งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2 บทบาทที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 1. ช่วยเรื่องการทำแผนพัฒนาองค์การ 2 หมวด ครั้งที่ 2. ติดตามการดำเนินการตามแผน ครั้งที่ 3. ประเมินองค์การและจัดทำแผนปรับปรุงอีก 2 หมวด

3 การให้คำปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ การให้คำปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

4 หัวข้อที่นำเสนอ 1.เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปี 2552 2.กรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 3.กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 4.การใช้เครื่องมือประเมินองค์การตามเกณฑ์ FL 5.Workshop ประเมินองค์การ การจัดทำแผน (Form 1) จัดทำตัวชี้วัด (Form 2) นำเสนอแผนปรับปรุงองค์การ 2 หมวด 6. กำหนดการส่งร่างแผนพัฒนาองค์กรให้หมอองค์กร หัวข้อที่นำเสนอ 1.เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปี 2552 2.กรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 3.กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 4.การใช้เครื่องมือประเมินองค์การตามเกณฑ์ FL 5.Workshop ประเมินองค์การ การจัดทำแผน (Form 1) จัดทำตัวชี้วัด (Form 2) นำเสนอแผนปรับปรุงองค์การ 2 หมวด 6. กำหนดการส่งร่างแผนพัฒนาองค์กรให้หมอองค์กร

5 ขั้นตอนการดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคเช้า เกณฑ์ PMQA 2552 Workshop หา OFI ตามเกณฑ์ใหม่ ภาคบ่าย ทำแผนจาก OFI ที่พบตามเกณฑ์ใหม่ พร้อมกำหนด KPI นำเสนอผลงาน

6 ชี้แจงทำความเข้าใจ ADLI, LeTCI ADLI – อยู่ระดับหัวข้อ เช่น 1.1, 1.2 รวม 13 หัวข้อ PDCA – อยู่ระดับข้อคำถาม 90 คำถาม เกณฑ์เก่า มี 69 How? เกณฑ์ใหม่ มี 52 How?

7 การให้คำปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 การติดตามการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ การให้คำปรึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 การติดตามการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ

8 - ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ทิศทาง และเป้าหมายการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน - การติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 2 หมวด - ตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ กรอบการนำเสนอ

9 ขั้นตอนการดำเนินการ ครั้งที่ 2 ผู้บริหารหน่วยงานกล่าวนำ ก.พ.ร. กรมนำเสนอภาพรวม ผู้แทนหมวดนำเสนอความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผน ที่ปรึกษาตอบข้อซักถาม

10 สงสัย? ติดต่อ....... คุณสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์ โทร. 081 8212625 e mail somsri2020@yahoo.comsomsri2020@yahoo.com คุณเพียงใจ จินดายะพานิชย์ โทร. 086 5274930 e mail piang.jai@grads.nida.ac.th คุณทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล โทร. 081 624 8053 e mail btawee@gmail.com สงสัย? ติดต่อ....... คุณสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์ โทร. 081 8212625 e mail somsri2020@yahoo.comsomsri2020@yahoo.com คุณเพียงใจ จินดายะพานิชย์ โทร. 086 5274930 e mail piang.jai@grads.nida.ac.th คุณทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล โทร. 081 624 8053 e mail btawee@gmail.com

11 ระบบการจัดการองค์การตามแนวทางของเกณฑ์ PMQA การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์การปฏิบัติการที่เป็นเลิศผลลัพธ์ที่สมดุล 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการ ปรับปรุงผลการดำเนินการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 7.1 มิติด้าน ประสิทธิผล 7.2 มิติด้าน คุณภาพการ ให้บริการ 7.3 มิติด้าน ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านการ พัฒนาองค์การ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1.2 ความรับผิด ชอบต่อสังคม 1.1 การนำองค์กร 2.1 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ KPI ความท้าทายและความ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ SWOT ความสามารถปฏิบัติตาม แผนและอื่นๆ 5.1 ระบบงาน 5.2 การ เรียนรู้ของ บุคลากร และการ สร้าง แรงจูงใจ 5.3 การ สร้างความ ผาสุกและ ความพึง พอใจแก่ บุคลากร 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการ สนับสนุน 3.2 การสร้าง ความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

12 1. ลักษณะองค์กร 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน 7.1 ประสิทธิผล 7.2 คุณภาพการให้บริการ 7.1 ประสิทธิผล 7.2 คุณภาพการให้บริการ 1ก(2) - วิสัยทัศน์ -เป้าประสงค์ -วัฒนธรรม -ค่านิยม 1ก(2) - วิสัยทัศน์ -เป้าประสงค์ -วัฒนธรรม -ค่านิยม หมวด 1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร หมวด 1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1ก(3) - กลุ่มและประเภทของบุคลากร - ความต้องการและความคาดหวัง -ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1ก(3) - กลุ่มและประเภทของบุคลากร - ความต้องการและความคาดหวัง -ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1ก(4) - อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ 1ก(4) - อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ์ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ์ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ข้อกำหนด - มาตรฐาน 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ข้อกำหนด - มาตรฐาน 1.1ก(1) การกำหนด วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลดำเนินการ 1.1ก(1) การกำหนด วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลดำเนินการ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้าง ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้าง ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ 1.2ข การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 5.3ก สภาพแวดล้อมการทำงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1.2ข การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 5.3ก สภาพแวดล้อมการทำงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1ข(6) - โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1ข(7) - ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน - แนวทางการสื่อสาร 1ข(6) - โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1ข(7) - ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน - แนวทางการสื่อสาร 1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม 1.1ค(7) การประเมินผู้บริหาร 2.1ก(2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 7. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ 1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม 1.1ค(7) การประเมินผู้บริหาร 2.1ก(2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 7. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และผลดำเนินการ ของส่วนราชการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และผลดำเนินการ ของส่วนราชการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 1ข(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการและความคาดหวังของ แต่ละกลุ่ม - แนวทางการสื่อสาร 1ข(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการและความคาดหวังของ แต่ละกลุ่ม - แนวทางการสื่อสาร 1.1ข การกำกับดูแลตนเองที่ดี 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1ข. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 1ข. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ

13 2. ความท้าทายต่อองค์กร 2ก(9) -สภาพการแข่งขัน -ประเภทและจำนวนคู่แข่ง -ประเด็นการแข่งขัน -เปรียบเทียบผลการดำเนินการ ปัจจุบัน 2ก(9) -สภาพการแข่งขัน -ประเภทและจำนวนคู่แข่ง -ประเด็นการแข่งขัน -เปรียบเทียบผลการดำเนินการ ปัจจุบัน 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.2ข (9) หาข้อมูลเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4.1ก (2) การเลือกและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.2ข (9) หาข้อมูลเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4.1ก (2) การเลือกและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ก(10) - ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความ สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2ก(11) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(12) - ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ 2ก(10) - ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความ สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2ก(11) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(12) - ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้างความ พึงพอใจให้แก่บุคลากร 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้างความ พึงพอใจให้แก่บุคลากร 2ข(13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ตามพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล 2ข(13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ตามพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ค(14) -แนวทางและวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 2ค(15) - การเรียนรู้ขององค์กร 2ค(14) -แนวทางและวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 2ค(15) - การเรียนรู้ขององค์กร 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 2ข. ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ 2ก. สภาพการแข่งขัน 2ค. ระบบการปรับปรุงผล การดำเนินการ

14 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ข. การดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (1) 3 การสื่อสารทิศทาง องค์กร (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกัน ทุจริต 3.3 ด้านปกป้อง ประโยชน์ประเทศและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.1 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมิน ไปเพื่อดูการบรรลุ เป้าหมาย และ เพื่อ ประเมินการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1 ตัวชี้วัด 5.2 ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมิน ไปปรับระบบการนำ องค์กร (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1 กระบวนการ 9.2 เป้าประสงค์ 9.3 ตัวชี้วัด 9.4 (ค่า)เป้าหมายใน การจัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิง รุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การสนับสนุน ชุมชนที่สำคัญ การเลือกชุมชน การเลือกกิจกรรม สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของ บุคลากร LD 1 LD 2 LD 3 LD 5,6 LD 4 LD 6 LD7

