งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 โดย คณะทำงานข่าวกรอง พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ชลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 โดย คณะทำงานข่าวกรอง พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ชลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 โดย คณะทำงานข่าวกรอง พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ชลิต เข็มมาลัย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

2 บทนำ  ประเทศไทยเริ่มพบโรคไข้เลือดออกประปราย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2492  พบการระบาดใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501  ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมามีการระบาดเพิ่มมากขึ้น  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย  นับตั้งแต่ ปี 2501-2545  มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาโดยตลอด พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_1

3  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 2 เขตสาธารณสุข  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งสองเขตเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง และติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของโรคที่ต้องเฝ้าระวัง พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_2

4 วัตถุประสงค์  เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา  ของโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 4 และ 5  เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของโรคไข้เลือดออก  ในปี พ.ศ. 2555 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_3

5 วิธีการศึกษา  ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  โดยวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการเกิดโรค  ในลักษณะของบุคคล เวลา สถานที่  และปัจจัยด้านเชื้อไวรัส  พยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรค สถิติชั้นสูงแบบอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_4

6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5  จากรายงาน506 ย้อนหลัง 10 ปี  โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูล สำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_5

7 ผลการศึกษา พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_6

8  ลักษณะการเกิดโรคไข้เลือดออก พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_7 รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกรายจังหวัด เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ปี พ.ศ. 2545 – 2554

9 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_8 ตารางที่ 1 10 อันดับอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำแนกตามเขตตรวจราชการ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550-2554 ลำดับ 25502551255225532554 เขต อัตรา/ แสน เขต อัตรา/ แสน เขต อัตรา/ แสน เขต อัตรา/ แสน เขต อัตรา/ แสน 118190.419240.487135.658431.275252.06 28168.254238.299133.446311.8918225.18 37168.083218.223123.4315303.683183.1 419160.5118206.364122.249274.979171.28 517155.3215199.365111.6914227.654157.34 615148.1517195.98109.687222.012137.66 74137.975187.11598.543173.6817126.11 83127.442185.57697.3917171.4114108.2 96124.187155.281692.316164.81386.4 109106.68144.531782.2411134.35786.36

10 รูปที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกกลุ่มอายุ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_9

11 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_10 รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกแยกอาชีพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 4,5 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554

12 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_11 รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปีพื้นที่สาธารณสุขเขต 4,5 (ม.ค.2550 – ก.ค. 2555)

13 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_12

14 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_13

15 การพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก ปี 2555 ( Time Series analysis ) พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_14

16 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_15 รูปที่ 7 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี พื้นที่สาธารณสุขเขต 4,5 (ม.ค.2555 – ก.ค. 2555) เดือนม.คม.ค ก.พก.พ มี. คเม. ยพ.คพ.คมิ. ยก.คก.ค จำนวน พยากรณ์ 41 3 42 3 46657387012081248 จำนวน ผู้ป่วยจริง 43 6 37 5 386404 630740

17 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_16 รูปที่ 8 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี จังหวัดเพชรบุรี 4,5 (ม.ค.2555 – ก.ค. 2555) เดือนม.คม.คก.พก.พมี.คเม.ยพ.คพ.คมิ.ยก.คก.ค จำนวนพยากรณ์ 17202737637682 จำนวนผู้ป่วยจริง 242013264611476

18 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_17 รูปที่ 9 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี จังหวัดสมุทรสาคร 4,5 (ม.ค.2555 – ก.ค. 2555) เดือนม.คม.คก.พก.พมี.คเม.ยพ.คพ.คมิ.ยก.คก.ค จำนวนพยากรณ์ 17202737637681 จำนวนผู้ป่วยจริง 976176627829106

19 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_18 รูปที่ 10 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 4,5 (ม.ค.2555 – ก.ค. 2555) เดือนม.คม.คก.พก.พมี.คเม.ยพ.คพ.คมิ.ยก.คก.ค จำนวนพยากรณ์ 8913 162427 จำนวนผู้ป่วยจริง 151888132025

