งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1

2 งบ รายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อย ละ โอน เปลี่ยนแปล ง งบ บุคลากร 776. 50 48.5 1776.50 งบ ดำเนินง าน 752. 48 47.0 1739.63 งบลงทุน 68.5 74.2878.44 งบ รายจ่าย อื่น 3.12 0.206.10 รวม ทั้งสิ้น 1,60 0.67 100. 001,600.67 งบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 2 หน่วย : ล้าน บาท งบ ลงทุน 68.57 งบ ดำเนินงาน 752.48 งบ บุคลาก ร 776.50 48.51% 4.28% 47.01% งบ รายจ่าย อื่น 3.12 0.20%

3 3

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม หน่วย : ล้านบาท งบ บุคลาก ร งบ ดำเนินงา น งบลงทุน งบ รายจ่าย อื่น 776. 50 (78. 76% ) 611. 60 739. 63 548. 18 (74. 12% ) 78.4 4 57.2 4 (72. 97% ) 6.10 3.32 (54. 43% ) 4

5 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ. ศ.2553 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.52 ) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.53 ) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.53 ) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 53) รายจ่าย ภาพรวม มติ ครม. 20.0043.0068.0094.00 แผน ส. ป. ก. 29.6758.7282.50100.00 ผลจ่าย ภาพรวม 18.5040.3464.8274.75 รายจ่าย ลงทุน มติ ครม. 12.0033.0056.0075.00 แผน ส. ป. ก. 45.4087.3690.9392.72 ผลจ่าย รายจ่าย ลงทุน 2.2518.2343.3855.50 หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 5 หมายเหตุ รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุนและทุกงบ รายจ่ายของโครงการเงินกู้ OECF

6 เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน 9.7 2 18. 5 2 29.6 7 41.3 4 50.1 3 58.7 2 67.5 4 75.1 1 82.5 0 90.4 2 95.2 1 100. 0 0 % แผนมติ ครม. 20.0 0 28.0 0 36.0 0 43.0 0 52.0 0 61.0 0 68.0 0 77.0 0 86.0 0 94.0 0 % ผลปี ปัจจุบัน 4.2 3 10. 9 5 18.5 1 25.4 8 32.8 6 40.3 4 47.7 0 54.4 0 64.8 2 72.4 5 74.7 5 % ผลปี ก่อน 4.1 7 10. 5 5 17.5 7 24.7 9 32.4 2 40.5 6 47.6 2 57.8 1 65.6 9 73.6 2 80.5 4 92.1 0 6 งบประมาณภาพรวม = 1,600.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 94% = 1,504.63 ล้านบาท

7 เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน ส. ป. ก. 0.7 41.34 45.4 0 75.6 4 85.5 5 87.3 6 89.3 8 90.1 5 90.9 3 91.6 0 92.1 892.72 % แผน มติ ครม. 12.0 0 19.0 0 26.0 0 33.0 0 40.0 0 48.0 0 56.0 0 62.0 0 68.0 075.00 % ผลปี ปัจจุบั น 0.0 00.392.254.28 12.8 0 18.2 3 29.9 3 34.9 9 43.3 8 51.5 1 55.5 0 % ผลปี ก่อน 0.0 00.696.379.73 16.5 2 18.6 7 23.0 8 38.4 5 47.5 2 58.5 6 65.1 780.42 7

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้าน บาท รายก าร งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิก จ่าย ผูกพั น % คง เหลือ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ % รวม 739.63 548.18 74.1 2 191. 45 78. 44 57.2 4 72. 97 21. 20 81 8.0 7 605. 42 74.0 1 212.65 25. 99 ส่วนก ลาง 333.71 220.92 66.2 0 112. 79 31. 74 19.1 3 60. 27 12. 61 36 5.4 5 240. 05 65.6 9 125.40 34. 31 ภูมิภา ค 405.92 327.26 80.6 2 78.6 6 46. 70 38.1 1 81. 61 8.5 9 45 2.6 2 365. 37 80.7 2 87. 25 19. 28 8

