งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 1 Aj.Sukit Suwiriyacaikul Tel: 089-309-8945 MSc. : Information Technology and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 1 Aj.Sukit Suwiriyacaikul Tel: 089-309-8945 MSc. : Information Technology and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 1 Aj.Sukit Suwiriyacaikul Tel: 089-309-8945 E-Mail:sukits2000@gmail.com MSc. : Information Technology and Computer From : KMUTT MSc. : Logistics Technology From : Mahanakhon University Technology

2 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 2 ระบบสารสนเทศคืออะไร ตัวอย่างการใช้สารสนเทศทางธุรกิจ การประมวลผลในระบบสารสนเทศ การใช้งานฐานข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต บทสรุป บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล หัวข้อในการนำเสนอ

3 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 3 ระบบสารสนเทศคืออะไร ระบบสารสนเทศ คืออะไร ? ข้อมูล (Data)? ฐานข้อมูล (Database)? ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)? สารสนเทศ (Information)? ระบบสารสนเทศ (Information Systems)?

4 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 4 ระบบสารสนเทศคืออะไร Database (DB) Database Management Systems (DBMS) Client Applications (CA) (e.g., Java, Scripts, JSP) Information คือสารสนเทศซึ่ง เป็นข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลและนำไปใช้เพื่อ การตัดสินใจ CA คือโปรแกรมประยุกต์เพื่อ การปฏิบัติงานประจำของ ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) และ เพื่อสร้างสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร DBMS คือ data-based S/W ทำ หน้าที่จัดการฐานข้อมูล DB คือ ข้อมูล (Data) ที่ถูก จัดเก็บและรวบรวมไว้อย่าง เป็นระบบ Metadata คือ ข้อมูลสำหรับ อธิบายข้อมูล Data คือ Meaningful facts, text, graphics, images, sound, video segments Metadata

5 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 5 ระบบสารสนเทศคืออะไร ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็น ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image หรือ Graphics) เสียง (Sound) หรือภาพถ่ายวิดีโอ(Video) ที่มีความหมาย และสำคัญสำหรับองค์กร – เป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง – เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล ซึ่งทำให้มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data)

6 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 6 ฐานข้อมูลคืออะไร ? ฐานข้อมูล คือ – ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บและการนำมาใช้งานอย่างเป็นระบบ – ใช้เป็นแหล่งของฐานความรู้(Knowledge Base) เพื่อใช้ กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้

7 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 7 ความสำคัญของฐานข้อมูล ระดับผู้ปฏิบัติงาน: ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น – การตรวจสอบการชำระเงิน – รายงานการขายประจำวัน ประจำเดือน หรือปี – และการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือของแต่คลังสินค้า เป็นต้น ระดับผู้บริหาร: สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ กำหนดกลยุทธ์ของบริษัทด้านต่างๆ ได้ - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ทำการวิเคราะห์ว่า กลุ่ม สินค้าใดบ้างที่ลูกค้ามักจะซื้อไปด้วยกันเสมอ เพื่อ แนะนำลูกค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้า ก แล้วควรซื้อสินค้า ข หรือ ค ด้วยเป็นต้น  ซึ่งสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการขาย สินค้าเป็นชุด(Package)

8 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 8 ระบบสารสนเทศคืออะไร ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems—DBMS) ทำหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ในระดับล่าง เช่น การ เพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูล เป็นต้น สำหรับการ ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล เป็นทำหน้าที่ของ โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี หรือ พิมพ์ใบส่งของ

9 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 9 ระบบสารสนเทศคืออะไร สารสนเทศ(Information) คือ ข้อมูลเชิงสรุปที่ได้หลังจาก กระบวนประมวลผล เช่น การคำนวณ การจัดกลุ่ม การ เรียงลำดับ หรือสรุปผล เพื่อสร้างเป็นรายงานสรุป หรือจัดให้ อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหารของ องค์กร ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การ ทำงานอย่างประสานงานกันและอย่างเป็นระบบของ องค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร รวมถึงบุคลากรระดับ ต่างๆ เช่น ผู้ใช้งาน ผู้พัฒนา และผู้ควบคุมดูแลระบบ

10 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 10 ตัวอย่างการใช้สารสนเทศในทางธุรกิจ

