งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้อนข้อมูลใน Excel มีลักษณะแตกต่างจากการพิมพ์งานปกติทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้  เลื่อน Cell Pointer ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ  พิมพ์ข้อมูล โดยข้อมูลจะปรากฏในแถบสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้อนข้อมูลใน Excel มีลักษณะแตกต่างจากการพิมพ์งานปกติทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้  เลื่อน Cell Pointer ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ  พิมพ์ข้อมูล โดยข้อมูลจะปรากฏในแถบสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การป้อนข้อมูลใน Excel มีลักษณะแตกต่างจากการพิมพ์งานปกติทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้  เลื่อน Cell Pointer ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ  พิมพ์ข้อมูล โดยข้อมูลจะปรากฏในแถบสูตร (Formula Bar) ดังนี้

3  ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผิดใช้ปุ่ม Back Space ลบแก้ไข  ข้อมูลถูกต้องสามารถปฏิบัติ ดังนี้ o กดปุ่ม หรือ o กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Cell Pointer หรือ o ใช้เมาส์ Click ที่ไอคอนเครื่องหมาย ใน Formula Bar

4 ข้อมูล 1 ชุด ป้อนใน 1 เซลล์ ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ (Text) ข้อมูลที่ไม่นำไปคำนวณ มีความยาวไม่เกิน 32,000 อักขระ จัดชิดซ้ายของเซลล์โดยอัตโนมัติ ตัวเลข / สูตร / สมการต่างๆ ที่ต้องการทำให้เป็น Text จะต้องใช้เครื่องหมาย Single

5 Quote นำหน้า ข้อมูลมีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ จะ ล้นออกนอกเซลล์ และหากมีข้อมูลในเซลล์ถัดไป ข้อมูลที่ล้นออกจะถูกทับ ( แต่ไม่ได้ถูกลบ ) สามารถ แก้ไขโดยขยายขนาดความกว้างของ เซลล์ ข้อมูลประเภทตัวเลข (Number) ข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์ เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ต้องป้อนเครื่องหมาย คอมม่าคั่น ให้ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข

6 ถ้ามี % ต่อท้ายจะเป็นการนำค่า 100 มาหารให้โดยอัตโนมัติ สามารถป้อนในรูปแบบ Exponential เช่น 2.5E+04 เท่ากับ 2.5 คูณด้วย 10 ยกกำลัง 4 ข้อมูลประเภทวันที่ - เวลา (Date & Time) ข้อมูลวันที่ หรือเวลา นำไปคำนวณได้ จะถูกจัดชิดขวาของเซลล์

7 ผลลัพธ์จากสูตรและฟังก์ชันการคำนวณ (Formula & Function) เลขที่มีหลักเกิน 100 ไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคอมม่าคั่น ให้ป้อนเฉพาะค่าตัวเลข

8 ข้อมูลตัวเลขบางค่า เมื่อป้อนไปแล้วโปรแกรมแสดงผลเป็น " วันที่ " ให้แก้ไขโดยนำเมาส์คลิกในเซลล์นั้นๆ แล้วเลือกเมนู คำสั่ง Format, Cells แล้วเลือกรายการ General จาก บัตรรายการ Number การป้อนตัวเลขที่มีเครื่องหมาย / เช่น 1/4 โปรแกรมมักจะ แสดงผลเป็นวันที่ ถ้าต้องการตัวเลขดังกล่าว สามารถแก้ไขโดย ให้ป้อนเป็น 0 1/4

9 สำหรับตัวเลขที่มีเครื่องหมาย / แต่ไม่ใช่ ข้อมูลที่นำมาคำนวณ ควรป้อนเครื่องหมาย ' นำหน้าด้วย เช่น '1/4  ในกรณีที่ป้อนข้อมูลใดๆ (โดยเฉพาะข้อมูลประเภทวันที่) แล้วปรากฏเครื่องหมาย # เต็มเซลล์ แสดงว่า ความกว้างของเซลล์ไม่พอที่จะแสดงผล จะต้องทำการขยายขนาดความกว้างของเซลล์

10 กรณีที่ข้อมูลประเภทตัวหนังสือ มีความยาว มากกว่าความกว้างของเซลล์ จะล้นออกนอก เซลล์ และหากมีข้อมูลในเซลล์ถัดไป ข้อมูลที่ ล้นออกจะถูกทับ ( แต่ไม่ได้ถูกลบ ) สามารถ แก้ไขโดยขยายขนาดความกว้างของเซลล์

11

12 http://www.nectec.or.th/courseware/program/excel/0 012.html

13


ดาวน์โหลด ppt การป้อนข้อมูลใน Excel มีลักษณะแตกต่างจากการพิมพ์งานปกติทั่วไป โดยมีหลักการ ดังนี้  เลื่อน Cell Pointer ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ  พิมพ์ข้อมูล โดยข้อมูลจะปรากฏในแถบสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google