งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 7 – 16 กรกฎาคม 2551 ประสบการณ์การศึกษาระบบเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก, 23 ธ.ค. 2554 นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 7 – 16 กรกฎาคม 2551 ประสบการณ์การศึกษาระบบเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก, 23 ธ.ค. 2554 นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 7 – 16 กรกฎาคม 2551 ประสบการณ์การศึกษาระบบเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก, 23 ธ.ค. 2554 นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

2 ทำไมต้องศึกษาระบบการ เฝ้าระวัง ข้อมูลทั่วไปของโรคที่เราจะทำการศึกษาระบบ การเฝ้าระวัง มีความสำคัญอย่างไร ที่ทำให้เราต้องมาศึกษา ขนาดของปัญหา ทั่วไปใช้ระบบการเฝ้าระวังใดเป็นมาตรฐาน พื้นที่ที่เราจะศึกษาระบบการเฝ้าระวัง ใช้ระบบการ เฝ้าระวังแบบใดอยู่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างไร 2

3 3 ความเป็นมา ไข้เลือดออกเป็นโรคที่สำคัญโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ถ้าขาดมาตรการควบคุมยุง Aedes ที่เหมาะสมและเพียงพอ ยังไม่มีวัคซีนสำหรับโรคที่นำโดยยุง และการป้องกันโรคมุ่งที่ การควบคุมยุง Aedes ผลกระทบจากโรคไข้เลือดออกมีมากกว่า 50 ล้านคน และ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย โรคไข้เลือดออก (DF/DHF/DSS) พบว่า เคยมีรายงานในทุกจังหวัด

4 ความเป็นมา ในประเทศไทย แพทย์รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกผ่านรายงาน 506 ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย เริ่ม ระบบรายงานนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ระบบรายงานเร่งด่วนของจังหวัด ก. เริ่มมีในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ เสริมกับระบบรายงาน 506 ในจังหวัด ก. ไข้เลือดออกเป็นโรคที่ติด 1 ใน 10 ของโรคที่ถูก รายงานในระบบรายงาน 506 มาตลอด ไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบมากในประเทศไทยและ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขควรจะต้องรู้จักเพื่อจะได้สามารถส่งรายงานได้ ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งในระบบรายงาน 506 และระบบรายงาน เร่งด่วน

5 วิธีดำเนินการ พื้นที่เฝ้าระวัง …… อำเภอ............ ตำบล........... พื้นที่เฝ้าระวัง …… อำเภอ............ ตำบล........... หมู่บ้าน................ หมู่บ้าน................ เวลา เดือน......................... เวลา เดือน......................... ความถี่............ ครั้ง ความถี่............ ครั้ง ขนาดตัวอย่าง......................... ขนาดตัวอย่าง......................... การสำรวจและการบันทึกข้อมูล การสำรวจและการบันทึกข้อมูลทีมเฝ้าระวัง

6 6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพรรณนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ของจังหวัด ก. : 1.1 ระบบรายงาน 506 1.2 ระบบรายงานเร่งด่วนของจังหวัด ก. (ภายใน 24 ชั่วโมง) 2. เพื่อประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในจังหวัด ก.: โดยใช้นิยามโรคมาตรฐาน 2 นิยาม ในการประเมิน: - นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของสำนักระบาดวิทยา - นิยามโดยการวินิจฉัยของแพทย์ (DF/DHF/DSS)

7 7 ตัวแปรหลักในการประเมิน เชิงปริมาณSensitivityPPVAccuracyRepresentativeness Timeliness of report เชิงคุณภาพ Simplicity Flexibility Acceptability Stability Usefulness

8 8 วิธีการศึกษา – –รูปแบบการศึกษา – –นิยามการเฝ้าระวังโรคที่ใช้ (ระบบเฝ้าระวังที่เป็นระบบ เปรียบเทียบ; gold standard) – –วิธีการเก็บข้อมูล – –สถิติที่ใช้ – –เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล

9 9 นิยามผู้ป่วย นิยามตามระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของ สำนักระบาดวิทยา – –ผู้ป่วยสงสัย (Suspect case) – –ผู้ป่วยน่าจะเป็น (Probable case) – –ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) นิยามโดยการวินิจฉัยของแพทย์ – –DF- R/O DF – –DHF- R/O DHF – –DSS

10 10 BOE surveillance criteria(1) Dengue fever (DF) –Suspect case Acute fever WITH at least 2 signs and symptoms as follows: severe headache, retrobulbar pain, myalgia, arthralgia, rash, any bleeding and tourniquet (TT) +ve –Probable case Suspect case WITH basic lab (CBC) shows WBC≤ 5,000 and lymphocyte predominant OR Suspect case WITH evidence of epidemiological linkage to confirmed case. –Confirmed case Suspect case WITH serological and/or virological laboratory confirmation.

