งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย “ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการ พัฒนาระบบราชการ ” วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย “ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการ พัฒนาระบบราชการ ” วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย “ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการ พัฒนาระบบราชการ ” วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

2 สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย “ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบ ราชการ ” วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

3 การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก. พ. ร. การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการที่ต้องการ ให้เกิดผลเร็ว ระบบราชการที่มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ คนในระบบมีคุณภาพ ศักดิ์ศรี ศักยภาพของข้าราชการต้องตอบสนองต่อ ความต้องการและความ คาดหวังของประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้นำองค์กรมีความสำคัญในการพัฒนาระบบ ราชการ

4 การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก. พ. ร. บูรณาการการทำงานแนวขวางของ 4 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงาน ก. พ. สำนักงาน ก. พ. ร. สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ฯ การพัฒนาระบบราชการบางครั้งยังไม่ สามารถถ่ายทอดไปสู่ ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ ( ยังมี Gap) เป็นห่วงอนาคตระบบราชการ คนดีที่คาดหวัง ไม่สามารถเข้ามาใน ระบบราชการได้ การวัดคนให้วัดที่ผลของงาน เพื่อให้ได้คนที่ มีศักยภาพ จะทำให้ ระบบราชการเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

5 การสัมมนากลุ่มผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก. พ. ร. บุคลากรและระบบต้องก้าวไปด้วยกัน รัฐควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อคนมี คุณภาพก็จะส่งผลให้ระบบราชการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบียบในการปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละ กระทรวง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นสิ่งที่ เกิดมาจากใจ

6 การสรุปบทเรียนจากการสัมมนากลุ่ม ย่อย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผู้บริหารให้การสนับสนุน คิดให้ง่ายทำให้ง่าย วิชาการไม่ซับซ้อน แต่ นำไปปฏิบัติได้ มีทีมงานที่เข้มแข็ง รู้เนื้องานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย รู้เนื้องาน ความ เชื่อมโยง ไม่ต้องทำใหม่ และต้องลงมือทำจริง มีระบบสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ

7 กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากการใช้แผนงบประมาณเป็นตัวตั้ง ในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริง (Realistic and Practical) มองภาพรวม และให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ งาน ( เป็น DNA) เพียงแต่ เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ทำจากสิ่งที่ ปฏิบัติอยู่โดยปรับแต่งให้เข้า กับกรอบของ PMQA มีความชัดเจน คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางที่ชัดเจน มี แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

8 กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ มีเลขานุการคณะทำงานเป็นแกนหลักสำคัญ ในการศึกษา วิเคราะห์ เกณฑ์ และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ เจ้าของ Content มีส่วน ร่วมในการดำเนินการ สร้างระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความ มั่นคงปลอดภัย ความ ถูกต้องของเครือข่ายข้อมูล เชื่อมโยงกับกระบวนการที่กำหนดในหมวด 6 มีแผนการกำกับติดตามการ update ข้อมูล

9 กลยุทธ์การดำเนินการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีคณะทำงาน PMQA เพียงคณะเดียวไม่แยก เป็นรายหมวด และให้สำนัก / กอง เป็นเจ้าของงานในแต่ละ หมวด ยึดหมวด P ( ลักษณะสำคัญขององค์กร ) เป็น พื้นฐานในการ ดำเนินการ โดยกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ชัดเจน ต้องรู้บริบทขององค์กรตนเอง ประชุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ PMQA ในครั้ง เดียวกัน เพื่อให้อธิบดี เห็นชอบในคราวเดียว


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย “ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการ พัฒนาระบบราชการ ” วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google