งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม

2 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนนิติ บัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ( ของส่วนราชการ ) ส่วนราชการเสนอ คำของบประมาณ ประจำปี ๑๒๐ วัน ๖๐ วัน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ( ของส่วนราชการ ) ๓๐ วัน แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ครม. แถลง นโยบาย

3  ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ๙ ประการ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ( ๔๘ - ๕๑ ) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  กลยุทธ์หลัก  ผู้รับผิดชอบ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพกลยุทธ์หลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพกลยุทธ์หลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก ๘. การรักษาความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน กห. พระมหากษัตริย์ ก. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน กห. พระมหากษัตริย์ ข. การป้องกันประเทศ กห. ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ สมช.

5

6

7 กลยุทธ์หลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม เจ้าภา พ กล ยุทธ์ หลัก กิจกรรมหลัก หน่วยง านที่ เกี่ยวข้ อง กิจกรรมร่วม 8.1.1 พัฒนา ระบบถวาย ความปลอดภัย พิทักษ์รักษา สถาบัน พระมหากษัตริ ย์ กห. - การถวายอารักขา ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ สขช. ทก. สตช. มท. - พัฒนา/ปรับปรุง ระบบงานด้านการ ข่าวในการถวาย ความปลอดภัย - ฯลฯ 8.1.2.จัด กิจกรรมเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริ ย์ในทุกโอกาส อันควร สปน. ทุกส่วน ราชการ - การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ - การเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ

8 8.2.1 พัฒนา ระบบป้องกัน ประเทศโดย ผนึกกำลังทุก ภาคส่วนเข้าร่วม กห. - จัดเตรียมและพัฒนากำลัง รบหลักกำลังประจำถิ่น และ กำลังประชาชนให้มีความ พร้อมเพื่อให้สามารถเผชิญ กับภัยคุกคามทุกระดับโดย การปฏิบัติการร่วม สมช. อก. กต. ฯลฯ - ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้อำนวยต่อ การปฏิบัติการ ทางทหารทุก รูปแบบ - ฯลฯ กลยุทธ์หลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม เจ้าภา พ กล ยุทธ์ หลัก กิจกรรมหลัก หน่วยง านที่ เกี่ยวข้ อง กิจกรรมร่วม

9 กลยุทธ์หลัก งาน/โครงการ/กิจกรรม เจ้าภาพ กลยุทธ์ หลัก กิจกรรมหลัก หน่วยงา นที่ เกี่ยวข้อง กิจกรรมร่วม 8.2.4 จัด ระเบียบพื้นที่ ชายแดนให้มี ความพร้อมต่อ การเผชิญ สถานการณ์ และปัญหา กห. - ปรับปรุงแผนงานการจัด ระเบียบ พื้นที่ชายแดนและ ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งให้ สอดคล้องกับแผนป้องกัน ประเทศ - การช่วยเหลือราษฎร ที่ ได้รับผลกระทบ จากการสู้รบ ตามแนวชายแดน หรือการ จัดระเบียบผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ก่อนการส่งมอบให้หน่วยงาน อื่น มท. - คัดเลือกคนที่มี ลักษณะผู้นำเพื่อเป็น แกนนำในการป้องกัน/ พัฒนาประเทศ - ให้มีการจัดการ ฝึกอบรมและจัดทำ หลักสูตรให้มีการ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ ความมั่นคงชายแดน และยุทธศาสตร์การ ต่อสู้เบ็ดเสร็จตาม ภาระหน้าที่ของกำลัง ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม การดำเนินการ ของ กระทรวงกลาโ หม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google