11 11 BOE surveillance criteria(2) Dengue hemorrhagic fever (DHF) –Suspect case Acute fever AND TT positive WITH evidence of plasma leakage AND at least 1 signs and symptoms as follow: severe headache, retrobulbar pain, myalgia, arthralgia, rash, any bleeding and hepatomegaly. –Probable case Suspect case AND at least 1 features as follow: –Plt ≤ 100,000, Hct rising > 10-20% OR evidence of plasma leakage. –Plt ≤ 100,000, Hct rising > 10-20% OR evidence of plasma leakage. –OR there are evidence epidemic data link to confirmed case. –Confirmed case Suspect case WITH serological and/or virological laboratory confirmation. Dengue Shock Syndrome (DSS) –DF or DHF WITH signs of shock.

12 12 วิธีการศึกษา Cross-sectional study – –ตรวจทานเวชระเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัด ก. ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2551 โดยใช้การค้นหาผู้ป่วย จากรหัสโรคในระบบ ICD-10: A 90DF A 91 DHF, DSS R 50.9Fever, unspecified B 34.9Viral infection, unspecified ผู้ป่วยทั้งหมดที่ถูกตรวจทาน 1,204 ราย

13 13 วิธีการศึกษา สัมภาษณ์ (Face-to-face interview) ผู้เกี่ยวข้อง52 คน โดยใช้แบบสอบถาม – –ผู้บริหาร (Health authorities) – –เจ้าหน้าที่ในระบบเฝ้าระวังโรค (Surveillance staff) – –แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย (Medical practitioners) สังเกตกระบวนการทำงานเฝ้าระวังของโรงพยาบาล ใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ Triangulation of information sources

14 14 วิธีการศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ – –สถิติเชิงพรรณนา: ร้อยละ สัดส่วน ค่าเฉลี่ย (mean) – –สถิติที่ใช้วิเคราะห์: chi-square test, p-value Software – –Epi-Info 3.3.2

15 15 ผลการศึกษา ผลการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์

16 16 ในจังหวัด ก. มีระบบรายงานโรคไข้เลือดออก 2 ระบบคือ - ระบบรายงาน 506 (พ.ศ. 2513) - ระบบรายงานเร่งด่วนของจังหวัด (พ.ศ. 2549) ระบบรายงานเร่งด่วนถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเสริมระบบการเฝ้า ระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงาน 506 จะส่งหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วและ แน่ใจว่าผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจริง แพทย์ส่วนใหญ่ในจังหวัด ก. ใช้นิยามการวินิจฉัยโรค ไข้เลือดออกจากหนังสือคู่มือไข้เลือดออกฉบับเฉลิมพระเกียรติ เป็นหลักในการให้การวินิจฉัยระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเชิงพรรณนา

17 17ระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเชิงพรรณนา ทุกๆ โรงพยาบาลมี clinical management guidelines สำหรับผู้ป่วย acute fever ซึ่งต้องทำ TT ทุกคน แต่ในการทำงานจริงทำไม่ได้ทุกราย ไม่มีผล TT ในเวชระเบียน ไม่สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้โดยใช้นิยาม การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของสำนักระบาดวิทยา

18 18 BOE surveillance criteria(2) Dengue hemorrhagic fever (DHF) – –Suspect case Acute fever AND TT positive WITH evidence of plasma leakage AND at least 1 signs and symptoms as follow: severe headache, retrobulbar pain, myalgia, arthralgia, rash, any bleeding and hepatomegaly. – –Probable case Suspect case AND at least 1 features as follow: – –Plt ≤ 100,000, Hct rising > 10-20% OR evidence of plasma leakage. – –OR there are evidence epidemic data link to confirmed case. – –Confirmed case Suspect case WITH serological and/or virological laboratory confirmation.

