งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556

2 กำหนดการ 09.00 – 09.30 น. 09.30 – 12.00 น. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 โดย ผอ. กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3 3 กลุ่มจังหวัด และจังหวัดจัดส่ง รายละเอียดตัวชี้วัดให้สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการประเมินผล ภายในเดือน มี.ค. 56 28 ก.พ. 56 สำนักงาน ก. พ. ร. ชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ สิ้นสุดวันรับคำขอเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้ คะแนนของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบแรก 1 เม. ย. 56 กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน เม.ย. 56 กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน เม.ย. 56 จังหวัดลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์ผลและ ตรวจสอบผลการประเมิน ให้สมบูรณ์ครบถ้วน สรุปผลการประเมิน นำเสนอ อ. ก. พ. ร. ฯ / ก. พ. ร. นำผลการประเมิน ไปเชื่อมโยง กับสิ่งจูงใจ สำนักงาน ก. พ. ร. ส่งผลการตรวจสอบ รายละเอียดตัวชี้วัด ให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัด กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 9 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน ก.ค. 56 กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 9 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน ก.ค. 56 สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิ. ย. – ส. ค. 56 สิ้นสุดวันรับคำขอเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบสุดท้าย 31 ต. ค. 56 สำนักงาน ก. พ. ร. รับข้อมูล ผลการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานกลางที่เป็น เจ้าภาพตัวชี้วัด สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการของจังหวัด ม.ค. – ก.พ. 57 แจ้งผลการประเมิน ให้จังหวัดทราบ วิเคราะห์ผล / นำเสนอ อ. ก. พ. ร. ฯ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน ต.ค. 56 กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. - รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน ต.ค. 56 แนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบ

4 4 ประเด็นคำถาม - คำตอบ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก ขอปรับสูตรการคำนวณผลการดำเนินงาน โดยขอยกเว้นไม่นำผลผลิตข้าว เพื่อการบริโภค และการปลูกไว้เพื่อทำพันธุ์ข้าว มาเป็นฐานในการคำนวณ ขอปรับนิยามของคำว่า “ข้าวเปลือก” ซึ่งขอเสนอให้การประเมินผล ครอบคลุมการวัดปริมาณข้าวเปลือกเจ้าเท่านั้น ไม่รวมถึงข้าวเปลือกเหนียว ประเด็นคำถาม

5 5 ประเด็นคำถาม - คำตอบ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก สูตรการคำนวณ แหล่งข้อมูลประกอบการประเมินผล  ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด ใช้ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ประมาณการปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฯ ใช้ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด ประมาณการปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด X 100 ร้อยละความสำเร็จ ของผลการรับจำนำ ข้าวเปลือกฯ =

6 ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2555ปี 2556 ปริมาณผลผลิตปริมาณการ รับจำนำ ปริมาณผลผลิต (ประมาณการ) เป้าหมาย ปริมาณการรับจำนำ ภาพรวมทั้งประเทศ 39,185,66521,757,778 37,453,99522,000,000 คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5 52.3053.9155.5257.1358.74 6 โดยมีค่า Interval คือ +/- 1.61 ค่าคะแนน 3 คือ ผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา ปริมาณการรับจำนำ ปี 2555 21,757,778 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้ในปี 2555 39,185,665 ค่าคะแนน 5 คือ เป้าหมายตามมติ ครม เป้าหมายปริมาณการรับจำนำ ปี 2556 22,000,000 ประมาณการปริมผลผลิต ปี 2556 37,453,995 การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5 525456565860 กำหนดค่า Interval คือ +/- 2 ประเด็นคำถาม - คำตอบ

