งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2009 © ALRO ก ารเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2009 © ALRO ก ารเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2009 © ALRO ก ารเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2 2 2009 © ALRO การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ป ระเทศไทยจะต้องลดภาษีสินค้าลงเหลือ ร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (สินค้า 23 รายการ) ย กเว้นสินค้าอ่อนไหว 3 ชนิด คือ มันฝรั่ง เนื้อ มะพร้าวแห้ง และเมล็ดกาแฟ ซึ่งจะลดภาษีลง เหลือ ร้อยละ 5 ป ระเทศไทยจะต้องลดภาษีสินค้าลงเหลือ ร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (สินค้า 23 รายการ) ย กเว้นสินค้าอ่อนไหว 3 ชนิด คือ มันฝรั่ง เนื้อ มะพร้าวแห้ง และเมล็ดกาแฟ ซึ่งจะลดภาษีลง เหลือ ร้อยละ 5 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียน *********** อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

3 3 2009 © ALROประเทศไทยมีสินค้าที่ผูกพันตามข้อตกลง จำนวน 23 รายการ ( ปี 2553) 1. น้ำนมดิบ/นมปรุงแต่ง 2. นมผงขาดมันเนย 3. ลำไยแห้ง 4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5. กระเทียม 6. หอมหัวใหญ่ 7. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 8. มันฝรั่ง 9. พริกไทย 10. ข้าว 11. เมล็ดถั่วเหลือง 1. น้ำนมดิบ/นมปรุงแต่ง 2. นมผงขาดมันเนย 3. ลำไยแห้ง 4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5. กระเทียม 6. หอมหัวใหญ่ 7. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 8. มันฝรั่ง 9. พริกไทย 10. ข้าว 11. เมล็ดถั่วเหลือง 12. กากถั่วเหลือง 13. น้ำมันถั่วเหลือง 14. น้ำมันปาล์ม 15. มะพร้าวผล 16. น้ำมันมะพร้าว 17. เนื้อมะพร้าวแห้ง 18. ชา 19. เมล็ดกาแฟ 20. กาแฟสำเร็จรูป 21. ไหมดิบ 22. น้ำตาล (อ้อย) 23. ใบยาสูบ 12. กากถั่วเหลือง 13. น้ำมันถั่วเหลือง 14. น้ำมันปาล์ม 15. มะพร้าวผล 16. น้ำมันมะพร้าว 17. เนื้อมะพร้าวแห้ง 18. ชา 19. เมล็ดกาแฟ 20. กาแฟสำเร็จรูป 21. ไหมดิบ 22. น้ำตาล (อ้อย) 23. ใบยาสูบ

4 4 บรูไน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินน์ กัมพูชา พม่า กาแฟ มันฝรั่ง เนื้อมะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก กาแฟ ชา สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนิด ผลไม้บางชนิด ยาสูบ สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สุกร ไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว ยาสูบ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด ถั่ว กาแฟ น้ำตาล ไหม ฝ้าย สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง น้ำตาล - ไม่มี - รายการสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง 2009 © ALRO สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List: HSL) สิงคโปร์ - ไม่มี - ข้าว น้ำตาล ข้าว -ไม่มี-

5 5 ลำดับการลดการกีดกันทางการค้าของประเทศไทย 2535 (1992) 2546 (2003) 2553 (2010) 2558 (2015) ลดภาษีเหลือ 0-5%* ลดภาษีเหลือ 0%* ยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณ ยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี * ยกเว้น สินค้าอ่อนไหว และ อ่อนไหวสูง 2009 © ALRO

6 6 กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบเชิงลบ ปริมาณสินค้านำเข้าที่มีราคาต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไทย จะไหลเข้า ประเทศ อาจส่งผลให้มีปัญหาอุปทาน ล้นตลาดและกดดันให้ราคาสินค้า ภายในประเทศลดลง สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย ข้าว ชา เมล็ดกาแฟ มะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมัน มะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน พริกไทย กระเทียม มันฝรั่ง และยาสูบ กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบเชิงบวก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหกรรมแปรรูป และเป็น สินค้าที่ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ บาง ชนิดมีการปรับโครงสร้างการผลิตไป บ้างแล้วจากการทำ FTA กับประเทศ อื่นนอกอาเซียน สินค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ประกอบด้วย น้ำนมดิบ นมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย น้ำตาล ลำไยแห้ง ไหมดิบ หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดเขตการค้าเสรี 2009 © ALRO