19 19 Steps to dengue case report and control: Group 1 (3 Hospitals) Patients OPD,ERIPD Family & community medicine section or district epi. center Rapid report (PHO) Investigation and control of disease DHO./HC. Dx. R/O DF,DHF 506 Report after patient’s discharge Local administration joins disease control Phone or visit ward Phone or Hosp database

20 20 Patients OPD,ERIPD Family & community medicine section or district epi. center Investigation and control disease DHO/HC. Dx. R/O DF,DHF 506 Report after patient’s discharge Screen medical record Local administration joins disease control Rapid report (PHO) Steps to dengue case report and control: Group 2 (4 Hospitals) Phone or visit ward Phone or Hosp database

21 21 การดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วย สำหรับการสอบสวนโรครายบุคคล – –สอบสวนผู้ป่วยรายแรกที่โรงพยาบาล – –สอบสวนทางระบาดวิทยา กีฏวิทยา ในชุมชน สำหรับการควบคุมโรคในชุมชน – –พ่นหมอกควันฆ่ายุงตัวแก่ – –กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง – –ให้สุขศึกษาในชุมชน เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การ ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ใน ชุมชน

22 22 คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ความยากง่ายของระบบเฝ้าระวัง (Simplicity) ความยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง (Flexibility) การยอมรับในระบบเฝ้าระวัง (Acceptability) ความยั่งยืนของระบบเฝ้าระวัง (Stability)

23 23 คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ความยากง่าย (Simplicity) ระบบรายงาน 506 มีมานาน เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบ และกระบวนการดำเนินการ การตรวจพบผู้ป่วยทำได้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลาย ตำแหน่งทั้งพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก รวมทั้งค้นได้ จากเวชระเบียน และฐานข้อมูลจากระบบ ICD10 ใน โรงพยาบาล รายงานเร่งด่วนมีขั้นตอนกระบวนการเหมือนกันแต่ฐานข้อมูล ที่เก็บแยกกันกับรายงาน 506 ทั้ง 2 ระบบไม่มีความซับซ้อน ง่ายในการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ในแต่ละขั้นตอนใน ระบบเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ใหม่ ที่จะมารับผิดชอบงานสามารถเรียนรู้การ ดำเนินการในระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกได้ง่าย

24 24 คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ทั้ง 2 ระบบสามารถประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังโรคอื่นๆ ได้ มีช่องทางในการส่งรายงานให้ สสจ. หลายช่องทาง การยอมรับ (Acceptability) รายงานเร่งด่วนเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่มากกว่า เพราะข้อมูลแสดงถึงสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า และ ใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคได้มากกว่า แต่ระบบรายงาน 506 ถือเป็นข้อมูลอ้างอิง เพราะเป็น ระบบเฝ้าระวังโรคของประเทศ

25 25 คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ความยั่งยืน (Stability) แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ในระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค ไข้เลือดออกน้อย แต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี ประสบการณ์และอัตราการหมุนเปลี่ยนงานน้อย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ความสำคัญกับระบบ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมโรค ไข้เลือดออกจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง รายงานเร่งด่วนถูกใช้เพื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะ รายงาน 506 ข้อมูลที่มีมักไม่เป็นปัจจุบัน

26 26คุณลักษณะเชิงปริมาณ ความไวของระบบเฝ้าระวัง (Sensitivity) ค่าพยากรณ์บวกหรือความถูกต้องในการ วินิจฉัยโรค (Positive Predictive Value) ความถูกต้อง (Accuracy) ความเป็นตัวแทน (Representativeness) ความทันเวลาในการรายงาน (Timeliness of report)

27 27 คุณลักษณะเชิงปริมาณ Sensitivity Positive Predictive Value AB CD Report No report Case Non-case

28 28 Sensitivity and Positive Predictive Value 1.BOE surveillance criteria is a gold standard 7662 108116 Report No report6356121123 Report No report Sensitivity = 34.2% PPV = 52.9% Sensitivity = 41.3% PPV = 55.1% 506 report (n=119) Rapid report (n=138) Case Non case Case Non case

29 29 Sensitivity and Positive Predictive Value 2.Doctor diagnostic criteria is a gold standard 1344 20320 Report No report116320340 Report No report Sensitivity = 36.4% PPV = 97.5% Sensitivity = 39.8% PPV = 97.1% Case Non case Case Non case 506 report (n=119) Rapid report (n=138)

