งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 17 ธันวาคม 2553 เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 17 ธันวาคม 2553

2 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 10 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 หมวด 7 รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 2

3 Roadmap การพัฒนาองค์การ 3

4 ระดับจังหวัด จำนวนหน่วยงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 ค่าเฉลี่ย 3.8805 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3649 2.95445.0000 4

5 5 1 หมวด 1 หมวด 4 หมวด 7 หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.30 5.91 6.84 ระดับจังหวัด สถานะการบริหารจัดการองค์การ จำแนกรายหมวด

6 6 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับจังหวัด หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

7 7 LD 1 การกำหนดทิศทางองค์การ LD 5 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ LD 1 การกำหนดทิศทางองค์การ LD 5 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี LD 2 การมอบอำนาจ LD 6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน LD 3 กิจกรรมการเรียนรู้ LD 7 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ LD 4 การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ส่วนใหญ่ขาด (D) การจัดอันดับ อันดับความสำคัญของ การดำเนินปรับปรุง และ (L/I) การ ทบทวนและปรับปรุงแนวทาง กำหนดตัวชี้วัดและแผนการ ประเมินให้ดีขึ้น

8 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 1 8 LD 1การสร้างการรับรู้ เข้าใจและการนำไปปฏิบัติของบุคลากร สิ่งที่ยากคือตัว D จังหวัดต้องผลักดันเรื่องนี้ จน มั่นใจว่า บุคลากรรับรู้และเข้าใจในทิศทางองค์การในประเด็นที่กำหนด LD 2จุดยากของ LD2 คือตัว L การติดตามผลการมอบอำนาจ แต่ถ้าจังหวัดใช้แบบฟอร์มรายงานการมอบอำนาจ (ตัวอย่าง slide ที่ 9) จะครอบคลุมการดำเนินการของตัว L ด้วย LD 3ประเด็นสำคัญของ LD 3 คือ ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ LD 4การผลักดันการดำเนินการ จังหวัดอาจกำหนดเป็นวาระเกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดดังกล่าว ไว้ในวาระการ ประชุมผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด และนำไป ปรับปรุงการดำเนินงาน LD 5จุดเน้นอยู่ที่การเลือกโครงการที่จะนำมาปฏิบัติ จังหวัดต้องเลือกโครงการที่สะท้อนการผลักดัน OG อย่าง ชัดเจน LD 6เป็นการดำเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรฐานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน LD 7 การที่จังหวัดจะกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบให้ได้ดีนั้น จังหวัดอาจนำบทเรียนในอดีตที่เคย จัดการผลกระทบทางลบมาเป็นตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ว่าหากจังหวัดใช้มาตรการที่เคยทำไว้แล้ว จะเกิด ผลดีหรือไม่ สามารถดูตัวอย่างได้จากชุด Toolkit หมวด 1 หน้า 53 – 54

9 ตัวอย่างตารางมอบอำนาจ LD2 9

10 หมวด 1 การนำองค์การ 1.คำถาม ใน LD1 การตรวจตัว D (Deployment) เรื่องการรับรู้และเข้าใจของบุคลากร เกี่ยวกับทิศทางขององค์การนั้น กรณีของส่วนราชการระดับกรม หมายรวมถึง ส่วนราชการส่วนภูมิภาคด้วยหรือไม่ คำตอบ จากขอบเขตการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA กำหนดให้ดำเนินการ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง รวมถึงส่วนราชการบริหาร ส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคด้วยเท่านั้น แต่ยังไม่รวมถึงส่วนราชการส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดเกี่ยวกับทิศทางขององค์การให้ บุคลากรในสังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาครับรู้และเข้าใจด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ สร้างความร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุผลตามทิศทางที่กำหนด FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 10

11 FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวด 1 การนำองค์การ 2.คำถาม การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตาม LD4 ถ้าจะกำหนดเพียง 1 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งมีความครอบคลุมลักษณะตัวชี้วัดทั้งหมดตามเกณฑ์ สามารถเลือกแค่ตัวชี้วัดเดียว ได้หรือไม่ คำตอบ ตามเกณฑ์สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยากที่จะมีตัวชี้วัด ใดตัวชี้วัดหนึ่ง ที่จะมีลักษณะครอบคลุมทั้ง 3 ประเภทกลุ่มตัวชี้วัด อีกทั้งการพิจารณา เลือกตัวชี้วัดที่ผู้บริหารจะติดตามเป็นประจำนั้น ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ซึ่งอย่าง น้อยควรจะกำหนดจากยุทธศาสตร์ละ 1 ตัวชี้วัดที่สำคัญ 11

