งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการทุน หมุนเวียน โดยกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการทุน หมุนเวียน โดยกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการทุน หมุนเวียน โดยกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

2  ความหมาย  วัตถุประสงค์ / ประโยชน์  แหล่งที่มาของเงิน นอกงบประมาณ  ประเภทของเงินนอก งบประมาณ  การบริหารจัดการและ การควบคุม

3 เงินนอก งบประมาณ หมายถึงเงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วนราชการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ เงิน รายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกิน ส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

4 เงินนอก งบประมาณ สะดวกคล่องตัวในการเบิกจ่าย คล่องตัวในการดำเนินงาน ผ่อนคลาย การควบคุม มีการกระจายอำนาจให้แก่ส่วน ราชการ การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง รวดเร็ว เป็นส่วนเสริมภารกิจ กรณีเงินใน งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ

5 เงินนอก งบประมาณ - พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ. ศ. ๒๔๙๑ - พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๐๒ - กฎหมายเฉพาะ

6 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ. ศ. ๒๔๙๑ เงินทุนหมุนเวียน เงินยืมทดรอง ราชการ เงินฝาก เงินขายบิล

7 เงินทุน หมุนเวียน หมายถึง ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่ง อนุญาตให้นำรายรับสมทบไว้ใช้จ่ายได้ การจ่ายเงินเป็นทุนหรือทุนหมุนเวียน เพื่อการใดๆ ให้กระทำได้โดยกฎหมาย

8 เงินทุน หมุนเวียน การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนต้องมี กฎหมายรองรับ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พระราชบัญญัติเฉพาะ ( กฎหมาย พิเศษกำหนด ) พระราชบัญญัติให้อำนาจ กระทรวงการคลังรวมหรือ ยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ. ศ. ๒๕๔๓

9 เงินทุนหมุนเวียน การแบ่งกลุ่มของทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนเพื่อการให้กู้ยืมแก่ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุนหมุนเวียนเพื่อการจำหน่ายและ การผลิตสินค้า ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ ทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคม ทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริม

10 การบริหารงานแนว ใหม่ ผลผลิตผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

11 แนวทางการบริหารเงินนอก งบประมาณ การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนด กลยุทธ์และเป้าหมาย การปรับบทบาทการกำหนดกรอบการ ควบคุมเป็นการกำกับดูแลโดยนโยบายเพื่อ ถือปฏิบัติ กำหนดติดตามประเมินผล โดยการกำหนด ตัวชี้วัดและผลสำเร็จของงาน การใช้ระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารความเสี่ยงเงินนอกงบประมาณ

12 แนวทางการประเมินผลการ ดำเนินงานสมัยใหม่ เน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ (Result Based) เพื่อให้เกิดการผลักดันกลยุทธ์และ การพัฒนา การประเมินผลที่ครอบคลุม - ด้านการเงิน (Financial Measures) - ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Measures)

13 แนวทางการติดตาม ประเมินผลเงินทุนฯ เปลี่ยนจากการกำกับดูแล การควบคุม รายจ่าย มาเป็นการควบคุมผลงานของ เงินทุนฯ หลักเกณฑ์ตามแนว Balanced Scorecard (BSC)

14 Balanced Scorecard ด้าน การเงิน ด้าน กระบวน การ ภายใน ด้านผู้มีส่วน ได้เสีย ( ลูกค้า ) ด้านการ บริหารพัฒนา วิสัยทั ศน์ / ภารกิจ

15 แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีระบบภูมิคุ้มกัน - 3’E - Good Governance -Internal Control

16


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการทุน หมุนเวียน โดยกลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google