15 LD5 หมวด 1 การนำองค์กร วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง LD1 กำหนดทิศทางองค์กร สื่อสารเพื่อถ่ายทอดไปสู่ปฏิบัติ OP(3) บุคลากร OP(1) พันธกิจ OP(8) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย OP(1) พันธกิจ OP(8) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย สร้างบรรยากาศ LD2 Empowerment LD3 การเรียนรู้ ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ RM1 ประสิทธิผล HR1 ปัจจัยความผาสุก ความ พึงพอใจ LD4 IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงาน การทบทวนผลการดำเนินการ การปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัด SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ PM6 ปรับปรุงกระบวนการให้ดี ขึ้นและลดความสูญเสีย การกำกับดูแลตนเองที่ดี SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ RM10 โครงการตามนโยบาย การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง LD7 การจัดการผลกระทบทางลบ OP(6) โครงสร้างองค์กรและ การกำกับดูแลตนเองที่ดี SP7 แผนบริหารความเสี่ยง OP(5) กฎระเบียบข้อบังคับ

16 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมี การกำหนดทิศทางการ ทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุม ในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการ ดำเนินการที่คาดหวังของ องค์การ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรวมทั้งมีการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดทิศทาง ดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้ เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของ บุคลากร อันจะส่งผลให้การ ดำเนินการบรรลุผลตาม เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ A มีแนวทาง/วิธีการในการกำหนดทิศทาง องค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย อาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารทิศทาง ขององค์กร ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ชัดเจน  กำหนด/ทบทวนและสื่อสาร : วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น - ระยะยาว และผลการดำเนินการที่ คาดหวัง 1.จัดประชุมเพื่อทบทวนโดยนำพันธกิจ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการ ทบทวน 2.เสนอฝ่ายบริหาร 3.วางแผนการสื่อสารในองค์กร 4.กำหนดช่องทางการสื่อสารทิศทาง ขององค์กร 5.ดำเนินการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำเดือน การเผยแพร่ใน Intranet ฯลฯ 6.การติดตามผลประสิทธิภาพของการ สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ D บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ทิศทางขององค์การและสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน L มีการติดตามประเมินผลการกำหนด และ สื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงวิธีการกำหนด ทิศทางขององค์กร และวิธีการ/ ช่องทาง ในการสื่อสาร I ทิศทางขององค์การที่มีความสอดคล้อง พันธกิจ/ความต้องการ/ความคาดหวังของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

17 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการ กำหนดทิศทางการทำงานที่ ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการ ดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียรวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อ ถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่ บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความ เข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของ บุคลากร อันจะส่งผลให้การ ดำเนินการบรรลุผลตาม เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ สร้างการรับรู้ เข้าใจ และการนำไป ปฏิบัติของบุคลากร  สิ่งที่ยากคือ D การนำไปสู่การ ปฏิบัติ  ส่วนราชการต้องผลักดันจน มั่นใจว่าบุคลากรรับรู้ เข้าใจ ทิศทางขององค์กรตามประเด็น ที่กำหนด  หลักฐาน  ส่วนราชการอาจจัดทำแบบ สำรวจเพื่อแสดงผลการรับรู้ เข้าใจ  ผู้ตรวจประเมินอาจใช้วิธีการ สุ่มถามจากบุคลากร หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

18 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ผู้บริหารส่วนราชการมีการ เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายใน องค์การ โดยมีการมอบ อำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง อื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ A  คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการมอบ อำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร  Empowerment : ผู้บริหารส่วน ราชการมีการเพิ่มอำนาจในการ ตัดสินใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ 1.กำหนดให้มีรับผิดชอบ/คณะทำงาน เพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ความ เหมาะสม ของการมอบอำนาจ 2.ผู้มอบอำนาจต้องดำเนินการ ดังนี้ (ตาม พ.ร.ฎ. มอบอำนาจ พ.ศ. 2550)  วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ  จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการ รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับ มอบอำนาจ  กำกับดูแล และแนะนำการใช้อำนาจ ของผู้รับมอบอำนาจ  จัดทำบัญชีการมอบอำนาจเสนอ ผู้บังคับบัญชา 3.วิเคราะห์และสรุปผลการมอบอำนาจ ตามข้อ 2 เพื่อกำหนดแนวทางการ มอบอำนาจ ต่อไป D  รายงานผลการดำเนินการการมอบอำนาจ ดังกล่าวพร้อมยกตัวอย่าง L  รายงานผลการติดตาม/ทบทวนเรื่องการ มอบอำนาจไปสู่บุคลากร I  การมอบอำนาจไปสู่บุคลากร สอดคล้อง ตามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ อำนาจ พ.ศ. 2550 หมวด 1 การนำองค์กร ผู้รับผิดชอบ :........................................ รหัส LD2 KPI :

19 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่ม อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมี การมอบอำนาจให้กับผู้ดำรง ตำแหน่งอื่นในส่วนราชการ เดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ Empowerment เพื่อความ คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ  สิ่งที่ยากคือ L การติดตามผล การมอบอำนาจ  ส่วนราชการต้องรายงานผลการ มอบอำนาจ (ตัวอย่างแบบฟอร์ม การมอบอำนาจ)  หลักฐาน  ใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจ จะครอบคลุมถึง L หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

20 ตัวอย่างตารางการมอบอำนาจ (LD2) ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ ชื่อหน่วยงาน (กระทรวง/กรม/จังหวัด........................................................................................................... ลำดับ ที่ มาตรา และชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ ผู้มีอำนาจ ตามกฎหมาย อำนาจตามกฎหมายที่จะ มอบให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบ อำนาจ อำนาจที่จะให้มีการ มอบอำนาจต่อได้ ผู้รับมอบ อำนาจต่อ รายงานผลการใช้อำนาจของ ผู้รับมอบอำนาจ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 ระบุลำดับที่ ระบุมาตรา และชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ ระบุตำแหน่งที่ผู้มีอำนาจตามที่กฎหทายในหมายเลข กำหนด อธิบายอำนาจที่ผู้มีอำนาจตามหมายเลข ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจตามหมายเลข พร้อมแนบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ระบุตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ อธิบายอำนาจที่ผู้รับมอบอำนาจตามหมายเลข สามารถมอบอำนาจต่อให้แก่ผู้รับมอบอำนาจตามหมายเลข ได้ พร้อมแนบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ระบุตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจต่อ สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนของผู้รับมอบอำนาจที่ปฏิบัติตามอำนาจที่รับมอบอำนาจ พร้อมแนบรายงานการมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2 2 3 3 5 5 7 7 5 5

21 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ผู้บริหารของส่วนราชการ ส่งเสริมให้มีกระบวนการและ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการและสร้าง ความผูกพันร่วมมือภายใน องค์การ รวมถึงการสร้าง แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมาย A แนวทาง/วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ สร้าง ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ 1.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน องค์กร 2.กำหนดแนวทาง/วิธีการส่งเสริมกิจ กรมการเรียนรู้ 3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร (ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน และความร่วมมือ) 4.ติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ D ตัวอย่างกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความ ผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์การ รวมถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย L ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือ ภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง I กิจกรรมที่กำหนด ส่งเสริมให้เกิดการบูรณา การ และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือ ภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ ตามเป้าหมายของจังหวัด หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

22 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริม ให้มีกระบวนการและกิจกรรมการ เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความผูกพันร่วมมือ ภายในองค์การ รวมถึงการสร้าง แรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย สร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความผูกพันและความ ร่วมมือภายในองค์กร สร้างแรงจูงใจ  ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ด้วย แค่เซ็นอนุมัติ รับทราบ ยังไม่เพียงพอ  ตัวอย่างกิจกรรม เช่น Morning Brief แต่ต้องกระจายไปให้ ครอบคลุมทุกสำนัก/กอง  กรณีที่วัดผลสำเร็จโดยใช้แผน KM อาจจะทำให้ไม่บรรลุ LD3 เนื่องจากไม่สามารถตอบได้ว่า กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความ ผูกพัน ร่วมมือ และสร้าง แรงจูงใจได้อย่างไร หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

23 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้อง กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และ กำหนดให้มีระบบการ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ใน การทบทวนผลการ ปฏิบัติงานและนำผลการ ทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับ ความสำคัญเพื่อนำไปใช้ใน การปรับปรุงการดำเนินงาน ของส่วนราชการให้ดีขึ้น A แนวทาง/วิธีการในการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล โดยอาจ จัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของ กระบวนการ ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญควรประกอบด้วย -ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ -ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก -ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างคุณค่า -ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ -ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ แผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง ประกอบด้วย -แนวทางในการประเมิน -กรอบระยะเวลา -ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล -ตัวชี้วัดที่สำคัญ แนวทาง/ปัจจัยที่ใช้ในการนำผลการทบทวนมา จัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ของส่วนราชการให้ดีขึ้น การทบทวนผลการดำเนินงาน และการ ปรับปรุงการดำเนินงาน 1.กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะใช้ในการ ติดตามงาน 2.กำหนดแผนในทบทวนผลการ ดำเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการติดตาม 3.รายงานผลการดำเนินการเสนอฝ่าย บริหารตามกำหนดเวลาที่กำหนด 4.กำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับ ความสำคัญ รวมทั้งจัดลำดับ ความสำคัญเพื่อปรับปรุงงาน 5.รายงานสรุปภาพรวมการทบทวนและ จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ ที่ผ่านมาให้มีความเหมาะสม และ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการปี ต่อไป D ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการจัดลำดับความสำคัญของผลการ ทบทวนที่จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน L/IL/I มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกำหนด ตัวชี้วัดและแผนการประเมินเพื่อให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้น หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

