งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้ขาดอายุความ 1. ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบ รองรับแล้ว ประเด็น 1. ป้องกันไม่ให้หนี้ ขาดอายุความ 2. เมื่อหนี้ขาดอายุ ความแล้วจะ ดำเนินการ อย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้ขาดอายุความ 1. ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบ รองรับแล้ว ประเด็น 1. ป้องกันไม่ให้หนี้ ขาดอายุความ 2. เมื่อหนี้ขาดอายุ ความแล้วจะ ดำเนินการ อย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้ขาดอายุความ 1. ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบ รองรับแล้ว ประเด็น 1. ป้องกันไม่ให้หนี้ ขาดอายุความ 2. เมื่อหนี้ขาดอายุ ความแล้วจะ ดำเนินการ อย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา

2 ให้ชี้แจงแก่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันได้เข้าใจ ถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ทำสัญญา ให้กองทุนสร้างสัญญาณเตือนภัยให้กับ จังหวัดพร้อมทั้งรายละเอียด การสร้างโปรแกรมเตือนภัย ต้องไม่ให้มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน กองทุนฯ ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเงินฯ นิติกร และ จปด. ให้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ หนี้โดยให้ระบุเป็นหน้าที่และความ รับผิดชอบในกรอบ กรณีมีปัญหาในการจัดเก็บหนี้ไม่ได้ให้ เจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายร่วมไปปฏิบัติงาน 1. การป้องกันไม่ให้หนี้ขาดอายุ ความ

3 ขอให้กองทุนฯพิจารณาเพิ่มอัตราลูกจ้าง กองทุนฯและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มเติม ขอให้มีการอบรมเข้มข้นแก่ จนท. ผู้ปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดทำสัญญาจนถึงเรียกร้องสิทธฺ ตามสัญญา

4 2. เมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วจะ ดำเนินการอย่างไรให้ได้เงิน กลับคืนมา ชี้แจงให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพความรับ ผิด ให้ดำเนินการเจรจาให้ผู้ค้ำประกันมาชำระ หนี้แทน ในกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันไม่ยินยอม รับสภาพความรับผิดหรือชำระหนี้แทนให้ ผู้ปกครองท้องที่ อสปก อบต. และอื่นๆร่วม เจรจาโดยมีค่าตอบแทน

5 3. บริหารจัดการหนี้ที่ครบอายุ ความปี 53 ประชุมชี้แจงลูกหนี้ ให้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ให้ผ่อนชำระหนี้โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน กรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพ หนี้ให้ฟ้องคดี ในใบเสร็จรับเงินให้มีการลงนาของลูกหนี้


ดาวน์โหลด ppt หนี้ขาดอายุความ 1. ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบ รองรับแล้ว ประเด็น 1. ป้องกันไม่ให้หนี้ ขาดอายุความ 2. เมื่อหนี้ขาดอายุ ความแล้วจะ ดำเนินการ อย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google