งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 น.

2 2 วัตถุประสงค์ของการให้เงินรางวัลประจำปี ม. 45, 46, 47 Customer Satisfaction ผลผลิต (Output) ปัจจัยนำเข้า (Input) การ ประเมินผล การจัดทำ ความตกลง การให้รางวัล ตอบแทน ม. 48, 49 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3 3 ส่วนราชการที่เข้าร่วมพัฒนาการปฏิบัติราชการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาคบังคับ (68) ส่วนราชการ 57 แห่ง มหาวิทยาลัย 11 แห่ง กลุ่มที่ 2 กลุ่มท้าทาย (23) ส่วนราชการ 14 แห่ง มหาวิทยาลัย 9 แห่ง กลุ่มที่ 3 กลุ่มนำร่อง (147) กระทรวงนำร่อง 10 กระทรวง (72 ส่วนราชการ) จังหวัด 75 จังหวัด 2547 ส่วนราชการ กระทรวง/กรม 142 แห่ง สถาบันการศึกษา 62 แห่ง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัด จังหวัด 75 จังหวัด 2548 รวม 238 แห่ง รวม 279 แห่ง ส่วนราชการ กระทรวง/กรม 142 แห่ง สถาบันการศึกษา 73 แห่ง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปทุมวัน สถาบันการพลศึกษา จังหวัด จังหวัด 75 จังหวัด รวม 290 แห่ง 2549

4 4 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการ ระดับกรมและจังหวัด 2.สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 3.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด ให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

5 5 จำนวนเงินรางวัลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ คะแนนผลการประเมิน (Ri) การแปลงคะแนนผลการประเมินเป็นอัตราการจ่ายเงินรางวัล [B(Ri)] ขนาดของหน่วยงาน (เงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของหน่วยงาน (Pi) ผลรวมของส่วนแบ่งทั้งหมดที่คิดจากอัตราการจ่ายเงินรางวัล คูณด้วยขนาดของหน่วยงาน [  B(Ri)  Pi]

6 6 แนวทางการคำนวณจัดสรรเงินรางวัล ใช้ฐานเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างเดิม) ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำทุกตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2548 ที่ได้รับ จากกรมบัญชีกลาง เป็นฐานในการคำนวณ

7 7 แนวทางการคำนวณจัดสรรเงินรางวัล ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส่วนกลางส่วนกลางที่ปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค ส่วนภูมิภาค 1. คะแนนการ ประเมินผล ส่วนราชการ ต้นสังกัด ใช้คะแนนเฉลี่ยของ จังหวัดที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงาน ส่วนกลางที่ปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค ดังกล่าว จังหวัด 2. ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ จะได้รับเงินรางวัลจาก ส่วนราชการ ต้นสังกัด ส่วนราชการ ต้นสังกัด จังหวัด

8 8 ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

9 9 เงื่อนไขและข้อจำกัด การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินรางวัลประจำปีที่ส่วนราชการและจังหวัดจะได้รับ ดังนี้ 1. วงเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรร 5,550 ล้านบาท เท่ากับที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 2. ส่วนราชการมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 จำนวน 41 ส่วนราชการ 3. ทุกส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด เข้าสู่ระบบการประเมิน เหมือนกันโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มบังคับ กลุ่มท้าทาย และกลุ่มนำร่อง 4. อัตราการจ่ายเงินรางวัล [B(Ri)] เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 โดยจะมีช่วงชั้น (Interval) ที่ละเอียดขึ้น 5. การแยกฐานเงินเดือนของตำรวจภูธรออกจากฐานเงินเดือนของส่วนราชการ ประจำจังหวัด เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตำรวจภูธรจังหวัดไปเป็นราชการบริหารส่วนกลาง

10 10 ที่มา ก.พ.ร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 และ 28 เมษายน 2549 วงเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5,550 ล้านบาท จัดสรรรอบที่ 2 ( ประมาณเดือนสิงหาคม ) เนื่องจากคะแนนผลการประเมิน รอบแรกของบางส่วนราชการ และจังหวัด ยังไม่สมบูรณ์ จัดสรรรอบแรก วงเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 5,550 ล้านบาท 4,440 ล้านบาท 550 ล้านบาท 560 ล้านบาท

