งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52

2 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ◈ พ. ร. บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ ◈ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ◈ พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ ◈ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ. ศ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนและตกทอดทาง มรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ. ศ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ. ศ. 2536

4 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติใน การใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็น การสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ. ศ ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาลดหรือ ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ มติ คปก. เกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ครั้งที่ 5/2522 เมื่อ 14 พ. ค. 22 มี 2 เรื่อง - กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเช่าที่ดิน - กำหนดค่าเช่าที่ดินพระราชทาน  ครั้งที่ 8/2523 เมื่อ 21 ส. ค. 23 เช่าที่ดินราชพัสดุ  ครั้งที่ 6/2525 เมื่อ 28 มิ. ย. 25 ค่าเช่าที่ดิน เอกชนร้อยละ 3 ของราคาเฉลี่ย  ครั้ งที่ 1/2528 เมื่อ 31 ม. ค. 28 ให้นำมติที่ 6/25 มาใช้กับที่ดินบริจาค  ครั้งที่ 7/2536 เมื่อ 12 พ. ย. 36 ยกเลิกค่าปรับตาม สัญญาเช่า / สัญญากู้ยืม

5 ประเภทสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ สัญญาเช่าที่ดิน - เกษตร สัญญาเช่าซื้อ ที่ดิน - เกษตร สัญญาเช่าที่ดิน - สนับสนุน สัญญาเข้าทำ ประโยชน์ - สนับสนุน หนังสือยินยอม - ทรัพยากร หนังสืออนุญาต - สาธารณูปโภค สัญญากู้ยืม รายไ ด้เข้า กอง ทุน การ ปฏิรู ป ที่ดิน ฯ ค่าเช่าที่ดิน 3% ค่าเช่าซื้อเท่าจัดซื้อ + ด. บ.4% ค่าเช่า คปก. กำหนด ค่าตอบแทน คปก. กำหนด ค่าตอบแทน ส่วนที่ 1 2%x ปี ส่วนที่ 2 ทุกครั้งที่นำ แร่ออก ค่าทดแทนที่ดิน 3% ราคาประเมิน ดอกเบี้ย

6 ข้อคำนึงในการ จัดทำสัญญา คู่สัญญาต้องเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบกำหนด - สัญญาเช่าที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก - สัญญาเช่าซื้อที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก / ผู้เช่าที่ดิน - สัญญากู้ เกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก / สถาบัน เกษตรกรที่จดทะเบียนตาม กม. สหกรณ์ ต้องกรอกข้อมูลในแบบสัญญาให้ครบถ้วน เช่น วันที่ เดือน ปี เนื้อหาสาระต้องตรงตาม ระเบียบ / มติ คปก. กำหนด ต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา กรณีใช้พิมพ์ ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงชื่อรับรอง 2 คน

7 ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ตามสัญญา ◆สัญญากู้ยืม ต้องส่งมอบเงินที่กู้แก่ผู้กู้ และให้ผู้กู้ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน กรณีจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของสัญญา มี 2 วิธี ♦ แก้ไขข้อความในสัญญา - ต้องสำเนาหลักฐานที่มาของการแก้ไขมาแนบไว้กับ สัญญา - ให้นำสัญญาคู่ฉบับมาแก้ไข และต้องลงลายมือชื่อของ คู่สัญญาในที่มีการแก้ไข ให้ครบถ้วนทุกแห่งที่มีการแก้ไข และ ต้องมีข้อความตรงกันทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ ♦ ทำสัญญาแนบท้าย ตามแบบที่กำหนด - ให้ผู้ค้ำประกันยินยอมเป็นหนังสือ ( กรณีสัญญากู้ยืม ) สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดย เคร่งครัด ♦ สัญญากู้ยืม ให้แจ้งเตือนก่อนวันนัด 30 วัน / ให้มีหนังสือ เร่งรัดชำระหนี้ กรณีมีการผ่อนผันจะต้องกระทำก่อนวันกำหนดนัด ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อคำนึงในการ จัดทำสัญญา ( ต่อ )

8 การบังคับ ชำระหนี้ ผู้กู้ / ผู้เช่าที่ดิน / ผู้เช่าซื้อ ผิดนัดชำระหนี้ + ไม่ได้ รับการผ่อนผัน ให้ ส. ป. ก. จังหวัด มีหนังสือแจ้งเตือน / เมื่อผู้กู้ผิด นัดจะเรียกให้เกษตรกร ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ได้ ผู้กู้ผิดนัด 2 งวดติดต่อกันบอกเลิกสัญญา เข้าสู่กระบวนการสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ ที่ดิน บังคับชำระหนี้ตามป. พ. พ.

9 การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ( ตามสัญญาเช่าซื้อ ) ผู้เช่าซื้อจ่ายค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา ส. ป. ก. จังหวัด ตรวจสอบหลักฐานการโอน / ตก ทอดมรดกสิทธิ ส. ป. ก. ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่ เช่าซื้อแล้ว กรณีผลรังวัดต่างจากสัญญาให้ คำนวณมูลค่าที่ดินตามเนื้อที่ใหม่ ( ปรับตามส่วน ) ผู้เช่าซื้อเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมโอน / ค่าภาษี / ค่า รังวัด การจดทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน ให้จดข้อ ห้ามตาม ม. 39 ว่า “ ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในบังคับห้ามแบ่งแยก หรือ โอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ. 2518” ( หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0708/ ว 9004 ลว. 2 พ. ค. 31)


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google