งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
“สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ” วันที่ กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2 สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
“สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ” วันที่ กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

3 การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการที่ต้องการให้เกิดผลเร็ว
การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ.ร. การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการที่ต้องการให้เกิดผลเร็ว ระบบราชการที่มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในระบบมีคุณภาพ ศักดิ์ศรี ศักยภาพของข้าราชการต้องตอบสนองต่อความต้องการและความ คาดหวังของประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้นำองค์กรมีความสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ

4 เป็นห่วงอนาคตระบบราชการ คนดีที่คาดหวังไม่สามารถเข้ามาใน ระบบราชการได้
การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ.ร. บูรณาการการทำงานแนวขวางของ 4 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ การพัฒนาระบบราชการบางครั้งยังไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ (ยังมี Gap) เป็นห่วงอนาคตระบบราชการ คนดีที่คาดหวังไม่สามารถเข้ามาใน ระบบราชการได้ การวัดคนให้วัดที่ผลของงาน เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพ จะทำให้ ระบบราชการเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

5 บุคลากรและระบบต้องก้าวไปด้วยกัน
การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ.ร. บุคลากรและระบบต้องก้าวไปด้วยกัน รัฐควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อคนมี คุณภาพก็จะส่งผลให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบียบในการปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุ่นตามภารกิจของแต่ละ กระทรวง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นสิ่งที่เกิดมาจากใจ

6 การสรุปบทเรียนจากการสัมมนากลุ่มย่อย
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผู้บริหารให้การสนับสนุน คิดให้ง่ายทำให้ง่าย วิชาการไม่ซับซ้อน แต่นำไปปฏิบัติได้ มีทีมงานที่เข้มแข็ง รู้เนื้องานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย รู้เนื้องาน ความเชื่อมโยง ไม่ต้องทำใหม่ และต้องลงมือทำจริง มีระบบสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ

7 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากการใช้แผนงบประมาณเป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริง (Realistic and Practical) มองภาพรวม และให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน (เป็น DNA) เพียงแต่ เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ทำจากสิ่งที่ปฏิบัติอยู่โดยปรับแต่งให้เข้า กับกรอบของ PMQA มีความชัดเจน คือ การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางที่ชัดเจน มี แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

8 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีเลขานุการคณะทำงานเป็นแกนหลักสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ เกณฑ์ และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าของ Content มีส่วน ร่วมในการดำเนินการ สร้างระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ความ ถูกต้องของเครือข่ายข้อมูล เชื่อมโยงกับกระบวนการที่กำหนดในหมวด 6 มีแผนการกำกับติดตามการ update ข้อมูล

9 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีคณะทำงาน PMQA เพียงคณะเดียวไม่แยกเป็นรายหมวด และให้สำนัก/กอง เป็นเจ้าของงานในแต่ละหมวด ยึดหมวด P (ลักษณะสำคัญขององค์กร) เป็นพื้นฐานในการ ดำเนินการ โดยกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ชัดเจน ต้องรู้บริบทขององค์กรตนเอง ประชุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ PMQA ในครั้งเดียวกัน เพื่อให้อธิบดี เห็นชอบในคราวเดียว


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google