11 11 วิธีการจัดสรรเงินรางวัล อัตราการจ่ายเงินรางวัล RiB(Ri) 53.00 4.75 – 4.992.75 4.50 – 4.742.50 4.25 – 4.492.25 4.00 – 4.242.00 3.75 – 3.991.75 3.50 – 3.741.50 3.25 – 3.491.25 3.00 – 3.241.00 20 10 จัดสรรให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดตามผลการ ประเมินการปฏิบัติราชการ และฐานเงินเดือนและ ค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เงินรางวัลที่ส่วนราชการจะได้รับ = A * W A = เงินรางวัลรวมที่ใช้คำนวณรอบแรก = 4,440 ล้านบาท W = B(Ri)Pi ∑ B(Ri)Pi = อัตราการจ่ายรางวัลของส่วนราชการ × ฐานเงินเดือน ของส่วนราชการ ผลรวมของอัตราการจ่ายรางวัลของส่วนราชการ × ฐานเงินเดือนของส่วนราชการ 4,440 ล้านบาท

12 12 550 ล้านบาท วิธีการจัดสรรเงินรางวัล เงินรางวัลชดเชย จัดสรรให้ส่วนราชการในกลุ่มท้าทายและกลุ่มนำร่องใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 รวมทั้งส่วนราชการที่เป็น ราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในภูมิภาคที่ ส่วนราชการต้นสังกัดอยู่ในกลุ่มภาคบังคับ ที่ใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2547 ได้รับเงินรางวัลมากกว่ากลุ่ม ภาคบังคับ 2 เท่า ผลต่างของคะแนนผลการประเมินปี 2548 และปี 2547 ยิ่งสูงยิ่งได้รับเงินรางวัลชดเชยสูง

13 13 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการ ระดับกรมและจังหวัด 2.สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 3.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด ให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

14 14 สรุปผลการประเมินรอบแรก ประจำปี พ.ศ. 2548 สรุปผลการประเมินรอบแรก ประจำปี 2548 ส่วนราชการจังหวัด มหาวิทยาลั ย รวมทุก หน่วยงาน คะแนน สูงสุด 4.99664.57884.67214.9966 คะแนน ต่ำสุด 3.73373.56212.6067 คะแนนเฉลี่ย4.64994.10954.14554.3925

15 15 ผลประเมินของส่วนราชการ ผลประเมินของมหาวิทยาลัย ผลประเมินของจังหวัด ผลประเมินของทุกหน่วยงาน

16 อัตราการจ่ายรางวัลแก่ผลการประเมิน เพื่อใช้คำนวณเงินรางวัล : ปี 2548 มีช่วงชั้นที่ละเอียดกว่า ปี 2547 ตารางที่ 1 อัตราการจ่ายรางวัลแก่ผลการประเมิน 2548 (ใหม่)2547 (เก่า) ผลการประเมิน (Ri) อัตราการจ่ายรางวัลแก่ ผลการประเมิน B(Ri) ผลการประเมิน (Ri) อัตราการจ่ายรางวัลแก่ ผลการประเมิน B(Ri) 5.003.005.003 4.75-4.992.75 4.50-4.992.5 4.50-4.742.50 4.25-4.492.25 4.00-4.492 4.00-4.242.00 3.75-3.991.75 3.50-3.991.5 3.50-3.741.50 3.25-3.491.25 3.00-3.491 3.00-3.241.00 2020 1010

17 17 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการ ระดับกรมและจังหวัด 2.สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 3.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด ให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ

18 18 หลักเกณฑ์ ต้องไม่นำเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปจัดสรรโดยวิธีการหาร เฉลี่ยให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้รับเท่ากัน แต่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ต้องนำไปจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาจัดสรร เงินรางวัลประจำปี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

19 19 หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลต้องได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด โดยที่ระดับที่ 5 คือ มีผลการปฏิบัติราชการดีเยี่ยม และระดับที่ 1 คือ มีผลการ ปฏิบัติราชการไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้ที่มีคะแนนการประเมินผล การปฏิบัติราชการต่ำกว่า 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล จำนวนเงินรางวัลที่ผู้มีสิทธิจะได้รับขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม ผลักดันให้ผลงานของหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือจังหวัด บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

20 20 หลักเกณฑ์ ให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการ บริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในภูมิภาค และให้จังหวัด เป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา และจังหวัด กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำแล้ว ขอให้ส่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2549