24 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนด ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มี ระบบการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ใน การทบทวนผลการปฏิบัติงานและ นำผลการทบทวนดังกล่าวมา จัดลำดับความสำคัญเพื่อนำไปใช้ ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ ส่วนราชการให้ดีขึ้น มีตัวชี้วัดติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตัวชี้วัดต้องครอบคลุม 5 กลุ่ม ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์  ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ  ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจ หลัก  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการที่ สร้างคุณค่า  การผลักดันการดำเนินการ  อาจกำหนดเป็นวาระเกี่ยวกับ การติดตามตัวชี้วัด ไว้ในวาระ การประชุมผู้บริหารอย่าง สม่ำเสมอ  แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับ ความสำคัญของตัวชี้วัด และ นำไปปรับปรุงการดำเนินงาน หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

25 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมี การกำหนดนโยบายในการ กำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงาน ของส่วนราชการและเพื่อให้ การดำเนินการบรรลุผล ส่วน ราชการต้องจัดทำแนว ทาง ปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ รองรับนโยบายการกำกับ ดูแลตนเองที่ดี A แนวทาง/วิธีการในการจัดทำนโยบายการ กำกับดูแลตนเองที่ดีโดย อาจจัดทำเป็น แผนภาพ (Flow Chart)ของกระบวนการ แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารนโยบายใน การกำกับดูแลองค์การ ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ชัดเจน การกำกับดูแลตนเองที่ดี 1.แต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ 2.กำหนด/ทบทวนนโยบายการกำกับ ดูแลตนเองที่ดี 3.กำหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบาย ในการกำกับดูแลองค์การ 4.ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ กำหนด 5.ติดตามประเมินผลการดำเนินการ D แผนดำเนินโครงการและผลการดำเนิน โครงการรองรับนโยบายในการกำกับดูแล องค์การที่ดีอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ L ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม แนวทางนโยบายการกำกับองค์การที่ดี เพื่อ นำผลไปปรับปรุงนโยบายและแนวทางการ ดำเนินดังกล่าว I นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : แสดงผลที่ RM10 แสดงผลที่ RM10

26 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแล องค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นแนวทางใน การดำเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ส่วนราชการต้องจัดทำแนว ทาง ปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับ นโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดี มีการกำกับดูแลตนเองที่ดี  การนำนโยบายการกำกับดูแล ตนเองที่ดี ที่ส่วนราชการได้ จัดทำไว้ไปสู่การปฏิบัติ  จุดเน้น  โครงการที่จะนำมาปฏิบัติส่วน ราชการต้องเลือกโครงการที่ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ  ด้านรัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย  ด้านองค์การ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน หรือเลือกมาอย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

27 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องจัด ให้มีระบบการควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่ดี ตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินรวมถึง พัฒนาระบบ ตรวจสอบภายในให้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ A แนวทาง/วิธีการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง การตรวจสอบทาง การเงินของส่วนราชการ อาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ซึ่งกำหนดให้ต้อง ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล (1)สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับส่วนราชการ และระดับกิจกรรม (2)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และ จริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของส่วนราชการ (3)ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน (4)ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สำคัญ ตาม (3) (5)ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 2. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามข้อ 1 ต่อ ผู้บังคับบัญชา รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย 1.รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน 2.รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 3.รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน การกำกับดูแลตนเองที่ดี การควบคุมภายใน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดวางระบบการควบคุมภายใน (ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5) รายงานความคืบหน้าในการจัด วางระบบการควบคุมภายใน ตามข้อ 2 ต่อผู้บังคับบัญชา รายงานผลการปรับปรุง แนวทางในการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.3 การตรวจสอบภายใน กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดวางระบบการตรวจสอบ ภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนที่กำหนด รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน L รายงานผลการปรับปรุงแนวทางในการควบคุมภายในตามแบบ ปอ.3 ซึ่งแสดง จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ การควบคุมภายใน I ระบบการควบคุมภายในสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

28 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการ ควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึง พัฒนาระบบตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบการป้องกัน ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานที่ดี การดำเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์  A: การดำเนินการครบถ้วนตาม มาตรฐานของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  D: สามารถนำรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน (KPI9) ซึ่ง เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองฯมา แสดงเป็นหลักฐานได้  L: ต้องนำแนวทางการควบคุม ภายในตามที่ได้เขียนไว้ในแบบ ปอ.3 (ปี 2551) มาปรับปรุง ระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น หลักฐาน ปอ.3 กรณี Site Visit ก่อนเดือน ธันวาคม จะพิจารณาจากแบบ ปอ.3 ปี 2551 แต่ถ้าหลังเดือน ธันวาคม จะพิจารณาจากแบบ ปอ.3 ปี 2552 หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

29 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้อง กำหนดให้มีวิธีการหรือ มาตรการในการจัดการ ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น ต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก การดำเนินการของส่วน ราชการ รวมทั้งต้องนำ วิธีการหรือมาตรการที่ กำหนดไว้ไปปฏิบัติ A มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบ ทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมอาจจัดทำเป็น แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ หมายเหตุ กรณีส่วนราชการใดไม่มี ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมให้แสดง มาตรการหรือวิธีการในการป้องกันผลกระทบ ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม การจัดการผลกระทบทางลบ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.กำหนดมาตรการ/วิธีการในการจัดการ ผลกระทบทางลบ 3.ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่ กำหนด 4.รายงานผลการจัดการผลกระทบทาง ลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 5.ทบทวนวิธีการในการจัดการผลกระทบ ลบ หมายเหตุ กรณีส่วนราชการใดไม่มี ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคมให้ แสดงมาตรการหรือวิธีการในการป้องกัน ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม D รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นกับสังคม L มีการทบทวนวิธีการในการจัดการผลกระทบ ลบ เพื่อปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ I มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่กำหนด สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

30 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้อง กำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการใน การจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก การดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการ ที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีกระบวนการจัดการ ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ สังคม  การกำหนดมาตรการจัดการ ผลกระทบทางลบ ควรนำ บทเรียนในอดีตมาเป็นแนวทาง แล้ววิเคราะห์ว่าถ้าทำแบบเดิม จะเกิดผลดีหรือไม่อย่างไร  กรณีไม่มีบทเรียนในอดีต อาจ คิดเชิงทฤษฎี เช่น ก่อนออก นโยบาย อาจเริ่มจาก Focus Group ผู้เกี่ยวข้อง ทดลองนำ ร่องก่อน โดยมีระบบติดตาม ใกล้ชิด มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  กรณีมีมาตรการป้องกัน ผลกระทบทางลบแต่ไม่มี ผลกระทบทางลบเกิดขึ้น  D: จะพิจารณาจากการสื่อสาร มาตรการป้องกันผลกระทบให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  L: ให้รายงานผลว่าจาก มาตรการป้องกันดังกล่าวทำ ให้ไม่มีผลกระทบทางลบ เกิดขึ้นอย่างไร หมวด 1 การนำองค์กร รหัส LD7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

31 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ เวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กล ยุทธ์ 3.2 เป้าหมายและระยะเวลา 3.3 ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้น ระยะยาว (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2 การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการเพื่อมุ่งไปใน ทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1 เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2 เป้าหมายเปรียบเทียบ SP 1 SP 2 การปรับปรุงกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ นำผลการทบทวนการ ดำเนินงาน ผลจากการประเมิน SP 6 SP 1 SP 2 SP 4 SP 7 SP 3

