งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52

2 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ◈ พ. ร. บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ. 2518 ◈ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง ◈ พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 ◈ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน พ. ศ. 2526 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนและตกทอดทาง มรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ. 2535 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ. ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2540 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยวิธีการและเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ. ศ. 2536

4 กฎหมาย ระเบียบ และมติ คปก. ที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติใน การใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็น การสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ. ศ. 2541 ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาลดหรือ ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ. 2536 มติ คปก. เกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ครั้งที่ 5/2522 เมื่อ 14 พ. ค. 22 มี 2 เรื่อง - กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเช่าที่ดิน - กำหนดค่าเช่าที่ดินพระราชทาน  ครั้งที่ 8/2523 เมื่อ 21 ส. ค. 23 เช่าที่ดินราชพัสดุ  ครั้งที่ 6/2525 เมื่อ 28 มิ. ย. 25 ค่าเช่าที่ดิน เอกชนร้อยละ 3 ของราคาเฉลี่ย  ครั้ งที่ 1/2528 เมื่อ 31 ม. ค. 28 ให้นำมติที่ 6/25 มาใช้กับที่ดินบริจาค  ครั้งที่ 7/2536 เมื่อ 12 พ. ย. 36 ยกเลิกค่าปรับตาม สัญญาเช่า / สัญญากู้ยืม

5 ประเภทสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ สัญญาเช่าที่ดิน - เกษตร สัญญาเช่าซื้อ ที่ดิน - เกษตร สัญญาเช่าที่ดิน - สนับสนุน สัญญาเข้าทำ ประโยชน์ - สนับสนุน หนังสือยินยอม - ทรัพยากร หนังสืออนุญาต - สาธารณูปโภค สัญญากู้ยืม รายไ ด้เข้า กอง ทุน การ ปฏิรู ป ที่ดิน ฯ ค่าเช่าที่ดิน 3% ค่าเช่าซื้อเท่าจัดซื้อ + ด. บ.4% ค่าเช่า คปก. กำหนด ค่าตอบแทน คปก. กำหนด ค่าตอบแทน ส่วนที่ 1 2%x ปี ส่วนที่ 2 ทุกครั้งที่นำ แร่ออก ค่าทดแทนที่ดิน 3% ราคาประเมิน ดอกเบี้ย

6 ข้อคำนึงในการ จัดทำสัญญา คู่สัญญาต้องเป็นผู้คุณสมบัติตามระเบียบกำหนด - สัญญาเช่าที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก - สัญญาเช่าซื้อที่ดิน เป็นเกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก / ผู้เช่าที่ดิน - สัญญากู้ เกษตรกรที่ คปจ. คัดเลือก / สถาบัน เกษตรกรที่จดทะเบียนตาม กม. สหกรณ์ ต้องกรอกข้อมูลในแบบสัญญาให้ครบถ้วน เช่น วันที่ เดือน ปี เนื้อหาสาระต้องตรงตาม ระเบียบ / มติ คปก. กำหนด ต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา กรณีใช้พิมพ์ ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงชื่อรับรอง 2 คน

7 ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ตามสัญญา ◆สัญญากู้ยืม ต้องส่งมอบเงินที่กู้แก่ผู้กู้ และให้ผู้กู้ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน กรณีจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของสัญญา มี 2 วิธี ♦ แก้ไขข้อความในสัญญา - ต้องสำเนาหลักฐานที่มาของการแก้ไขมาแนบไว้กับ สัญญา - ให้นำสัญญาคู่ฉบับมาแก้ไข และต้องลงลายมือชื่อของ คู่สัญญาในที่มีการแก้ไข ให้ครบถ้วนทุกแห่งที่มีการแก้ไข และ ต้องมีข้อความตรงกันทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ ♦ ทำสัญญาแนบท้าย ตามแบบที่กำหนด - ให้ผู้ค้ำประกันยินยอมเป็นหนังสือ ( กรณีสัญญากู้ยืม ) สัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดย เคร่งครัด ♦ สัญญากู้ยืม ให้แจ้งเตือนก่อนวันนัด 30 วัน / ให้มีหนังสือ เร่งรัดชำระหนี้ กรณีมีการผ่อนผันจะต้องกระทำก่อนวันกำหนดนัด ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อคำนึงในการ จัดทำสัญญา ( ต่อ )

8 การบังคับ ชำระหนี้ ผู้กู้ / ผู้เช่าที่ดิน / ผู้เช่าซื้อ ผิดนัดชำระหนี้ + ไม่ได้ รับการผ่อนผัน ให้ ส. ป. ก. จังหวัด มีหนังสือแจ้งเตือน / เมื่อผู้กู้ผิด นัดจะเรียกให้เกษตรกร ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ได้ ผู้กู้ผิดนัด 2 งวดติดต่อกันบอกเลิกสัญญา เข้าสู่กระบวนการสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ ที่ดิน บังคับชำระหนี้ตามป. พ. พ.

9 การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ( ตามสัญญาเช่าซื้อ ) ผู้เช่าซื้อจ่ายค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา ส. ป. ก. จังหวัด ตรวจสอบหลักฐานการโอน / ตก ทอดมรดกสิทธิ ส. ป. ก. ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่ เช่าซื้อแล้ว กรณีผลรังวัดต่างจากสัญญาให้ คำนวณมูลค่าที่ดินตามเนื้อที่ใหม่ ( ปรับตามส่วน ) ผู้เช่าซื้อเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมโอน / ค่าภาษี / ค่า รังวัด การจดทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน ให้จดข้อ ห้ามตาม ม. 39 ว่า “ ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในบังคับห้ามแบ่งแยก หรือ โอนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ. 2518” ( หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0708/ ว 9004 ลว. 2 พ. ค. 31)


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สกม. วันที่ 8 ต. ค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google