7 7 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือก สูตรการคำนวณผลการดำเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดนั้น พิจารณาจากร้อยละ ความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ในภาพรวมของประเทศในปีที่ผ่านมา (กำหนด ไว้ที่ระดับคะแนน 3) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้แสดงถึงปริมาณการผลิตเพื่อการจำนำที่ได้หัก ผลผลิตข้าวเพื่อการบริโภคและ/หรือการปลูกไว้เพื่อทำพันธุ์ข้าว และปริมาณข้าวที่ไม่ได้ นำเข้าสู่กระบวนการจำนำแล้ว และนำเป้าหมายในการรับจำนำข้าวฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี มากำหนดไว้ที่ระดับคะแนน 5 คำตอบ ปริมาณผลผลิตข้าวทั้งหมด ใน ปี 2555 จำนวน 39,185,665 ตัน (21,757,778 ตัน )

8 8 ประเด็นคำถาม - คำตอบ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก สูตรการคำนวณ แหล่งข้อมูลประกอบการประเมินผล  ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด ใช้ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ประมาณการปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฯ ใช้ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด ประมาณการปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฯ ของจังหวัด X 100 ร้อยละความสำเร็จ ของผลการรับจำนำ ข้าวเปลือกฯ =

9 9 ประเด็นคำถาม - คำตอบ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก ขอปรับนิยามของคำว่า “ข้าวเปลือก” ซึ่งขอเสนอให้การประเมินผล ครอบคลุมการวัดปริมาณข้าวเปลือกเจ้าเท่านั้น ไม่รวมถึงข้าวเปลือกเหนียว ประเด็นคำถาม คำตอบ ขอข้อมูล ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า และ ปริมาณการรับจำนำ ข้าวเปลือกเหนียว ที่มีที่มาของแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการ พิจารณา ปริมาณการรับจำนำ ข้าวเปลือกเจ้าของจังหวัด ประมาณการปริมาณผลผลิต ข้าวเปลือกเจ้าของจังหวัด X 100 ปริมาณการรับจำนำ ข้าวเปลือกเหนียวของจังหวัด ประมาณการปริมาณผลผลิต ข้าวเปลือกเหนียวของจังหวัด X 100 ? ?

10 10 ตัวชี้วัด :ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด ประเด็นคำถาม - คำตอบ ประเด็นคำถาม เนื่องจากข้าวนาปี จะมีผลผลิตคาบเกี่ยวกับปี 2557 คือ จะออกผลผลิต ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวติดค่า NA อยู่ การประเมินผลสามารถรอข้อมูลข้าวนาปี ที่จะออกผลผลิตในเดือนธันวาคม 2556 ได้หรือไม่ คำตอบ สามารถรอข้อมูลข้าวนาปี ที่จะออกผลผลิตในเดือนธันวาคม 2556 ได้

11 11 ตัวชี้วัดที่ : ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประเด็นคำถาม การคำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันของ อปท. เป้าหมาย ที่กรมควบคุม มลพิษกำหนด อาจไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ เนื่องจากลักษณะชุมชนของแต่ละ เทศบาลมีความแตกต่างกัน กรณีที่จังหวัดมีตัวเลขปริมาณขยะมูลฝอยโดยการชั่ง น้ำหนักในพื้นที่นั้น ๆ อยู่แล้ว จังหวัดสามารถเลือกข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่? คำตอบ จังหวัดสามารถเสนอเรื่องไปยังกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นเจ้าภาพได้โดยตรง ประเด็นคำถาม - คำตอบ

12 12 ตัวชี้วัดที่ :ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประเด็นคำถาม การพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดที่กำหนด คือร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำไป กำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ จังหวัดสามารถเลือกใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละ อปท. เป้าหมายใช่หรือไม่? คำตอบ จังหว้ดสามารถเลือกใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับแต่ละ อปท. แล้วนำมาคำนวณเป็น ผลรวมของจังหวัดได้ ประเด็นคำถาม - คำตอบ

13 13 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประเด็นคำถาม เกณฑ์มาตรฐาน ที่ 9 จำนวนผู้ใช้บริการรายไตรมาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ใช้จำนวน ผู้ใช้บริการไตรมาสแรกเป็นเกณฑ์การคิดร้อยละใช่หรือไม่ คำตอบ ประเด็นคำถาม - คำตอบ ใช่ ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 100105 ตัวอย่าง