32 การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี, 1 ปี) การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี, 1 ปี) SP1 กำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน ภายนอก OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP5,6 กฎ ระเบียบ โครงสร้าง OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD1 ทิศทางองค์กร LD4 ผลการดำเนินการ LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ความเสี่ยง LD7 ผลกระทบทางลบ ปัจจัยภายใน ภายนอก OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP5,6 กฎ ระเบียบ โครงสร้าง OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD1 ทิศทางองค์กร LD4 ผลการดำเนินการ LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ความเสี่ยง LD7 ผลกระทบทางลบ SP2 นำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ ประกอบ SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล แผนทรัพยากร OP3 บุคลากร OP4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ OP3 บุคลากร OP4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ SP4 สื่อสารสร้างความเข้าใจ SP5 ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับองค์การสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล SP6 จัดทำรายละเอียดโครงการ (ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร) SP7 แผนบริหารความเสี่ยง OP3 บุคลากร LD1 สื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน LD5,6 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล SP2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ IT6 ความเสี่ยง ICT PM6 ความเสี่ยงกระบวนการ LD5,6 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล SP2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ IT6 ความเสี่ยง ICT PM6 ความเสี่ยงกระบวนการ RM6 ผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง หมวด 7 HR3 พัฒนาบุคลากร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

33 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีการ กำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ใน การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โดยมุ่งเน้น ที่จะผลักดันให้บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงและกลุ่ม ภารกิจ A มีการจัดทำแผนภาพ (Flowchart) ของการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอย่างชัดเจน ระบุกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน การกำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.กำหนดขั้นตอน/กิจกรรม/กรอบเวลา/ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผน 4 ปี และ 1 ปี ในแต่ละขั้นตอน 3.กำหนดปัจจัยที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อ จัดทำแผน (มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภท ข้อมูลที่ใช้อย่างชัดเจน) วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม และ จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วน ราชการ ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร 4.จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผน 5.วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อ จัดทำแผน 4 ปี และ 1 ปี 6.ทบทวนกระบวนการจัดทำแผน 4 ปี และ 1 ปี (ปลายปี) D แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (cascading) ระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่ม ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในทุกระดับ L แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นจากเดิม สามารถแสดงให้เห็นถึงการนำเรื่องเหล่านี้ไปใช้ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกองค์การ ผลการประเมินจากผู้ประเมินภายในองค์การ (เช่น การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA เป็นต้น) I กลยุทธ์หลักที่กำหนด ต้องแสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องตามที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญ ขององค์กร ปี 2551 ดังนี้ แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่รองรับความท้าทาย ที่สำคัญขององค์กร ครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรบุคลากร แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

34 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีการกำหนด ขั้นตอน/กิจกรรมและกรอบเวลาที่ เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย มุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วน ราชการบรรลุเป้าหมายตาม แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และกลุ่มภารกิจ กระบวนการวางแผนชัดเจน มี ประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วน ราชการ  จุดเน้น : การแสดง Flow chart หรือขั้นตอนการจัดทำแผนของ ส่วนราชการที่ชัดเจน ว่าเป็น อย่างไร  ต้องแสดงให้เห็นถึงความ สอดคล้องเชื่อมโยง ว่ากลยุทธ์ ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับ แผน 4 ปี และแผน 1 ปี อย่างไร  จุดยาก การเก็บหลักฐานที่แสดง ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการจัดทำแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร รหัส SP1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

35 ตัวอย่างตารางขั้นตอนของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP1) ขั้นตอนขั้นตอนกระบวนการรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผู้เข้าร่วมช่วงเวลา ตามปฏิทิน 1การเตรียมการ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………… ……………………… …………………….. ……………. 2การทบทวนผลการดำเนินการที่ ผ่านมา ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………. 3การวิเคราะห์ SWOT………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………… ……………………… …………………….. ……………. 4……………………………………….………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………. 5………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………… ……………………… …………………….. …………….

36 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำ ปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกที่สำคัญและ สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ส่วนราชการ ความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ความ เสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และ โครงสร้างส่วนราชการ A  มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล ในแต่ละประเภทข้อมูล ที่ใช้อย่างชัดเจน  มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเภทข้อมูล ที่ใช้อย่างชัดเจน ปัจจัยที่นำมาใช้ในการจัดทำแผน พิจารณาร่วมกับ SP1 D  แสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่นำมาใช้ ประกอบการวางแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย -วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ -ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย -ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม -กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ -ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององค์กร -แสดงประเภทข้อมูลในแต่ละปัจจัยภายในและ ภายนอกที่ใช้ประกอบการวางแผนฯ ได้อย่าง ชัดเจน -สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม ได้แก่ -ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลปัจจุบัน -การรวบรวมข้อมูลต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง -แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับประเภท ข้อมูล L  แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมปัจจัย (ประเภทข้อมูล) ที่นำมาใช้ประกอบการวางแผน I  สามารถแสดงใหเห็นว่าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ที่วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอื่น ๆ ได้ถูก นำไปใช้ในการจัดทำแผนธรรมาภิบาล หรือนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

37 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกที่สำคัญและสอดคล้อง กับสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนราชการ ความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และ โครงสร้างส่วนราชการ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการทำแผนให้มี คุณภาพ โดยต้องนำปัจจัยภายใน และภายนอกที่กำหนด มา ประกอบการทำแผนให้ครบถ้วน  ต้องแสดงให้เห็นว่าได้นำปัจจัย ต่างๆที่กำหนดใน D มาใช้ ประกอบการทำแผนได้อย่าง ครบถ้วน (ตัวอย่าง)  L: ต้องแสดงให้เห็นถึงการ เปรียบเทียบการนำปัจจัยมาใช้ ประกอบการวางแผน ระหว่างปี 2552 และปี 2553 ว่าได้มีการ เพิ่มเติมปัจจัยอะไรบ้าง รหัส SP2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

38 ตัวอย่างตารางการจัดเก็บข้อมูล (SP2) ปัจจัยสำคัญในกระบวนการ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ ที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล (รอบของการเก็บ) และผู้รับผิดชอบ การนำมาใช้ในขั้นตอน กระบวนการ* ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………….. ………………………………… ………………………………... ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………..……. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………..………………………………… ………………………………… ………………………….……… …………………………………. ………………………………… ……………………………..…. ………………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………..…………… ………………………………….. ………………………………… ………………………..………. *สัมพันธ์กับขั้นตอนตัวอย่างกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP1)

39 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีการ วางแผนกลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของส่วน ราชการ รวมทั้ง ต้องมีการ วางแผนเตรียมการจัดสรร ทรัพยากรอื่น ๆเพื่อรองรับ การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ A มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล อย่างน้อยต้องครอบคลุมในแต่ละ ด้าน ดังนี้ -การวางแผนและบริหารกำลังคน -แผนพัฒนาบุคลากร -แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มี ทักษะหรือสมรรถนะสูง ในสายงานหลัก -แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผน กลยุทธ์ด้านบุคลากร 2.วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3.จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อยต้อง ครอบคลุมในแต่ละด้าน ดังนี้ การวางแผนและบริหารกำลังคน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่ มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ในสาย งานหลัก แผนการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 4.นำเสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร(ศึกษา เพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำแผนฯ ตาม แนวทาง HR Scorecard) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

40 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกล ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้ง ต้องมีการวางแผน เตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  จุดเน้น การวางแผนกลยุทธ์ด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี  กรณี แผนบริหารทรัพยากร บุคคล ที่ทำไว้แล้ว ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว จะทำอย่างไร ส่วน ราชการจะต้องแสดงให้เห็นว่า ทุกครั้งที่มีการทำแผน 4 ปี หรือ แผน 1 ปี จะต้องมีการนำแผน บริหารทรัพยากรบุคคลมา ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับ แผน 4 ปี หรือ แผน 1 ปี ดังกล่าว  หลักฐาน การแสดงความ เชื่อมโยงของแผนซึ่งอาจแสดง ในรูปของตาราง เช่น กลยุทธ์ ของแผนปฏิบัติราชการที่ 2.1 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคลข้อ 1.2 รหัส SP3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

41 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ผู้บริหารต้องมีการสื่อสาร และทำความเข้าใจในเรื่อง ยุทธศาสตร์และการนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยัง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและ นำไปปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้มี การถ่ายทอดแผนไปสู่การ ปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล A  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารและสร้างความ เข้าใจในการปฏิบัติตามแผนให้กับบุคลการ การสื่อสารและนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.กำหนดช่องทางและแผนการสื่อสาร เรื่องยุทธศาสตร์ 3.วางแผนการสื่อสารในองค์กร 4.กำหนดช่องทางการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ 5.ดำเนินการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำเดือน การเผยแพร่ใน Intranet ฯลฯ 6.การติดตามผลประสิทธิภาพของการ สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ D  การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามแผนต้องครอบคลุมประเด็น การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การจัดทำ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุ เป้าหมายองค์กร L  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ บุคลากรใช้ในการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน  แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการแลก เปลี่ยน วิธีการปฏิบัติที่ดีในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในส่วนราชการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

