งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพีรวิชญ์ จันดาแก้ว ม.5/4 No.3 นายจานุพร ยิ้มศิริ ม.5/4 No.5 นายชาคร พรมบุตร ม.5/4No.11 นายอารักษ์ วงค์ศรี ม.5/4 No.31 นายพสุ วงศ์ไชยเสรี ม.5/4 No.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพีรวิชญ์ จันดาแก้ว ม.5/4 No.3 นายจานุพร ยิ้มศิริ ม.5/4 No.5 นายชาคร พรมบุตร ม.5/4No.11 นายอารักษ์ วงค์ศรี ม.5/4 No.31 นายพสุ วงศ์ไชยเสรี ม.5/4 No.32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายพีรวิชญ์ จันดาแก้ว ม.5/4 No.3 นายจานุพร ยิ้มศิริ ม.5/4 No.5 นายชาคร พรมบุตร ม.5/4No.11 นายอารักษ์ วงค์ศรี ม.5/4 No.31 นายพสุ วงศ์ไชยเสรี ม.5/4 No.32 นายเกียรติศักดิ์ มณีวัลย์ ม.5/4 No.34

3

4 เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในด้านการศึกษาเราจึงเห็นว่า การเรียนจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยรอบข้าง เพื่อเป็นตัวสนับสนุนทางการเรียน ถ้า บรรยากาศในการเรียน และ รวมไปถึง สถานที่ในการศึกษาดีก็จะเป็นตัวที่สามารถ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งได้ และเกิดความภาคภูมิใจใน โรงเรียนวชิร ธรรมสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันแห่งนี้ทั้ง ยังเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ที่เข้า เยี่ยมชมโรงเรียนเรา ทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยม ชมเกิดความประทับกลับไป

5 ดังนั้นเราจึงจัดทำโครงงานแบบ วัดความพึงพอใจใน สวนม้าหิน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อเป็น การสอบถามความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ โดยการสุ่ม ตัวอย่างนักเรียน ทั้งโรงเรียน โดย แบ่งออกเป็นชั้นมัธยม ต้น และชั้น มัธยม ปลาย เพื่ออาจนำความ คิดเห็นเหล่านี้ไปทำการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

6

7

8

9

10 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงใน ช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของท่าน ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุดมาก ปลานก ลาง น้อยน้อย ที่สุด 1. ความสะอาด 2. ความกว้าง 3. การจัดต้นไม้ 4. ความร่มรื่น 5. จำนวนโต๊ะม้าหิน 6. ทางเข้าออก 7. ทางเดิน 8. ความสวยงาม 9. บรรยากาศ 10. สภาพการใช้ งาน

11 ตาราง แสดงจำนวนความ คิดเห็นระดับความพึงพอใจใน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของ นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 180 คน

12 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึง พอใจของท่าน ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุดมาก ปลานกลาง น้อยน้อยที่สุด 1. ความสะอาด 59.3328.89101.67 1.11 2. ความกว้าง 50 3512.222.79 0 3. การจัดต้นไม้ 43.33 35.56201.110 4. ความร่มรื่น 41.67 42.7813.8901.67 5. จำนวนโต๊ะม้าหิน 48.89 33.33151.111.67 6. ทางเข้าออก 45.5632.7812.228.331.11 7. ทางเดิน 46.67 42.781000.56 8. ความสวยงาม 41.67 48.89 6.113.330 9. บรรยากาศ 45.65 47.2252.220 10. สภาพการใช้งาน 53.33 27.229.448.331.67

13 ตารางแสดงร้อยละของความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจใน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 120 คน

14 โปรดใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ ตรงกับความพึงพอใจของท่าน ข้อความ ความพึงพอใจ มากที่สุดมาก ปลานก ลาง น้อยน้อยที่สุด 1. ความสะอาด 38.33 32.5621.676.670.83 2. ความกว้าง 39.17 38.3315.836.670 3. การจัดต้นไม้ 43.3336.6715 50 4. ความร่มรื่น 3049.1713.3352.50 5. จำนวนโต๊ะม้าหิน 45.8335.8313.333.331.67 6. ทางเข้าออก 41.6739.17 13.331.674.17 7. ทางเดิน 40.8328.3322.504.17 8. ความสวยงาม 35.8342.5016.673.331.67 9. บรรยากาศ 52.503013.334.170 10. สภาพการใช้งาน 6022.512.550

15 ระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

16 ข้อความ _ X S.D. สัมประสิทธิ์ การแปรผัน 1. ความ สะอาด 4.41670.82240.1862 2. ความกว้าง 4.32220.79340.1836 3. การจัด ต้นไม้ 4.21110.79570.1890 4. ความร่มรื่น 4.22780.80850.1912 5. จำนวนโต๊ะ ม้าหิน 4.26670.87310.2046 6. ทางเข้าออก 4.13330.99670.2411 7. ทางเดิน 4.35000.70300.1616 8. ความ สวยงาม 4.28890.72640.1694 9. บรรยากาศ 4.36110.68120.1562 10. สภาพ การใช้งาน 4.22221.03040.2440

17 ระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ข้อความ S.D. สัมประสิทธิ์ การแปรผัน 1. ความ สะอาด 4.00830.97040.2421 2. ความกว้าง 4.10000.89810.2191 3. การจัด ต้นไม้ 4.18330.86590.2070 4. ความร่มรื่น 3.99170.92640.2321 5. จำนวนโต๊ะ ม้าหิน 4.20830.91190.2167 6. ทางเข้าออก 4.12500.98790.2395 7. ทางเดิน 3.97501.08370.2726 8. ความ สวยงาม 4.07500.89590.2199 9. บรรยากาศ 4.30830.85440.1983 10. สภาพ การใช้งาน 4.37500.88560.2024

19

20


ดาวน์โหลด ppt นายพีรวิชญ์ จันดาแก้ว ม.5/4 No.3 นายจานุพร ยิ้มศิริ ม.5/4 No.5 นายชาคร พรมบุตร ม.5/4No.11 นายอารักษ์ วงค์ศรี ม.5/4 No.31 นายพสุ วงศ์ไชยเสรี ม.5/4 No.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google