งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ Software Chapter 3 1 Charter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ Software Chapter 3 1 Charter 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ Software Chapter 3 1 Charter 3

2 ซอฟต์แวร์ (Software) ความหมาย หมายถึง ชุดคำสั่งในระบบ คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่างผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานต่าง ๆ โดยจะแปลความหมายของ คำสั่งของผู้ใช้เป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ เข้าใจ 2 Charter 3

3 ประเภทของซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) 3 Charter 3

4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการ ทำงานของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด รวมทั้งยังทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ของระบบคอมพิวเตอร์ให้กับซอฟท์แวร์อื่น ๆ ให้ เหมาะสม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 2. ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software) 3. ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software) 4. ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software) 5. ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software) 4 Charter 3

5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) บางครั้งเรียกว่า Supervisory Programs หรือ Monitor Programs ทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานเริ่มต้นของระบบคอมพิวเตอร์ และคอย ควบคุมการทำงานของระบบให้ดำเนินงานไป อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น - ตรวจสอบดูแลและควบคุมการประมวล ภายใน - จัดสรรการใช้งานทรัพยากร - ติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ** เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีในทุกระบบ คอมพิวเตอร์ ** 5 Charter 3

6 ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ต่อพ่วง เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer) ฯลฯ เพื่อให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน อย่างถูกต้อง โดยซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อ พ่วงจะถูกประแกรมระบบ (Operating System) ควบคุมอีกทีหนึ่ง ในระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ เช่น Windows 98, Windows 2000 เป็นต้น จะบรรจุ ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมไว้ด้วย 6 Charter 3

7 ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ เครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ เหล่านั้นสามารถสื่อสารกันได้ หรือใช้ทรัพยากร ร่วมกันได้ เช่น โปรแกรม Telnet, โปรแกรม Ftp เป็นต้น 7 Charter 3

8 ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software) ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) ขึ้นมาใช้งานเองได้ โดยจะเป็นโปรแกรมคำสั่ง ในระดับสูง (High Level Program) หรือใน ระดับกลาง (Middle Level Program) ซึ่ง เรียกว่า ตัวแปลภาษา (Compiler หรือ Interpetor) โดยทำหน้าที่แปลภาษาใน พัฒนาขึ้นให้เป็น ภาษาเครื่อง (Machine Code) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ผู้พัฒนาโปรแกรม เรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 8 Charter 3

9 ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์สะดวกขึ้น อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น 9 Charter 3

10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งาน เฉพาะอย่างตามลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น งานทางด้านวิทยาศาสตร์, งานทางด้านธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละโปรแกรมจะมีเงื่อนไขการ ทำงานแตกต่างกันไปตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน โปรแกรมประเภทนี้ สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ ตามความต้องการ10 Charter 3

11 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงาน ด้านต่าง ๆ จากผู้บริษัทผลิตโปรแกรม (Software House) ทั่ว ๆ ไป โดยผู้ใช้อื่น ๆ สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรม ประเภทนี้มีลักษณะเป็นกลาง ครอบคลุมการ ทำงานหลาย ๆ อย่างไว้ด้วยกัน เช่น - การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database) - การจัดทำรายงาน (Word Processing) - กระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet) - เกมส์ (Games) โปรแกรมประเภทนี้ ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้11 Charter 3


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ Software Chapter 3 1 Charter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google