42 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำ ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนำไป ปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้มีการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังกล่าวบรรลุผล เพื่อให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ แผน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล  จุดเน้น  ส่วนราชการต้องมั่นใจว่า บุคลากรสามารถนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้  ผู้บริหารต้องสื่อสารทำความ เข้าใจให้กับบุคลากร  การสื่อสารอาจดำเนินการพร้อม กับการสื่อสาร LD1 ได้ รหัส SP4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

43 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับองค์การลงสู่ ระดับหน่วยงาน (ทุก หน่วยงาน) และระดับบุคคล อย่างน้อย 1 สำนัก/กอง รวมทั้ง มีการจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปใน ทิศทางเดียวกันกับ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A  มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) ระดับองค์การ  มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานระดับสำนัก/กอง (ทุกสำนัก/กอง) ที่แสดง ให้เห็นถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ ระดับหน่วยงาน  มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ บุคคล (อย่างน้อย 1 สำนัก/กอง) ที่แสดงให้เห็นถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคล  มีแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล  มีแผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล (Gantt Chart) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ องค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับ บุคคล 1.จัดตั้งคณะทำงาน 2.จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) ระดับองค์การและการแสดงให้ เห็นถึงถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล หรือกลุ่มงาน 3.การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ บุคลากรทั่วทั้งองค์การ เพื่อรับทราบ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 4.การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ 5.การจัดทำระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพื่อ ติดตามผลเป้าหมายความสำเร็จ โดยรวมขององค์การ (ดำเนินการตามขั้นตอน IPA) D  มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษรในทุกระดับที่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ใน การสื่อสารตัวชี้วัดที่ทำการถ่ายทอดลงสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล L  มีการจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อ ติดตามผลเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินการ I  มีการเชื่อมโยงระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

44 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน) และระดับบุคคล อย่างน้อย 1 สำนัก/กอง รวมทั้ง มี การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทาง เดียวกันกับเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ เพื่อทำให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมาย สอดคล้องไปในทิศทาง เดียวกันกับเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์  กำหนดให้ถ่ายทอดลงสู่ระดับ สำนัก/กอง ไม่ควรทำใน ตสน. หรือ กพร. เพราะเป็นกลุ่มขนาด เล็กจะทำให้ไม่สามารถขยายผล ในปีต่อไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ยังไม่สามารถใช้คู่มือการ ประเมินผลระดับบุคคลของ กพ. ได้ในปีนี้ เพราะว่า กพ. จะเริ่ม ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 รหัส SP5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

45 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องจัดทำ รายละเอียดโครงการเพื่อใช้ ในการติดตามผลการ ดำเนินงานให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการได้สำเร็จ ซึ่ง ประกอบด้วยระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรร ทรัพยากรให้แก่แผนงาน โครงการ/กิจกรรม A  มีการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรด้าน อื่น ๆ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 1.กำหนดระบบในการติดตามแผนงาน/ โครงการ 2.ดำเนินการติดตามแผนงานตามระบบที่ กำหนด 3.รายงานผลการติดตามอย่างสม่ำเสมอ D  แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินการ ตามรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ตามที่กำหนด  แสดงให้เห็นถึงมีการติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยผ่านการ ติดตามการดำเนินงานในแต่ละแผนงาน/ โครงการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

46 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียด โครงการเพื่อใช้ในการติดตามผล การดำเนินงานให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรร ทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/ กิจกรรม เพื่อให้การติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  จุดเน้น ต้องการเห็นว่าส่วน ราชการมีการติดตามโครงการ อย่างไร  กรณีใช้ MS Project ติดตามจะ ครอบคลุมเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งหมด  กรณีไม่ใช้ MS Project ส่วน ราชการจะต้องมีแบบฟอร์ม รายงานและติดตามงาน  การดำเนินการตาม SP6 จะ เชื่อมโยงกับ LD4 รหัส SP6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

47 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีการ วิเคราะห์และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเพื่อ เตรียมการรองรับสภาวะการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง เชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง ด้านธรรมา ภิบาล ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านกระบวนการ A  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในด้าน ต่างๆ ดังนี้ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนการ แผนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 1.ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3.ดำเนินการตามแผน 4.กำหนดช่องทางในการสื่อสารแผน 5.สรุปผลการดำเนินการตามแผนเสนอ ฝ่ายบริหาร (อย่างน้อย 2 ครั้ง) 6.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ D  มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลตนเองที่ดี อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และเรื่องการเงิน  มีการนำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ กำหนดไปปฏิบัติ  สามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ ใช้ในการสื่อสารการนำแผนบริหารความเสี่ยง ไปปฏิบัติ L  มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและนำเสนอผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 2 ไตรมาส  มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร รหัส SP7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : แสดงผลที่ RM6

48 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ เตรียมการรองรับสภาวะการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้อง ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมา ภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการ เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ ครอบคลุมทุกด้าน  ต้องมีการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตามแนวทางที่ กำหนด (RM)(RM)  ส่วนราชการต้องรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง รหัส SP7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นำองค์กร

49 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับรับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เหมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2 การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 8.1 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย CS 1 CS 2 CS 5 CS 6 CS 9 CS 3 CS 4 CS 7 CS 8 CS 10

50 CS1 แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย CS2 ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการ CS3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน CS4 นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ CS7 วัดความพึงพอใจ CS8 วัดความไม่พึงพอใจ CS7 วัดความพึงพอใจ CS8 วัดความไม่พึงพอใจ CS10 ติดตามคุณภาพบริการ CS9 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน OP8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ PM5 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน PM6 ปรับปรุงกระบวนการ CS5 การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PM6 ปรับปรุงกระบวนการ RM2 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

51 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการกำหนด กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม A มีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียครบตามพันธกิจที่กำหนดไว้ การกำหนดและจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.กำหนด/ทบทวน กลุ่มผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมพันธ กิจขององค์การ 2.จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลผู้รับบริการ (Customer Profile) ให้ทันสมัย I การกำหนดกลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

52 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียตามพันธกิจ เพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม การกำหนดและจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย  ส่วนราชการควรมีการ ทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนด ไว้ว่าครอบคลุมตามพันธกิจ หรือไม่  จุดสำคัญของ CS1 คือ I ซึ่ง การจัดทำ Customer Profile ที่เป็นตารางแสดงถึง กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย แนวทางการ ให้บริการ ความต้องการและ ความคาดหวัง จะสมารถ สะท้อนความเชื่อมโยงได้ดี รหัส CS1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

53 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีช่องทางการ รับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ นำมาใช้ในการปรับปรุงและ เสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของช่อง ทางการสื่อสารดังกล่าว A ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและ ความคาดหวัง 1.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประเมินผล ช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารจากผล การศึกษา 3.ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของ ช่องทางการสื่อสาร D/ID/I ส่วนราชการนำข้อมูลที่ได้จากช่องทาง ต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น 1 กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

54 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและ เสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ ช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการและความคาดหวัง ที่มี ประสิทธิภาพ  จุดเน้น : การมีช่องทางที่มี ประสิทธิภาพ  ต้องแสดงให้เห็นว่าช่องทางที่มี อยู่เดิม หรือที่สร้างขึ้นใหม่ มี ประสิทธิภาพอย่างไร  วิธีการที่ดี ที่สามารถได้ข้อมูล ความต้องการที่รวดเร็วได้แก่ Focus Group หรืออาจใช้วิธีการ อื่นตามความเหมาะสม  หลักฐาน ผู้ตรวจประเมินอาจให้ ชี้แจงหลักฐานที่แสดงถึงความมี ประสิทธิภาพของช่องทาง  จุดสำคัญ : D/I จะต้องแสดง ให้เห็นถึงการนำข้อมูลที่ได้จาก ช่องทางมาปรับปรุงกระบวนการ ให้ดีขึ้น 1 กระบวนงาน รหัส CS2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

55 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ รวบรวมข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำ ชมเชย ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมี ระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คำชมเชยเพื่อให้ มั่นใจว่าสามารถตอบสนอง ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงที A/DA/D  ส่วนราชการมีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/ หรือกลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบไว้ มากกว่า 80% ของงานในกลุ่มงานต่างๆ การจัดการข้อร้องเรียน 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนฯลฯ 3.รวบรวมและสรุปข้อร้องเรียนฯ เสนอ ฝ่ายบริหาร 4.นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการ ดำเนินการ 5.รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน L  มีการทบทวนระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำ ชมเชย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนอง ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ อย่างทันท่วงที หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

