งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com สรุปผลงานความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com สรุปผลงานความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com สรุปผลงานความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552

2 หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ การประชุมคณะทำงานฯ ผลการดำเนินงานปี 2552 แผนงานประจำปี 2553 ข้อมูลคณะทำงานฯ

3 คณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร มีสมาชิก 25 สถาบันฯ รวม 28 แห่ง มี 2 แห่ง

4 คณะกรรมการดำเนินงานฯ ปี 2551-2552 1. รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ( มน.) ที่ปรึกษา 2. นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ ( มน.) ประธาน 3. นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา ( มบ.) รองประธาน คนที่ 1 4. นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ( มทส.) รองประธาน คนที่ 2 5. นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม ( มศก. ท.) เลขานุการ 6. นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ ( สจล.) ผู้ช่วยเลขานุการ 7. นางสาวปัทมา หมัดนุรักษ์ ( สพบ.) เหรัญญิก

5 บทบาทและหน้าที่ความ รับผิดชอบ กำหนดแนวทางการ จัดหา / การใช้วารสาร และเอกสารร่วมกัน จัดทำและเผยแพร่ เอกสารที่เป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานวารสารและ เอกสาร ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านวารสาร 1. 2. 3. หน้าที่

6 การประชุมคณะทำงานฝ่าย วารสารและเอกสาร ประจำปี 2552 วันที่ 11 มี. ค. 2552 ณ กอง ห้องสมุด มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ วันที่ 28-29 พ. ค.2552 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตร ศาสตร์ วันที่ 20-21 ส. ค.2552 ณ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนคร เหนือ ครั้งที่ 1. ครั้งที่ 2. ครั้งที่ 3. ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ต. ค.2552 ณ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ

7 ภารกิจสำคัญในรอบปี 2552 1. มุ่งมั่นและ สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิชาการ 3. เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน 4. ศึกษาและดูงาน ห้องสมุด ที่น่าสนใจ 2. เรียนรู้และแบ่งปัน ประสบการณ์ กิจกร รม

8 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิชาการ ดำเนินงาน จัดทำ บรรณานุกรม วารสารใน ฐานข้อมูล สหบรรณานุ กรม (Union Catalog) จัดทำคู่มือ การลง รายการ บรรณานุกร มวารสาร ( อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินงาน ) สำรวจ สถานภาพของ งานวารสาร เฉพาะห้องสมุด ในคณะทำงาน เพื่อความร่วมมือ ฯ 25 แห่ง ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็น รายงานการ สำรวจ สถานภาพฯ 1.1 1.3 1.2

9 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงาน ด้านวิชาการ ( ต่อ ) สำรวจการ ดำเนินงาน วารสารเย็บเล่ม เฉพาะห้องสมุด ในคณะทำงาน เพื่อความ ร่วมมือฯ โครงการ ศึกษาเรื่อง การตลาดใน งานวารสาร ( อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินงาน ) 1.4 1.5

10 2. เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดองค์ ความรู้จาก ผลการวิจัยร่วมกับ ผู้วิจัย คือ 1. คุณนภพรรษ สุดปาน เรื่องการใช้ วารสารภาษาไทยในสำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ 2. คุณอัญชลี ตุ้มทอง และคุณอัมพร ขาวบาง เรื่องการพัฒนาบทเรียน ผ่านเว็ปเรื่องการสืบค้นโอแพกของ สำนักสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11 3. เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน  สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการ จัดทำบรรณานุกรมวารสาร ในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ** สนับสนุนโดยบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น  เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์วิชาการ กับงานห้องสมุด ** สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา

12 4. ศึกษาและดูงานห้องสมุดที่ น่าสนใจ กอง ห้องสมุด มหาวิทยา ลัยแม่โจ้ 11 มีนาคม 2552 12 มีนาคม 2552 19 ตุลาคม 2552 สำนักหอสมุ ด มหาวิทยาลั ยพายัพ สำนัก หอสมุดกลา ง มหาวิทยาลั ย ศรีนครินท รวิโรฒ

13 แผนงานประจำปี 2553 Title 1. จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 2. เผยแพร่คู่มือการลงรายการ บรรณานุกรมวารสารในรูปของ eBook 3. จัดอบรมการลงรายการบรรณานุกรม วารสารแก่บรรณารักษ์ห้องสมุด มหาวิทยาลัย 24 แห่ง 4. ศึกษาเรื่องการตลาดกับงานวารสาร ( โครงการต่อเนื่อง ) 5. แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบอกรับ วารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์

14 LOGO www.themegallery.com คณะทำงานฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร ห้องสมุดทุกสถาบันที่ให้ การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของ ความร่วมมือ ดังกล่าว ซึ่งเอื้อประโยชน์ ต่อวิชาชีพ และผู้ใช้บริการ สมดัง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ของคณะทำงานทุกๆ คน


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com สรุปผลงานความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายวารสารและ เอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google