9 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบ ลงทุน ปีงบประมาณ 2553 365. 45 240. 05 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม 452. 62 365. 37 818. 07 605. 42 (65. 69% ) (80. 72% ) (74. 01% ) หน่วย : ล้านบาท 9

10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้าน บาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ รวมทั้งสิ้น 405.92 327. 26 80.6 2 78. 66 46. 70 38. 11 81.6 0 8.5 9 452.62 365. 37 80. 72 87. 25 เหนือ 95. 03 78.8 9 83.0 2 16. 14 9.3 4 7.3 5 78.6 1 1.9 9 104.37 86.2 4 82. 63 18. 13 ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 149.08 118. 78 79.6 8 30. 30 7.9 6 7.7 2 96.9 8 0.2 4 157.04 126. 50 80. 55 30. 54 กลาง 100.50 81.6 1 81.2 0 18. 89 18. 16 11. 91 65.5 8 6.2 5 118.66 93.5 2 78. 81 25. 14 ใต้ 61. 31 47.9 8 78.2 6 13. 33 11. 24 11. 13 99.0 2 0.1 1 72. 55 59.1 1 81. 47 13. 44 10

11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) ภาค / จังหวัด งบดำเนินงาน ( ล้าน บาท ) งบลงทุน ( ล้านบาท ) รวมทั้งสิ้น ( ล้านบาท ) ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูกพั น % คง เหลื อ ภาคเหนือ 95.0 3 78.8 9 83. 02 16. 14 9.3 4 7.3 5 78. 61 1.9 9 104.37 86.2 4 82. 63 18. 13 1. กำแพงเพช ร 7.626.64 87. 14 0.9 8 0.590.17-0.428.216.81 82. 95 1.4 0 2. เชียงราย 5.984.95 82. 80 1.0 3 3.45 100. 00 -9.438.40 89. 18 1.0 3 3. เชียงใหม่ 5.494.94 89. 92 0.5 5 0.690.50 72.4 6 0.196.185.44 88. 02 0.7 4 4. ตาก 5.034.29 85. 29 0.7 4 2.311.21 52.1 5 1.107.345.50 74. 83 1.8 4 5. นครสวรรค์ 6.535.31 81. 31 1.2 2 ----6.535.31 81. 31 1.2 2 6. น่าน 5.194.41 84. 97 0.7 8 0.400.39 97.5 0 0.015.594.80 85. 87 0.7 9 7. พะเยา 5.695.26 92. 44 0.4 3 ----5.695.26 92. 44 0.4 3 8. พิจิตร 4.042.56 63. 37 1.4 8 0.10 100. 00 -4.142.66 64. 25 1.4 8 9. พิษณุโลก 8.206.08 74. 15 2.1 2 ----8.206.08 74. 15 2.1 2 10. เพชรบูรณ์ 9.348.28 88. 65 1.0 6 ----9.348.28 88. 65 1.0 6 11. แพร่ 5.114.20 82. 19 0.9 1 0.630.48 76.1 9 0.155.744.68 81. 53 1.0 6 12. แม่ฮ่องสอน 2.882.44 84. 72 0.4 4 ----2.882.44 84. 72 0.4 4 13. ลำปาง 4.303.51 81. 63 0.7 9 ----4.303.51 81. 63 0.7 9 14. ลำพูน 5.534.24 76. 67 1.2 9 0.520.40 76.9 2 0.126.054.64 76. 69 1.4 1 15. สุโขทัย 5.474.22 77. 15 1.2 5 ----5.474.22 77. 15 1.2 5 16. อุตรดิตถ์ 4.003.72 93. 00 0.2 8 ----4.003.72 93. 00 0.2 8 17. อุทัยธานี 4.633.8482. 94 0.7 9 0.65 100. 00 -5.284.4985. 04 0.7 9 11

