งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 3

2 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ โมเดลข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล บทสรุป สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และ โมเดลข้อมูล บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และ โมเดลข้อมูล หัวข้อในการนำเสนอ

3 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระดับภายนอก ระดับตรรกะ ระดับภายใน

4 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 4 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

5 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 5 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระดับภายนอก – ในระดับนี้จะเป็นระดับที่มีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ งาน โดยผู้ใช้แต่ละคนซึ่งอาจเป็น ผู้ปฏิบัติการทั่วไปหรือ end user และผู้บริหารระดับสูง จะสามารถเลือกอ่านข้อมูล เฉพาะที่ตนสนใจหรือต้องการใช้เท่านั้นโดยผ่านทางวิว

6 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 6 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระดับตรรกะ – เป็นระดับของการออกแบบฐานข้อมูลโดยนักออกแบบ ฐานข้อมูลภายใต้ความดูแลของดีบีเอ (DBA) ซึ่งจะเริ่มจาก การออกแบบฐานข้อมูลในเชิงความคิด (Conceptual Database Design) ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของแผนภาพ

7 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 7 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระดับภายใน – เป็นระดับของการจัดเก็บฐานข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูล สำรองจริงๆ ในระดับนี้ผู้ใช้งานฐานข้อมูลทั่วไปจะไม่ต้องยุ่ง เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในระดับภายในนี้ แต่จะเป็นหน้าที่ ของระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS ที่จะทำหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

8 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 8 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ มุมมองข้อมูลผู้ใช้งาน – ระดับภายนอกและระดับตรรกะ – ระดับตรรกะและระดับภายใน ความเป็นอิสระกันของข้อมูล – ระดับภายนอกและระดับตรรกะ – ระดับตรรกะและระดับภายใน

9 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 9 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ มุมมองข้อมูลผู้ใช้งาน – มุมมองข้อมูลของผู้ใช้งาน (View of End User) หมายความว่า ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบซึ่งอาจมีเพียง ฐานข้อมูลเดียวแต่มีผู้ใช้งานหลายคน ซึ่งแต่ละคนอาจ สังกัดแผนกที่ต่างกันและมีความต้องการใช้ข้อมูลที่ไม่ เหมือน กัน ตามอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 10 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ มุมมองข้อมูล ผู้ใช้งาน – ระดับภายนอกและ ระดับตรรกะ การแม็ปข้อมูล ระหว่างระดับภายนอก และระดับตรรกะ จะ ทำให้ผู้ใช้ฐานข้อมูล สามารถมีมุมมอง ข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้

11 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 11 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ มุมมองข้อมูลผู้ใช้งาน – ระดับตรรกะและระดับภายใน การแม็ปข้อมูลระหว่างระดับตรรกะและระดับภายใน จะทำให้ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่ว่าในระดับตรรกะหรือระดับภายนอก ไม่ จำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลที่ตนต้องการใช้นั้นถูกจัดเก็บอยู่อย่างไร ในดิสก์ เมื่อต้องการใช้ข้อมูลใดไม่ว่าจะเป็นตารางหรือเขตข้อมูล จะสามารถอ้างถึงชื่อตาราง หรือชื่อเขตข้อมูลนั้นได้โดยตรง ซึ่งจะ เป็นหน้าที่ของ DBMS ที่จะดูว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการนั้นถูกเก็บอยู่ ณ ตำแหน่งใด (แทร็กที่เท่าใด ไซลินเดอร์ที่เท่าใด) ในดิสก์ แล้ว ทำการดึงข้อมูลนั้นจากดิสก์มาให้แก่ผู้ใช้ได้

12 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 12 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ ความเป็นอิสระกันของข้อมูล – ระดับภายนอกและระดับตรรกะ การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในระดับตรรกะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ตาราง การเพิ่มเขตข้อมูล หรือ การเปลี่ยนแปลงขนาดของเขต ข้อมูล จะไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมประยุกต์ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นใน ระดับภายนอก

13 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 13 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ ความเป็นอิสระกันของข้อมูล – ระดับตรรกะและระดับภายใน การแม็ปข้อมูลระดับตรรกะและระดับภายใน ยังทำให้เกิดความเป็น อิสระกันของข้อมูลเกิดขึ้นด้วย เนื่อง จากถ้าระดับภายในมีการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์