56 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ รวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ คำชมเชยเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการ จัดการข้อร้องเรียนและมีระบบ การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง ทันท่วงที  จุดเน้น : ต้องการให้มีการ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  กรณีที่ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ส่วนราชการจะต้องมี การกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องการ จัดการข้อร้องเรียนไว้มากกว่า ร้อยละ 80 ของกระบวนงาน  ต้องมีระบบการจัดการข้อ ร้องเรียน  กรณีที่ส่วนราชการมีการจัดทำ ไว้แล้วตามหลักฐานที่ 40 ให้ นำมาทบทวนอีกครั้งว่ามีความ เหมาะสม และสามารถ ตอบสนองความต้องการอย่าง ทันท่วงทีหรือไม่ รหัส CS3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

57 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการได้นำข้อ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ใน CS 3 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนด วิธีการและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการและหรือการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสม A / D /L /I ส่วนราชการสามารถระบุตัวอย่างงานที่นำ ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ คำ ชมเชย จากการรับฟังในช่องทางต่างๆ มา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือ ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อนำไป ปรับปรุงงาน พิจารณาร่วมกับ CS 3 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

58 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการได้นำข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ใน CS 3 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนด วิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการและหรือการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และหรือการปฏิบัติงานให้ เหมาะสม  แสดงผลการปรับปรุงการ ให้บริการ/การปฏิบัติงาน  สามารถใช้การปรับปรุงรายการ เดียวกันกับ CS2 ได้ แต่ต้อง แสดงการปรับปรุงงานที่สัมพันธ์ กับกระบวนการในหมวด 6 อย่าง ชัดเจน รหัส CS4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

59 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการสร้าง เครือข่าย และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความ สัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย A  ส่วนราชการมีข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งช่องทางการติดต่อกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 2 ช่องทาง การสร้างความสัมพันธ์ 1.จำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2.กำหนดรูปแบบกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ให้เหมาะสม 3.ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 4.ทบทวนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ D/ID/I  มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

60 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ สัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์  A : มุ่งเน้นให้มีการจัดทำข้อมูล ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดังนั้น ส่วนราชการอาจ จัดทำทะเบียนผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดให้มี ช่องทางในการติดต่อกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เช่น e-mail จดหมายข่าว  D/I : อาจใช้ตัวอย่างกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ เช่น การจัด สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน รหัส CS5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

61 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วม ตามระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือการให้ข้อมูล ปรึกษาหารือร่วมกัน การให้ เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมือ กัน และการเสริมอำนาจ ประชาชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ และร่วม ติดตามประเมินผลการ บริหารจัดการของส่วน ราชการ A  ส่วนราชการสามารถแสดงระบบ วิธีการ หรือ กลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วม นำขั้นตอนของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมมาเป็น แผนการดำเนินการหรือ หากส่วนราชการ ดำเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดการมีส่วน ร่วมก็เท่ากับเป็นแผนการดำเนินการของ ประเด็นนี้ด้วย กล่าวคือ 1.พิจารณากำหนดประเด็นในการเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 2.จัดตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน/ คณะทำงานภาคประชาชน 3.จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของ ปชช. 4.ส่วนราชการและคณะที่ปรึกษา/ คณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันจัดทำ แผนงาน/โครงการ 5.ดำเนินการตามแผนงาน 6.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 7.เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน 8.จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานในปีต่อไป และนำเสนอต่อ ผู้บริหาร (ศึกษาขั้นตอนตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เพิ่มเติม) D  ส่วนราชการสามารถให้ตัวอย่างกิจกรรม โครงการ เวทีวาระต่างๆในการแสดงความ คิดเห็นจากภาคประชาชน L/ I  ส่วนราชการจัดวิธีการ และช่องทางให้แก่ ประชาชนได้เข้ามาการติดตามประเมินผล หรือตรวจสอบการบริหารจัดการของส่วน ราชการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

62 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตาม ระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือ การให้ข้อมูล ปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมือ กัน และการเสริมอำนาจประชาชน ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และร่วม ติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการของส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม  แม้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามคำรับรอง เรื่องการมีส่วน ร่วม แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การดำเนินการดังกล่าว ครอบคลุม ADLI ตาม CS6 หรือไม่ รหัส CS6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

63 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการวัดความ พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ กลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงาน ของส่วนราชการ A /I  หลักฐานการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลที่ได้ การวัดความพึงพอใจ 1.จำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2.กำหนดรูปแบบของการวัดความพึง พอใจและไม่พึงพอใจ ให้เหมาะสมกับ แต่ละกลุ่ม 3.ดำเนินการวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 4.ประเมินและวิเคราะห์ผลการวัดความ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ เสนอต่อฝ่าย บริหาร 5.นำผลการวิเคราะห์มาจัดลำดับ ความสำคัญและปรับปรุงการ ดำเนินการ D /L  แสดงให้เห็นว่าได้นำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

64 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนด ไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงานของ ส่วนราชการ วัดความพึงพอใจเพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงการให้บริการและการ ดำเนินงาน  ส่วนราชการสามารถจัดทำแบบ สำรวจความพึงพอใจได้เองทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อนำมาปรับปรุงงาน ประจำที่เป็นงานบริการ  การวัดความพึงพอใจจะต้องให้ ครอบคลุมกลุ่มที่กำหนดไว้ใน CS1  แสดงให้เห็นว่าได้นำผลความ พึงพอใจไปปรับปรุงการ ให้บริการอย่างไร รหัส CS7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

65 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีการวัดความไม่ พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ กลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงาน ของส่วนราชการ A /I  หลักฐานการวัดความไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลที่ ได้ การวัดความไม่พึงพอใจ พิจารณาร่วมกับ CS 7 D /L  แสดงให้เห็นว่าได้นำผลไปปรับปรุงการ ให้บริการและการดำเนินงานของส่วน ราชการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS8 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

66 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีการวัดความไม่พึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้ กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุง การให้บริการและการดำเนินงาน ของส่วนราชการ วัดความไม่พึงพอใจเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงการให้บริการและการ ดำเนินงาน  ดำเนินการเช่นเดียวกับ CS8 แต่ ต้องเป็นแบบวัดในประเด็นความ ไม่พึงพอใจ  การวัดความไม่พึงพอใจจะ นำไปสู่การปรับปรุงได้ผลชัดเจน มากกว่า และเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน  ความไม่พึงพอใจจะมีผลกระทบ ต่อองค์กรมาก หากส่วนราชการ ไม่ทราบความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ องค์กร  การสำรวจต้องครอบคลุมทุก กลุ่มตามที่กำหนดไว้ใน CS1 รหัส CS8 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

67 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องกำหนด มาตรฐาน คู่มือ แนวทางการ ปฏิบัติของบุคลากรในการ ให้บริการระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือ คู่มือการติดต่อราชการโดย ประกาศให้ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน การรับบริการ A / D /I ตัวอย่างมาตรฐานหรือวิธีการให้บริการที่ ได้จัดทำไว้ รวมทั้งมีการจัดทำและ ประกาศให้ประชาชนได้ทราบแผนภูมิ หรือ คู่มือการติดต่อราชการที่ระบุระยะเวลาการ ให้บริการที่ชัดเจนในภารกิจหลักของ องค์กร การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.คัดเลือกกระบวนงานให้บริการ 3.วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการ ให้บริการ 4.จัดทำคู่มือ/มาตรฐาน/แนวทางการ ปฏิบัติ 5.ชี้แจง ให้ความรู้กับบุคลกรในการ ดำเนินการตามมาตรฐาน 6.ประกาศมาตรฐานการดำเนินการให้กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบ 7.ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรฐาน หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS9 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

68 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติของ บุคลากรในการให้บริการระยะเวลา แล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ งานโดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือ คู่มือการติดต่อราชการโดย ประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจในการรับบริการ เพื่อให้การให้บริการได้มาตรฐาน และเป็นไปในแนวเดียวกัน การดำเนินการตาม CS9 ประกอบด้วย 2 ส่วน  การดำเนินการตามการลด ขั้นตอนระยะเวลาที่เคย ดำเนินการ ตาม พ.ร.ฎ. GG ม. 37 ซึ่งต้อง  กำหนดระยะเวลาการ ให้บริการ  จัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการ ติดต่อราชการประกาศให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทราบ  กำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรใน การให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมี มาตรฐานการให้บริการเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความ พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อย่าง น้อยควรมีการจัดทำคู่มือการ ให้บริการ 1 งานบริการสำคัญ รหัส CS9 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

