งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง 20 เมษายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง 20 เมษายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง 20 เมษายน 2548

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์เจ้าภาพยุทธศาสตร์เจ้าภาพหลัก การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ก. การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและสร้างความ เข้มแข็งให้กับกระบวนการ ประชาสังคม สลน. ข.การส่งเสริมและพัฒนาด้าน สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล พม./ ยธ. ค.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มท. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

3 ก.การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 48-51 จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์หลัก 1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 2.พัฒนาระบบกลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความ สมานฉันท์ในการตัดสินใจ 3.สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการของภาครัฐ 4.จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะเป็นรายปี ในทุกระดับของหน่วยงาน เพื่อ ใช้ประเมินผลภาพรวมของประเทศ 5.สนับสนุนบทบาทผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อนำข้อเสนอของชุมชน ท้องถิ่นมาสู่ การตัดสินใจของรัฐบาล 6.ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์และองค์กรประชาสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 7.สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการ ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบาย รัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 ข.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของ สิทธิมนุษยชนสากล กลยุทธ์หลัก 1.ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความ เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับ 2.คุ้มครองสิทธิของประชาชนในทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงสิทธิการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการรับรู้ข่าวสาร 3.สร้างระบบติดตามตรวจสอบคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม

5 ค.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ตัวชี้วัดเป้าหมาย 48-51 ขีดความสามารถของท้องถิ่นในการแก้ไข ปัญหาด้วยตนเอง จำนวนโครงการ เรื่องที่ท้องถิ่น สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กลยุทธ์หลัก 1.ส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน 2.พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการปกครองตนเอง 3.สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 7 กรุณาติดต่อ...ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ 0 2629 9226 โทรสาร 0 2629 9227

7 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 1. ยุทธศาสตร์ความยากจน 1.1 โครงการคาราวานแก้จน - โครงการกระจาย/จัดการสิทธิ ที่ดินให้กับเกษตรกร - การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน - โครงการไฟฟ้าและประปา หมู่บ้าน - กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ - สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน - กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ 1.2 โครงการ SML1.2 คณะทำงาน SML 1.3 โครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้ เป็นธนาคารหมู่บ้าน 1.3 สำนักงานคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านฯ

8 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2.1 โครงการด้านการศึกษา - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก - โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (ICL) - โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตทุกโรงเรียนทั่วประเทศ - โครงการอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ - โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน - โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม - โครงการสร้างแหล่งชุมนุมใหม่ในสังคม วัยรุ่น TK Park 2.1 กระทรวงศึกษาธิการ/สบร.

9 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2.2 โครงการด้านสุขภาพและอนามัย - โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) - โครงการศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์เลี้ยง เด็กอ่อนและสร้างลานกีฬาให้เด็กๆ - โครงการคาราวานสุขภาพ - โครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่ พึ่ง เช่น เบี้ยเลี้ยงยังชีพ การจัดที่พักอาศัย การลด ค่าขนส่งมวลชน เป็นต้น - กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

10 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.1 โครงการจัดตั้งบริษัทจำกัด/นิติบุคคล เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) เพื่อสนับสนุน ธุรกิจการเกษตร - โครงการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้าน ครอบครัว - โครงการผลิตยางพารา 2.5 ล้านไร่ภายใต้ SPV - โครงการผลิตปาล์ม 13 ล้านไร่ ภายใต้ SPV 3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.2 โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน - โครงการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพใน การแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด เสรีการค้าและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขข้อตกลง ระหว่างประเทศ - โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อ รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน - โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและ ศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ 3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สสช.

12 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.3 ระบบขนส่งมวลชน - โครงการพัฒนาการขนส่งมวลชน ระบบ รางใน กทม. และพื้นที่ต่อเนื่อง - โครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วน เชื่อมโยงฝั่งกรุงเทพมหานครและธนบุรี (2549- 2551) - โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1 (2546-2549) - โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน - โครงการระบบรถไฟ 3.3 กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ Mass Transit 3.4 ระบบ Logistics - โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแห วนรอบนอก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี 3.4 กระทรวงคมนาคม

13 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการมอบหมายภารกิจ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กระทรวงมหาดไทย 4.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพที่ดิน 4.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นธรรมชาติ (200,000 ล้านบาท/4ปี) 4.3 โครงการคืนคุณค่าสิ่งแวดล้อมสู่สังคม+ป่า 4.4 โครงการขุดบ่อน้ำ 1,260 คิวบิกเมตร 5. การพัฒนากฎหมายและการส่งเสริมการบริหาร ราชการที่ดี 5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร/คณะกรรมการ GIS - โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการ บริหาร

14 ฝ่ายประสานงาน นางสาวสุภาภรณ์ สายะเสวี หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบ รัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2629-9256 โทรสาร 0-2281-2480 มือถือ 0-9445-0146


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง 20 เมษายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google