งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการลดขั้นตอน. การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุม กำกับ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการลดขั้นตอน. การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุม กำกับ ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการลดขั้นตอน

2 การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุม กำกับ ยุทธศาสตร์ (Strategic Control) วิธีการ HPO จัดการยุทธศาสตร์ ออกแบบองค์การและกระบวนงาน ตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริหารจัดการข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารทุนด้านทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการด้านการเงิน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ สร้างเครือข่าย Strategy Map SWOT Analysis Value Chain Risk Management Technology Development Capacity Building Process Improvement Structure Design Benchmarking Blueprint for Change เพื่อเป็นการถ่ายทอด นโยบายรัฐบาล แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน มา กำหนดเป็นทิศทางการปฏิบัติ ราชการ ( ยุทธศาสตร์ ) ของแต่ ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์มาเป็นแผนการปฏิบัติงาน ราชการประจำปี คือ โครงการ ที่แสดงรายละเอียดผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่จะใช้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ดำเนินงานด้านต่างๆ แผนการใช้เงิน การบริหารเงินสดผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์ gaps ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อ จัดทำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน เทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถ กระบวนทัศน์ ค่านิยมของบุคลากร Change Management Individual SC สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ศูนย์บริการร่วม Participation Networking GSMS/GFMIS Knowledge Management การจัดทำบัญชีต้นทุน eAuction/eProcurement Balanced Scorecard เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติ ราชการ โดยให้หน่วยงานจัดทำ SAR และให้มีการเข้าไปตรวจสอบ ทานผล รวมทั้งให้ผู้ประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินผลด้วย ให้มีการให้รางวัลตอบแทนผลการ ปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมาย PMQA ประเมินความคุ้มค่า

3 ประชาช น ผู้รับบริ การ ความ พึงพอใจ การปฏิบัติ (D) ปัจจัย เข้า กระบวนการ ให้บริการ บริก าร ผลผ ลิต การวัดผล (C) การ วางแผน (P) ความ จำเป็น ประชาช น ผู้รับบริก าร ผลลั พธ์ การพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง ความ ต้องการ การ ปรับปรุง (A)

4 การพัฒนาการให้บริการประชาชน บริการ ณ สำนักงาน บริการ แยกส่วน Call Center ศูนย์บริการ แบบ เบ็ดเสร็จ ศูนย์บริการ ร่วม ราชการเป็นศูนย์กลาง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ออกหน่วย เคลื่อนที่

5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ ความสำคัญกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาฯ ที่ทุกหน่วยงาน จะต้องดำเนินการ ที่สำคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 3/1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุผลความจำเป็นในการลดขั้นตอนฯ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2546

6 2. เหตุผลความจำเป็นในการลดขั้นตอนฯ คำจำกัด ความ ความหมาย ข้อตกลง แนวทางดำเนินการลดขั้นตอนฯ การค้นหาระยะเวลาที่ ใช้ในปัจจุบัน การสำรวจ งานบริการ การคัดเลือก กระบวนงาน ปรับปรุงการบริการ ลดระยะเวลาลดขั้นตอน สิ่งอำนวย ความสะดวก เทคนิคการ ปรับปรุงงาน ประเมิน ตนเอง เสนอ กระบวน งานที่ ขอรับ รางวัล เตรียมพร้อม รับการตรวจสอบ

7 การดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2547 - 2550 ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 กระบวนงานที่ลดได้ไม่ถึงร้อยละ 30 ต้องนำมา ดำเนินการใหม่ กระบวนงานที่ลดได้ร้อยละ 30 – 50 จะนำมา ดำเนินการใหม่หรือไม่ก็ได้

8 เสนอรายละเอียดแต่ละกระบวนงาน สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายกระบวนงาน เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ลดระยะเวลารอคอย รักษามาตรฐานการบริการ การดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา (ต่อ) กรณีที่ดำเนินการครบทุกกระบวนงานแล้ว หรือกรณีที่ไม่ สามารถลดระยะเวลาอีกได้

9 การรายงานผลการดำเนินการ รายงานตามมติคณะรัฐมนตรี รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ

10 การรายงานผลการดำเนินการ (ต่อ) การรายงานตามมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อกระบวนงานที่เสนอแต่ละปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) ร้อยละของระยะเวลาที่ลดลงได้ของแต่ละกระบวนงาน เสนอกระบวนงานที่ประสงค์จะขอรับรางวัล

11 การรายงานผลการดำเนินการ (ต่อ) รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระบวนงานที่เสนอปี 2547-2549 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เป้าหมายในการลดระยะเวลา ระบุน้ำหนักแต่ละกระบวนงาน ร้อยละของระยะเวลาที่ลดลงได้ของแต่ละกระบวนงาน หากมีหน่วยงานสาขาให้ดำเนินการทุกสาขา ราชการส่วนกลางเสนอเฉพาะกระบวนงานของส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด เป็นผู้เสนอ รายงานผลรวมของการลดระยะเวลา

12 การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ลดได้ร้อยละได้คะแนน 101 202 303 404 505

13 การให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. (ผลักดันกรม) ระดับ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำแนกกระบวนงานที่ส่วน ราชการต้องจัดให้บริการประชาชน ระดับ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจริงจากส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ระดับ 3 การจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการและนำเสนอ ต่อ อ.ก.พ.ร. ระดับ 4 ร้อยละ 75 ของจำนวนงานบริการตามฐานข้อมูลของ ส่วนราชการที่ส่วนราชการสามารถลดรอบระยะเวลาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ระดับ 5 จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของฐานข้อมูลสำหรับระบบการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐและระบุปัญหา และอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสนับสนุนส่วนราชการ

