งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter10

2 Object-Oriented Technology OOAD 2 กระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิง กายภาพ การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาเรื่องความ คงสภาพของข้อมูล บทสรุป บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูลเชิง กายภาพ หัวข้อในการนำเสนอ

3 Object-Oriented Technology OOAD 3 กระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิง กายภาพ จำนวนรีเลชันที่เกิดจากกระบวนการปรับบรรทัดฐาน คำจำกัดความของแอททริบิวท์แต่ละแอททริบิวท์ และลักษณะ ของข้อมูลที่จะต้องเก็บอยู่ในแอททริบิวท์ ความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละรีเลชัน ไม่ว่าจะเป็นการ สืบค้นข้อมูล การลบข้อมูล หรือการปรับปรุงข้อมูล ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ความเร็วที่ต้องการในการ สืบค้นข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และ ความคงสภาพของข้อมูล ความต้องการของเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นแบบใด อุปกรณ์ที่จะใช้เก็บฐานข้อมูลเป็นอย่างไร เป็นต้น

4 Object-Oriented Technology OOAD 4 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคการจัดการแฟ้มข้อมูล

5 Object-Oriented Technology OOAD 5 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน

6 Object-Oriented Technology OOAD 6 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์

7 Object-Oriented Technology OOAD 7 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ แสดงการเปรียบเทียบประเภทข้อมูลของ DBMS ประเภทต่างๆ

8 Object-Oriented Technology OOAD 8 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ แสดงการลดขนาดของรีเลชัน ”พนักงาน” โดยการออกแบบแอททริบิวท์ แผนก ให้อยู่ในรูปแบบของรหัส

9 Object-Oriented Technology OOAD 9 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 1:1

10 Object-Oriented Technology OOAD 10 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐานจากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1

11 Object-Oriented Technology OOAD 11 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐาน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 1:M

12 Object-Oriented Technology OOAD 12 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐานจากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M

13 Object-Oriented Technology OOAD 13 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการปรับบรรทัดฐานโดยมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบ M:N

14 Object-Oriented Technology OOAD 14 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล – การยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน แสดงรีเลชันที่ผ่านการยุบรวมรูปแบบบรรทัดฐาน จากรีเลชันที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N

15 Object-Oriented Technology OOAD 15 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจาก ความเร็วในการประมวลผล เทคนิคการจัดการแฟ้มข้อมูล – การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential File Organizations) – การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบดัชนี (Indexed File Organizations)

16 Object-Oriented Technology OOAD 16 การออกแบบฐานข้อมูลโดยพิจารณาเรื่อง ความคงสภาพของข้อมูล การกำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน (Default value) การควบคุมช่วงของข้อมูล (Range control) การควบคุมค่าว่าง (Null value control) การควบคุมการอ้างอิง (Referential Integrity)

17 Object-Oriented Technology OOAD 17 บทสรุป ในการพิจารณาด้านความเร็วในการประมวลผล การออกแบบ ฐานข้อมูลเชิงกายภาพที่มีประสิทธิภาพจะพิจารณาจาก (1) การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลและ (2) การจัดการแฟ้มข้อมูล โดยถ้าแฟ้มข้อมูลมีการใช้เนื้อที่บนดิสก์น้อย ก็จะทำให้เวลาใน การอ่านเขียนข้อมูลใช้เวลาน้อย ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำได้ โดย การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ให้ มีขนาดที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บ และการยุบรวม รูปแบบบรรทัดฐานหรือการยุบรวมรีเลชัน เพื่อลดเวลาในการ เชื่อมโยงรีเลชันหลายรีเลชันในกรณีที่ต้องมีการจัดการกับ ข้อมูลเป็นจำนวนมาก


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google