งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
Chapter10 OOAD

2 บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ
หัวข้อในการนำเสนอ กระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาเรื่องความคงสภาพของข้อมูล บทสรุป OOAD Object-Oriented Technology

3 กระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ
จำนวนรีเลชันที่เกิดจากกระบวนการปรับบรรทัดฐาน คำจำกัดความของแอททริบิวท์แต่ละแอททริบิวท์ และลักษณะของข้อมูลที่จะต้องเก็บอยู่ในแอททริบิวท์ ความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละรีเลชัน ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การลบข้อมูล หรือการปรับปรุงข้อมูล ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ความเร็วที่ต้องการในการสืบค้นข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และความคงสภาพของข้อมูล ความต้องการของเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นแบบใด อุปกรณ์ที่จะใช้เก็บฐานข้อมูลเป็นอย่างไร เป็นต้น OOAD Object-Oriented Technology

4 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการจัดการแฟ้มข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

5 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD Object-Oriented Technology

6 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ OOAD Object-Oriented Technology

7 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ OOAD Object-Oriented Technology แสดงการเปรียบเทียบประเภทข้อมูลของ DBMS ประเภทต่างๆ

8 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ OOAD แสดงการลดขนาดของรีเลชัน ”พนักงาน” โดยการออกแบบแอททริบิวท์ แผนก ให้อยู่ในรูปแบบของรหัส Object-Oriented Technology

9 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 1:1 Object-Oriented Technology

10 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐานจากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 Object-Oriented Technology

11 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 1:M Object-Oriented Technology

12 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐานจากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M OOAD Object-Oriented Technology

13 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐานโดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ M:N Object-Oriented Technology

14 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน OOAD แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน จากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N Object-Oriented Technology

15 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากความเร็วในการประมวลผล
เทคนิคการจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential File Organizations) การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบดัชนี (Indexed File Organizations) OOAD Object-Oriented Technology

16 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาเรื่องความคงสภาพของข้อมูล
การกำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน (Default value) การควบคุมช่วงของข้อมูล (Range control) การควบคุมค่าว่าง (Null value control) การควบคุมการอ้างอิง (Referential Integrity) OOAD Object-Oriented Technology

17 บทสรุป ในการพิจารณาด้านความเร็วในการประมวลผล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาจาก (1) การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลและ (2) การจัดการแฟ้มข้อมูล โดยถ้าแฟ้มข้อมูลมีการใช้เนื้อที่บนดิสก์น้อย ก็จะทำให้เวลาในการอ่านเขียนข้อมูลใช้เวลาน้อย ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำได้โดย การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บ และการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐานหรือการยุบรวมรีเลชัน เพื่อลดเวลาในการเชื่อมโยงรีเลชันหลายรีเลชันในกรณีที่ต้องมีการจัดการกับข้อมูลเป็นจำนวนมาก OOAD Object-Oriented Technology


ดาวน์โหลด ppt หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google