14 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 14 โมเดลข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงแนวความคิด โมเดลข้อมูลเชิงตรรกะ โมเดลข้อมูลเชิงกายภาพ

15 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 15 โมเดลข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงแนวความคิด – เอนติตี – ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

16 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 16 ตัวอย่างการแสดงโมเดลเชิงแนวความคิดใน รูปแบบของโมเดลแบบ E-R

17 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 17 โมเดลข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงตรรกะ

18 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 18 โมเดลข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงกายภาพ – โมเดลข้อมูลเชิงกายภาพจะถูกสร้างขึ้นหลังจากโมเดลข้อมูลเชิงตรรกะ ถูกสร้างเสร็จแล้ว โมเดลข้อมูลชนิดนี้จะถูกใช้สำหรับการออกแบบ รูปแบบของข้อมูล เช่น ชนิดข้อมูล (Data Types) และ ขนาดข้อมูล (Data Sizes) ที่จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลรวมถึงการระบุ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การกำหนดรูปแบบโมเดลข้อมูลชนิดนี้ ขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งด้วย นอกจากรูปแบบข้อมูล ดังกล่าวแล้ว การออกแบบโมเดลข้อมูลเชิงกายภาพยังรวมถึง การ เลือกเขตข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็นดัชนี (index) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการค้นหาข้อมูลในแต่ละตาราง (สำหรับโมเดลฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์) และการจัดคลัสเตอร์สำหรับแต่ละดัชนี เป็นต้น

19 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 19 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล คือ โมเดลข้อมูลเชิงตรรกะ ที่ใช้ใน การแสดงโครงสร้างของข้อมูลและความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยจะเป็น โมเดลที่เกิดจากการแปลงโครงสร้างข้อมูลจากโมเดล ระดับความคิดไปสู่โมเดลสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล จริง โมเดลฐานข้อมูลจะเป็นโมเดลที่ขึ้นกับระบบ จัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ว่าเป็นแบบใด ตัวอย่าง ของโมเดลฐานข้อมูลที่มีใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โมเดลฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น โมเดล ฐานข้อมูลแบบข่ายงาน โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และโมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ เป็นต้น

20 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 20 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น โมเดลฐานข้อมูลแบบข่ายงาน โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ โมเดลฐานข้อมูลแบบอื่นๆ

21 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 21 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลเชิงลำดับ ชั้น

22 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 22 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น – ข้อดี ของโมเดลฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นคือ การมีโครงสร้างที่ง่ายต่อ การทำความเข้าใจ และการออกแบบ นอกจากนี้ถ้าฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณมาก การค้นหากลุ่มข้อมูลในระเบียนลูก จาก ระเบียนพ่อแม่จะมีประสิทธิภาพมาก – ข้อเสียของโมเดลแบบนี้คือ นอกจากการไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ แบบ M:N แล้ว โมเดลแบบนี้ยังมีความซับซ้อนต่อการพัฒนาระบบเพื่อ การใช้งานจริง นักเขียนโปรแกรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทาง กายภาพ ของฐานข้อมูลและหน่วยเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีความ ยุ่งยากในการจัดการฐานข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

23 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 23 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลแบบข่ายงาน

24 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 24 โมเดลฐานข้อมูล ข้อดีของโมเดลฐานข้อมูลแบบข่ายงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ – การมีโครงสร้างที่ง่ายต่อความเข้าใจ และการออกแบบฐานข้อมูล – เป็นโมเดลที่สามารถชดเชยข้อบกพร่องของโมเดลเชิงลำดับชั้น โดย สามารถจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและลูกค้าที่เป็นแบบ M:N โดยสินค้าหนึ่ง ชนิดจะสามารถถูกซื้อโดยลูกค้าได้หลายคน และลูกค้าหนึ่งคนก็ สามารถซื้อสินค้าได้หลายชนิด โดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่าง ใบเสร็จและรายละเอียดการขายแทน ซึ่งเป็นรูปแบบของการมีระเบียน เจ้าของมากกว่าหนึ่ง – มีความยืดหยุ่นในการค้นหาข้อมูลมากกว่าโมเดลเชิงลำดับชั้น โดย สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อดึงข้อมูลระเบียนเจ้าของและ ระเบียนสมาชิกทั้งหมดของระเบียนเจ้าของนั้นได้ และนอกจากนี้ถ้า ระเบียนสมาชิกมีเจ้าของมากกว่าหนึ่ง การค้นหาข้อมูลระเบียนเจ้าของ ยังสามารถค้นจากระเบียนเจ้าของหนึ่งไปอีกระเบียนเจ้าของหนึ่งได้ ทันที