14 14 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประเด็นคำถาม กรณีที่จังหวัดได้ยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บางโครงการ จังหวัดไม่ต้องนำโครงการนั้น ๆ มาคำนวณถูกต้องหรือไม่? กรณีในระหว่างปีงบประมาณ จังหวัดมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ (โครงการใหม่ มีผลกระทบต่อแผน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. และสำนักงบประมาณแล้ว ต้องนำมาคำนวณประเมินผลด้วยหรือไม่? คำตอบ ใช่ โดยจังหวัดต้องรายงานหลักฐานการพิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการฯ / เพิ่มเติมโครงการตามแผนฯ ไว้ในรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน และใน e-SAR ด้วย ประเด็นคำถาม - คำตอบ

15 15 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย เงื่อนไข ประเด็นคำถาม - คำตอบ ผลผลิต/ตัวชี้วัด (i) น้ำหนัก (W i ) เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายที่กำหนด ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย คะแนน ที่ได้ (C i ) คะแนน ถ่วง น้ำหนัก (W i x C i ) 12345 ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กิจกรรม : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนหรือชนบท ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น0.260,000 ลบ.ม. 8085909510060,000 ลบ.ม. 1005.00001.0000 กิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเทคโนโลยีการผลิต โรงสีข้าว ตัวชี้วัดที่ 2 : ประสิทธิภาพการสีข้าวเพิ่มขึ้น0.2ร้อยละ1080859095100ร้อยละ 101005.00001.0000 กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ ต่อปี 0.2750 ตัน80859095100750 ต้น1005.00001.0000 ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการแก้ไข ปัญหาน้ำ ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาน้ำ0.21 แผน808590951001 แผน1005.00001.0000 ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของจำนวนคดีที่เกิดขึ้นลดลง0.2ร้อยละ 1080859095100ร้อยละ 8801.00000.2000 น้ำหนักรวม1ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ4.2000 จังหวัดจะต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบรายงาน ดังต่อไปนี้

16 16 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นคำถาม กรณีที่ GAP ห่าง แต่ได้ทำแผนพัฒนาปรับปรุงในข้อที่ GAP ห่างมากที่สุด แล้วในข้ออื่นๆ ที่ไม่ได้นำมารวมไว้ในแผนฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร คำตอบ ประเด็นคำถาม - คำตอบ ทุกข้อคำถามมีความสำคัญต่อการปรับปรุงองค์กร แต่การดำเนินการพร้อมกัน ทุกข้อคำถามเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจังหวัดอาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือขาดความ พร้อมบางเรื่อง ดังนั้น ในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงประสงค์ให้จังหวัดเลือกปรับปรุงข้อคำถามที่มี GAP สูงก่อน ส่วนข้อคำถามอื่น จังหวัด ต้องดำเนินการปรับปรุงด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผลการพัฒนาองค์กรโดยรวมของจังหวัดดีขึ้น

17 แผน HRD สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ จาก ความต้องการ และผลการประเมิน การพัฒนาความรู้ฯ ที่ได้รับช่วย ให้ชำนาญ และปฏิบัติงานดีขึ้น ฐานข้อมูลใช้งานสะดวก เข้าถึงง่าย ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถบริหารฯ องค์การให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มุ่งมั่นตั้งใจ ยินดีที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การให้รางวัล ยกย่อง ชมเชยบุคลากร สามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ติดตามความคืบหน้า ส่วนราชการปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดถูกใช้สนับสนุน การปฏิบัติงาน บุคลากรในจังหวัดมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม นำการเรียนรู้จากบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง มาปรับปรุง กระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงาน “GAP” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Alignment Execution HRM Network 17 System Database Renewal ปริมาณงานสมดุลกับเวลา ปฏิบัติงาน นโยบายและเป้าหมาย HRM ชัดเจน การมอบหมายงานชัดเจน เหมาะสม ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ถูกต้อง ทันสมัย นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ช่วย ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงาน HRD ระบบสารสนเทศช่วยให้ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง การจัดการแก้ไขปัญหา ระบบ IT เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฐานข้อมูลสนับสนุน Good/best Practices ระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เข้าใจทิศทาง/กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทำให้ทำงานอย่างมีความสุข มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม งานท้าทาย ได้เรียนรู้/ประสบการณ์ ตัวอย่าง

