งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ฉบับแก้ไขปรับปรุง 20 เมษายน 2548

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก. การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม สลน. ข. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พม./ ยธ. ค. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มท.

3 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 48-51 จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์หลัก สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบกลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในการตัดสินใจ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการของภาครัฐ จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะเป็นรายปี ในทุกระดับของหน่วยงาน เพื่อใช้ประเมินผลภาพรวมของประเทศ สนับสนุนบทบาทผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อนำข้อเสนอของชุมชน ท้องถิ่นมาสู่การตัดสินใจของรัฐบาล ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์และองค์กรประชาสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล กลยุทธ์หลัก ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับ คุ้มครองสิทธิของประชาชนในทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค และการรับรู้ข่าวสาร สร้างระบบติดตามตรวจสอบคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม

5 ค. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ค. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ตัวชี้วัด เป้าหมาย 48-51 ขีดความสามารถของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จำนวนโครงการ เรื่องที่ท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กลยุทธ์หลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการปกครองตนเอง สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กรุณาติดต่อ...ฝ่ายเลขานุการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 7 กรุณาติดต่อ...ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ โทรสาร

7 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 1. ยุทธศาสตร์ความยากจน 1.1 โครงการคาราวานแก้จน - โครงการกระจาย/จัดการสิทธิที่ดินให้กับเกษตรกร - การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน - โครงการไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน - กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ - สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน - กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 1.2 โครงการ SML 1.2 คณะทำงาน SML 1.3 โครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นธนาคารหมู่บ้าน 1.3 สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ

8 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2.1 โครงการด้านการศึกษา - โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก - โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ICL) - โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทุกโรงเรียนทั่วประเทศ - โครงการอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ - โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน - โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม - โครงการสร้างแหล่งชุมนุมใหม่ในสังคมวัยรุ่น TK Park 2.1 กระทรวงศึกษาธิการ/สบร.

9 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 2.2 โครงการด้านสุขภาพและอนามัย - โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) - โครงการศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนและสร้างลานกีฬาให้เด็กๆ - โครงการคาราวานสุขภาพ - โครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง เช่น เบี้ยเลี้ยงยังชีพ การจัดที่พักอาศัย การลดค่าขนส่งมวลชน เป็นต้น - กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

10 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.1 โครงการจัดตั้งบริษัทจำกัด/นิติบุคคล เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการเกษตร - โครงการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด - โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้าน ครอบครัว - โครงการผลิตยางพารา 2.5 ล้านไร่ภายใต้ SPV - โครงการผลิตปาล์ม 13 ล้านไร่ ภายใต้ SPV 3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.2 โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน - โครงการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศ - โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ 3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สสช.

12 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3.3 ระบบขนส่งมวลชน - โครงการพัฒนาการขนส่งมวลชน ระบบรางใน กทม. และพื้นที่ต่อเนื่อง - โครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนเชื่อมโยงฝั่งกรุงเทพมหานครและธนบุรี ( ) - โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1 ( ) - โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน - โครงการระบบรถไฟ 3.3 กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ Mass Transit 3.4 ระบบ Logistics - โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี 3.4 กระทรวงคมนาคม

13 โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การมอบหมายภารกิจ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย 4.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพที่ดิน 4.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นธรรมชาติ (200,000 ล้านบาท/4ปี) 4.3 โครงการคืนคุณค่าสิ่งแวดล้อมสู่สังคม+ป่า 4.4 โครงการขุดบ่อน้ำ 1,260 คิวบิกเมตร 5. การพัฒนากฎหมายและการส่งเสริมการบริหารราชการที่ดี 5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คณะกรรมการ GIS - โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

14 ฝ่ายประสานงาน นางสาวสุภาภรณ์ สายะเสวี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google