งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์
Charter 3 1 Chapter 3 องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ Software

2 ซอฟต์แวร์ (Software) ความหมาย
Charter 3 2 ซอฟต์แวร์ (Software) ความหมาย หมายถึง ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ โดยจะแปลความหมายของคำสั่งของผู้ใช้เป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

3 ประเภทของซอฟต์แวร์ (Software)
Charter 3 3 ประเภทของซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package)

4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
Charter 3 4 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด รวมทั้งยังทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ให้กับซอฟท์แวร์อื่น ๆ ให้เหมาะสม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 2. ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software) 3. ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software) 4. ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software) 5. ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software)

5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
Charter 3 5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) บางครั้งเรียกว่า Supervisory Programs หรือ Monitor Programs ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเริ่มต้นของระบบคอมพิวเตอร์ และคอยควบคุมการทำงานของระบบให้ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น - ตรวจสอบดูแลและควบคุมการประมวลภายใน - จัดสรรการใช้งานทรัพยากร - ติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ** เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีในทุกระบบคอมพิวเตอร์ **

6 ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software)
Charter 3 6 ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง (Device Driver Software) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น จอภาพ (Monitor) , เครื่องพิมพ์ (Printer) ฯลฯ เพื่อให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงานอย่างถูกต้อง โดยซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงจะถูกประแกรมระบบ (Operating System) ควบคุมอีกทีหนึ่ง ในระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ เช่น Windows 98 , Windows 2000 เป็นต้น จะบรรจุซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมไว้ด้วย

7 ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software)
Charter 3 7 ซอฟต์แวร์การสื่อสาร (Communication Software) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถสื่อสารกันได้ หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น โปรแกรม Telnet , โปรแกรม Ftp เป็นต้น

8 ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software)
Charter 3 8 ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรม (Program Development Software) ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) ขึ้นมาใช้งานเองได้ โดยจะเป็นโปรแกรมคำสั่งในระดับสูง (High Level Program) หรือในระดับกลาง (Middle Level Program) ซึ่งเรียกว่า ตัวแปลภาษา (Compiler หรือ Interpetor) โดยทำหน้าที่แปลภาษาในพัฒนาขึ้นให้เป็น ภาษาเครื่อง (Machine Code) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ผู้พัฒนาโปรแกรม เรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

9 ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software)
Charter 3 9 ซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวก (Utility Software) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น

10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
Charter 3 1010 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานเฉพาะอย่างตามลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น งานทางด้านวิทยาศาสตร์ , งานทางด้านธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละโปรแกรมจะมีเงื่อนไขการทำงานแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โปรแกรมประเภทนี้ สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการ

11 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package)
Charter 3 1111 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ จากผู้บริษัทผลิตโปรแกรม (Software House) ทั่ว ๆ ไป โดยผู้ใช้อื่น ๆ สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมประเภทนี้มีลักษณะเป็นกลาง ครอบคลุมการทำงานหลาย ๆ อย่างไว้ด้วยกัน เช่น - การจัดการระบบฐานข้อมูล (Database) - การจัดทำรายงาน (Word Processing) - กระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet) - เกมส์ (Games) โปรแกรมประเภทนี้ ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google