งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส. ส. 2554 ของข้าราชการตำรวจ บก. อก. บช. ศ. วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส. ส. 2554 ของข้าราชการตำรวจ บก. อก. บช. ศ. วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส. ส. 2554 ของข้าราชการตำรวจ บก. อก. บช. ศ. วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร บช.ศ.

2 จเรตำรวจ บก.อก. พ.ต.อ.เพ็ชรบูรณ์ คล่องอาวุธ รอง ผบก.อก.บช.ศ.

3 ชุดปฏิบัติการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่ง บก.อก.ที่ 25/2554 ลง 21 มิ.ย.54

4 ความผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

5 1. ฉีกบัตรเลือกตั้งที่ยัง ไม่ได้กากบาท

6 ความผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง ห้ามขาย จำหน่าย จ่าย แจก หรือ จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่าง 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (มาตรา155) อัตราโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

7 สวมเสื้อ สวมเสื้อมีชื่อ-หมายเลขผู้สมัครไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.58) (ม.58)

8 ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใด 1. ใช้บัตรอื่นซึ่งมิใช่บัตรเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง (ม.71 วรรคหนึ่ง) 2. นำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง (ม.71 วรรคสอง) 3. ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง (ม.72) 4. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนแล้ว (ม.73) 5. นำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง (ม.74) 6. นำบัตรที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นว่าลงหรือไม่ลงคะแนนแก่ผู้ใด (ม.75) 7. ทำลายบัตรเลือกตั้ง (ม.148)

9

10 Add Your Company Slogan PowerPoint Company Logo คู่มือแนะนำ การวางตัวเป็นกลางของข้าราชการตำรวจ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 โดย สำนักงานจเรตำรวจ โดย สำนักงานจเรตำรวจ

11 สารบัญ หน้า  การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6  มาตรการในการดำเนินการสำหรับข้าราชการตำรวจ 7 ที่วางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง  ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่เข้าข่าย 8 การวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองของ ข้าราชการตำรวจ ( เป็นคุณ – เป็นโทษ ) ..................................................... Logo

12 การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี กลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการ ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  พ. ร. บ. ตำรวจแห่งชาติ พ. ศ.2547 หมวด 6 การ ดำเนินการทางวินัย มาตรา 84 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิด วินัยหรือไม่  ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ. ศ.2553 ( แนบท้าย กฎ ก. ตร. ว่าด้วยประมวล จริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2553) ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

13 มาตรการในการดำเนินการ สำหรับข้าราชการตำรวจที่วางตัวไม่เป็นกลาง ในทางการเมือง และในการเลือกตั้ง การดำเนินการ 1. ทางปกครอง สั่งให้ประจำหรือสำรองราชการ แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่เดิม 2. ทางวินัย ไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรง 3. ทางกฎหมาย คดีอาญา :

14 ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่อาจถูกร้องเรียนการวางตัวไม่เป็นกลาง ของข้าราชการตำรวจ  ใส่เสื้อสัญลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ พรรคการเมืองใดๆ  ติดสติ๊กเกอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรค การเมืองใดๆ ที่บ้านพักหรือยานพาหนะทั้ง ของทางราชการและ ส่วนตัว  พูดจาชักจูงให้ผู้อื่นเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ ฯลฯ

15 ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทำที่อาจถูกร้องเรียนการวางตัวไม่เป็นกลาง ของข้าราชการตำรวจ การกระทำที่เข้าข่ายอันเป็นโทษ  พูดจาหว่านล้อมชักจูงให้ผู้อื่นเกลียดผู้สมัครรับ เลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองที่ตนไม่ชอบ  พูดจาใส่ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง ใดๆ ฯลฯ

16 Add Your Company Slogan PowerPoint Company Logo อย่าลืมมีนัด 3 ก.ค.2554 ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ. โดย พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร บรรยาย ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ. โดย พ.ต.อ.หญิง ดารณี แจ้งไพร บรรยาย

17 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ

18 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ (ต่อ)

19 ฝอ.4 บก.อก. ตรวจเครื่องแบบ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส. ส. 2554 ของข้าราชการตำรวจ บก. อก. บช. ศ. วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google