งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวชิรธรรม สาธิต เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวชิรธรรม สาธิต เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology I."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวชิรธรรม สาธิต เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology I

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Introduction to Computer Chapter 1 2 Charter 1

3 3 คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What’s Computer) ? 3 Charter 1

4 คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What’s Computer) ? คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ที่ใช้ในการ ประมวลผล (Process) ข้อมูล (Data) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ ประมวลผล (Process) ได้แก่ - การคำนวณ (Calculation) - การเก็บข้อมูล (Storage) - การตัดสินใจ (Decision) - การโปรแกรม (Programmable) 4 Charter 1

5 ทำไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ ? จุดเด่นของคอมพิวเตอร์ 1. ความเร็วในการทำงาน (Speed) 2. ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (Accuracy) 3. ความสามารถในการเก็บข้อมูล (Storage) 5 Charter 1

6 ยุคของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ยุค 1. ยุคที่ 1 หลอดสุญญากาศ Thermion Valve ( ค. ศ. 1951 - 1985) 2. ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์ Transistor ( ค. ศ.1959 - 1964) 3. ยุคที่ 3 วงจรรวม Integrate Circuit : IC ( ค. ศ.1965 - 1970) 4. ยุคที่ 4 วงจรรวมขนาดใหญ่ Large Scale Integrate Circuit : LSI ( ค. ศ.1971 - ปัจจุบัน ) 6 Charter 1

7 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (IPOS) 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล (Processing Unit) 3. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) 4. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit) 7 Charter 1

8 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ Input Unit Output Unit Storage Unit Processing Unit 8 Charter 1

9 ชนิดของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานหรืออุปกรณ์ที่ใช้สร้าง 1. เครื่องจักรกลคำนวณ (Mechanical Computer) 2. เครื่องคำนวณจักรกลไฟฟ้าหรือเครื่อง กึ่งจักรกลกึ่งไฟฟ้า (Electromechanical Computer) 3. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Computer) 9 Charter 1

10 ชนิดของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล 1. คอมพิวเตอร์แบบอนาลอก (Analog Computer) 2. คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Computer) 3. คอมพิวเตอร์แบบไฮบริด (Hybrid Computer)10 Charter 1

11 ชนิดของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 1. คอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ (General Purpose Computer) 2. คอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ (Special Purpose Computer)11 Charter 1

12 ชนิดของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดของเครื่อง 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 4. เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ (Workstation Computer) 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) 6. คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network Computer) 7. คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer)12 Charter 1


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวชิรธรรม สาธิต เทคโนโลยี สารสนเทศ Information Technology I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google