11 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 11 การประมวลผลในระบบสารสนเทศ ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล

12 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 12 File Systems and Database Systems Database (DB) Client Applications (CA) (e.g., Java, Scripts, JSP) File Database Management Systems (DBMS)

13 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 13 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย เขตข้อมูล หรือ ฟิลด์(Fields) ต่างๆ เขตข้อมูลของแฟ้มหนึ่งๆ ใช้ สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันของแฟ้มนั้นๆ และข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลประกอบด้วย กลุ่ม ข้อมูลที่เรียกว่า ระเบียน ระบบสารสนเทศหนึ่งๆ อาจต้องการแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งแฟ้มเพื่อการประมวลผล ตัวอย่าง ระบบทะเบียนในระบบการศึกษาของ มหาวิทยาลัย

14 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 14 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบห้องสมุด ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล

15 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 15 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบทะเบียนนักศึกษา – โปรแกรมการลงทะเบียน – โปรแกรมประมวลผลการเรียน โปรแกรม ประมวล ผลการเรียนแต่ ละเทอม โปรแกรมการ ลงทะเบียน แฟ้ม นักศึกษา แฟ้ม รายวิชา แฟ้มการ ลงทะเบีย น แฟ้มผลการ เรียนประจำ เทอม ระบบ ห้องสมุด แฟ้ม นักศึกษา แฟ้มยืม - คืน แฟ้ม หนังสือ แฟ้มการ ลงทะเบีย น โปรแกรม จัดการ สมาชิก โปรแกรม จัดการ หนังสือ โปรแกรม ยืม - คืน หนังสือ ระบบทะเบียน นักศึกษา (ข)(ข) (ก)(ก)

16 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 16 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบห้องสมุด – โปรแกรมจัดการข้อมูลสมาชิก – โปรแกรมยืม-คืนหนังสือ – โปรแกรมจัดการหนังสือ

17 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 17 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล – การประมวลผลข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว – ค่าลงทุนในเบื้องต้นจะต่ำ เนื่องจากอาจไม่จำเป็นต้องใช้ คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถมากก็สามารถทำการ ประมวลผลข้อมูลได้ – โปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรมสามารถควบคุมการใช้ ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของตนเองได้

18 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 18 ระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ข้อเสียของการประมวลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล – การขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมและข้อมูล – ความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ความขัดแย้งกันของข้อมูล ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน – ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลร่วมกัน – ความซับซ้อนของการประมวลผลจากหลายแฟ้มข้อมูล

19 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 19 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล

20 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 20 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล

21 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 21 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล ฐานข้อมูล – ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถนำไปประมวลผล – คำอธิบายข้อมูล

22 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 22 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล – ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล – ลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งกันของข้อมูล – ข้อมูลมีการเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ – การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล – การจัดการฐานข้อมูลในฐานข้อมูลจะทำได้ง่าย – การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้งานหลายคน

23 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 23 ระบบการประมวลผลฐานข้อมูล ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล – ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล – ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน

24 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 24 การใช้งานฐานข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เว็บเพ็จแบบยืดหยุ่น (Dynamic Web Page) เว็บเพ็จแบบคงที่(Static Web Page) ในปัจจุบัน การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(E - Commerce) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ องค์กรธุรกิจกับ ลูกค้า(Business-to-Customer (B2C)) การทำธุรกิจ แบบ องค์กรธุรกิจด้วยกัน(Business-to-Business (B2B)) ล้วนแล้วแต่มีระบบฐานข้อมูลอยู่เบื้องหลัง (Back Office) และมีระบบการสร้างเนื้อหาของเว็บ เพ็จแบบยืดหยุ่น

25 การออกแบบฐานข้อมูลและการบริหารธุรกิจ 25 บทสรุป ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับองค์กรต่างๆในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และนำมาประมวลผลโดย ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาสรุปและสร้างเป็นรายงานที่ มีรูป แบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร ขององค์กร ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้


ดาวน์โหลด ppt 1 การออกแบบฐานข้อมูลและการ บริหารธุรกิจ Chapter 1 Aj.Sukit Suwiriyacaikul Tel: 089-309-8945 MSc. : Information Technology and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google