21 21 วิธีการ เงินรางวัล ที่ได้รับทั้งสิ้น ส่วนที่หนึ่ง รางวัลสำหรับ ความร่วมมือ ส่วนที่สอง รางวัลสำหรับผลงานที่ โดดเด่นในการผลักดัน งานของหน่วยงานให้ บรรลุเป้าหมาย ให้ส่วนราชการ/จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล และต้องประกาศหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้ทราบโดยทั่วกัน

22 22 วิธีการ เงินรางวัลส่วนที่หนึ่ง : รางวัลสำหรับความร่วมมือกัน รางวัลสำหรับความร่วมมือกัน วิธีที่ 1 เฉลี่ยตามขนาดของการสร้างผลงาน (Contribution) ของแต่ละ หน่วยงาน โดยใช้จำนวนเงินเดือนของบุคลากรแต่ละกอง/สำนักเป็นตัวเลข สะท้อนถึงขนาดของการสร้างผลงาน เงินรางวัลส่วนที่ 1 = เงินรางวัลรวมสำหรับความร่วมมือ  [Pi /  Pi] เงินรางวัลรวมสำหรับความร่วมมือ =เงินรางวัลรวมที่หน่วยงานได้รับ  สัดส่วนที่แบ่งให้สำหรับความร่วมมือ (เช่น 40%) Pi = เงินเดือนของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน  Pi = เงินเดือนรวมของบุคลากรทุกหน่วยงาน

23 23 วิธีการ เงินรางวัลส่วนที่หนึ่ง : รางวัลสำหรับความร่วมมือกันระหว่างกอง/สำนัก หรือสำนักงาน วิธีที่ 2 เฉลี่ยตามจำนวนคนในหน่วยงาน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบุคลากร ระดับล่างจำนวนมากที่ขยันขันแข็ง มุ่งมั่นและมีบทบาทสำคัญใน การสร้างผลงานให้กับส่วนราชการ/จังหวัด เงินรางวัลส่วนที่ 1 = เงินรางวัลรวมสำหรับความร่วมมือ  [Hi /  Hi] เงินรางวัลรวมสำหรับความร่วมมือ =เงินรางวัลรวมที่หน่วยงานได้รับ  สัดส่วนที่แบ่งให้สำหรับความร่วมมือ (เช่น 40%) Hi = จำนวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน  Hi = จำนวนรวมของบุคลากรทุกหน่วยงาน

24 24 วิธีการ เงินรางวัลส่วนที่สอง : รางวัลสำหรับความโดดเด่นของผลงาน รางวัลสำหรับความโดดเด่นของผลงาน เป็นสัดส่วนเงินรางวัลที่คณะทำงานฯ พิจารณาจัดสรรให้แต่ละ หน่วยงาน ตามผลงานที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเกณฑ์การ ประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ควรให้สอดรับกับเกณฑ์การ ประเมินระดับกรมและจังหวัด นั่นคือ มีระดับคะแนนจาก 1-5 โดย คะแนน 1 หมายถึง ผลงานระดับต่ำสุด และ คะแนน 5 หมายถึง ผลงานระดับสูงสุด หน่วยงานที่ได้คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 3 จะ ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ส่วนที่ 2 นี้

25 25 วิธีการ เงินรางวัลส่วนที่สอง : รางวัลสำหรับความโดดเด่นของผลงาน รางวัลสำหรับความโดดเด่นของผลงาน สูตรการคำนวณ เงินรางวัลที่แต่ละหน่วยงานได้รับ = เงินรางวัลรวมสำหรับความโดดเด่นของผลงาน  B(Ri)  Pi  B(Ri)  Pi B(Ri)  Pi = ส่วนแบ่ง (Share) ของเงินรางวัลของแต่ละหน่วยงาน = อัตราการจ่ายรางวัล  เงินเดือน  B(Ri)  Pi = ผลรวมของส่วนแบ่ง (Share) ทั้งหมด

26 26 ส่วนราชการ/จังหวัดยืนยันคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กลับไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลและคำนวณจัดสรรเงินรางวัลอีกครั้ง แล้วแจ้งยืนยันไปยังส่วนราชการ/จังหวัดต่างๆ ส่วนราชการ/จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ และประกาศให้ทราบทั่วกัน ส่วนราชการ/จังหวัดเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ/จังหวัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2549

27 27 แหล่งข้อมูล สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8866, 8869, 8814 กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google