งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่ระบบ U.T.M. เพื่อรังวัดแปลงที่ดิน 1. ตรวจสอบว่าพื้นที่ดำเนินงานมีหมุดหลักฐานแผนที่ ระบบ U.T.M. ของ ส. ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่ระบบ U.T.M. เพื่อรังวัดแปลงที่ดิน 1. ตรวจสอบว่าพื้นที่ดำเนินงานมีหมุดหลักฐานแผนที่ ระบบ U.T.M. ของ ส. ป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่ระบบ U.T.M. เพื่อรังวัดแปลงที่ดิน 1. ตรวจสอบว่าพื้นที่ดำเนินงานมีหมุดหลักฐานแผนที่ ระบบ U.T.M. ของ ส. ป. ก. หรือหน่วยงานอื่นที่ใช้ปฏิบัติงานได้ เช่น กรมที่ดิน และถ้ามีใช้ปฏิบัติงานได้ ให้ดำเนินการโยงยึด ใช้ปฏิบัติงาน ( ดูระยะทางและงบฯ ) ถ้าไม่มีให้ดำเนินการตาม ข้อ 2 2. สร้างหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อใช้เก็บรายละเอียด แปลงที่ดิน ใช้ออกงานไปก่อน และทำการโยงยึดค่าพิกัดระบบ U.T.M. ในภายหลังโดย - สร้างหมุดฯ ในตำแหน่งที่มั่นคง ถาวร ยากต่อการ ถูกทำลาย เช่น สถานที่ราชการ - ระยะห่างระหว่างหมุดประมาณ 400 เมตร หรือ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ แต่ต้องไม่มีสิ่งอื่นมาบังแนวเล็ง และฝังหมุดเสมอดินหันหัวตัวอักษรไปทางทิศเหนือ - ใช้หมุดหลักฐานแผนที่แบบ ค. ( หลักกลมขนาด 8 x 15 cm.) และกรณีจำเป็นเร่งด่วน อนุโลมให้ใช้หลักเขต แปลงที่ดิน ส. ป. ก. แทน และถ้าใช้หมุดฯ แบบ ค. ให้ประสาน ขอหมายเลขหลักจาก คุณสมศักดิ์ ธูปสมุทร โทร. 086- 666-3832

2 - การสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ฯ พิจารณาดังนี้ 1. กรณีมีแปลงที่ดินที่ต้องรังวัดหลาย แปลงใน 1 ระวาง (1:4,000) ให้สร้างหมุดหลักฐาน แผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดินบริเวณริม ระวางหรือที่เหมาะสม 4 – 5 คู่ เพื่อใช้ออกงานหรือ เข้าบรรจบ เพื่อให้การโยงยึดค่าพิกัดเพื่อรังวัด แปลงที่ดินมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 2. กรณีมีแปลงที่ดินที่ต้องรังวัด 1 – 2 แปลง ให้สร้างหมุดหลักฐานฯ 1 – 2 คู่ 3. ให้ทำบันทึกแจ้งการฝังหมุดทุกหมุด พร้อมที่ตั้งให้ สผส. ทราบ เพื่อพิจารณาสนับสนุน การโยงยึดค่าพิกัดเป็นระบบ U.T.M.

3 GPS 10060 GPS 10059 GPS 10081 GPS 10080 GPS 10051 GPS 10052 GPS 10055 GPS 10056 วงรอบ ปิด วงรอบ เปิด AZ 70º53΄ 45.215 ม. แนวทางการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บ รายละเอียดแปลงที่ดิน กรณี มีแปลงที่ดินที่ต้องรังวัดหลายแปลง แปลง ที่ดิน

4 10 0936 10 1078 แนวทางการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บ รายละเอียดแปลงที่ดิน กรณี มีแปลงที่ดินที่ต้องรังวัด 1-2 แปลง แปลง ที่ดิน

5 หมุดหลักฐานแผน ที่ แบบ ค.

6

7 GPS 10056 GPS 10055 ทางลูกรัง ไป บ. สระ มะค่า ไป บ. ประดู่ AZ 160º53΄30΄΄ 125.215 ม. R.P.1 ต้นมะค่า Ø 0.50 ม. AZ 70º53΄ 45.215 ม. R.P.3 ต้นมะค่า Ø 0.50 ม. R.P.2 เสาไฟฟ้า หมายเลข 1 R.P.4 เสาไฟฟ้า หมายเลข 2 AZ 135º22΄ 43.112 ม. AZ 110º22΄ 30.135 ม. AZ 79º44΄ 60.324 ม. ตัวอย่างการเขียน Description


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาไม่มีหมุดหลักฐานแผนที่ระบบ U.T.M. เพื่อรังวัดแปลงที่ดิน 1. ตรวจสอบว่าพื้นที่ดำเนินงานมีหมุดหลักฐานแผนที่ ระบบ U.T.M. ของ ส. ป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google