20 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_19 รูปที่ 11 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี จังหวัดราชบุรี 4,5 (ม.ค.2555 – ก.ค. 2555) เดือนม.คม.คก.พก.พมี.คเม.ยพ.คพ.คมิ.ยก.คก.ค จำนวนพยากรณ์ 82877882100204225 จำนวนผู้ป่วยจริง 1049594119100167207

21 อภิปรายผล  รูปแบบ (Pattern) ของการเกิดโรคในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 – 2554 รูปแบบการระบาด 2 ปีเว้น 1 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 พบว่ารูปแบบเป็นแบบ 2 ปีเว้น 2 ปี  ปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ธรรมชาติของเชื้อโรค พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_20

22 อภิปรายผล(ต่อ)  รูปแบบการเกิดโรคในปี 2555 – 2556 อาจมีความแตกต่าง ไปจากเดิม ดังนั้นการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกโดยวิธี การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้อนุกรมเวลา ( Time Series ) อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4 และ 5 มีอัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคนอยู่ใน 10 อันดับของประเทศเกือบทุกปี และในปี 2554 และ 2555 ส่วนใหญ่จะพบการระบาดของเชื้อ ไวรัสทั้งซีโรไทป์ 1, 2 พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_21

23 อภิปรายผล(ต่อ)  ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าจำนวนผู้ป่วยจากการ พยากรณ์กับผู้ป่วยจริงจะแตกต่างกันมากหรือน้อยผิดปกติ จะทำให้การพยากรณ์โรคไม่ได้ผลเนื่องจาก  ขาดความครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วย  รายงานไม่ทันเวลา  เมื่อพ้นระยะการเฝ้าระวังโรคแล้วการระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  การพยากรณ์โรคเป็นรายเดือนจำนวนพยากรณ์จะใกล้เคียง กับผู้ป่วยจริง พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_22

24 ข้อจำกัด  เรื่องการพยากรณ์โรคเป็นเรื่องใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก เจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ด้านสถิติ อาจยังไม่เพียงพอ  ขาดการนำข้อมูลผู้ป่วยทางด้านอายุ เพศ อาชีพ มาทำการพยากรณ์โรค  ขาดการนำข้อมูลจากรายงานการสอบสวนโรคในบางประเด็น เช่น ประวัติการเดินทาง กิจกรรมการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น  จังหวัดไม่มีส่วนร่วมในการทำพยากรณ์โรค พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_23

25 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการติดตามประเมินผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ว่ามีความแม่นยำถูกต้องหรือไม่ และควรหาวิธีการพยากรณ์โรค มาใช้ให้มากขึ้น  ควรมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการนำข้อมูลด้าน อายุ เพศ อาชีพ ประวัติการเดินทาง กิจกรรมการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย จะทำการพยากรณ์โรค มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ควรให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการทำพยากรณ์โรคอาจจะทำให้ได้ ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา มากขึ้น พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_24

26 มาตรการการป้องกันการระบาดของโรค  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การเกิดโรคของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลโรค และปัจจัยเสี่ยงของ การเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันโรค ก่อนถึงฤดูกาลระบาด  ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขติดตามระบบเฝ้าระวังและเร่งรัด ให้มีการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยชุมชนเพื่อให้มีการแจ้งข่าว และรับทราบข่าวได้รวดเร็วเพื่อนำไปสู่การควบคุมโรค  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการป้องกันควบคุมโรค พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_25

27 มาตรการการป้องกันการระบาดของโรค(ต่อ)  ให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยง เช่น อาการไข้สูงควรรีบมารับ การรักษาสถานบริการของรัฐ เป็นต้นให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และให้ความร่วมมือ ในการป้องกันโรค  เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาควรนำรายงานการสอบสวนโรคมาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบถึงลักษณะการระบาดของโรคเป็นอย่างไร กลุ่มเสี่ยง ความครอบคลุมของกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น  พื้นที่ควรนำรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนำเสนอในที่ ประชุมระดับจังหวัด อำเภอ อปท. พยากรณ์โรคเขต 4 ปี 55_26

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 4,5 โดย คณะทำงานข่าวกรอง พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ชลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google