7 7 1.การลดการปกป้องเกษตรกรไทย เนื่องจากการลดภาษีนำเข้า ในขณะที่ ประเทศคู่ค้าบางประเทศยังชะลอการลดกำแพงภาษี 2.ปัญหาราคาผลผลิตภายในประเทศตกต่ำ เนื่องจากการไหลเข้าของสินค้านำเข้า ส่งผลให้อุปทานในตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 3.ปัญหาคุณภาพของผลผลิตที่นำเข้ามา เช่น  การปนเปื้อนของสินค้า GMOs  ปัญหาโรคแมลงที่มากับสินค้านำเข้า  การปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช 4. ปัญหาจากความไม่พร้อมในการแข่งขันของเกษตรกร เนื่องจาก  ปัญหาที่ดินทำกิน เช่น การขาดแคลนที่ดินทำกิน ความสมบูรณ์ของดิน  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในบางสินค้า  การขาดการจัดการบริหารที่ดี  ปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลทางเศรษฐกิจของภาครัฐ การขาดการรับรู้และมี ส่วนร่วมของเกษตรกร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกร 2009 © ALRO

8 8 นโยบายและมาตรการของภาครัฐ ก ารใช้นโยบายในการพัฒนา ศักยภาพของเกษตรกร 1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกร  การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้าง พื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน  การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่ม คุณภาพของผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น การทำข้าว บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  การลดดอกเบี้ยเงินกู้  สร้างกระบวนการสื่อสารของผู้ผลิต และวางแผน การผลิตที่สอดคล้อง  การสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพื่อ เพิ่มพลังในการต่อรอง โดยสร้างความร่วมมือ กับภาครัฐ  การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการ ทำการค้าร่วมกัน แล้วนำผลประโยชน์ที่ได้มาให้แก่ เกษตรกร 2. การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ  กองทุน FTA  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ม าตรการที่ไม่ใช่ภาษี 1. มาตรการควบคุมการนำเข้า  การกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้า  การกำหนดชนิดสินค้าที่นำเข้า เช่น การพิจารณา ชนิดของข้าวที่อนุญาตให้นำเข้า  การกำหนดระยะเวลาในการนำเข้า  การกำหนดด่านที่นำเข้า  การกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเข้า เช่น การ นำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  การควบคุมและตรวจสอบเส้นทางของสินค้า นำเข้า 2. มาตรการควบคุมมาตรฐานสินค้าและ สุขอนามัย  การควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานคุณภาพ เช่น มาตรฐาน สินค้าข้าวตามมาตรฐาน GAP  การควบคุมสินค้าให้มีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้ ถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด (Rules of Origin)  การควบคุมสินค้าให้มีใบรับรองเป็นสินค้าปลอดการตัด แต่งทางพันธุวิศวกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)  การควบคุมปริมาณสารพิษตกค้าง  การควบคุมสินค้าตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย พืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 2009 © ALRO

9 9 ( ) พืชเศรษฐกิจสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาค เนื้อที่ (ไร่) ข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันลำไยยางพารา มัน สำปะหลังอ้อยกาแฟมะพร้าว เหนือ 2,051,8901,990,841247238,833113,431 928,592922,732453133 กลาง 1,062,973687,939138,02861,585628,0671,555,099 1,142,5679497,665 อีสาน 10,107,511898,25415,45526,525891,789 2,804,3881,899,371-514 ใต้ 40,098-1,038,883-3,707,237 - -162,48412,005 รวม 13,262,4723,577,0331,192,612326,9435,340,5235,288,0793,964,670163,031110,316  พื้นที่ ส.ป.ก.ร้อยละ 97.28 อยู่นอกเขตชลประทาน  ดินเสื่อมโทรม พื้ นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในเขต ส.ป.ก. (เฉพาะพืชหลัก) ที่มา: GIS ส.ป.ก. 2552 (ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมพัฒนาที่ดิน ณ ปี 2550)

10 2009 © ALRO


ดาวน์โหลด ppt 1 2009 © ALRO ก ารเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google