งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ
Chapter 2 OOAD

2 บทที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
หัวข้อในการนำเสนอ ระบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บทสรุป การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

3 ระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการดำเนินงาน
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

4 ระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ระบบเมนเฟรม ระบบเครือข่ายลูกข่ายและแม่ข่าย
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

5 ระบบเมนเฟรม การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

6 ระบบเครือข่ายลูกข่ายและแม่ข่าย
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

7 ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

8 ซอฟต์แวร์ แสดงลำดับชั้นการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

9 ระบบฐานข้อมูล ข้อมูล มีความถูกต้อง ทันสมัย และสมเหตุสมผล
มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด มีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

10 ระบบฐานข้อมูล บุคลากร ผู้บริหารและจัดการฐานข้อมูล
จัดการกับฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล วางแผนป้องกันเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรม ผู้ใช้งาน การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

11 ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมการออกแบบและการใช้งานระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกผู้ออกแบบและจัดการฐานข้อมูลว่า จะออกแบบและจัดการฐานข้อมูลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และจะต้องแก้ไขอย่างไรเมื่อฐานข้อมูลมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานฐานข้อมูลก็จะต้องทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการใช้งานฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้จะต้องทราบถึงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลโดยผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ และผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทราบขั้นตอนการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือขั้นตอนการรับรายงานหรือผลลัพธ์จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

12 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

13 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ บำรุงรักษาระบบ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

14 วัฏจักรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

15 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ทางด้านการปฎิบัติการ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาขอบเขตของระบบงานใหม่ ขอบเขตของฐานข้อมูลที่จะสร้าง ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ที่จะสร้างขึ้น อุปกรณ์ทางด้านฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ที่จะมีการใช้ การวางแผนระยะเวลาในการทำงาน การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

16 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

17 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ จ้างบริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์รับผิดชอบในการพัฒนาระบบทั้งหมด เจ้าของระบบทำการพัฒนาระบบงานขึ้นมาเป็นของตัวเอง ทำเอกสารประกอบโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

18 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การติดตั้งระบบ ขั้นตอนการติดตั้งระบบ (Implementation) เป็นขั้นตอนการนำโปรแกรมที่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วมาติดตั้งให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน ในขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอาจเป็นพนักงานที่ต้องใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคย ก็อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาบ้าง ดังนั้น จึงต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการทำงาน และเมื่อมีการใช้งานไปนานๆ ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะกับเหตุการณ์ และความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

19 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บำรุงรักษาระบบ ถ้าการพัฒนาระบบเป็นแบบ Outsourcing การบำรุงรักษาระบบเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้ทำสัญญาที่จะต้องดูแลระบบให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขสัญญา รวมถึงมีหน้าที่ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของเจ้าของระบบงาน ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบงานเป็นของตัวเอง เจ้าของระบบงานนั้นจะต้องบำรุงรักษาระบบเอง ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD

20 บทสรุป ระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักห้าองค์ประกอบด้วยกัน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบต่างๆก็จะมีหน้าที่และความสำคัญต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยจะมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปได้ การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ OOAD


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google