งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม

2 งบ รายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อย ละ โอน เปลี่ยนแปล ง งบ บุคลากร งบ ดำเนินง าน งบลงทุน งบ รายจ่าย อื่น รวม ทั้งสิ้น 1, , งบประมาณประจำปี พ. ศ หน่วย : ล้าน บาท งบ ลงทุน งบ ดำเนินงาน งบ บุคลาก ร % 4.28% 47.01% งบ รายจ่าย อื่น %

3 3

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม หน่วย : ล้านบาท งบ บุคลาก ร งบ ดำเนินงา น งบลงทุน งบ รายจ่าย อื่น (78. 76% ) (74. 12% ) (72. 97% ) (54. 43% ) 4

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ. ศ.2553 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.52 ) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.53 ) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.53 ) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 53) รายจ่าย ภาพรวม มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่าย ภาพรวม รายจ่าย ลงทุน มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่าย รายจ่าย ลงทุน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 5 หมายเหตุ รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุนและทุกงบ รายจ่ายของโครงการเงินกู้ OECF

6 เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน % แผนมติ ครม % ผลปี ปัจจุบัน % ผลปี ก่อน งบประมาณภาพรวม = 1, ล้านบาท เบิกจ่าย 94% = 1, ล้านบาท

7 เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน ส. ป. ก % แผน มติ ครม % ผลปี ปัจจุบั น % ผลปี ก่อน

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้าน บาท รายก าร งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิก จ่าย ผูกพั น % คง เหลือ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ % รวม ส่วนก ลาง ภูมิภา ค

9 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบ ลงทุน ปีงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (65. 69% ) (80. 72% ) (74. 01% ) หน่วย : ล้านบาท 9

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้าน บาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ รวมทั้งสิ้น เหนือ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กลาง ใต้

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) ภาค / จังหวัด งบดำเนินงาน ( ล้าน บาท ) งบลงทุน ( ล้านบาท ) รวมทั้งสิ้น ( ล้านบาท ) ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูกพั น % คง เหลื อ ภาคเหนือ กำแพงเพช ร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

12 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

13 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เห ลือ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ภาคกลาง กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขั นธ์ ปราจีนบุรี อยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี

14 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมร าช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ ธานี


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google