12 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 149.08 118. 78 79. 68 30. 30 7.9 6 7.7 2 96. 98 0.2 4 157.04 126. 50 80.5 5 30. 54 1. กาฬสินธุ์ 4.563.54 77. 63 1.0 2 ----4.563.54 77. 63 1.02 2. ขอนแก่น 6.865.05 73. 61 1.8 1 0.5 5 0.53 96.3 6 0.0 2 7.415.58 75. 30 1.83 3. ชัยภูมิ 9.097.69 84. 60 1.4 0 ----9.097.69 84. 60 1.40 4. นครพนม 3.913.00 76. 73 0.9 1 0.4 7 0.44 93.6 2 0.0 3 4.383.44 78. 54 0.94 5. นครราชสีมา 15.3 4 10.9 4 71. 32 4.3 9 ---- 15.3 4 10.9 4 71. 32 4.39 6. บุรีรัมย์ 6.734.99 74. 14 1.7 3 ----6.734.99 74. 14 1.73 7. มหาสารคาม 5.274.51 85. 57 0.7 6 0.6 9 0.55 79.7 1 0.1 4 5.965.06 84. 90 0.90 8. มุกดาหาร 5.114.55 89. 04 0.5 7 ----5.114.55 89. 04 0.57 9. ยโสธร 8.406.43 76. 55 1.9 7 1.1 6 100. 00 -9.567.59 79. 39 1.97 10. ร้อยเอ็ด 6.926.01 86. 85 0.9 1 1.3 7 100. 00 -8.297.38 89. 02 0.91 11. เลย 17.0 9 15.5 7 91. 10 1.5 3 ---- 17.0 9 15.5 7 91. 10 1.53 12. ศรีสะเกษ 6.695.13 76. 68 1.5 6 ----6.695.13 76. 68 1.56 13. สกลนคร 9.036.94 76. 85 2.0 9 3.4 9 3.44 98.5 7 0.0 5 12.5 2 10.3 8 82. 91 2.14 14. สุรินทร์ 5.504.04 73. 45 1.4 6 ----5.504.04 73. 45 1.46 15. หนองคาย 5.084.59 90. 35 0.4 9 ----5.084.59 90. 35 0.49 16. หนองบัวลำภู 5.473.80 69. 47 1.6 7 ----5.473.80 69. 47 1.67 17. อุดรธานี 8.296.39 77. 08 1.9 0 ----8.296.39 77. 08 1.90 18. อุบลราชธานี 15.5 3 11.9 7 77. 08 3.5 6 0.2 3 100. 00 - 15.7 6 12.2 0 77. 41 3.56 19. อำนาจเจริญ 4.213.6486. 46 0.5 7 ----4.213.6486. 46 0.57 12

