งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ โดย อาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ โดย อาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ โดย อาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

2 หลักการในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจภาครัฐ ตัดทิ้ง ตั้งแต่ปี 2545 ตัดทิ้ง ตั้งแต่ปี 2545 Contract out Privatization Performance สูง ต่ำ น้อยมาก ความสำคัญของภารกิจ ภารกิจที่ภาครัฐ ต้องดำเนินการ

3 Checklist ในการวิเคราะห์ภารกิจที่คงอยู่ 1.เป็นภารกิจหลัก “core business” ของรัฐ เน้นบริการ สาธารณะหรือบริการประชาชน 2.เป็นภารกิจที่ทำได้ดี โดยพิจารณาจาก post performance 3.เป็นภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และต้องจัดให้มี front office > back office คือ ต้องมีราชการส่วนภูมิภาค > ราชการส่วนกลาง

4 หลักการในการ design 1.คิดจาก demand side มิใช่ supply side คิดแบบ think through/out of the box 2.หลักการบูรณาการ (consolidation & integration) 3.จัดโครงสร้างตาม agenda สำคัญของรัฐบาล 4.สร้างให้ทุกกระทรวงมีความอ่อนตัวมากที่สุด โดยการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของกรม

5 ราชการ (GO) หน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ (SDU) องค์การมหาชน (PO) รัฐวิสาหกิจ (SE) บริษัท เอกชน (Private Entities) NGOs องค์กรประชาชน หน่วยงาน ท้องถิ่น (LGO) หน่วยงาน ราชการ Decentraliz ation ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น Public Sector Private Sector Privatization ดำเนินการร่วมกันจ้างเหมาเอกชน รูปแบบหน่วยงานภาครัฐ

6 รับผิดชอบภารกิจหลัก ภารกิจพื้นฐานของรัฐ ที่เป็นการควบคุม กำกับดูแล และอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายต่างๆ ส่วนราชการ (GO)

7 รัฐวิสาหกิจ (SE) เป็นหน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รับผิดชอบภารกิจของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ งานสาธารณูปโภค หรืองานบริการขนาดใหญ่ที่ภาคเอกชนยังไม่มี ศักยภาพและไม่พร้อมที่จะดำเนินการ

8  จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง หน่วยงานตามพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (มาตรา 3)  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะแห่ง องค์การมหาชน (PO)

9 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน l หน่วยงานบริหารที่แตกต่างจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ l รับผิดชอบงานบริการสาธารณะ l มีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรและบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด l ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา กำไรเป็นหลัก

10 บริการสาธารณะที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน l การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา l การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ l การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม l การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา l การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย l การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ l การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข l การสังคมสงเคราะห์ l การอำนวยบริการแก่ประชาชน l การดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์

11 SDU คือหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการที่มุ่งเน้น ในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน SDU คือหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการที่มุ่งเน้น ในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน มีลักษณะเด่นดังนี้ o กึ่งอิสระ (quasi-autonomy) หรือมี arm’s length ออกไปได้ในระดับหนึ่ง o ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งแยกออกไปต่างหากจากหน่วยงานแม่ (parent organization) ดังเช่นกรณีขององค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษยังคงถือเป็น ส่วนหนึ่งของกระทรวงหรือกรม อยู่ภายใต้ การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดี สุดแล้วแต่กรณี มีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานแม่ เป็นอันดับแรก หน่วยงานแม่ SDU ส่วนราชการ

12 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ โดย อาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google