30 30 Surveillance system BOE surveillance criteria Doctor diagnostic criteria SensitivityPPVSensitivityPPV 506 report 34.252.936.497.5 Rapid report 41.355.139.897.1 Chi-square(p-value)1.95(0.16)0.12(0.73)0.80(0.37)0.03(0.85) Sensitivity and PPV of 506 report and Rapid report by 2 gold standards: BOE surveillance criteria and Doctor diagnostic criteria

31 31 การแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัด ก. ตามผลงาน Sensitivity and Positive predictive value Good: > 70% Fair: 50 – 70% Poor: < 50%

32 32 จำนวนโรงพยาบาลตามระดับผลงาน จังหวัด ก. (n=7) Surveillance system Level BOE surveillance criteria Doctor diagnostic criteria SensitivityPPVSensitivityPPV Number of hospital 506 report Good1116 Fair2421 Poor4240

33 33 Surveillance system Level BOE surveillance criteria Doctor diagnostic criteria SensitivityPPVSensitivityPPV Number of hospital 506 report Good1116 Fair2421 Poor4240 Rapid report Good0217 Fair4420 Poor3140 จำนวนโรงพยาบาลตามระดับผลงาน จังหวัด ก. (n=7)

34 34 โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความไว (Sensitivity) และความถูกต้อง ในการวินิจฉัย (PPV) ในระดับแย่ถึงปานกลาง มีเพียงค่า PPV ที่ทุกโรงพยาบาลทำได้ในระดับสูงเมื่อใช้นิยาม โดยการวินิจฉัยของแพทย์ ** ข้อสังเกตมี 4 ใน 7 โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกน้อย กว่า 10 รายในช่วงการศึกษา ผลงานของโรงพยาบาลในระบบเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออกในจังหวัด ก.

35 35 คุณลักษณะเชิงปริมาณ ความถูกต้องของตัวแปรต่าง ๆ (Accuracy of key variables) – –เพศ: ชายและหญิง – –อายุ ± 1 ปี – –วันเริ่มมีอาการป่วย ± 1 วัน ความทันเวลาในการรายงาน (Timeliness of report) – –เวลาตั้งแต่แพทย์วินิจฉัยจนกระทั่ง สสจ. ได้รับรายงาน (เฉพาะระบบรายงานเร่งด่วนเท่านั้น) – –ทันเวลา = สสจ. ได้รับ รายงานภายใน 24 ชั่วโมง ความเป็นตัวแทนของระบบเฝ้าระวัง (Representativeness) – –เปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ป่วยทั้งจากรายงาน 506 ละ รายงานเร่งด่วนว่ามีสัดส่วนเหมือนกับผู้ป่วยจริงจากการ ทบทวนเวชระเบียนอย่างไร

36 36คุณลักษณะเชิงปริมาณ ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (คุณภาพของข้อมูล) เพศ= 99.2% อายุ = 94.3% วันเริ่มมีอาการป่วย = 80.8% % 0-2021-4041-6061-8081-100 เพศ00006 อายุ00105 วันเริ่มป่วย00033 จำนวนโรงพยาบาลตามระดับของความถูกต้องในการบันทึกในระบบ รายงาน 506

37 37 ความทันเวลาในการส่งรายงาน ใน 24 ชั่วโมง = 40.7% ใน 48 ชั่วโมง = 58.6% ร้อยละ0-2021-4041-6061-8081-100 ใน 24 ชั่วโมง20310 ใน 48 ชั่วโมง10401 จำนวนโรงพยาบาลตามร้อยละของการส่งรายงานทันเวลาจากรายงาน เร่งด่วน

38 38 Representativeness 506 report had good representativeness of patients’ gender But Rapid report had poor representativeness of gender %

39 39 Representativeness % 506 report and Rapid report had good representativeness of patients’ age-group

40 40 สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข – –ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางสาธารณสุข – –ใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณหรือทรัพยากรจาก หน่วยงานอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง – –ใช้เป็นข้อมูลในการออกสอบสวนโรค ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก – –ใช้ในการเฝ้าระวังและดูแนวโน้มสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง

