งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพล เรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพล เรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพล เรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ 1

2 หลักการ (1) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น (2) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (3) ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี (4) งบประมาณเพื่อการพัฒนา ข้าราชการควรได้รับการจัดสรรไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของงบบุคลากร 2

3 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 2551 3 มาตรา 76 มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน อีกทั้งให้นำผลการ ประเมินนี้ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการด้วย

4 ว 20 / 2552 การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง น้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และ (2) พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของ งานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 70 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ คำปรึกษาแนะนำ ผู้รับ การประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ ราชการ เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าว กับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกัน ทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และ พฤติกรรม หรือสมรรถนะใน การปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจำเป็นใน การพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 4

5 5 10

6 ระดับของสมรรถนะ แต่ละระดับมีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจน จนทำให้คนสังเกตได้ ( Just Noticeable Difference ) ดังนั้น หากมีสมรรถนะระดับสูง ต้องมีสมรรถนะ ในระดับที่ต่ำกว่ามาก่อน

7 มิติของสมรรถนะ

8 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

9

10 การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน อาชีพ (Expertise)

11

12 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

13

14 มาตรฐาน

15 15 ตัวอย่าง สมรรถนะสำหรับสายงานต่างๆ

16 การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจองค์กรและระบบ ราชการ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจองค์กรและระบบ ราชการ การมองภาพองค์ รวม การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล การมองภาพองค์ รวม การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนงาน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนงาน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน การคิดวิเคราะห์ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนงาน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนงาน ผู้อำนวย การ นายช่างไฟฟ้า / โยธา / เครื่องกล / สำรวจ นายช่างไฟฟ้า / โยธา / เครื่องกล / สำรวจ นักวิชาการเงิน และบัญชี นักวิชาการเงิน และบัญชี นักวิชาการเกษตร ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การดำเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การดำเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง นักวิชาการเผยแพร่

17 บุคลิกภาพของท่านเป็นแบบใด ข้อที่ก.ข.ค.ง. 1ISCD 2DISC 3CSID 4CDSI

18 Gen BBGen XGen Y รูปแบบการ ปฏิสัมพันธ์ เป็นทีม ชอบการ ประชุม นักบริหาร นายจ้าง ชอบมีส่วนร่วม การสื่อสารส่วนตัวตรงไปตรงมา ทันทีทันใด E-mail Voice mail Feedback ไม่ค่อยชอบอยากทราบว่า ทำงานเป็นอย่างไร อยากรู้ทันที Reward เงิน / ตำแหน่งอิสระในการทำงานงานที่มี ความหมาย สิ่งที่จูงใจให้ ทำงาน “ คุณมีคุณค่า / เป็นที่ต้องการ ” ทำตามวิธีของ ตนเอง ไม่ต้องยึดกฎ ระเบียบ ให้ทำงานกับคน เก่ง

19 CategoriesBaby Boomer 1961-1960 2489-2507 Gen X 1961-1980 2508-2522 Gen Y 1981-2001 2523-2543 ค่านิยมในการ ทำงาน งานมาก่อน ประสิทธิภาพ, คุณภาพ แสวงหาความสำเร็จในชีวิต เริ่มกระด้างกระเดื่องกับผู้มีอำนาจ ผ่อนงานที่หนักให้เบาลง ช่างสงสัย เน้นความเป็นระบบ และ ทิศทางที่ชัดเจน ตนคือที่พึ่งแห่งตน ดื้อ เชื่อมั่นในตัวเอง เบื่อง่าย ชอบความท้าทาย มุ่งเป้าหมาย ทำหลายอย่าง คำนิยามของการ ทำงาน การผจญภัยที่ตื่นเต้น ความท้าทายที่ยุ่งยาก สัญญา (Contract) เครื่องมือที่จะช่วยเติมเต็ม เป้าหมายบางอย่าง สไตล์การทำงาน ทำงานหนัก ชอบอ้างหลักการ ประชาธิปไตย แต่ไม่ค่อยฟัง เน้นความเป็นระบบ หาเครื่องมือใหม่ๆมาช่วย ในการบริหารจัดการ มีสไตล์เป็นของตนเอง ใช้เทคโนโลยี ทุกอย่างง่ายแค่เอื้อมสัมผัส การสื่อสาร การพูดคุย ต่อสายถึงกัน E-mail / Voice Mail ข้อความที่กระตุ้น กำลังใจในการ ทำงาน คุณคือคนที่เราต้องการ คุณมีค่าสำหรับเรามาก ลุยไปตามแบบของคุณเลย ไม่ต้องพะวงกับกฎระเบียบนัก คุณจะได้ทำงานกับเพื่อน ร่วมงานที่เจ๋ง ช่างคิดช่าง สร้างสรรค์ รางวัลที่ต้องการ การได้รับการกล่าวขวัญถึง ความมีอิสระในการทำงาน การได้รับมอบหมายงานที่สำคัญ ชีวิตการทำงาน และครอบครัว งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข งานคือชีวิต ความสมดุลของงาน และ ครอบครัว ชีวิตที่สมดุล งาน และเล่น

20 20 กฎ 5 ประการในการ สื่อสาร

21 Five Key Principles for Communication Key Principle เมื่อลูกน้อง...... หัวหน้าต้องใช้วิธี.....Esteem จิตตก ท้อถอย หมดกำลังใจ ขาดความมั่นใจ เน้นที่ข้อเท็จจริง ( อาทิ วิธีการ ทำงาน ผลที่เกิดขึ้น ) โดยไม่เน้นที่ ตัวบุคคล Empathy อยู่ในภาวะทางอารมณ์ อาทิ เสียใจ ดีใจ โกรธ เห็นใจ แต่อาจไม่เห็นด้วย Involvement ไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองต้องดึงศักยภาพโดยการถามคำถาม หาโอกาสให้แสดงความคิด Share มีความเห็นไม่ตรงกับหัวหน้า หรือ ไม่แน่ใจ หรือ ไม่มั่นใจใน สิ่งที่หัวหน้าเสนอ สร้าง Trust เสนอทางเลือกหลายๆ ทาง โดยเปิดเผยความรู้สึก ความเห็น แลกเปลี่ยนความเห็น Support ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือให้ช่วยตัวเองได้ สนับสนุนแต่ให้ทำเอง การนำกฎห้าประการไป ประยุกต์ใช้ 21


ดาวน์โหลด ppt พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพล เรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google