งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What SRRT/IHR should be able to……

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What SRRT/IHR should be able to……"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What SRRT/IHR should be able to……
Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and other 8 core capacities) Able to identify and detect PHEIC Act to initiate early response and coordination

2 บทบาทและความสำคัญ ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ต่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3 International Public Health Security … 1980 -2010
HIV/AIDS Chernobyl Plague Ebola / Marburg NvCJD Nipah Anthrax SARS meningitis Avian & Pandemic Influenza cholera Chemical spill Botulism

4 International Tourist Arrivals, 1950-2020
จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1950 – 2007 มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีในทุกทวีป มากที่สุดก็ยุโรป รองๆ ลงไปก็อเมริกา และเอเชีย และหากคาดการณ์ต่อไปจนถึงปี 2020 ก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น Source: World Tourism Organization (UNWTO) 4

5 Our world is changing as never before
Population growth/demographic change Climate change Society increasingly mobile Microbes adapt Chemical, radiation, food risks increase Health security is at stake The unique conditions of the 21st century have amplified the invasive and disruptive power of epidemics and other public health emergencies. The dynamics of disease spread in the world have changed greatly in the last decades. We all are living in a global “village” where diseases can travel at the speed of jetliners on the wings of international travel and trade, and can jump from one continent to another in a matter of hours. This has made all nations vulnerable – not just to invasion of their territories by pathogens, but also to the economic, political and social shocks of public health events elsewhere. They have the power to disrupt the entire global system in ways that cannot be controlled by one nation acting alone.   SARS was the first disease of the 21st century to expose the world’s vulnerabilities. It will not be the last. Shared vulnerabilities imply shared responsibilities and create a need for strong collective action to protect lives and livelihoods from disease spread. To address these public health risks, the world's countries, through WHO, initiated an intensive process to revise the IHR, eventually adopted by the World Health Assembly in May 2005. 5 5

6 IHR Risks In the context of Thailand
Priority hazards to Public Health Infectious Diseases Emerging Disease and Animal-Human Interface Natural Disasters and Extreme Climate Change Chemical and Environmental Health Food Safety and consumer products……

7 Ocean-liked-In-land Massive Floods in Central Plain, Thailand.

8 Factors >> increase the risk
Incidence and existing burden of Infectious diseases, outbreaks Increase International trade and travel Animal-Human Interface Zoonosis, wild life trade route Threats from EID – H5, Flu etc Extreme changes of climate and frequent disaster threats (floods, cold, drought, storms, Fogs etc) Chemical misuse, industries, waste and exposure Food Safety – Import, Export, inadequate regulation and controllers. Cross borders population and migrants, one community ASEAN 2015 (potential of) Biohazards and Laboratory incident

9 ความเป็นมาของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ค 2548 สมาชิกองค์การอนามัยโลกลงมติรองรับกฎอนามัยระหว่างประเทศฉบับใหม่ (IHR2005) 5 มิ.ย 2550 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปฏิบัติตามกฎอนามัยโลกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 15 ม.ค 2551 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ

10

11 วัตถุประสงค์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

12 ความสำคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
กฎอนามัยฯ ฉบับแรก พ.ศ.2512 (1969) ประเทศไทยนำข้อตกลงมากำหนดใน พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 และ พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎอนามัยฯ ฉบับใหม่จะช่วยป้องกัน ไม่ให้มี หรือ ลด การใช้โรคติดต่อระหว่างประเทศในการกีดกันทางการค้า ปกปิดข้อมูล การใช้มาตรการที่รุนแรงเกินความจำเป็นเช่น การกักตัว การห้ามเข้าประเทศ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

13 ความสำคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ(ต่อ)
ทุกประเทศสมาชิกจะต้องพัฒนา สร้างสมรรถนะหลักของประเทศในการดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งในและระหว่างประเทศ ดังนั้นเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาโรคและภัยสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานสากล

14 7 Strategic Actions to Guide IHR implementation

15 Public health system Epidemiology Ports Laboratory Airports
Case management Infection control Social mobilisation Communication Ports Airports Ground crossings 23 of 66 articles in the IHR and 8 of 9 annexes directly address travel, trade, and transport.

16 Timeline in years 2007 2009 2012 2014 2016 Planning Implementation
(2) + (2) "As soon as possible but no later than five years from entry into force …"

17 Intelligence Verification Risk assessment Response (GOARN) Logistics Influenza polio SARS smallpox cholera meningitis yellow fever food safety chemical safety radionuclear safety

18 IHR Roster of Experts Emergency Committee Review Committee Progress report to EB and WHA Indicators / Studies ….

19 National IHR Core Capacity Requirements
8 Core capacities Legislation and Policy Coordination Surveillance Response Preparedness Risk Communications Human Resources Laboratory 3 levels National Intermediate Peripheral/Community Potential Hazards Biological Infectious Zoonosis Food safety Chemical Natural Disaster**** Radiological and nuclear Events at Points of Entry

20 ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งประเทศ
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมุ่งมั่น พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค/ภัยสุขภาพและ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขไปในทางเดียวกันและสามารถตรวจจับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และดำเนินการรับมือได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งประเทศ

21 Conclusion: IHR requires capacities at each level
Event alert verification Assessment Intl response Regional & International level Assessment Notification Response National level Assessment Confirmation Response Intermediate level Local level - Detection of event Reporting Controlling 21 21

22 New level of core capacities, coordination ที่คาดหวังในอนาคตอันใกล้ ตามข้อเสนอใน WHA
ประเทศสมาชิกมีแผนหลัก IHR National Response Plan and Coordination Mechanism (expected) มีผู้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข่าวสารอย่างรวมศูนย์ (= National Spoke-person) มีการรวมกฎหมาย แนวปฎิบัติของประเทศในทิศทางเดียวกัน (Legal consolidation, in line or comply with IHR Regulation) ในภาวะฉุกเฉินมีการจัดตั้งระบบสั่งการรวมศูนย์ (National committee and Incident Command System)

23 IHR – ศักยภาพและขีดความสามารถในระดับที่ต้องการ
มีความพร้อมรับมือกับภัยสุขภาพทุกรูปแบบ According to WHA - Expand to cover all threats (radiology, chemicals, disaster etc) ประเทศสมาชิกแต่งตั้งผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการ และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ๒๔ ชั่วโมง มีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานโดย (by WHO or appropriate agencies) มีระบบรายงานเหตุและเครือข่ายในระดับท้องถิ่น (Event Reporting, Alert network) มีศักยภาพระดับมาตรฐานครบทุกหัวข้อ พัฒนากฎหมาย แนวปฎิบัติสอดคล้อง สามารถปฎิบัติได้ (Legal compliance - by articles)

24 New requirement level of capacities
Event based surveillance, and timely notify Risk Assessment and Management Implement – national, and sub-national, cross border, port facilities Multi-Sectors Involvement of – agriculture, industry, military, interior, commerce, tourism, private sectors (as necessary by sector)

25

26

27

28 Thank you for your attentions and comments


ดาวน์โหลด ppt What SRRT/IHR should be able to……

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google