41 41 สำหรับชุมชน – –ใช้เป็นข้อมูลในการส่งข่าวสาร ข้อความเตือนสู่สาธารณะ ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้มีการกำจัดลูกน้ำยุงลายและเพิ่มความ ใส่ใจในเรื่องความรุนแรงของโรคและจำนวนผู้ป่วยในชุมชน สำหรับองค์กรอื่น เช่น อปท. หน่วยราชการอื่นๆ – –ใช้ในการทำแผนประจำปี.ในการจัดสรรงบประมาณ – –ใช้ในการศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและเป็นข้อมูล ในการศึกษาวิจัยอื่นๆ ต่อไป การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง

42 42 ระบบรายงาน 506 ข้อดี เป็นระบบรายงานของประเทศที่ดำเนินการมานาน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจระบบเป็นอย่างดี มีระบบ Software ที่สนับสนุนการทำงานคือ R-506 สามารถใช้อ้างอิงสำหรับการสร้างนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยต่างๆ เป็นระบบที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและทุกจังหวัดใช้ ในการส่งรายงานให้สำนักระบาดวิทยา ทำให้สามารถรวบรวม จำนวนผู้ป่วยเป็นภาพของประเทศได้ สามารถแก้ไขการวินิจฉัยในรายงาน 507 ได้ เมื่อพบว่าการ วินิจฉัยสุดท้ายไม่ใช่โรคไข้เลือดออก

43 43 ระบบรายงาน 506 ข้อเสีย เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยอยากรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในระบบ รายงาน 506 เพราะกลัวมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ข้อมูลที่รายงานล่าช้า ความไวในการรายงานน้อยกว่ารายงานเร่งด่วน แต่ไม่มีนัยยะ สำคัญทางสถิติ ทำให้เกิดการบิดเบือนของข้อมูล อุบัติการณ์ของผู้ป่วย ไข้เลือดออกในระดับประเทศ ถ้าไม่รายงานผู้ป่วยตามความเป็น จริง

44 44 ระบบรายงานเร่งด่วน ข้อดี ความไวมากกว่าระบบรายงาน 506 แต่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติ ใช้ในการสวบสวนโรค ควบคุมป้องกันโรค ได้อย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่รู้สึกสะดวกใจที่จะรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกใน รายงานเร่งด่วนมากกว่ารายงานในระบบรายงาน 506 สามารถรายงานผู้ป่วยได้หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ Fax E-mail และรายงานกระดาษ ไม่มีแบบฟอร์มรายงานที่เป็นทางการ ทำให้มีความยืดหยุ่นใน การส่งรายงาน

45 45 ระบบรายงานเร่งด่วน ข้อเสีย ไม่สามารถใช้จำนวนผู้ป่วยจากรายงานนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกได้ เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับระบบรายงาน 506 ไม่สามารถเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับจังหวัดอื่นๆ ได้ เพราะ ข้อมูลมาจากระบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน การที่ไม่มีแบบรายงานที่เป็นทางการ และสามารถรายงานผู้ป่วย ได้หลายช่องทาง อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีความสับสนและยุ่งยาก ในการรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ

46 46 สรุป ระบบรายงาน 506 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออกและการควบคุมโรคในจังหวัด ก. เนื่องจากใช้ระบบ รายงานเร่งด่วนแทน ระบบรายงานทั้ง 2 ระบบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทางสถิติในแง่ของความไวในการรายงานโรคและ PPV ความทันเวลาของการรายงานโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับที่ไม่ดี (poor) คุณภาพของข้อมูลในระบบเฝ้าระวังและผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันในระหว่างแต่ละ โรงพยาบาล

47 47 อภิปราย รายงานเร่งด่วนมีประโยชน์กว่าในการการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก เพราะการรายงานที่รวดเร็วทันทีให้กับเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่และ สสจ. ความถูกต้องในการวินิจฉัยของทั้ง 2 รายงานไม่มีความแตกต่าง กัน แต่ความไวของการรายงานในรายงานเร่งด่วนสูงกว่ารายงาน 506 อย่างไรก็ตามผลงานยังมีความแตกต่างกันระหว่างแต่ละ โรงพยาบาล ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่มความเร็วในการรายงานในระบบรายงาน 506 อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีรายงานเร่งด่วน และยังเป็นการ ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่

