งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานบุคคล เดิม ก่อนวันที่ 11 ธ. ค. 51 ระดับ 11 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 10 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 9 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 8 ( บก / ว / วช ) ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานบุคคล เดิม ก่อนวันที่ 11 ธ. ค. 51 ระดับ 11 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 10 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 9 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 8 ( บก / ว / วช ) ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานบุคคล เดิม ก่อนวันที่ 11 ธ. ค. 51 ระดับ 11 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 10 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 9 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 8 ( บก / ว / วช ) ระดับ 7 ( ว / วช ) ระดับ 3-5/6 ว ระดับ 2-4/5/6 ระดับ 1-3/4/5 ใหม่ หลังวันที่ 11 ธ. ค. 51 อำนวยการ ระดับสูง (C9 บส. เดิม ) ผอ. สำนัก / เทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม ระดับต้น (C8 บก. เดิม ) ผอ. กองหรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ระดับสูง (C10, C11 บส. เดิม ) หน. สรก. ระดับต้น ( ระดับ 9 เดิม ) บส. รองหน. สรก. บริหารทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ (C9 เดิม ) ระดับอาวุโส (C7,C8 เดิม ) ระดับชำนาญงาน (C5,C6 เดิม ) ระดับปฏิบัติงาน (C1-C4 เดิม ) วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (C9 เดิม ) วช / ชช ระดับทรงคุณวุฒิ (C10,C11 เดิม ) วช / ชช ระดับชำนาญการพิเศษ (C8 เดิม ) ว / วช ระดับชำนาญการ (C6,C7 เดิม ) ว / วช ระดับปฏิบัติการ (C3-C5 เดิม ) ระบบการกำหนดตำแหน่ง : เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง การปรับใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551

2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล การจัดตำแหน่ง : ประเภทบริหาร - หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง - หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม - ผู้ว่าราชการจังหวัด - เอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต - หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ - หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำองค์การการค้าโลก - เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง - รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง - รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี - รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัด สนร. กท. ทบวงและอยู่ในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี - รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี - หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี - ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รองหัวหน้า สรก. ระดับกรม / จังหวัด  รองหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต  รองหัวหน้าคณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ  รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก  หัวหน้าสถานกงสุลใหญ่  รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ระดับสูง ระดับต้น

3 การจัดตำแหน่ง : ประเภทอำนวยการ ระดับ 9 บส. - ผอ. สำนัก หรือ เทียบเท่า - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด - นายอำเภอ - ผู้ตรวจราชการกรม ระดับสูง ระดับต้น ระดับ 8 บก. - ผอ. กอง หรือ เทียบเท่า - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด - นายอำเภอ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล

4 การจัดตำแหน่ง : ประเภทวิชาการ ระดับ 11 ( วช./ ชช.) ระดับ 10 ( วช./ ชช.) ระดับ 9 ( วช./ ชช.) ระดับ 8 ( ว / วช.) ระดับ 7 ( ว / วช.) ระดับ 6 ( ว ) ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3 เช่น นัก... นักวิชาการ... เจ้าหน้าที่วิเคราะห์... เป็นต้น สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล

5 การจัดตำแหน่ง : ประเภททั่วไป ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือ 2 เช่น เจ้าหน้าที่... เจ้าพนักงาน... ช่าง... นายช่าง... เป็นต้น สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล ระดับ 9 ระดับทักษะพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานบุคคล เดิม ก่อนวันที่ 11 ธ. ค. 51 ระดับ 11 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 10 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 9 ( บส / ชช / วช ) ระดับ 8 ( บก / ว / วช ) ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google