69 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องกำหนด วิธีการติดตามคุณภาพการ ให้บริการเพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการบริการให้ สามารถสนองตอบความ ต้องการได้อย่างเหมาะสม A / D /L /I ส่วนราชการมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างไร มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลและมี ตัวชี้วัดเป้าหมายเป็นรูปธรรม การติดตามเรื่องคุณภาพการ 1.รวบรวมข้อมูลงานบริการ 2.กำหนดวิธีการติดตามคุณภาพการ ให้บริการ 3.วิเคราะห์และสรุปผลคุณภาพการ ให้บริการ 4.วางแผนการดำเนินการปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ 5.ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รหัส CS10 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

70 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องกำหนดวิธีการ ติดตามคุณภาพการให้บริการเพื่อ นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการ บริการให้สามารถสนองตอบความ ต้องการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีระบบการติดตามคุณภาพ การให้บริการ  การกำหนดระบบการติดตาม ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่า มีระบบการติดตามคุณภาพการ ให้บริการในภาพรวมอย่างไร ความถี่ในการติดตาม องค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ  แสดงให้เห็นถึงการนำผลมา วิเคราะห์และปรับปรุงการ ให้บริการ  หากดำเนินการ CS10 ได้ดีจะ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน RM2 รหัส CS10 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

71 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของ ข้อมูลและสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1 การเลือกรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการ วัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อ การบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11 ประการ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ ปลอดภัย ให้เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT 1-3 IT 4 IT 5-6 IT 7 IT 1

72 หมวด 7 RM8.1 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูล LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย SP6 รายละเอียดโครงการ LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย SP6 รายละเอียดโครงการ PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ฐานข้อมูล IT1 ฐานข้อมูลผลการ ดำเนินการ IT2,3 ฐานข้อมูลสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการ RM8.2 ข้อมูลสถิติสำคัญของ หน่วยงานที่นำเข้าระบบ statXchange RM9 การจัดการความรู้ IT7 การจัดการความรู้ IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ RM6 การบริหารความเสี่ยง OP15 การเรียนรู้ขององค์กร LD3 บรรยากาศการเรียนรู้ HR3 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร OP15 การเรียนรู้ขององค์กร LD3 บรรยากาศการเรียนรู้ HR3 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ CS5 การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย LD4 ระบบติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

73 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีระบบ ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย A แสดงระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552 และข้อมูลย้อนหลังอย่าง น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551) การวัดผลการดำเนินการ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ ดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 2.กำหนดประเภทข้อมูลในการจัดเก็บ 3.ออกแบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ปี งปม. 2552) และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2549-2551) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

74 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีระบบ ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้ส่วนราชการมีการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน การตัดสินใจในการวางแผน ยุทธศาสตร์  ฐานข้อมูลที่จัดเก็บต้องครอบคลุมข้อมูลที่ สำคัญ ได้แก่  ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ  ภารกิจหลักอื่นที่นอกเหนือคำรับรอง  ตามโครงการสำคัญ (เช่น โครงการที่ ได้รับงบประมาณสูง)  ให้ส่วนราชการจัดเก็บข้อมูลปี 2552 และ ย้อนหลัง 3 ปี  ระบบการจัดเก็บข้อมูลต้องระบุ  แหล่งของข้อมูลของตัวชี้วัด  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  ความถี่ในการ Update ข้อมูล  สามารถแสดงให้เห็นว่า  มีระบบตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง (ก่อนนำเข้าและหลังนำเข้าเพื่อทวนสอบ)  ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน (เช่น แบบฟอร์มการจัดเก็บ และ แบบฟอร์มรายงาน) รหัส IT1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

75 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการทบทวน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ที่จัดทำไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า เพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ A  แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 2 กระบวนการ  แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพิ่มเติม อย่างน้อยจำนวน 2 กระบวนการ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล กระบวนการที่สร้างคุณค่า 2.คัดเลือกฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้าง คุณค่าที่จะจัดเก็บในปี 2552 อีก 2 กระบวนการ 3.update ฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของปี 2551 ให้เป็นปัจจุบัน 4.จัดเก็บข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพิ่มเติมของปี 2552 อย่างน้อย 2 กระบวนการ L  รายงานผลการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : แสดงผลที่ RM8

76 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่จัดทำ ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกระบวนการที่ สร้างคุณค่าเพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ มีฐานข้อมูลสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้าง คุณค่า  ให้ส่วนราชการตรวจสอบ ฐานข้อมูลที่แสดงไว้ตาม หลักฐานที่ 27 ในปี 2551 และ ต้องมีการ update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน  ต้องมีฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 กระบวนการ  มีการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บ 3 ปี ย้อยหลังกรณีเป็นผลการ ดำเนินการต่อเนื่อง รหัส IT2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

77 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ A แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่าง น้อย จำนวน 2 กระบวนการ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล กระบวนการสนับสนุน 2.คัดเลือกฐานข้อมูลกระบวนการ สนับสนุนที่จะจัดเก็บในปี 2552 2 กระบวนการ 3.จัดเก็บข้อมูลกระบวนการที่สนับสนุน เพิ่มเติมของปี 2552 อย่างน้อย 2 กระบวนการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

78 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ มีฐานข้อมูลสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการ สนับสนุน  ใช้วิธีการเช่นเดียวกับ CS2 แต่ เป็นกระบวนการสนับสนุน  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการจัดทำ ฐานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย รหัส IT3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

79 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเหมาะสม A แสดงรายการและรายละเอียดของข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอ ข้อมูลได้ผ่านทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ (ช่องทาง) 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.ทบทวน/กำหนดช่องทางที่ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม 3.ติดตามผลเพื่อปรับปรุงช่องทางให้ เหมาะสมอยู่เสมอ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

80 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของส่วนราชการผ่านระบบ เครือข่าย IT  ส่วนราชการควรมีระบบสืบค้น ข้อมูล เพื่อให้ส่วนราชการค้นหา ได้สะดวก รวดเร็ว อาจมีรายการ แสดงทั้งหมดที่แยกเป็น หมวดหมู่ เพื่อง่ายในการค้นหา สำหรับข้อมูลที่เปิดเผย ไม่ควร น้อยกว่าตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร  หลักฐาน การแสดงหลักฐาน สำหรับการตรวจประเมิน ส่วน ราชการต้องสามารถแสดงการ สืบค้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ อย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้วส่วน ใหญ่ส่วนราชการมีระบบ แต่ เข้าถึงยาก รหัส IT4 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

81 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีระบบการ ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือน ภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการ เตือนภัยแบบสัญญาณไฟ จราจร การจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่ บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น A  แสดงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือน ภัย (Warning System)  แสดงข้อมูลความถี่ และความเสียหายของภัย ที่เคยเกิดขึ้น การจัดระบบการวัดผลให้มีความไวต่อ การบ่งชี้ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.กำหนดระบบการติดตามเฝ้าระวัง และ เตือนภัย 3.ติดตามผลจัดเก็บข้อมูลความถี่และ ความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึ้น 4.จัดทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ ผู้บริหารรับทราบ 5.ปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น D  แสดงการรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) L  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการ ติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัยให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีอยู่ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

82 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบ การเตือนภัยแบบสัญญาณไฟ จราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบ warning system ของระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อทราบผลการ ดำเนินการและปรับเปลี่ยนได้อย่าง ทันท่วงที  ต้องแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่ เลือกเก็บทั้งหมดอย่างเป็นระบบ (ต้องมีทั้ง leading และ lagging indicator)  มีการแบ่งประเภทตัวชี้วัดตาม ความสำคัญที่ต้องมีการติดตาม และระยะเวลา (ความถี่) ในการ จัดเก็บต้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกัน  ตัวอย่าง warning system เช่น ระบบสัญญานไฟจราจร war room / operation room  L : ต้องแสดงให้เห็น กระบวนการทบทวนระบบ warning system โดยแสดงให้ เห็นก่อนและหลังการปรับปรุง ว่าปรับปรุงตรงไหนแล้วมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร รหัส IT5 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

83 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องมีระบบ บริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ A  แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ  แสดงรายละเอียดแผนแก้ไขปัญหาจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่ อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) การจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบข้อมูล และสารสนเทศ 3.จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบฐานข้อมูล รวมทั้งกำหนด รายละเอียดแผนแก้ไขปัญหาจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัย พิบัติ 4.ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตาม แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ D  แสดงผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่ อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