48 48 อภิปราย การกรองผู้ป่วยไข้เลือดออกก่อนการส่งรายงานโดยบาง โรงพยาบาล เพื่อลดจำนวนการรายงานผู้ป่วย เป็นผลให้ความ ไวของระบบรายงาน และความเป็นตัวแทนที่แท้จริงของผู้ป่วย ไข้เลือดออกในระบบรายงานถูกบิดเบือน จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในรายงาน 506 ถูกนำมาใช้ในการ ประเมินความดีความชอบ เพราะเป็นนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข ดังนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงเลือกรายงานเฉพาะ ผู้ป่วยไข้เลือดออกน่าจะเป็นและผู้ป่วยยืนยันแล้วเท่านั้น (ไม่ รายงานผู้ป่วยสงสัย) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่นรวมทั้ง ชาวบ้านเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายหลัง ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน เป็นการใช้ประโยชน์ ของข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่แท้จริง

49 49 อภิปราย แพทย์ส่วนใหญ่ในจังหวัด ก. ไม่ได้ใช้นิยามการวินิจฉัยโรค ไข้เลือดออกของสำนักระบาดวิทยาในการวินิจฉัยโรค ไข้เลือดออก ดังนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความไวในการ รายงานโรคและความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคต่ำ TT เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก DHF ใน นิยามการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ดังนั้นถ้า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่บันทึกผล TT ก็จะไม่สามารถให้การ วินิจฉัย DHF ได้จากการใช้นิยามนี้ อาการและอาการแสดงทางคลินิกหลายๆ อาการ มีความ แตกต่างกันระหว่างในนิยามของสำนักระบาดวิทยา และนิยาม โดยการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น หน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่อ อาหาร และปวดท้อง

50 50 ข้อเสนอแนะ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลักของการรายงานในระบบรายงาน 506 คือการรายงาน ผู้ป่วยทุกราย แม้แต่ผู้ป่วยสงสัย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม โรคให้ทันเวลาในระดับพื้นที่ และการ เฝ้าติดตามสถานการณ์ โรคในระดับชาติ ดังนั้นทุกๆ โรงพยาบาลควรที่ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของการมีระบบรายงาน 506 นี้ สสจ. ควรส่งเสริมให้มีมาตรฐานในการดำเนินการในระบบ 506 หรือ ในระบบรายงานเร่งด่วน ในทุกๆ โรงพยาบาลเพื่อให้ทุก โรงพยาบาลมีมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก ควรเพิ่มการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคสำหรับการวางแผน ในกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

51 51 ข้อเสนอแนะ สำหรับสำนักระบาดวิทยาและกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนะกับกระทรวงสาธารณสุข ไม่ควรใช้อุบัติการณ์และ จำนวนรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากระบบรายงาน 506 เป็น ตัวชี้วัดในการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ สธ. ทบทวนนิยามการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกให้ง่ายต่อการทำ ความเข้าใจและการนำไปใช้ เผยแพร่นิยามที่ผ่านการทบทวนแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ขยายการศึกษาเพื่อประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกใน จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้สามารถเห็นภาพของระบบเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออกในระดับประเทศ

52 52 กิตติกรรมประกาศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

53 53 สรุปบทเรียน ได้เรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังไข้เลือดออก รู้วิธีการในการส่งข้อมูลเป็นลำดับชั้น ทราบข้อจำกัดในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวัง ทั้งเชิงนโยบาย การเห็นความสำคัญของระบบเฝ้าระวังของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สภาพความเป็นจริงในระบบรายงานของพื้นที่ การ ปกปิดข้อมูล ความขาดแคลนทรัพยากร เห็นวิธีการในการพยายามแก้ไขข้อจำกัด เพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรค ดำเนินต่อไปได้

54 54 สรุปบทเรียน ทำให้พื้นที่ศึกษาได้ทราบสภาพความเป็นจริงของตน ว่าระบบ เฝ้าระวังโรคของพื้นที่เป็นอย่างไร มีจุดที่ต้องปรับปรุงตรงไหน ข้อเด่นคืออะไร ผู้ศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานหน่วย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้เรียนรู้การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการแปลผลข้อมูลออกมาเป็นภาพของระบบการเฝ้าระวังของ พื้นที่ที่เราศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป

55 55


ดาวน์โหลด ppt 1 7 – 16 กรกฎาคม 2551 ประสบการณ์การศึกษาระบบเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก, 23 ธ.ค. 2554 นพ. อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google