12 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 2 12 SP 1จังหวัดต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยง ว่ากลยุทธ์ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับแผน 4 ปี และแผน 1 ปี อย่างไร SP 1 จุดยากอยู่ที่ จังหวัดต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ จัดทำแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร SP 2มุ่งเน้นให้จังหวัดทำแผนให้มีคุณภาพ โดยต้องนำปัจจัยภายในและภายนอกที่กำหนด มาประกอบ การทำแผนให้ครบถ้วน SP 3จุดเน้นอยู่ที่ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผน 4 ปี และ 1 ปี SP 4จังหวัดต้องมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้ และมุ่งเน้นที่ผู้บริหารต้องสื่อสาร ทำความเข้าใจ SP 5จุดยากอยู่ที่ ระยะเวลาเตรียมการ ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทันรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ SP 6จุดเน้นของ SP 6 ต้องการให้เห็นว่าจังหวัดมีการติดตามโครงการอย่างไร ใช้ระบบ IT หรือใช้แบบฟอร์มรายงานก็ได้ SP 7การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ การดำเนินการ โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก จ-2 เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด

13 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1.คำถาม กรณีที่บุคคลมี KPI และเป้าหมายที่รับผิดชอบหลายตัว จำเป็นต้องประเมิน ทุกตัวหรือไม่ เพราะบางคนได้รับมอบหมายตัว KPI ระดับกรมฯ สำนักและงานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ คำตอบ จำเป็นต้องประเมินทุกตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของแต่ละ บุคคล ไม่เช่นนั้น การประเมินจะไม่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และภารกิจที่บุคคลนั้น รับผิดชอบ นอกจากนั้น การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ จะสามารถจำแนกความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 13

14 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.คำถาม การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล จำเป็นต้องทำ Template ตัวชี้วัดรายบุคคล ด้วยหรือไม่ เพราะงานระดับบุคคลจะเป็นรายย่อยฯ ตัวชี้วัดน่าจะกำหนดเพียงแค่ค่า เป้าหมายที่ชัดเจนก็น่าจะเพียงพอ คำตอบ จำเป็นต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI Template) ซึ่งจะอธิบาย ขอบเขต วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการประเมินผล และรายละเอียดอื่นๆ ของตัวชี้วัด เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาในการ ประเมินผล FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 14

15 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 3 15

16 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.คำถาม ในกรณีบางพันธกิจ ไม่สามารถกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ เช่น งานแผน งานงบประมาณ ซึ่งเป็นงานภายใน จะสามารถตอบโจทย์ความ ครอบคลุมทุกพันธกิจตาม CS1 ได้อย่างไร คำตอบ กรณีดังกล่าว ส่วนราชการสามารถชี้แจงได้ โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่า ได้ทำการวิเคราะห์ Output ของพันธกิจ ซึ่งอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ตาม SIPOC Model เพื่อหากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 16

17 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.คำถาม การวัดประสิทธิภาพของช่องทางตาม CS2 โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้า เว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นนั้น หากสำรวจทางหน้าเว็บไซต์แล้ว พบว่าในแต่ละรอบของการเก็บ ข้อมูลเปรียบเทียบ จำนวนผู้ใช้ช่องทางมีอัตราที่เท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้น จะวัดในเชิง ประสิทธิภาพอย่างไร คำตอบ กรณีดังกล่าว อาจสื่อได้ว่าช่องทางนั้น มีผู้เข้าใช้เป็นปกติอยู่แล้ว จึงไม่แสดง ถึงอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การวัดเรื่องประสิทธิภาพของช่องทาง อาจวัดในประเด็นอื่นได้ เช่น วัดความอัพเดทของข้อมูลข่าวสาร โดยพิจารณาจากผลความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่ได้ ส่วนราชการจะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพการให้บริการและประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ดีกว่า FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 17

18 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. คำถาม แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ สามารถใช้คำถามชุดเดียวกันได้ หรือไม่ คำตอบ ในการสำรวจความไม่พึงพอใจนั้น ผู้รับบริการอาจอยู่ในความไม่พึงพอใจน้อย แต่ไม่ถึงกับไม่พึงพอใจ เพื่อระบุถึงสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างเด่นชัด จึงควรแยก แบบสอบถามความไม่พึงพอใจออกมา ทั้งนี้หากจะทำการสำรวจในชุดเดียวกัน มีเงื่อนไข ดังนี้ 1. ให้แสดงความแตกต่างของ Scale อย่างชัดเจน 2. ต้องมั่นใจว่าข้อกำหนดจะไม่เป็นการชี้นำไปสู่ความไม่พึงพอใจ 3. การสำรวจให้แยกกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ควรใช้การทอดแบบสอบถาม ไม่แนะนำให้ใช้การสำรวจผ่านทางโทรศัพท์ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 18

