งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.แพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.แพร่
กลุ่มสัมมนาที่ 5 นำเสนอโดย นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.แพร่ ผู้นำการอภิปราย นาย ประเสริฐ วิศิษฏจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี นาย อุทัย ธนบุณยนันท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

2 ประเด็นการอภิปราย การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนและตกทอดทางมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 การร่วมตรวจพิสูจน์ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนมือ ส.ป.ก. 4-01

3 การเพิ่มประสิทธิภาพการโอนและตกทอดทางมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01
ข้อจำกัดของลำดับทายาท จัดลำดับทายาทใหม่ คู่สมรสและบุตรอยู่ในลำดับเดียวกัน การโอน/รับมรดก ที่มีประสิทธิภาพ ทายาทตกลงกันไม่ได้ นำเสนอ คปจ. ทายาทอื่นๆ เช่นสามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนนำเสนอ คปจ รับมรดกให้มีการประกาศ 30 วัน มอบอำนาจการโอน/มรดก ปทจ.พิจารณา การพิจารณาอนุญาตล่าช้า

4 2. การร่วมตรวจพิสูจน์ออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
ปริมาณงานมีมาก เจ้าหน้าที่น้อย เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมตรวจพิสูจน์ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ กรณีการร่วมพิสูจน์ไม่ชัดเจนส่ง สำนักจัดการแผนที่และสารบบ การร่วมพิสูจน์ฯ วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นแนวทางเดียวกัน กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน

5 ป้องกันแก้ไขการเปลี่ยนมือ ส.ป.ก. 4-01
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนมือ ส.ป.ก. 4-01 อยากเปลี่ยน/เลิก อาชีพเกษตร ไม่มีทายาทสืบทอด มีแนวทางหรือมาตรการรองรับ ออกกรรมสิทธิ์และควบคุมสิทธิ์ ป้องกันแก้ไขการเปลี่ยนมือ ส.ป.ก. 4-01 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สร้างสำนึกรักหวงแหนที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ, ดิน ฯลฯ ผู้ปกครองท้องที่, ชุมชน, อสปก มีส่วนร่วม นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ ฝึกอบรม ติดป้ายประกาศแนวเขต พัฒนาศักยภาพพื้นที่, พัฒนาเกษตรกร ประชาสัมพันธ์ นายทุนคว้านซื้อที่ดิน รายได้ไม่เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt นายตวลวุฒิ ยอดพยุง นิติกรชำนาญการ ส.ป.ก.แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google