งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

2 กิจกรรมสัมพันธ์และการแบ่งปันความรู้ในระหว่าง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อ... - สร้างสัมพันธภาพ - ระดมความคิด / ความรู้ / ประสบการณ์ โดย 1. เข้ากลุ่ม 2. แนะนำตนเอง 3. เสนอความเห็นของกลุ่มต่อประเด็นคำถาม 4. แต่ละกลุ่มเคลื่อนไปแสดงความเห็นยังประเด็นคำถามต่อๆ ไป

3 กิจกรรม 6 สถานี KM RBM PMQA Exp. BfC GG

4 การแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่ม เมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนะนำตนเองทีละคน : ใคร / มาจากหน่วยงานใด / รับผิดชอบงานใด / ทัศนคติที่มีต่องานที่ปฏิบัติ / ความคาดหวังที่ได้มาร่วมการสัมมนาใน ครั้งนี้ 2. ให้กลุ่มเดินทางไปที่สถานีที่ 1,2,3,4,5,6 (ตามที่กำหนดให้) แล้วให้กลุ่ม แสดงความคิดเห็น 2 ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้แก่ - ปัญหาในการดำเนินการ : สภาพปัญหา / สาเหตุ - เสนอแนะแนวทางดำเนินการ : โดยหน่วยงาน / สำนักงาน ก.พ.ร. / หน่วยงานอื่น

5 การเดินทางของแต่ละกลุ่มการเดินทางของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 : KM BfCPMQAGGRBMExp. กลุ่มที่ 4 : กลุ่มที่ 5 : กลุ่มที่ 6 : กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ 3 : KM BfC Exp. RBM GG PMQA GG PMQA

6 6 6 Knowledge Management : KM การจัดการความรู้การจัดการความรู้ สถานีที่ 1

7 7 7 Blueprint for Change Process Management Process Management Capacity Building Capacity Building Process Management Process Management Capacity Building Capacity Building สถานีที่ 2

8 8 8 Public Sector Management Quality Award : PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สถานีที่ 3

9 9 9 Good Governance : GG การลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service)เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ศูนย์บริการร่วม (Service Link)ศูนย์บริการร่วม (Service Link) การลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service)เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ศูนย์บริการร่วม (Service Link)ศูนย์บริการร่วม (Service Link) สถานีที่ 4

10 10 10 Result Based Management : RBM การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Balanced Scorecard การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สถานีที่ 5

11 11 11 ExpectationExpectation ความคาดหวังที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สถานีที่ 6

12 12 12 กลุ่มที่ 1 KM กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change กลุ่มที่ 3 PMQA กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 RBM Good Governance ห้อง Solero ห้อง Vacation อาหารเย็นเวลา น. ห้องอาหาร Jadee เริ่มประชุมกลุ่ม น.

13 13 13 Public Participation การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ สถานีที่

14 14 14


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google