13 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เห ลือ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ได้รั บ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ภาคกลาง 100.50 81. 61 81. 20 18.8 9 18. 16 11. 91 65. 58 6.2 5 118.66 93. 52 78. 81 25. 14 1. กาญจนบุรี 7.135.83 81. 78 1.3 0 ----7.135.83 81.7 8 1.3 0 2. จันทบุรี 4.202.97 70. 78 1.2 3 ----4.202.97 70.7 8 1.2 3 3. ฉะเชิงเทรา 7.295.56 76. 20 1.7 3 1.981.92 96.9 7 0.0 6 9.277.48 80.6 9 1.7 9 4. ชลบุรี 3.792.85 75. 15 0.9 4 ----3.792.85 75.1 5 0.9 4 5. ชัยนาท 2.471.82 73. 48 0.6 5 ----2.471.82 73.4 8 0.6 5 6. ตราด 3.122.58 82. 66 0.5 4 0.970.21 21.6 5 0.7 6 4.092.79 68.2 1 1.3 0 7. นครนายก 2.812.07 73. 83 0.7 4 0.09-- 2.902.07 71.3 8 0.8 3 8. นครปฐม 2.782.47 88. 99 0.3 1 ----2.782.47 88.9 9 0.3 1 9. ปทุมธานี 3.112.53 81. 49 0.5 8 ----3.112.53 81.4 9 0.5 8 10. ประจวบคีรีขั นธ์ 3.612.95 70. 21 0.6 6 ----3.612.95 70.2 1 0.6 6 11. ปราจีนบุรี 3.972.95 74. 24 1.0 2 ----3.972.95 74.2 4 1.0 2 12. อยุธยา 27.2 2 25.2 5 92. 78 1.9 7 4.47 100. 00 - 31.6 9 29.7 2 93.7 8 1.9 7 13. เพชรบุรี 2.852.03 71. 23 0.8 2 ----2.852.03 71.2 3 0.8 2 14. ระยอง 3.932.65 67. 41 1.2 8 ----3.932.65 67.4 1 1.2 8 15. ราชบุรี 3.753.00 79. 95 0.7 5 0.25 100. 00 -4.003.25 81.2 5 0.7 5 16. ลพบุรี 4.003.19 79. 79 0.8 1 ----4.003.19 79.7 9 0.8 1 17. สระแก้ว 6.314.38 69. 40 1.9 3 0.06 100. 00 -6.374.44 69.7 0 1.9 3 18. สระบุรี 3.012.37 78. 65 0.6 4 ----3.012.37 78.6 5 0.6 4 19. สุพรรณบุรี 5.154.1680. 82 0.9 9 10.3 4 5.0048.3 5 5.3 4 15.4 9 9.1659.1 3 6.3 3 13

14 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิกจ่ าย ผูกพั น % คง เหลื อ ได้ รับ เบิก จ่าย ผูก พัน % คง เหลื อ ภาคใต้ 61.3 1 47.9 8 78.2 6 13. 33 11. 24 11.1 3 99. 02 0.1 1 72. 55 59. 11 81. 47 13. 44 1. กระบี่ 7.265.45 75. 07 1.8 1 3.2 6 3.24 99. 39 0.0 2 10. 52 8.69 82. 60 1.8 3 2. ชุมพร 4.824.05 84. 02 0.7 7 3.5 3 3.44 97. 45 0.0 9 8.3 5 7.49 89. 70 0.8 6 3. ตรัง 3.952.94 74. 43 1.0 1 0.4 4 100.00 - 4.3 9 3.38 76. 99 1.0 1 4. นครศรีธรรมร าช 5.884.48 76. 19 1.4 0 ---- 5.8 8 4.48 76. 19 1.4 0 5. นราธิวาส 3.552.82 79. 44 0.7 3 ---- 3.5 5 2.82 79. 44 0.7 3 6. ปัตตานี 4.672.03 43. 47 2.6 4 ---- 4.6 7 2.03 43. 47 2.6 4 7. พังงา 3.002.51 83. 67 0.4 9 ---- 3.0 0 2.51 83. 67 0.4 9 8. พัทลุง 4.633.88 83. 80 0.7 5 ---- 4.6 3 3.88 83. 80 0.7 5 9. ภูเก็ต 2.441.85 75. 82 0.5 9 ---- 2.4 4 1.85 75. 82 0.5 9 10. ยะลา 2.502.05 82. 00 0.4 5 0.0 9 100.00 - 2.5 9 2.14 82. 62 0.4 5 11. ระนอง 2.872.42 84. 32 0.4 5 2.2 4 100.00 - 5.1 1 4.66 91. 19 0.4 5 12. สงขลา 4.874.27 87. 68 0.6 0 1.6 8 100.00 - 6.5 5 5.95 90. 84 0.6 0 13. สตูล 3.172.39 75. 39 0.7 8 ---- 3.1 7 2.39 75. 39 0.7 8 14. สุราษฎร์ ธานี 7.706.8488. 83 0.8 6 ----7.7 0 6.8488. 83 0.8 6 14


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google