งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP7 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP7 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP7 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น.

2 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวด 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ (SP) SP 7 จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล SP 7

3 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็น ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการดำเนินการ ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้ เกิดความเสียหาย จากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 นั้น มุ่งเน้นแผนงาน / โครงการที่สำคัญ ซึ่งผลสำเร็จของแผนงาน / โครงการ มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ SP 7

4 จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน ทุก ประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกแผนงาน / โครงการที่สำคัญและมี ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย 1 แผนงาน / โครงการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผล กระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย ของแผนงาน / โครงการ SP 7

5 1.การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 2.การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 3.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 4.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความ เสี่ยง (Risk Response) 5.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 6.ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 7.การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) จังหวัดต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ...

6 จังหวัดต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้วย ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) นิติธรรม (Rule of Law) การกระจายอำนาจ (Decentralization) ความเสมอภาค (Equity) ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน แผนงาน / โครงการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

7 คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณและ มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ ความสำเร็จตามประเด็น ยุทธศาสตร์นั้นๆ วิเคราะห์ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็น ปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย มีแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการผลการ วิเคราะห์ ดำเนินการ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึง วิธีการหรือ ช่องทางที่ใช้ ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถ นำแผนบริหาร ความเสี่ยงไป ปฏิบัติได้ มีการรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงต่อ ผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่ พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน การแก้ไข จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดง ผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการตามแผน ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วย A D L ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนจะพิจารณา จาก...

8 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับ งบประมาณ และมีผลกระทบสูง ต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็น ยุทธศาสตร์นั้น 0.5 แสดงให้เห็นถึงวิธีการคัดเลือกแผนงาน/ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญหรือผลกระทบของโครงการ ที่มีต่อความสำเร็จตามประเด็น ยุทธศาสตร์นั้นๆ (โดยคัดเลือก) อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ 0.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่อง ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัย ในการวิเคราะห์ด้วย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ที่คัดเลือกมาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักการของ COSO (7 ขั้นตอน) 0.2 A

9 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง กับผลการวิเคราะห์ และมีตัวชี้วัด ความสำเร็จตามแผนฯ ที่ประเมินผล ได้ชัดเจน มีผลการวิเคราะห์การประเมิน ความเป็นไปได้ และ ความรุนแรง ของความเสี่ยง โดยครอบคลุม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อย่างครบถ้วน 0.1 มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการและกรอบ ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมการสรุป ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) 0.005 แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหารภายในเดือนมีนาคม 2553 (และก่อนนำไปปฏิบัติ) 0.005 A

10 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ 0.3มีหลักฐานแสดงการดำเนินการ ตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ ในแผนบริหารความเสี่ยง 0.15 แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทาง ที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้ มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดง ให้เห็นถึงการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึง แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 0.15 D

11 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก มีการรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินการตามแผนบริหารความ เสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 0.2มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของ การดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงตามแนวทาง/วิธีการและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบ และมีความถี่ครบตามที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส และไม่รวมการ สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) 0.05 เนื้อหาของการรายงานสรุปผลแสดง ให้เห็นถึงความคืบหน้าของกิจกรรม/ โครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหาร ความเสี่ยง โดยแสดงความสัมพันธ์ กับผลการดำเนินโครงการที่คัดเลือกมา ดำเนินการ 0.05 L

12 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบ ก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปีงบประมาณ) ซึ่งประกอบด้วย 1. กิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วครบถ้วนเสร็จ ร้อยละ 100 0.025 2. ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังจากดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ) โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการได้และปัจจัยเสี่ยง ที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ (เฉพาะกรณีเป็น แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณต่อไป) - หากส่วนราชการเลือกโครงการที่ ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 53 ทั้งหมด ให้ส่วนราชการใส่ Y ในประเด็น การประเมินนี้ด้วย ซึ่งถือว่าได้รับคะแนนนี้ ไปโดยปริยาย 0.025 L

13 ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการ ที่ครบถ้วน ค่า น้ำหนัก ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 3. สรุปบทเรียน และ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปี ต่อไป 0.025 4. ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบ รายงานสรุปผลภายในวันที่ 15ต.ค.2553 0.025 น้ำหนักรวม SP - 71.00 L

14 ศึกษา ทำความเข้าใจได้จาก Self-Learning Toolkits และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.www.opdc.go.th

15 Contact Person โทรศัพท์ E-mail สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสาวิตรี เพ็งผาสุข02-356-9999 ต่อ 8867 Fax. 02-281-8279 savitree@opdc.go.th บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์0-2231-3011 ต่อ 300Somchai@tris.co.th นางสาวบงกช นุตพงษ์0-2231-3011 ต่อ 312Bongkot@tris.co.th นายวรพัฒน์ เมฆสวรรค์0-2231-3011 ต่อ 356worapat@tris.co.th Fax:0-2231-3680, 0-2231-3682 Website:www.tris.co.th


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP7 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของ กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google