14 การพิจารณาให้รางวัล คุณภาพ การบริการประชาชน

15 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 1. ประเภทรางวัล 2. การจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล 3. แนวทางการตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล 4. เกณฑ์การให้คะแนน

16 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1. ประเภทรางวัล 1) รางวัลรายกระบวนงาน 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย ส่วนราชการ

17 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 2. การจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล 1) รางวัลรายกระบวนงาน เตรียมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์ม 1.1 ตัวอย่าง 1.2A) รายงานผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 1.3 ตัวอย่าง 1.4) รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม 1.5 ตัวอย่าง 1.6) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.

18 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1) รางวัลรายกระบวนงาน รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ(แบบฟอร์ม 1.1) จำนวนผู้ใช้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ลดลงได้ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก

19 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1) รางวัลรายกระบวนงาน รายงานผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 1.3) เปรียบเทียบลักษณะการปฏิบัติงานเดิมและใหม่ แนวคิด วิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลาฯ แนวคิด วิธีการในการให้ความสำคัญกับประชาชน แนวคิด วิธีการในการอำนวยความสะดวก แนวคิด วิธีการในการส่งเสริมของผู้บริหารและการ เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาในอนาคต

20 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1) รางวัลรายกระบวนงาน รายงานผลการประเมินตนเอง(แบบฟอร์ม 1.5) ประเมินใน 4 มิติ มิติการลดขั้นตอนและระยะเวลาฯ มิติการให้ความสำคัญกับประชาชน มิติการอำนวยความสะดวก มิติการส่งเสริมของผู้บริหารและการเรียนรู้

21 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1) รางวัลรายกระบวนงาน รายงานผลการประเมินตนเอง(แบบฟอร์ม 1.5) แนวทางการประเมินในแต่ละมิติ มีแนวทางชัดเจน ทำซ้ำได้ นำไปใช้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีการปรับปรุงพัฒนาและการเรียนรู้

22 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 1) รางวัลรายกระบวนงาน รายงานผลการประเมินตนเอง(แบบฟอร์ม 1.5) แนวทางการประเมินในแต่ละมิติ 90-100% = ออกแบบกระบวนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ทุกหน่วยงาน พัฒนาให้เป็นแบบอย่างแก่ หน่วยงานอื่นได้ 0% = ไม่มีแนวทาง หรือไม่มีการดำเนินการ 10-30% = เริ่มมีแนวทาง เริ่มดำเนินการ 40-50% = มีแนวทาง มีการดำเนินการ 55-70% = มีแนวทางชัดเจน นำไปใช้ทุกหน่วยงาน 75-85% = มีแนวทางชัดเจน นำไปใช้ทุกหน่วยงาน มีการ พัฒนาที่ดีขึ้น

23 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เตรียมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์ม 1.1 ตัวอย่าง 1.2B) รายงานผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 1.3 ตัวอย่าง 1.4) รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม 1.5 ตัวอย่าง 1.6) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

24 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน (1) รายงานผลการดำเนินการเชิงปริมาณ (แบบฟอร์ม 1.1) (3) รายงานผลประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม 1.5) (2) รายงานผลการดำเนินการเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 1.3) ดำเนินการเช่นเดียวกับรางวัลรายกระบวนงาน

25 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน (4) รายงานผลการดำเนินการเพิ่มเติม (แบบฟอร์ม1.7) ผลการสนับสนุนสำนักงานพื้นที่และจังหวัด ค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินเชิงปริมาณ วิธีการสนับสนุนสำนักงานพื้นที่และจังหวัด

26 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 2) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ (1) ลักษณะของกระบวนงาน ลักษณะการบริการและความเชื่อมโยง กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา (2) วิธีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา (3) ผลดำเนินการแก้ไขปัญหา ผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงประสิทธิภาพ การแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดทำข้อตกลงร่วม

27 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 3. แนวทางการตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล ระยะที่ 1 ตรวจประเมินจากรายงานผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ ผลงานเชิงปริมาณ (400 คะแนน) ผลงานเชิงปริมาณ (400 คะแนน) ผลงานเชิงคุณภาพประกอบกับผลการประเมินตนเอง ผลงานเชิงคุณภาพประกอบกับผลการประเมินตนเอง (600 คะแนน) (600 คะแนน) ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานจริง ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนตัวคูณ ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนตัวคูณ (คะแนนที่ได้จากระยะที่ 1 คูณด้วยสัดส่วนตัวคูณ) (คะแนนที่ได้จากระยะที่ 1 คูณด้วยสัดส่วนตัวคูณ) เกณฑ์การปรับลดคะแนน เกณฑ์การปรับลดคะแนน

28 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (ต่อ) 4. เกณฑ์การให้คะแนน ตัวคูณระดับความเบี่ยงเบนที่พบ 1ไม่พบความเบี่ยงเบน 0.95 – 0.85พบความเบี่ยงเบนแต่ไม่มีนัยสำคัญ 0.80 – 0.70พบความเบี่ยงเบนที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 0.60 – 0.40พบความเบี่ยงเบนที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 0.30 – 0.10พบความเบี่ยงเบนที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง

29 Question and Answer


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการลดขั้นตอน. การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุม กำกับ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google