18 18 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นคำถาม การสำรวจหลังจากดำเนินการตามแผนฯ แล้ว ยังใช้คำถามเดิมใช่หรือไม่ คำตอบ ประเด็นคำถาม - คำตอบ ใช่

19 19 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นคำถาม ในแต่ละข้อคำถามนั้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องมีหลักฐานอะไรหรือไม่ คำตอบ ประเด็นคำถาม - คำตอบ หลักฐานในการ Site Visit รอบ 12 เดือน o ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ o แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจังหวัดได้จัดส่ง ให้สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

20 20 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ประเด็นคำถาม - คำตอบ ประเด็นคำถาม กรณีที่จังหวัดตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ค่าสูงสุด (Maximum) และการดำเนินงานจริงไม่ สามารถดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดควรทำเช่นไร เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์ที่จะได้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้นหากจังหวัดสามารถ ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ดังนี้ KPI (n) ความสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน (Xi) n1 ต่ำกว่า 0 n2 เท่ากับ 1 n3สูงกว่า2

21 21 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ประเด็นคำถาม - คำตอบ คำตอบ สำนักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาข้อยกเว้นให้สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้มากกว่าค่าเป้าหมาย โดยจะปรับค่าคะแนนเฉลี่ย ให้เท่ากับ 2 ทั้งนี้ ในการรายงานผลการประเมินตนเอง ให้จังหวัดรายงานตามเกณฑ์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะปรับคะแนนให้เมื่อตรวจประเมิน

22 22 การรายงานข้อมูลในระบบ e-SAR การรายงานข้อมูลในระบบ e-SAR รอบ 9 เดือน ที่กำหนดผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน โดยอาจมอบให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้กรอกข้อมูลในรายละเอียด นั้น เห็นว่า ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของจังหวัด (สนจ.ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัด) เป็น ผู้กรอกข้อมูลเพียงหน่วยงานเดียว โดยอาจจะมีผู้ใช้งาน 1 -2 คน เนื่องจากจะทำ ให้ทราบข้อมูลทั้งหมดที่ส่วนราชการจัดส่งมาให้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ง่ายกว่า และสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ หากให้ส่วนราชการเป็นผู้กรอก เองอาจทำให้ยุ่งยาก ต้องคอยติดตามอยู่เสมอ การกรอกข้อมูลในระบบในรอบ 9 เดือน 12 เดือน เนื่องจากเป็นระบบใหม่ หาก จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ไม่ควรตัดคะแนนจังหวัด หรือหากตัดจริงควรมี มาตรการผ่อนผันให้บ้าง การนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัด ปี 56 ผู้ดูแลระบบควรนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้กับจังหวัด เช่น ชื่อตัววัด คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ เพื่อความง่ายในการปรับปรุง หรือแก้ไขในส่วนการดำเนินงานของจังหวัด ประเด็นข้อสังเกต

23 23 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มมาตรฐานการติดตามและประเมินผลกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ผัสสพร นภาวรรณ ต่อ 8899 สาวิตรี เพ็งผาสุข ต่อ 8867 คุณธรรม วัฒนา ต่อ 9968 หมายเลขโทรสาร 0 2281 8279 me_province@opdc.go.th E-mail address : me_province@opdc.go.th สุนทรี สุภาสงวน ผอ.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาะบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 9999


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google