งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 8

2 Object-Oriented Technology OOAD 2 แนะนำภาษา SQL ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งสร้างวิว ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล บทสรุป SQL ภาษามาตรฐานสำหรับ การจัดการฐานข้อมูล บทที่ 8 SQL ภาษามาตรฐานสำหรับ การจัดการฐานข้อมูล หัวข้อในการนำเสนอ

3 Object-Oriented Technology OOAD 3 แนะนำภาษา SQL ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language—DDL) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language-DML) ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language—DCL)

4 Object-Oriented Technology OOAD 4 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล

5 Object-Oriented Technology OOAD 5 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล การสร้างโครงสร้างตาราง การลบโครงสร้างตาราง คำสั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง คำสั่งสร้างดัชนี คำสั่งลบดัชนี

6 Object-Oriented Technology OOAD 6 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล การสร้างโครงสร้างตาราง

7 Object-Oriented Technology OOAD 7 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล การลบโครงสร้างตาราง

8 Object-Oriented Technology OOAD 8 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล คำสั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง

9 Object-Oriented Technology OOAD 9 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล คำสั่งสร้างดัชนี

10 Object-Oriented Technology OOAD 10 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล คำสั่งลบดัชนี

11 Object-Oriented Technology OOAD 11 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล คำสั่งปรับปรุงแถวข้อมูล คำสั่งลบแถวข้อมูล

12 Object-Oriented Technology OOAD 12 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์เป็น ตัวเชื่อม นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์เป็นตัวเชื่อม – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย (Simple Queries) – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Multiple-Table Queries) – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลแบบซ้อนกัน (Subqueries or Nested queries) – การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions) – คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING

13 Object-Oriented Technology OOAD 13 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ เป็นตัวเชื่อม

14 Object-Oriented Technology OOAD 14 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (Boolean-Type Data) นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์เป็น ตัวเชื่อม

15 Object-Oriented Technology OOAD 15 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย (Simple Queries)

16 Object-Oriented Technology OOAD 16 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Multiple- Table Queries)

17 Object-Oriented Technology OOAD 17 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – คำสั่งการเรียกค้นข้อมูลแบบซ้อนกัน (Subqueries or Nested queries)

18 Object-Oriented Technology OOAD 18 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions)

19 Object-Oriented Technology OOAD 19 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Built-In Functions)

20 Object-Oriented Technology OOAD 20 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING

21 Object-Oriented Technology OOAD 21 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเรียกค้นข้อมูล – คำสั่งเรียกค้นข้อมูลที่ใช้กับ GROUP BY, ORDER BY และ HAVING

22 Object-Oriented Technology OOAD 22 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล – การเพิ่มข้อมูลทีละแถวลงไปในตาราง – การเพิ่มข้อมูลทีละหลายแถวลงไปในตาราง

23 Object-Oriented Technology OOAD 23 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล – การเพิ่มข้อมูลทีละแถวลงไปในตาราง

24 Object-Oriented Technology OOAD 24 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล – การเพิ่มข้อมูลทีละหลายแถวลงไปในตาราง

25 Object-Oriented Technology OOAD 25 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งปรับปรุงแถวข้อมูล

26 Object-Oriented Technology OOAD 26 ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล คำสั่งลบแถวข้อมูล

27 Object-Oriented Technology OOAD 27 คำสั่งสร้างวิว หมายถึง ชื่อตารางสมมติที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตารางจริง ในฐานข้อมูล [(,,...)] หมายถึง ชื่อคอลัมน์ต่างๆที่ ต้องการ ซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ ถ้ามีการระบุชื่อคอลัมน์ในคำสั่งวิว จะ หมายถึง ให้มีการนำข้อมูลจากคอลัมน์ในตารางจริงมาเก็บไว้ในชื่อคอลัมน์ ต่างๆของคำสั่งวิวนี้ โดยอาจมีการตั้งชื่อคอลัมน์ที่แตกต่างจากชื่อคอลัมน์ ในตารางจริงก็ได้ หมายถึงคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการเรียกค้นข้อมูล ที่ต้องการจากตารางจริง

28 Object-Oriented Technology OOAD 28 คำสั่งสร้างวิว

29 Object-Oriented Technology OOAD 29 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูล ลงในวิว – ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูลในวิว – ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในวิว

30 Object-Oriented Technology OOAD 30 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูล ลงในวิว – ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูลในวิว

31 Object-Oriented Technology OOAD 31 คำสั่งสร้างวิว ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่มข้อมูล ลงในวิว – ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลในวิว

32 Object-Oriented Technology OOAD 32 คำสั่งสร้างวิว การแก้ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและการเพิ่ม ข้อมูลลงในวิวใน DBMS บางตัว

33 Object-Oriented Technology OOAD 33 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล คำสั่งกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ คำสั่งยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้ ตัวอย่างการยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้

34 Object-Oriented Technology OOAD 34 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล คำสั่งกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้

35 Object-Oriented Technology OOAD 35 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้

36 Object-Oriented Technology OOAD 36 ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล คำสั่งยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้

37 Object-Oriented Technology OOAD 37 บทสรุป ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล จะเป็นภาษาที่ผู้ออกแบบ ฐานข้อมูล ใช้ในการสร้างโครงสร้างตารางต่างๆ ภายในฐานข้อมูล การปรับปรุงหรือลบโครงสร้าง ตารางนั้น การสร้างและการลบดัชนี เพื่อช่วยให้การ เข้าถึงหรือการสืบค้นข้อมูลภายในฐานข้อมูลทำได้เร็ว ขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำสั่งการสร้างวิวและลบวิว เพื่อ ช่วยให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลสามารถสร้างมุมมองของ ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการ ใช้งานข้อมูล ตามลักษณะของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้อง เกี่ยวข้องเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล Chapter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google