งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What SRRT/IHR should be able to…… Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and other 8 core capacities) Able to identify and detect PHEIC Act.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What SRRT/IHR should be able to…… Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and other 8 core capacities) Able to identify and detect PHEIC Act."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What SRRT/IHR should be able to…… Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and other 8 core capacities) Able to identify and detect PHEIC Act to initiate early response and coordination

2 บทบาทและความสำคัญ ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ต่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี นายแพทย์ภาสกร อัครเสวีผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3 International Public Health Security … 1980 -2010 HIV/AIDSChernobyl Plague Ebola / Marburg NvCJD Nipah Anthrax SARS meningitis Avian & Pandemic Influenza cholera Chemical spill Botulism

4 International Tourist Arrivals, 1950-2020 Source: World Tourism Organization (UNWTO)

5 Our world is changing as never before Population growth/demographic change Climate change Society increasingly mobile Microbes adapt Chemical, radiation, food risks increase Health security is at stake

6 IHR Risks In the context of Thailand Priority hazards to Public Health Infectious Diseases Emerging Disease and Animal-Human Interface Natural Disasters and Extreme Climate Change Chemical and Environmental Health Food Safety and consumer products……

7 Ocean-liked-In-land Massive Floods in Central Plain, Thailand.

8 Factors >> increase the risk 1.Incidence and existing burden of Infectious diseases, outbreaks 2.Increase International trade and travel 3.Animal-Human Interface Zoonosis, wild life trade route 4.Threats from EID – H5, Flu etc 5.Extreme changes of climate and frequent disaster threats (floods, cold, drought, storms, Fogs etc) 6.Chemical misuse, industries, waste and exposure 7.Food Safety – Import, Export, inadequate regulation and controllers. 8.Cross borders population and migrants, one community ASEAN 2015 9.(potential of) Biohazards and Laboratory incident

9 ความเป็นมาของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ค 2548 สมาชิกองค์การอนามัย โลกลงมติรองรับกฎอนามัยระหว่าง ประเทศฉบับใหม่ (IHR2005) 5 มิ.ย 2550 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ปฏิบัติตามกฎอนามัยโลกตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2550 15 ม.ค 2551 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แผนพัฒนางานด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ 2551-2555

10

11 วัตถุประสงค์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและภาวะ ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

12 ความสำคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ กฎอนามัยฯ ฉบับแรก พ.ศ.2512 (1969) ประเทศไทยนำ ข้อตกลงมากำหนดใน พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 และ พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎอนามัยฯ ฉบับใหม่จะช่วยป้องกัน ไม่ให้มี หรือ ลด การใช้ โรคติดต่อระหว่างประเทศในการกีดกันทางการค้า ปกปิดข้อมูล การใช้มาตรการที่รุนแรงเกินความจำเป็นเช่น การกักตัว การห้าม เข้าประเทศ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

13 ความสำคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ(ต่อ) ทุกประเทศสมาชิกจะต้องพัฒนา สร้างสมรรถนะหลักของ ประเทศในการดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขทั้งในและระหว่างประเทศ ดังนั้นเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ได้ตาม มาตรฐานสากล

14 7 Strategic Actions to Guide IHR implementation

15 Public health system Epidemiology Laboratory Case management Infection control Social mobilisation Communication … Ports Airports Ground crossings 23 of 66 articles in the IHR and 8 of 9 annexes directly address travel, trade, and transport.

16 "As soon as possible but no later than five years from entry into force …" Timeline in years 20072009201220142016 PlanningImplementation 2 + 3 + (2) + (2)

17 Influenza polio SARS smallpox cholera meningitis yellow fever food safety chemical safety radionuclear safety … Intelligence Verification Risk assessment Response (GOARN) Logistics …

18 ► IHR Roster of Experts ► Emergency Committee ► Review Committee ► Progress report to EB and WHA ► Indicators / Studies ….

19 National IHR Core Capacity Requirements 8 Core capacities –Legislation and Policy –Coordination –Surveillance –Response –Preparedness –Risk Communications –Human Resources –Laboratory 3 levels –National –Intermediate –Peripheral/Community Potential Hazards –Biological Infectious Zoonosis Food safety –Chemical –Natural Disaster**** –Radiological and nuclear Events at Points of Entry

20 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมุ่งมั่น พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค/ภัยสุขภาพและ ภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุขไปในทางเดียวกันและสามารถ ตรวจจับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นหรืออาจ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และดำเนินการรับมือได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งประเทศ

21 Conclusion: IHR requires capacities at each level Local level National level Intermediate level Regional & International level - Detection of event - Reporting - Controlling - Assessment - Confirmation - Response - Assessment - Notification - Response - Event alert - verification - Assessment - Intl response

22 New level of core capacities, coordination ที่คาดหวังในอนาคตอันใกล้ ตามข้อเสนอใน WHA ประเทศสมาชิกมีแผนหลัก IHR National Response Plan and Coordination Mechanism (expected) มีผู้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข่าวสารอย่าง รวมศูนย์ (= National Spoke-person) มีการรวมกฎหมาย แนวปฎิบัติของประเทศใน ทิศทางเดียวกัน (Legal consolidation, in line or comply with IHR Regulation) ในภาวะฉุกเฉินมีการจัดตั้งระบบสั่งการรวมศูนย์ (National committee and Incident Command System)

23 IHR – ศักยภาพและขีดความสามารถใน ระดับที่ต้องการ มีความพร้อมรับมือกับภัยสุขภาพทุกรูปแบบ According to WHA - Expand to cover all threats (radiology, chemicals, disaster etc) ประเทศสมาชิกแต่งตั้งผู้ประสานงานอย่างเป็น ทางการ และสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ๒๔ ชั่วโมง มีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานโดย (by WHO or appropriate agencies) มีระบบรายงานเหตุและเครือข่ายในระดับท้องถิ่น (Event Reporting, Alert network) มีศักยภาพระดับมาตรฐานครบทุกหัวข้อ พัฒนากฎหมาย แนวปฎิบัติสอดคล้อง สามารถ ปฎิบัติได้ (Legal compliance - by articles)

24 New requirement level of capacities Event based surveillance, and timely notify Risk Assessment and Management Implement – national, and sub-national, cross border, port facilities Multi-Sectors Involvement of – agriculture, industry, military, interior, commerce, tourism, private sectors (as necessary by sector)

25

26

27

28 Thank you for your attentions and comments


ดาวน์โหลด ppt What SRRT/IHR should be able to…… Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and other 8 core capacities) Able to identify and detect PHEIC Act.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google