19 ตัวอย่าง แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 19

20 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. คำถาม ถ้าผลสำรวจพบว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจอยู่แล้ว จะนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงอย่างไร คำตอบ ตามเกณฑ์ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น ในกรณีที่ ผลสำรวจมีความพึงพอใจ ให้พิจารณาประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย นำมาปรับปรุงเพื่อ ความพึงพอใจที่มากขึ้น FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 20

21 21 IT 1 ระบบฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ IT 6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล IT 2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด IT 7 แผนการจัดการความรู้ (KM) IT 3 ระบบฐานข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) IT 4 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร IT 5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ส่วนใหญ่ขาด (A) ฐานข้อมูล ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ ทันสมัย

22 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 4 22

23 FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 23 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 1. คำถาม กรณีที่บางตัวชี้วัด ไม่สามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ จะต้องดำเนินการ อย่างไร คำตอบ ตาม IT1 กำหนดให้แสดงฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ โดยแสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ในลักษณะของ การแสดงผลใน เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ผลได้ กรณีเป็นตัวชี้วัดขั้นตอน (milestone) อาจจะแสดงถึงผลลัพธ์การดำเนินการที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ได้ ทั้งนี้ฐานข้อมูลที่ใช้ต้อง สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

24 FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 24 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2. คำถาม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครอบคลุมตามเกณฑ์ IT4 คืออะไร คำตอบ ตาม IT4 สิ่งที่ส่วนราชการต้องมีเพิ่มเติมจากที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับงานบริการของส่วนราชการอยู่แล้วนั้น คือ ต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้า มาสืบค้นข้อมูลที่ต้องการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ ตามที่ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้เปิดเผย สำหรับที่ผ่านมาส่วนราชการไม่ผ่านในประเด็น IT4 นี้ ทางผู้ตรวจประเมินแจ้งกลับมาว่า ส่วนมากจะเป็นเรื่อง ความไม่ครบถ้วนของ รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด “ประสบการณ์การตรวจ ประเมินหมวด 4 โดยทริส” ในเอกสารและสื่อ ปี 2553 ทาง www.opdc.go.th เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการ

25 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3.คำถาม ระบบ Warning System ต้องเชื่อมโยงกับหมวดอื่นหรือไม่ คำตอบ ระบบ Warning System ถือเป็นระบบที่ใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย ที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีติดตาม ซึ่งตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการติดตามนั้น คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วใน LD4 มา ดำเนินการใน IT5 โดยอาจจะพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่วิกฤต (crisis) เช่น เรื่องการข่าว การต่างประเทศ เป็นต้น มีระบบติดตาม และเตือนภัย พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลให้ ผู้บริหารรับทราบอย่างทันถ่วงที แต่ในสถานการณ์ปกติ อาจมีการรายงานผลการติดตาม ให้ผู้บริหารรับทราบในการประชุมของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอได้เช่นกัน FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 25

26 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4. คำถาม องค์ความรู้ที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับมิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติ ราชการหรือไม่ คำตอบ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ให้เลือกทำ 3 องค์ความรู้ที่สอดคล้อง ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติ ต้องนำไปสู่การดำเนินการในมิติที่ 1 ได้ด้วย 5. คำถาม ระยะเวลาที่เหมาะสม หมายความว่าอย่างไร คำตอบ ตามแนวทางการตรวจของทริส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ภายใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ หรือไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี หมายความว่า ให้ดำเนินการไตร มาสละ 1 ครั้ง FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 26

27 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 6.คำถาม ความทันสมัยของข้อมูล ตามการดำเนินการในหมวด IT หมายความว่า อย่างไร คำตอบ ดูว่าข้อมูลนั้นๆ รอบของการ Update เป็นอย่างไร เช่น กำหนดให้ Update ข้อมูลทุกเดือน ทุกปี ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายเดือนหรือรายปีเท่านั้น อาจจะสามปี ครั้ง 5 ปีครั้งได้ ขึ้นอยู่กับรอบของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 27

28 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 7.คำถาม ฐานข้อมูลตามความหมายของ PMQA คำตอบ ฐานข้อมูลต้องเป็นตัวจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูย้อนหลัง คำนวณได้ สามารถเป็น Excel ได้ เพราะถือเป็นโปรแกรมที่เรียกข้อมูลหรือคำนวณได้ แต่ Word และ Power Point ไม่สามารถเรียกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 28

29 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 5 29

30 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1.คำถาม ตามประเด็นการตรวจ HR 1 ข้อ L ที่กำหนดให้ส่วนราชการทำการสำรวจ ความพึงพอใจตามแผนสร้างความผาสุก ถ้าหากผลการสำรวจพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจ จะถือว่ากรมไม่ผ่านประเด็นนี้หรือไม่ คำตอบ ไม่ เนื่องจากประเด็นนี้ต้องการให้ส่วนราชการมีระบบการประเมินความ ผาสุก/ ความพึงพอใจของบุคลากร อาจทำการสำรวจหรือกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน และให้ส่วนราชการแสดงหลักฐานเอกสารที่ชัดเจน ทั้งนี้ผลของการสำรวจว่าพึงพอใจ ไม่ได้นำมาคิดเป็นคะแนนการตรวจ แต่หากผลสำรวจในเรื่องใดที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ พึงพอใจ ควรที่ ส่วนราชการจะได้นำไปทำเป็นแผนสร้างความผาสุกในปีต่อไป FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 30

