งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 Result Based Management : RBM. รายชื่อสมาชิก 1)คุณวรพจน์ ประทีปรัตน์ ประธาน (สนจ. น่าน) 2)คุณพัชนี กิจถาวร ผู้นำเสนอ (สป.กระทรวงการต่างประเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 Result Based Management : RBM. รายชื่อสมาชิก 1)คุณวรพจน์ ประทีปรัตน์ ประธาน (สนจ. น่าน) 2)คุณพัชนี กิจถาวร ผู้นำเสนอ (สป.กระทรวงการต่างประเทศ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 Result Based Management : RBM

2 รายชื่อสมาชิก 1)คุณวรพจน์ ประทีปรัตน์ ประธาน (สนจ. น่าน) 2)คุณพัชนี กิจถาวร ผู้นำเสนอ (สป.กระทรวงการต่างประเทศ) 3)คุณวาสนา วิมุกตานนท์สมาชิก (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 4) คุณเพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์สมาชิก (สพร. กระทรวงการต่างประเทศ) 5)คุณจรรยา อักกะรังสีสมาชิก (สำนักงาน ก.พ.ร.) 6)คุณพรพรรณ บัวเกิดสมาชิก (กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) 7)คุณบพิธ ภาศิตสมาชิก (สนจ. เลย) 8)คุณกัญชลี จำนงค์วงศ์เลขานุการ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

3 RBM ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มี 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

4 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1.ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่ 2.มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับผิดชอบการพัฒนา ระบบราชการ 3.มีการถ่ายทอดเป้าหมายไปยังข้าราชการทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง 4.มีการให้ความรู้/เผยแพร่ แนวคิดโดยช่องทางต่างๆ 5.มีระบบติดตามผลการดำเนินงานและระบบแจ้งเตือน (warning system) 6.ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา “ร่วมคิดและร่วมทำ” กับเจ้าภาพ ตัวชี้วัด 7.เสริมสร้างให้ทุกสำนัก/กอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 8.ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บ/ รายงาน

5 ประเด็นปัญหาในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ: กรณีศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ วิธีประเมินยังไม่สะท้อนการทำงานของ กต. เนื่องจากเป็นการประเมินระบบ one size fit all และไม่ได้สะท้อนภารกิจหลักของ กต. งานการต่างประเทศมีปัจจัยภายนอกหลายอย่าง ที่นอกเหนือความควบคุม การดำเนินยุทธศาสตร์ของ กต. เป็นในลักษณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายสุดท้ายในภาพรวม มากกว่ากระบวนงาน ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะมิติที่ 1 ไม่สามารถชี้วัดได้ ในเชิงปริมาณ

6 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ มีการพบปะกันระหว่าง ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. น้อย มากขึ้น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่ม ก.พ.ร. น้อย ที่กลุ่มภารกิจมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน ความมั่นคง, ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ จัดทำ directory เครือข่ายเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. ของ แต่ละส่วนราชการ/จังหวัด จัดทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ /ส่วนราชการ ที่สามารถ เป็น best practice ในแต่ละ product เผยแพร่ใน website สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ส่วนราชการทราบ

7 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 Result Based Management : RBM. รายชื่อสมาชิก 1)คุณวรพจน์ ประทีปรัตน์ ประธาน (สนจ. น่าน) 2)คุณพัชนี กิจถาวร ผู้นำเสนอ (สป.กระทรวงการต่างประเทศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google