84 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องมีระบบบริหาร ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  A : ส่วนราชการต้องมีแผน บริหารความเสี่ยงด้าน IT ครอบคลุม 4 ด้าน (ส่วนราชการ ทำใน SP7) แต่มาแสดงผล คุณภาพของการ implement ใน หมวด 4  แสดงระบบ security ให้เห็น เช่น Anti-virus ไฟฟ้าสำรอง firewall  แสดงแผน IT contingency Plan โดยพิจารณาคุณภาพของ แผน  รายละเอียดกิจกรรม  เป้าหมายกิจกรรม  ตัวชี้วัด  ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินการ รหัส IT6 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

85 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องจัดทำ แผนการจัดการความรู้ และ นำแผนไปปฏิบัติ A  แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทาง ที่กำหนด การจัดการความรู้ 1.จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ 2.ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ 3.จัดทำแผนการจัดการความรู้ 4.เสนอแผนต่อผู้บริหาร 5.ดำเนินการตามแผน 6.ติดตามประเมินผลเพื่อจัดทำรายงาน ความก้าวหน้า D  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดย ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้ สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถ ดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : แสดงผลที่ RM9

86 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการ จัดการความรู้ และนำแผนไป ปฏิบัติ มีการจัดการความรู้อย่างเป็น ระบบ  ส่วนราชการต้องเลือกองค์ความรู้ที่ จำเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน มาจัดทำแผนการจัดการความรู้  กรณีส่วนราชการมีประเด็น ยุทธศาสตร์ไม่ครบ 3 ประเด็น ให้ พิจารณาจัดทำแผน 3 องค์ความรู้ เช่นเดิม  การเลือกองค์ความรู้มาจัดทำแผนไม่ ควรซ้ำองค์ความรู้เดิม แต่ถ้า จำเป็นต้องซ้ำต้องแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและความ จำเป็นในการเลือกเนื่องจาก........  จุดเน้น D : ส่วนราชการต้องแสดง หลักฐานหรือข้อมูลประกอบที่แสดง ให้เห็นว่าการดำเนินการนั้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 รหัส IT7 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

87 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ข. ระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากรและการ สร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อความคล่องตัว เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กรให้มี ประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1 การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงานรวมถึงการ แจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและ ปรับปรุงงาน 4.2 การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึง วัฒนธรรมความคิดของ บุคลากรและชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรมให้ครอบคลุมประเด็น สำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1 การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2 การนำความต้องการ การ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3 การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1 แบบเป็นทางการ 12.2 แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำความรู้ และทักษะจากการอบรมมาใช้ใน การปฏิบัติงาน (56)14 การประเมินประสิทธิผล ของการศึกษาอบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากรพัฒนา ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือขององค์กร 15.2 การช่วยเหลือของหัวหน้า งาน HR 4HR 3 HR 2 HR 3 HR 2

88 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อมในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน ถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในงาน การกำหนดตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจของบุคลากรทุก ระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการให้ตรงความ ต้องการบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (62)20 การประเมินความผาสุก ความ พึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร 20.1 การประเมินความผาสุก ความพึง พอใจ แรงจูงใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 20.2 การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมิน ความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR 1

89 HR1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร OP3 บุคลากร SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล HR5 การสร้างความก้าวหน้า ให้บุคลากร HR5 การสร้างความก้าวหน้า ให้บุคลากร HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม ความคุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย องค์การสู่ระดับบุคคล PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน RM7 การพัฒนาบุคลากร

90 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องกำหนด ปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของ บุคลากร รวมทั้งต้องมีการ วิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานและให้เกิดความ ผูกพันต่อองค์การ A มีกระบวนการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุกความพึงพอใจของบุคลากร ประกอบด้วยปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และ ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทำงาน มีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผล ต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร มีแผนการสร้างความผาสุก และความพึง พอใจของบุคลากร ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ กำหนด การสร้างความผาสุกและความพึง พอใจ 1.กำหนดผู้รับผิดชอบ 2.ศึกษาผลการสำรวจความพึงพอใจของ บุคลากร ปี 51 3.วิเคราะห์และกำหนดปัจจัยที่ผลต่อ ความผาสุกความพึงพอใจของ บุคลากร ด้านปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการ ทำงาน 4.จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผล ต่อความผาสุก ความพึงพอใจของ บุคลากร 5.จัดทำแผนการสร้างความผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร ที่ สอดคล้องกับปัจจัยที่กำหนด 6.ดำเนินการตามแผนการสร้างความ ผาสุก และความพึงพอใจ 7.กำหนดระบบ/วิธีการการประเมินความ ผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง แรงจูงใจของบุคลากร 8.สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร และ สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปี ต่อไป D มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความ ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร L มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึง พอใจ และการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร เช่น การสำรวจความพึงพอใจ การกำหนด ตัวชี้วัด เป็นต้น หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัส HR1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

91 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมี ผลต่อความผาสุก และความพึง พอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมี การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์การ  จุดเน้น 3 เรื่อง คือ  มีกระบวนการกำหนดปัจจัย  มีการวิเคราะห์ปัจจัย  มีการปรับปรุงปัจจัย  ปัจจัยที่กำหนดต้องครอบคลุม  ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ  ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการ ทำงาน  กระบวนการกำหนดปัจจัย  ส่วนราชการอาจนำผลการ สำรวจปัจจัย ซึ่งเป็นหลักฐาน ปี 51 มาทบทวน หรือสำรวจ ใหม่  นำผลมาจัดลำดับความสำคัญ  ดำเนินการจัดทำแผนสร้าง ความผาสุกฯที่สอดคล้องกับ ปัจจัยที่กำหนด  นำแผนไปสู่การปฏิบัติ รหัส HR1 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

92 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการมีระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการ แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น A  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ระบบการประเมินผลและการสร้าง แรงจูงใจ 1.ทบทวนระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 2.กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด 4.จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร 5.กำหนดวิธีการแจ้งผลการประเมิน ให้แก่บุคลากร 6.กำหนดแนวทางในการจัดสรรแรงจูงใจ ทีเชื่อมโยงกับผลประเมินการ ปฏิบัติงานของบุคลากร D  บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร I  มีการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัส HR2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI :

93 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการมีระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี ประสิทธิผลและเป็นธรรม รวมทั้งมี การแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น มีระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรที่นำไปสู่ การปรับปรุงการทำงาน  ให้ส่วนราชการใช้แนวทางการ ประเมินผลตามแนวทางของ สำนักงาน ก.พ. ที่ใช้ในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การแจ้งผลการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ  ให้ส่วนราชการเก็บหลักฐานที่ สะท้อนให้เห็นว่ามีการแจ้งผล ซึ่งในแบบการแจ้งผลกลับต้องมี ส่วนของข้อแนะนำให้บุคลากร ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย รหัส HR2 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

94 แนวทาง การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วน กิจกรรม/ขั้นตอน ส่วนราชการต้องดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มี ขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ A มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2552 มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2552 การพัฒนาบุคลากร (สอดคล้องกับ SP3) 1.จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนิน กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3.ติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนฯ 4.สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มี ต่อการพัฒนาบุคลากร 5.ประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการ บริหารทรัพยากรบุคคล (ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำ แผนฯ ตามแนวทาง HR Scorecard) D มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การ การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2552 L มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มี ต่อการพัฒนาบุคลากร I การดำเนินการพัฒนาบุคลากรมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัส HR3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : แสดงผลที่ RM7

95 แนวทาง การดำเนินการ วัตถุประสงค์ประเด็นสำคัญ ส่วนราชการต้องดำเนินการตาม แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไป ปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่ เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะที่ เหมาะสม  เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้ตาม SP2 มาสู่การปฏิบัติ  ส่วนราชการต้องมี  แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล  มีแผนปฏิบัติการประจำปี  มีแผนพัฒนาบุคลากร (มุ่งเน้น การพัฒนาขีดสมรรถนะของ บุคลากร)  ต้องมีการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรต่อภาพรวมของ การพัฒนาบุคลากรขององค์กร (ไม่ใช่เพียงแค่การสำรวจความ พึงพอใจที่ใช้วัดในการอบรมแต่ ละครั้ง) รหัส HR3 ผู้รับผิดชอบ :........................................ KPI : หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

9