31 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 6 31

32 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 1.คำถาม กรณีเป็นข้อกำหนดเรื่องระยะเวลา สามารถใช้กระบวนการลดขั้นตอนมาตอบ ได้หรือไม่ คำตอบ ใช้ได้ แต่แนะนำให้ใช้เรื่องอื่น เพราะเรื่องการลดขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ ปฏิบัติอยู่แล้วในทุกกระบวนการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ควรกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการเรื่องอื่นควบคุมด้วย FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 32

33 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 2.คำถาม กรณีกระบวนการมีแผนการดำเนินการระยะยาว เช่น การสนับสนุนการพัฒนา ที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดกระบวนการควรกำหนดอย่างไร ให้มีความเหมาะสม คำตอบ ตัวชี้วัดกระบวนการควรกำหนดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระบวนการ จากกรณีดังกล่าว แม้จะเป็นแผนการทำงานระยะยาว แต่ควรกำหนดตัวชี้วัดระยะสั้นเป็น ตัวควบคุมกระบวนการทำงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าระหว่างการจัดทำแผน จะสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนตามที่กำหนดได้ FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 33

34 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 3. คำถาม ในปีนี้ สามารถนำกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนที่ได้ กำหนดไว้เมื่อปีที่แล้ว มาดำเนินการได้หรือไม่ คำตอบ สามารถนำมาใช้ได้ ถ้ายุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยน แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าได้มี การทบทวน วิเคราะห์แล้วในปีปัจจุบัน 4. คำถาม การดำเนินการใน PM5 ต้องมีความเชื่อมโยง (Integration) อย่างไร คำตอบ พิจารณาจากคู่มือที่ท่านทำมา ว่าไปเชื่อมโยงกับการดำเนินงานในหมวด ไหนบ้าง (อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง) FAQ คำถามที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษา ทุกบ่ายวันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 34

35 35 RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลา RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ของกระบวนการสร้างคุณค่า ของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของ RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กระบวนการ สนับสนุน RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี RM 1 แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย RM 6 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง RM 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ RM 7 บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนาขีด สมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร RM 3 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลา RM 8 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ของกระบวนการสร้างคุณค่า ของฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ RM4 การดำเนินการตามมาตรฐานเวลาของ RM 9 การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กระบวนการ สนับสนุน RM5 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย RM 10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

36 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 36

37 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนให้เห็นถึง ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ เกณฑ์ PMQA ระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL) มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน หัวข้อที่ประเมิน (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/ กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมี การปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning) กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญ ขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมใน หัวข้อที่ประเมิน (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/ กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมี การปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น (Learning) กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญ ขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 37

38 กรอบแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการ 1)Systematic คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ ของส่วนราชการที่จะทำให้ส่วนราชการ สามารถดำเนินการไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 2) Sustainable คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นในการนำกระบวนการที่กำหนดไว้อย่าง เป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนราชการ 3) Measurable คือ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ส่วนราชการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกณฑ์ PMQA ระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL) 38

39 หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม LDP1 ผู้บริหารของส่วนราชการกำหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินงานที่คาดหวังของ องค์การ โดยคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม และ สื่อสารถ่ายทอดผ่านระบบการนำองค์การไปยังบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย LDP2 ผู้บริหารของส่วนราชการสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้าง ความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์การ รวมถึงการสร้าง แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลักดัน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด LDP3 ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการ ดำเนินงานที่สำคัญขององค์การ รวมทั้งสื่อสารการ ตัดสินใจที่สำคัญไปสู่บุคลากร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผล การดำเนินการที่ดีขึ้น LDP4 ส่วนราชการมีการกำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance) โดย คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสนองตอบต่อความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LDP5 ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบทางลบที่ อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม จากการดำเนินการของส่วนราชการ และมีการวางแผนและดำเนินการในประเด็นดังกล่าว รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ข้อความที่ขีดเส้นใต้ = ประเด็นที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์ FL ตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า สำนักงาน ก.พ.ร. จะเผยแพร่ให้จังหวัดทราบต่อไป 39

40 for Healthy Organization for Healthy Organization !! Thank You


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA ) สถานะการบริหารจัดการองค์การ ส่วนราชการระดับจังหวัด เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google