งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการ กับการบริหารความเสี่ยง นางพรทิพย์ อุ้ย ตา ผู้ตรวจราชการ กรม 21 ตุลาคม 2552 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการ กับการบริหารความเสี่ยง นางพรทิพย์ อุ้ย ตา ผู้ตรวจราชการ กรม 21 ตุลาคม 2552 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการ กับการบริหารความเสี่ยง นางพรทิพย์ อุ้ย ตา ผู้ตรวจราชการ กรม 21 ตุลาคม 2552 1

2  เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของหน่วยงาน  เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และ อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และ ความต้องการ ของเจ้าหน้าที่  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพื้นที่การตรวจราชการ 2 วัตถุประสงค์

3   รับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ ในการ ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแล แทนอธิบดี  ประสานงานและร่วมกันดำเนินการในการ ตรวจโครงการในเรื่องเดียวกันกับผู้ตรวจ ราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ บทบาทของผู้ตรวจราชการกรม 3การตรวจราชการ

4  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ปฏิบัติหรืองดเว้นไว้ ก่อนกรณีจะเกิดความเสียหาย  สั่งให้ชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งหลักฐาน เพื่อ ประกอบการพิจารณา  สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน สดับตรับฟัง เหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีเหตุอัน สมควร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจ และ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ  เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจ ราชการ 4การตรวจราชการ

5  อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจ ราชการในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน  จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการ ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหา ข้อมูลเพิ่มเติม  ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ ผู้ตรวจราชการสั่งการ  ดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เตรียมสมุดตรวจราชการ หน้าที่ของผู้รับการตรวจ 5การตรวจราชการ

6 การบริหารความเสี่ยง ปัจจัยหลักของความสำเร็จ ขององค์กร การบริหาร ทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การ ดำเนินงานที่สมบูรณ์ 6 คนเงิน ทรัพย์ สิน

7 การบริหารความเสี่ยง ความ เสี่ยง ของ องค์กร องค์กรที่หา กำไร องค์กรที่ไม่ หากำไร ขาดทุ น ดำเนินการ ไม่ได้ ตาม แผนงาน หรือ เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่มี ความแน่นอน ความเสี่ยงที่ไม่มี ความแน่นอน 7 การบริหาร ทรัพยากร ความ เสี่ยง

8 การบริหารความเสี่ยง ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจาก การปฏิบัติงานของมนุษย์ ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจาก การทำงานของเครื่องจักร ขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการ ดำเนินงาน ความเสี่ยงที่มี ความแน่นอน 8 ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจาก การปฏิบัติงานของมนุษย์ ความผิดพลาดบกพร่องอันเกิดจาก การทำงานของเครื่องจักร ขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการ ดำเนินงาน

9 การบริหารความเสี่ยง ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยจากการกระทำของ มนุษย์ ความเสี่ยงที่ไม่มี ความแน่นอน 9

10 การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง (Risk) โอกาสที่องค์กรจะเกิดการ ดำเนินงานที่ขาดทุน หรือไม่ สามารถดำเนินการให้ประสบ ความสำเร็จตามแผนงานหรือ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10

11 การบริหารความเสี่ยง ต้นแบบวงจรความเสี่ยง (Risk Cycle Model) Underst anding Key Busines s Objectiv es Ris k Sur vey Risk Assessi ng and Rankin g and Rankin g Risk Manag ement Risk Audi t Risk Identifi cation Risk Analy sis 1 2 3 4 5 6 7 11

12 การบริหารความเสี่ยง 1. การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของ ธุรกิจ (Understanding Key Business Objectives) 12 ต้นแบบวงจรความเสี่ยง (Risk Cycle Model) 2. การสำรวจความเสี่ยง ( Risk Survey ) 3. การค้นหาและดัชนีความเสี่ยง ( Risk Identification ) 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk Analysis ) 5. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง ( Risk Assessing and Ranking ) 6. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) 7. การตรวจสอบความเสี่ยง ( Risk Audit )

13 การบริหารความเสี่ยง จบการนำเสนอ 13


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการ กับการบริหารความเสี่ยง นางพรทิพย์ อุ้ย ตา ผู้ตรวจราชการ กรม 21 ตุลาคม 2552 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google