งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้ขาดอายุความ 1.ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบรองรับแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้ขาดอายุความ 1.ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบรองรับแล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้ขาดอายุความ 1.ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบรองรับแล้ว
ประเด็น 1.ป้องกันไม่ให้หนี้ขาดอายุความ 2.เมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วจะ ดำเนินการอย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา

2 1.การป้องกันไม่ให้หนี้ขาดอายุความ
ให้ชี้แจงแก่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันได้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ทำสัญญา ให้กองทุนสร้างสัญญาณเตือนภัยให้กับจังหวัดพร้อมทั้งรายละเอียด การสร้างโปรแกรมเตือนภัย ต้องไม่ให้มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเงินฯ นิติกร และ จปด. ให้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บหนี้โดยให้ระบุเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในกรอบ กรณีมีปัญหาในการจัดเก็บหนี้ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายร่วมไปปฏิบัติงาน

3 ขอให้กองทุนฯพิจารณาเพิ่มอัตราลูกจ้างกองทุนฯและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มเติม
ขอให้มีการอบรมเข้มข้นแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติตั้งแต่การจัดทำสัญญาจนถึงเรียกร้องสิทธฺตามสัญญา

4 2.เมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วจะดำเนินการอย่างไรให้ได้เงินกลับคืนมา
ชี้แจงให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิด ให้ดำเนินการเจรจาให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้แทน ในกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมรับสภาพความรับผิดหรือชำระหนี้แทนให้ผู้ปกครองท้องที่ อสปก อบต.และอื่นๆร่วมเจรจาโดยมีค่าตอบแทน

5 3.บริหารจัดการหนี้ที่ครบอายุความปี 53
ประชุมชี้แจงลูกหนี้ ให้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ให้ผ่อนชำระหนี้โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน กรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้ฟ้องคดี ในใบเสร็จรับเงินให้มีการลงนาของลูกหนี้


ดาวน์โหลด ppt หนี้ขาดอายุความ 1.ระเบียบปฏิบัติ มีระเบียบรองรับแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google