25 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 25 โมเดลฐานข้อมูล ข้อเสียของโมเดลฐานข้อมูลแบบข่ายงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ – ระบบยังมีความซับซ้อนมากต่อการใช้งาน โดยทั้งโมเดล เชิงลำดับชั้นและแบบข่ายงานนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้มี ความง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้น ผู้ออกแบบระบบ นักเขียน โปรแกรม และผู้ใช้งานฐานข้อมูลจำเป็นต้องมีความรู้และ คุ้นเคยต่อโครงสร้างภายในของฐานข้อมูล จึงจะสามารถ ค้นหาข้อมูล หรือใช้งานฐานข้อมูลได้ – การขาดความเป็นอิสระทางด้านโครงสร้าง ฐานข้อมูลแบบ ข่ายงานจะมีความยุ่งยากต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาก และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่ละครั้ง จะต้องมีการ ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดด้วย

26 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 26 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ – ตัวอย่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ – ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี

27 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 27 แสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์

28 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 28 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ การสืบทอดคุณสมบัติและเมธอดจากซูเปอร์คลาสไปยังสับคลาส

29 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 29 โมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ ข้อดีของโมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ – มีความง่ายต่อการโมเดลและจัดการข้อมูลที่มีประเภท ข้อมูลที่ซับซ้อน ผ่านทาง OODBMS โดยไม่ต้องยุ่งยาก ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการโดยเฉพาะ – จากคุณลักษณะที่สำคัญของโมเดลเชิงออบเจ็กต์คือ การ สืบทอด (Inheritance) ทำให้ลดการเก็บข้อมูลที่มีความ ซ้ำซ้อนกันในฐานข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้ฐานข้อมูลมีความ คงสภาพ (Database Integrity) และลดความขัดแย้งกัน ของข้อมูล (Data Consistency) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ – มีความเป็นอิสระทั้งทางด้านข้อมูลและโครงสร้าง (Structural and data independence)

30 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 30 โมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ ข้อเสียของโมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์ – เนื่องจากโมเดลฐานข้อมูลเชิงออบเจ็กต์นี้ยังถือว่าเป็น เทคโนโลยีใหม่ ที่มีแนวความคิดที่ต่างจากโมเดลแบบอื่น การออกแบบและโมเดลออบเจ็กต์ รวมไปถึงการพัฒนา ระบบเพื่อการใช้งานจริง จะมองเหมือนเป็นเรื่องที่ยาก สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย จึงทำให้ต้องใช้เวลาในศึกษาและทำ ความเข้าใจมากสำหรับนักเขียนโปรแกรม และจะยิ่งยาก สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นเคย – มีความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากระบบที่มีความซับซ้อนอาจทำให้การประมวลผล ทำได้ช้าเมื่อเทียบกับโมเดลแบบอื่น

31 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 31 โมเดลฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูลแบบอื่นๆ – โมเดลฐานข้อมูลแบบกระจาย – โมเดลฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต

32 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 32 บทสรุป การออกแบบสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลจะมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายนอก ระดับตรรกะ และระดับภายในหรือ กายภาพ แต่ละระดับจะมี DBMS ทำหน้าที่ในการแม็ปหรือแปล ระดับข้อมูลจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิด ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การแปลระหว่างระดับภายนอก และระดับตรรกะ จะทำให้สามารถสร้างมุมมองของข้อมูลที่ แตกต่างกันให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิด ความเป็นอิสระกันของข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการ แปลระหว่างระดับตรรกะและระดับภายใน จะทำให้ผู้ใช้งานแต่ ละคนไม่จำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลที่ตนต้องการใช้นั้น มีการ เก็บอยู่อย่างไรในทางกายภาพ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดเก็บข้อมูลในระดับกายภาพ ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะแต่อย่างใด


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google