งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปรผันตรง (Direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่ม ตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่ง ลด อีกสิ่งหนึ่งก็

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปรผันตรง (Direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่ม ตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่ง ลด อีกสิ่งหนึ่งก็"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปรผันตรง (Direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่ม ตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่ง ลด อีกสิ่งหนึ่งก็ ลด ตามด้วย

2 ให้ แ ละ แทนปริมาณ ใดๆ โด ย เป็นค่าคง ตัว และ เขียนเป็นสมการ แปรผันได้คือ แปรผัน ตรงกับ เขียนด้วย สัญลักษณ์

3 สิ่งที่กำหนดให้สมการแปรผันเมื่อ k เป็น ค่าคงตัว

4 สมการแสดงการ แปรผัน สัญลักษณ์การ แปรผัน ค่าคงตัว สวัส ดี

5 แบบฝึกหัด 1. เมื่อปล่อยก้อนหินให้ตกอย่างอิสระในแนวดิ่งพบว่า ระยะทาง p เมตร ที่ก้อนหินตกลงมาแปรผันตรงกับกำลัง สองของเวลาที่ตก t วินาที ถ้าในเวลา 2 วินาที ก้อนหินตก ลงมาเป็นระยะทาง 20 เมตร จงหาว่า ก. เมื่อปล่อยหินให้ตกโดยอิสระนาน 6 วินาที จะได้ระยะทางเท่าใด ข. เมื่อก้อนหินตกโดยอิสระเป็นระยะทาง 15 เมตร ใช้เวลาประมาณเท่าใด 2. ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ในช่วงเวลาหนึ่ง แปรผันตามความต้านทานของลวดตัวนำ 10 โอห์ม มีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวดเท่ากับ 1,536 แคลอรี จงหาว่าถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าไปบนเส้นลวดที่มีความ ต้านทาน 15 โอห์ม จะมีปริมาณความร้อนเกิดขึ้นบนเส้นลวด เท่าใด


ดาวน์โหลด ppt การแปรผันตรง (Direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่ม ตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่ง ลด อีกสิ่งหนึ่งก็

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google