งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 2

2 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 2 ระบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บทสรุป บทที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อในการนำเสนอ

3 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 3 ระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการดำเนินงาน

4 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 4 ระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ – ระบบเมนเฟรม – ระบบเครือข่ายลูกข่ายและแม่ข่าย

5 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 5 ระบบเมนเฟรม

6 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 6 ระบบเครือข่ายลูกข่ายและแม่ข่าย

7 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 7 ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ – ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – ซอฟต์แวร์ระบบ

8 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 8 ซอฟต์แวร์ แสดงลำดับชั้นการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ

9 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 9 ระบบฐานข้อมูล ข้อมูล – มีความถูกต้อง ทันสมัย และสมเหตุสมผล – มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด – มีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล

10 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 10 ระบบฐานข้อมูล บุคลากร – ผู้บริหารและจัดการฐานข้อมูล จัดการกับฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล วางแผนป้องกันเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบฐานข้อมูล – ผู้ออกแบบฐานข้อมูล – นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรม – ผู้ใช้งาน

11 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 11 ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน – ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมการออกแบบและการ ใช้งานระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกผู้ออกแบบและจัดการ ฐานข้อมูลว่า จะออกแบบและจัดการฐานข้อมูลอย่างไรให้มี ประสิทธิภาพ และจะต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อฐานข้อมูลมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็จะต้องทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานใน การใช้งานฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้จะต้องทราบถึงขั้นตอนการ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลโดยผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ และผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทราบขั้นตอนการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือขั้นตอนการรับรายงาน หรือผลลัพธ์จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

12 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 12 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ ระบบฐานข้อมูล

13 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 13 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ บำรุงรักษาระบบ

14 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 14 วัฏจักรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

15 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 15 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ – ศึกษาความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ทางด้านการปฎิบัติการ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ – การศึกษาขอบเขตของระบบงานใหม่ ขอบเขตของฐานข้อมูลที่จะสร้าง ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ที่จะสร้างขึ้น อุปกรณ์ทางด้านฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ที่จะมีการใช้ การวางแผนระยะเวลาในการทำงาน

16 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 16 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบ – ฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์ – ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ

17 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 17 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ – กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ จ้างบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์รับผิดชอบในการพัฒนาระบบทั้งหมด เจ้าของระบบทำการพัฒนาระบบงานขึ้นมาเป็นของตัวเอง – ทำเอกสารประกอบโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม

18 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 18 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตั้งระบบ – ขั้นตอนการติดตั้งระบบ (Implementation) เป็นขั้นตอน การนำโปรแกรมที่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้วมาติดตั้งให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน ในขั้นตอนนี้จะรวม ไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอาจเป็นพนักงานที่ต้องใช้ งานจริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้ งานโปรแกรมได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะ ยังไม่คุ้นเคย ก็อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาบ้าง ดังนั้น จึง ต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการทำงาน และ เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โปรแกรมให้เหมาะกับเหตุการณ์ และความต้องการของผู้ใช้ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

19 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 19 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บำรุงรักษาระบบ – ถ้าการพัฒนาระบบเป็นแบบ Outsourcing การบำรุงรักษา ระบบเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้ทำสัญญาที่จะต้องดูแลระบบ ให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขสัญญา รวมถึงมีหน้าที่ใน การเพิ่มเติมหรือแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของ เจ้าของระบบงาน – ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบงานเป็นของตัวเอง เจ้าของ ระบบงานนั้นจะต้องบำรุงรักษาระบบเอง ทั้งทางด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ

20 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD 20 บทสรุป ระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบหลักห้าองค์ประกอบด้วยกัน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการ ดำเนินงาน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบต่างๆก็จะมีหน้าที่ และความสำคัญต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยจะ มีการทำงานที่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถขาด องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปได้


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google