (99 กรม) 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (54 กรม) 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (54 กรม) 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ ระดับกรม

5 5 LD 1 การกำหนดทิศทางองค์กร LD 5 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ LD 1 การกำหนดทิศทางองค์กร LD 5 นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ส่วนใหญ่ขาด (D) การจัดอันดับอันดับ ความสำคัญของ การดำเนินปรับปรุง และ (L/I) การ ทบทวนและปรับปรุง แนวทางกำหนด ตัวชี้วัดและแผน การประเมินให้ดีขึ้น

6 SP 1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP 6 การติดตามผลการดำเนินการ SP 2 ปัจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ SP 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง SP 3 การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล SP 4 การสื่อสารยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ SP 5 การถ่ายทอดตัวชี้วัด ส่วนใหญ่ขาด (D) ระยะเวลาที่ ลงนามคำรับรองฯ แล้วเสร็จ เหมาะสม (L) การจัดทำระบบ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ ติดตามผลเป้าหมายความสำเร็จ ของการดำเนินการ (ระดับบุคคล) และ (I) การเชื่อมโยงระหว่างผล การประเมินการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับ ระบบแรงจูงใจ (ระดับบุคคล) 6

7 7 CS1 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ระดับการมีส่วนร่วม CS2 ช่องทางและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร CS7 การวัดความพึงพอใจ CS3 การจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น CS8 การวัดความไม่พึงพอใจ CS4 กำหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพบริการCS9 มาตรฐานการให้บริการ CS5 การสร้างเครือข่ายCS10 ระบบการติดตามประเมินผล CS1 การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ระดับการมีส่วนร่วม CS2 ช่องทางและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร CS7 การวัดความพึงพอใจ CS3 การจัดการข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น CS8 การวัดความไม่พึงพอใจ CS4 กำหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพบริการCS9 มาตรฐานการให้บริการ CS5 การสร้างเครือข่ายCS10 ระบบการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่ขาด (A/I) หลักฐานการวัด ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลที่ได้ครบ ทุกกลุ่ม

8 8 IT 1 ระบบฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ IT 6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล IT 2 ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT 3 ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT 4 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร IT 7 แผนการจัดการความรู้ (KM) IT 5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ส่วนใหญ่ขาด (A) ฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ของผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดทุกตัวในทุกมิติ ที่อยู่ในคำรับรอง

9 9 ส่วนใหญ่ขาด (A) แผนการสร้าง ความผาสุก และความ พึงพอใจของบุคลากร ที่สอดคล้องกับปัจจัย ที่กำหนด HR1 แผนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร HR3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม HR5 แผนการสร้างความก้าวหน้า HR1 แผนการสร้างความผาสุข และความพึงพอใจของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร HR3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม HR5 แผนการสร้างความก้าวหน้า

10 10 ส่วนใหญ่ขาด (A) การจัดทำ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่าไม่ครอบคลุม (D) การนำข้อกำหนดของกระบวนการ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดตัวชี้วัด ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า (L) การติดตามผลของตัวชี้วัดฯ เพื่อ นำมาปรับปรุงกระบวนการ PM 1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า PM 4 การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน PM 2 การจัดทำข้อกำหนด PM 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน PM 3 การออกแบบกระบวนการ PM 6 การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

11 11 RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของกระบวนการสร้างคุณค่า RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของกระบวนการสนับสนุน RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของกระบวนการสร้างคุณค่า RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของกระบวนการสนับสนุน RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

12 for Healthy Organization for Healthy Organization !! THANK YOU 12


ดาวน์โหลด ppt LOGO การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) รายงานผลการตรวจสุขภาพ (องค์การ) ประจำปี 2552 1 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google