งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552

2 หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ การประชุมคณะทำงานฯ ผลการดำเนินงานปี2552
ข้อมูลคณะทำงานฯ บทบาทและหน้าที่ การประชุมคณะทำงานฯ ผลการดำเนินงานปี2552 แผนงานประจำปี 2553

3 คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
 มีสมาชิก 25 สถาบันฯ รวม 28 แห่ง มี 2 แห่ง มี 2 แห่ง มี 2 แห่ง

4 คณะกรรมการดำเนินงานฯ ปี 2551-2552
รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา (มน.) ที่ปรึกษา นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ (มน.) ประธาน นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา (มบ.) รองประธาน คนที่ 1 นางขวัญแก้ว เทพวิชิต (มทส.) รองประธาน คนที่ 2 นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม (มศก.ท.) เลขานุการ นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ (สจล.) ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปัทมา หมัดนุรักษ์ (สพบ.) เหรัญญิก

5 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดแนวทางการจัดหา/การใช้วารสารและเอกสารร่วมกัน จัดทำและเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวารสารและเอกสาร 2. หน้าที่ 3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวารสาร

6  การประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1. ครั้งที่ 2. ครั้งที่ 3. ครั้งที่ 4 วันที่11 มี.ค ณ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่28-29พ.ค ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วันที่20-21ส.ค.2552 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 19 ต.ค.2552 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ

7 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ
ภารกิจสำคัญในรอบปี 2552 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ 2. เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ กิจกรรม 3. เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 4. ศึกษาและดูงานห้องสมุด ที่น่าสนใจ

8 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ
1.2 1.1 1.3 สำรวจสถานภาพของงานวารสาร เฉพาะห้องสมุดในคณะทำงานเพื่อความร่วมมือฯ 25 แห่ง ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นรายงานการสำรวจสถานภาพฯ ดำเนินงานจัดทำบรรณานุกรมวารสารในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) จัดทำคู่มือการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร (อยู่ในระหว่างดำเนินงาน)

9 1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ (ต่อ)
1. มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ (ต่อ) 1.4 1.5 สำรวจการดำเนินงานวารสารเย็บเล่มเฉพาะห้องสมุดในคณะทำงานเพื่อความร่วมมือฯ โครงการศึกษาเรื่องการตลาดในงานวารสาร (อยู่ในระหว่างดำเนินงาน)

10 2. เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดองค์ความรู้จาก ผลการวิจัยร่วมกับ ผู้วิจัย คือ 1. คุณนภพรรษ สุดปาน เรื่องการใช้วารสารภาษาไทยในสำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. คุณอัญชลี ตุ้มทอง และคุณอัมพร ขาวบาง เรื่องการพัฒนาบทเรียน ผ่านเว็ปเรื่องการสืบค้นโอแพกของสำนักสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11 3. เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการจัดทำบรรณานุกรมวารสาร ในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน **สนับสนุนโดยบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์วิชาการกับงานห้องสมุด **สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12 4. ศึกษาและดูงานห้องสมุดที่น่าสนใจ
11 มีนาคม 2552 12 มีนาคม 2552 19 ตุลาคม 2552 กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

13 แผนงานประจำปี 2553 1. จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
1. จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง Title 2. เผยแพร่คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมวารสารในรูปของ eBook 3. จัดอบรมการลงรายการบรรณานุกรมวารสารแก่บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 24 แห่ง 4. ศึกษาเรื่องการตลาดกับงานวารสาร (โครงการต่อเนื่อง) 5. แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

14 Thank You ! คณะทำงานฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร
ห้องสมุดทุกสถาบันที่ให้การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของความร่วมมือ ดังกล่าว ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ใช้บริการ สมดังความมุ่งมั่นตั้งใจ ของคณะทำงานทุกๆ คน Thank You !


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google