งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญ การ ส. ป. ก. แพร่ นำเสนอ โดย ผู้นำการ อภิปราย นาย ประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี นาย อุทัย ธนบุณยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญ การ ส. ป. ก. แพร่ นำเสนอ โดย ผู้นำการ อภิปราย นาย ประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี นาย อุทัย ธนบุณยนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญ การ ส. ป. ก. แพร่ นำเสนอ โดย ผู้นำการ อภิปราย นาย ประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี นาย อุทัย ธนบุณยนันท์ ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี

2 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนและ ตกทอดทางมรดกสิทธิในที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 2. การร่วมตรวจพิสูจน์ออกหนังสือ แสดงสิทธิ์ในที่ดิน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนมือ ส. ป. ก. 4-01 ประเด็นการ อภิปราย

3 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนและตกทอดทางมรดก สิทธิในที่ดิน ส. ป. ก. 4-01 การโอน / รับ มรดก ที่มี ประสิทธิภา พ ข้อจำกัดของลำดับ ทายาท คู่สมรสและบุตรอยู่ใน ลำดับเดียวกัน การพิจารณา อนุญาตล่าช้า รับมรดกให้มีการ ประกาศ 30 วัน จัดลำดับ ทายาทใหม่ มอบอำนาจการโอน / มรดก ปทจ. พิจารณา ทายาทอื่นๆ เช่นสามี ภรรยาที่ไม่จดทะเบียน นำเสนอ คปจ ทายาทตกลงกันไม่ได้ นำเสนอ คปจ.

4 การร่วม พิสูจน์ฯ ปริมาณงานมีมาก เจ้าหน้าที่น้อย เพิ่มจำนวน เจ้าหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ ไม่ชัดเจน 2. การร่วมตรวจพิสูจน์ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการร่วม ตรวจพิสูจน์ กรณีการร่วมพิสูจน์ ไม่ชัดเจนส่ง สำนักจัดการแผนที่ และสารบบ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติให้ชัดเจน วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็น แนวทางเดียวกัน

5 ป้องกัน แก้ไขการ เปลี่ยนมือ ส. ป. ก. 4- 01 อยากเปลี่ยน / เลิก อาชีพเกษตร นายทุนคว้าน ซื้อที่ดิน รายได้ไม่ เพียงพอ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนมือ ส. ป. ก. 4-01 ไม่มีทายาท สืบทอด มีแนวทางหรือ มาตรการรองรับ ประชาสัม พันธ์ ฝึกอบ รม ติดป้ายประกาศ แนวเขต พัฒนาศักยภาพพื้นที่, พัฒนาเกษตรกร ผู้ปกครองท้องที่, ชุมชน, อสปก มีส่วน ร่วม ออกกรรมสิทธิ์และ ควบคุมสิทธิ์ นำแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน แหล่ง น้ำ, ดิน ฯลฯ สร้างสำนึกรักหวง แหนที่ดิน สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ


ดาวน์โหลด ppt นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญ การ ส. ป. ก. แพร่ นำเสนอ โดย ผู้นำการ อภิปราย นาย ประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี นาย อุทัย ธนบุณยนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google